Parkeerverbod niet nodig aan Landuwerweg vertrek Ballonvaren is unieke beleving welke niet snel wordt vergeten m 1 Holtens Nieuwsblad Rat m, Regenboog verwelkomt schoolhoofd "Klaar voor nemen vast. 1 Triathlon Ballooning, Run-Bike-Run en voetbal Aanvullend geld voor penterspeelzaalwerk $i WTCH SAYiELüJYi N RAALTE RAT as ENTRËË Rottink 1 bon! 'Gezinsabonnement zwembad is bedoeld voor hele gezin' Koetsenrit Bergrijders Geld voor rioleringsplan Weekendweer vier specials Eerste methanol tankstation geopend Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 juni 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 losse nummers 0,87 Holten - Burgemeester en wet houders zijn niet voor het in stellen van parkeerverboden langs de Landuwerweg en de parallelweg Rijssenseweg. Wel wil het college de parkeersitu atie daar betrekken bij de reno vatie van het parkeerterrein Twenhaarveld. De bestaande parkeerverbodsborden aan de Veenweg worden vervangen door nieuwe die duidelijker zichtbaar zijn voor de wegge bruikers. De parkmanager van Landal Greenparks Twenhaarsveld diende daartoe een verzoek in bij de gemeente. Hij zag graag parkeerverboden aan beide zijden van de Veen- weg, aan één kant van de Lan duwerweg (tussen parallelweg Rijssenseweg en Veldijk) en aan een kant van de parallel weg Rijssenseweg (tussen Lan duwerweg en rotonde). Rede nen van zijn verzoek zijn dat de bevoorrading van het recre atiepark wordt belemmerd tij dens drukke perioden op het zwembad. Dat komt per zomerseizoen een tiental keren voor. De gemeente geeft aan dat de geparkeerd staande voertuigen wel gepasseerd kunnen worden op die dagen, maar dat dat wel meer tijd kost. De gemeente vindt overigens de parkeersituatie tijdens piek uren uit verkeerstechnisch oogpunt niet ideaal. Maar zolang de herindeling van de parkeerplaats bij het zwembad niet gereed is, moe ten de bezoekers van het zwembad wel langs de openba re weg parkeren, stelt de ge- Internat! onaaS TopTenraiis in uw eigen regio (dames en heren)10.00 - 21.00 uur Tennispark Ramele Hammerweg 8 - Raalte - telefoon (0572) 35 63 08 www.dutchsat.nl 16 juni "Voor aiie bestemmingen, de beste last minutes en de leukste vakantie-ideëen, kunt u bij Rottink Reisburo terecht. En voor iedereen die deze week een vakantie boekt, hebben we een leuk presentje klaarliggen." Danielle Niciovcnbnizcn Roïtójk reisburo 33 Rottink Reisburo heeft altijd een vestiging in de buurt. Kijk op www.rottinkreisburd.nl Deze week bij boeking een kofferriem cadeau.' Als lezer van liet Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Gctrf deze ben voorHojtem NiaIwsblaó. hei opgeven van een J nieuwe 3bonnee i J Dhr./mevr.: k Adres: D Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad 3 €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 O €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede ('°sse nummers: €0,87) meente. Die situatie is al jaren Bij de gemeente is men nu be zig met een plan om de par keerplaats bij Twenhaarsveld her in te delen, waardoor er waarschijnlijk ook meer par keerplaatsen komen. Het is de bedoeling dat dit pro ject dit jaar nog afgerond wordt. Het grootste probleem doet zich voor bij de ingang van het park aan de Landuwerweg. „Vaak worden auto's langs de Landuwerweg te dicht bij de toegangsweg geparkeerd, waardoor met namen vrachtau to's moeite hebben om de toe gangsweg in en uit te rijden. Dat is echter een kwestie van handhaven, want auto's mogen niet binnen de vijf meter van een bocht worden geparkeerd." fr"?