Oude abri's over voor verenigingen ffpEN HUIS Ligtenberg zet zich in voor plaatsen snelheidsremmers vakantie foto's Holtens Nieuwsblad Leerlingen Holterenk krijgen shirtjes mïn Aanwonenden Oude Deventerweg hoopten op afsluiting weg Eindelijk weer blokhut voor scoutinggroepen UTCH SATELLITE RAALTE 6RATi$ ENTREE "Wij zorgen voor uw Rottink '.«■■niu \^)veri|ssels Nieuws In dit nummer. Geen 'prikkers' voor 2 locaties Ambitieuze truck monteurs gezocht! 'Wij denken mee met bouwers MX-5' Holtens Nieuwsblad Donderdag 30 mei 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsbiad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Holten - Verenigingen die inte resse hebben in een abri kunnen zich binnenkort melden bij de gemeente. In de gemeente Rijssen-Holten worden in 2002 en 2003, 24 nieuwe bushokjes geplaatst. De oude zouden in eerste instantie door Viacom verwijderd wor den, maar met name CDA- raadslid H. Kastenberg vond dat kapitaalvernietiging: 'Het zou jammer zijn dat ze verloren zou den gaan; die dingen zijn nog goed.' Kastenberg vond dat de bushokjes uitstekend dienst zou den kunnen doen bij bijvoor beeld sportverenigingen als dug out, of om met een informatie bord te plaatsen langs een recre atieve route. Hij werd daarin ge steund door PvdA en Gemeente- Belang. Het streekhalteplan, waar de 24 te plaatsen nieuwe abri's deel van uitmaken, kwam maandag avond ter sprake tijdens de ge meenteraadsvergadering. Wet houder J. Ligtenberg, die in eer ste instantie aangaf dat herge bruik niet de bedoeling was, wil- Holten - Vol trots ziet de voor zitter van het Troephuis De Jorisborch, Gerard Heethaar het witte clubhuis veranderen in een echte houten blokhut. Troephuis De Jorisborch staat aan de Liezenweg te Holten en werd in 1993 gebouwd na dat de toenmalige blokhut door brand werd verwoest. In de bouwvergunning des tijds had de gemeente Holten al aangegeven dat het nieuwe gebouw weer in de stijl van een blokhut moest worden ge bouwd en zeker niet de kleur wit mocht hebben. Dit was ook de wens van de twee scoutinggroepen die ge bruik maken van deze blok hut. Het gaat om de lokale Holtense Scoutinggroep De Waardenborch en de regionale Scoutinggroep BE Blauwe Vogels St. Joris Overijssel. Scoutinggroep de Waarden borch is de reguliere Holtense Scoutinggroep. De regionale groep BE Blauwe Volgels St, Joris Overijssel is ingericht om het spel van scouting te spelen met kinderen met een lichamelijke handicap en maakt elk weekend gebruik van de blokhut. ^NVAART Bathmen kin r. 0570-543102 Terwolde ktnr. 0571-291202 Open dagen bij onze filialen in Bathmen, Meerde en Terwolde 31 mei van 15.00 - 21.00 uui 1 juni van 08.30 - 17.00 uur. Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON; Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor Hol[eDS Meuwsbla± hel opgeven van een nieuwe abonnee. j J Dhr./mevr.: Adres: Uj Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 O €40,42 per jaar betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) de het opnieuw gebruiken van de bushokjes ook niet uitsluiten en kwam zelf met nog een idee: als hangplek in speeltuinen. 'Niet uitsluiten' was voor het CDA niet genoeg; de christen democraten wilden een harde toezegging. 'We hebben grote moeite met het voorstel, waarin de nieuwe abri's gekoppeld zijn aan reclame op abri's. We had den veel liever twee aparte voor stel len gezien: wil je nieuwe abri's ja of nee en het tweede: wil je daarop reclame.' Meer waarde voor het openbaar ver voer en service voor de reiziger maakte dat het CDA positief stond ten opzichte van het voor stel. En er moest de mogelijk heid worden geboden voor her gebruik. Wethouder Ligtenberg ging daarmee na een schorsing akkoord maar stelde wel dat een en ander budgettair neutraal dient te verlopen. Verenigingen die zo'n abri op hun terrein wil len hebben, zullen het ding zelf moeten plaatsen. Lees verderop pagina 7. Holten - De reüniecommissie van de voormalige Dorpsschool heeft geld overgehouden. Om hier een goede bestemming aan te geven, is ervoor gekozen de leerlingen van de Holterenkschool T-shirts te geven. Hierdoor zijn ze herkenbaar tijdens onder meer evenemen ten. (Foto: Gert Perdon) Holten - Aanwonenden van de Oude Deventerweg dachten het na jaren voor elkaar te hebben: aan een zeer verkeersonveilige situatie