-*. •"V W. msaÊÊtSm Holten - Kinderen van basisschool De Regenboog hebben het nieuwe schoolhoofd Rob Klein afgelopen maandag verwelkomd. Hij lag in een tentje op het plantsoen van de school. Rob woont namelijk tijdelijk op een camping, omdat hij nog geen woning heeft kunnen vinden in Holten. Voor de school reden om hem op deze ludieke wijze binnen te halen. Rob is opvolger van Rick Aangeenbrug. (Foto: Rinus Vrijdag) Holten - Het grote ballonnen- spektakel vindt ook dit jaar weer plaats als onderdeel van de Triathlon in Holten. De ballon nen stijgen vrijdagavond 28 juni op vanaf sportpark Meermans kamp aan de Valkenweg in Hol ten. Tussen 19.30 uur en 20.00 uur zullen weer verscheidene ballonnen het luchtruim kiezen. Rond 19.00 uur wordt begonnen met de voorbereidingen voor het vertrek. De ballon wordt eerst helemaal uitgespreid en daarna gevuld met koude lucht. De piloot ver warmt deze lucht met twee enor me branders. Wanneer dit ge beurd is, komt de ballon rechtop te staan. Hierna kunnen de pas sagiers instappen en de mooie omgeving van Holten vanuit de lucht prima bewonderen. Ballonvaren is een unieke bele ving, die niet snel zal worden vergeten. Het is heel avontuurlijk om zo laag te vliegen dat men de top pen van de bomen bijna kan aan raken. Het is natuurlijk heel spannend om niet te weten waar men terechtkomt met de ballon. Dit is afhankelijk van de wind. Tevens is ballonvaren een leuke cadeautip voor familieleden of vrienden die eens iets bijzonders wil geven. De kosten van dit unieke evenement zijn 175 euro per persoon, inclusief verzeke ring, champagne cn diploma. De minimumleeftijd voor een ballonvaarder is 14 jaar. Er wordt geadviseerd vrijetijdskle- ding en stevige schoenen te dra gen. Wanneer de ballon is geland, worden de passagiers in een van de volgauto's weer terugge- sisscholen uit Holten. De jeugdi ge atleten strijden vanaf 19.00 uur om het Holtens Scholieren kampioenschap. Ook wordt er gevoetbald deze avond. Het Holtens elftal treedt aan tegen Excelsior '31 uit Rijs- sen. Het Holtens elftal is weer samengesteld uit selectiespelers van de beide plaatselijke voet balclubs Blauw Wit '66 en SV Holten. De aftrap zal om onge veer 20.15 uur plaatsvinden. De toegang is gratis. Stichting Triathlon Holten heeft weer een leuk programma sa mengesteld om vast in de sfeer te komen voor zaterdag, wan neer de triatlon met nationale en internationale topatleten plaats zal vinden! Een ballonvaart is een hele ervaring. (Foto: Johan Bolink) bracht naar Holten. Bij sportpark Meermanskamp ontvangt men een uniek diploma, namelijk dat van de luchtdoop en natuurlijk zal de traditionele champagne- doop niet ontbreken. Wanneer het weer niet meewerkt en de ballonnen niet op kunnen stijgen dan krijgen deelnemers hun geld terug of wordt er een andere da tum vastgesteld. Deelnemers krijgen een paar dagen voor de ballonvaart bericht of het door- gaat. Voor meer informatie over het ballonvaren of voor opgave kunt men zich wenden tot VVV Hol ten, Dorpsstraat 27, telefoon nummer 0548-361533. Verder is er dezelfde avond nog een Jeugd Run-Bike-Run voor de groepen 6, 7 en 8 van de ba- Holten - De Stichting Sociaal- Cultureel Werk Holten krijgt van de gemeente een aanvullend budget van 5.367 euro. Het geld is bestemd voor een tij delijke uitbreiding van het peu- terspeelzaalwerk met een negen de groep, gedurende de periode van 1 mei 2002 tot en met 31 ju li 2003. Stopzetten van deze extra groep zou betekenen dat de peuters per direct thuis