zou nu eindelijk een eind komen doordat een gedeelte van de Oude Deventerweg zou wor den afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat was immers het voorstel van de gemeente. Echter, na een in spraakronde bleek dat de afslui ting van dat deel van de weg bij de bevolking uit Dijkerhoek en het buitengebied zoveel verzet op riep, dat de gemeente besloot de afsluiting niet door te voeren. En dat leidde tot onbegrip bij de aanwonenden van de Oude Deventerweg. De bewoners van de Oude Deventerweg hebben al jaren te maken met een gevaarlijke ver keerssituatie aan het begin van de Oude Deventerweg. In een brief van 20 juli 1999 aan het college van de oude gemeente Holten legden ze de situatie uit. 'Alle verkeer richting Dijker- hoek, Espelo en Neerdorp gaat via de Oude Deventerweg. De situatie aan het begin van de weg is te smal, en mede door het ontbreken van trottoirs is de si tuatie voor kinderen levensge vaarlijk. Vaak komt het voor dat tractor en personenauto elkaar niet kunnen passeren. Eén van hen moet dan noodgedwongen achteruit. Een fietser of wande laar die daar op dat moment ver blijft kan geen kant meer op.' In deze brief werd verder gewezen op de snelheid van het verkeer. 'Er zijn automobilisten, komend uit het buitengebied, die op dat deel van de weg zeker nog een snelheid hebben van 80 kilome ter per uur.' In de brief van juli Vandaar dat de briefschrijvers toentertijd vroegen om verkeers- remmende maatregelen op dat deel van de Oude Deventerweg. Die verkeersremmenden maatre gelen zijn er echter nooit geko men. Aan deze onveilige situatie is de laatste jaren niets veranderd, vertelde Chr. Meyer zu Schloch- teren namens een vijftigtal buurtbewoners tijdens de com missie Openbare Werken. De buurt had gelezen van het voornemen van de gemeente om de Oude Deventerweg deels af te sluiten, en dacht dat na vele jaren aan die onveilige situatie nu een eind zou komen. Lees verderop pagina 7. (Foto: Rinus Vrijdag) 1999 wordt ingegaan op de plan nen om de begraafplaats uit te breiden en als gevolg daarvan het betreffende deel van de Ou- WAAROM DUUR LENEN ALS I HET NOG GOEDKOPER KAN? de Deventerweg te wijzigen in een doodlopende weg. Het in- en uitgaand verkeer rich ting de buurtschappen zou via de Jeurlinksweg geregeld worden. Maar die plannen zouden nog wel eens drie jaar of langer kun nen duren. nog één week en dan... seizoensbrochure van de Ttoentse Schouwburg, Muziekcentrum Enschede en de Grote Kerk Zie onze advertentie op pag. 8 Internationaal TopTennis in uw eigen regio (dames en heren)10.00 - 21.00 uur Tennispark Ramele Hammerweg 8 - Raalte - telefoon (0572) 35 63 08 www.dutchsat.nl 16 juni "Voor alle bestemmingen, de beste last minutes en de leukste vakantie-ideëen, kunt u bij Rottink Reisburo terecht. En voor iedereen die deze week een vakantie boekt, hebben we een leuk presentje klaarliggen." Corine Munstcrljuis RonróK Rhsburo Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Pagina 3 Gerrit-Jan en Willemina Jan sen zijn 55 jaar getrouwd. Burgemeester Lonink heeft ze persoonlijk gefeliciteerd. Pagina 5 Het Voorjaarsfeest van buurtvereniging Beuseberg werd afgelopen weekend een groot succes. Pagina 9 Ondanks de regen, deden ve le ploegen mee aan het Mr. Knijff Toernooi van Blauw Wit. Holten - VVD - fractievoorzitter J. Kevelam vroeg zich af waar om de inentingen van de GGD Twente tegen meningokok C (hersenvliesontsteking) alleen in het Parkgebouw in Rijssen wor den gehouden. Hij merkte op dat deze zaak niet door de gemeente geregeld wordt, maar misschien wist men achter de collegetafel toch iets meer over de getroffen regelingen rond de inentingen. Kevelam gaf verder aan dat de inenting voor een bepaalde leef tijdsgroep samen valt met de proefwerkweek van de Waer- denborgh. „Waar moeten men sen met dit soort vragen naar toe?", vroeg hij. Wethouder J. Flim-Gerritsen vertelde dat de gemeente de GGD twee locaties had aangeboden, één in Holten en één in Rijssen. 'Maar de GGD beschikt niet over genoeg men sen die de inentingen verzorgen en wilde op één plek binnen de gemeente werken.' Irf i rl I 11! ^^5 r Rottink Reisburo heeft altijd een vestiging in de buurt. Kijk op www.rottinkreisburo.nl Deze week bij boeking een mini-reisalbum cadeau.*

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1