zouden moeten blij ven. Plaatsing van de extra groep is volgens de Verordening Kinderopvang waar het peuter- werk in Holten onder valt, niet mogelijk. Dat betekent dus ook het ontstaan van een wachtlijst, met als gevolg dat peuters maar een gedeelte van hun peuterpe riode geplaatst zouden kunnen worden. De commissie Welzijn ging akkoord met het voorstel. Holten - Raadslid L. van Dijk vroeg tijdens de commissie Welzijn opheldering over het gezinsabonnement voor het zwembad. Haar was ter ore gekomen dat mensen een trouwboekje mee moesten ne men en dat iedereen van het gezin, ook personen binnen dat gezien die niet zwommen, betalen moesten als ze voor een gezinsabonnement in aan merking wilden komen. Dat bleek juist. Wie een (goedkoper) gezinsabonne ment wil aanschaffen, doet dat voor alle gezinsleden. „In het verleden werd daar in Holten flexibeler mee om gegaan. Wilde vader niet zwemmen. of één van de kinderen niet, och dan kon men ook wel een gezinsabonnement kopen zon der voor de niet-zwemmende gezinsleden te betalen", legde gemeenteambtenaar J. Mens- ink uit. Maar dat was niet de bedoeling van zo'n abonne ment. Kortom, ^het gezin sabonnement koop je voor alle gezinsleden. Soms zwemt echter een groter deel van de gezinsleden niet en dan kan het aantrekkelijker zijn om toch maar van het gezinsabon nement af te zien en individu ele badenkaarten te kopen. Bij het aanschaffen van het gezin sabonnement kan om een trouwboekje of een partnerre gistratie gevraagd worden. Holten - Koetsenvereniging De Bergrijders houdt zondag 9 juni hun 21ste Holterbergrit. Er wor den zo'n tachtig aanspanningen verwacht uit het hele land. De rit zal als volgt worden gere den: om 8.30 uur zal er jurering voor de klassementrijders zijn. Om 10.00 uur is de start op paar densportterrein op de Borkeld. De sherrystop is om 11.00 uur aan de Dorperdijk bij de familie Overmeen. De middagstop vindt om 12.30 uur plaats bij Het Bon te Paard, bij de familie Paalman. Ook vindt daar de prijsuitreiking plaats. Hier zal ook een optreden van de Markelose Boerendan- sertjes zijn. Om 14.00 uur wordt er vertrokken naar de Katten- steeg waar om 15.00 uur een sherry stop wordt gehouden bij de familie Klein Teeselink. Om 16.00 uur is het défilé door Hol ten. Rond 16.15 uur is de afslui ting bij het Paardensportterrein. Op woensdag 5 juni gepresenteerd: de nieuwe seizoensbrochure van de Twentse Schouwburg, Muziekcentrum Enschede en de Grote Kerk woensdagavond Vriendenpresentatie Pagina 3 De gezamenlijke kerken hebben een jongere jeugd- dag gehouden bij Irene. Ve len kwamen langs. Pagina 5 De jeugd van SV Holten hebben genoten van de ten tenkamp die op Meermans kamp werd gehouden. Pagina 7 Edwin Stegeman heeft de fi nale van het Holtense Kam pioenschap Biljarten gewon- Holten - De gemeente gaat een rioleringsplan opstellen voor het industrieterrein De Haar. Voor het opstellen van dat plan wordt 6.843 euro uitgetrokken. Af en toe zon maar ook kans op buien. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag enkele buien mogelijk met onweer, afgewisseld door opklaringen en af en toe of gere geld zon. Dit mindere weer heeft te maken met een aantal storingen die bij ons in de buurt circuleren, dit betekent dat de atmosfeer onsta biel blijft. Temperatuur rond de 19.0 a 21.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3. WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie op pag. 10 'V' Auto Capavan Mater I M I l

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1