Meer aandacht overlast, diefstal en ongevallen Holtens Nieuwsblad 'Ik word een beetje moe van al die zondagse toestanden' Rente u 12101 4 Goede uitverkoop kringloopwinkel HMV Pvda-raadslid Tijhof-Zwijnenberg: In dit nummer.. V R I E L I N K U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! FBKCUGAMES RIBS BLUE FESTIVAL RAALTE Tijhof-Zwijnenberg: 'Waarom zwembaden op 5 mei dicht?' Feest'Europese Corvette' in Meddo Commissie Zelfstandigen? Weekendweer Donderdag 16 mei 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0.87 Pagina 3 Björn Meinders is in Bulga rije tijdens de Grand Prix ten val gekomen en voor het seizoen uitgeschakeld. Spare ribs barbecuen Bluesfestival Kidscomer Advenlureland 8100 AD Raalte ribsenblues.nl Op de Sallandse Heuvelrug wordt een Open Dag gehou den. Hierbij is het Natuurdi- orama gratis te bezoeken. Pagina 3 Holten - 'Een slechte gang van zaken", noemde M. Tijhof - Zwijnenberg het feit dat de zwembaden, zowel in Holten als in Rijssen, zondag 5 mei gesloten waren. 'Het was de eerste zondag in jaren dat het zwembad in Rijs sen open mocht. En wat blijkt: het zit dicht', aldus het PvdA- raadslid. Bij het zwembad in Holten aangekomen bleek ook dat zwembad dicht te zitten. Daar werd haar verteld dat de zwembaden altijd dicht zijn op 5 mei. Tijhof-Zwijnenberg: 'Maar 5 mei is maar eens in de vijfjaar een feestdag. Bovendien was de sluiting niet aangekondigd in de ge meentelijke advertentiepagi na. Een slechte gang van za ken.' Wethouder J. Flim-Gerritsen gaf aan dat de beide zwemba den op alle feestdagen geslo ten zijn. Dat de zwembaden ook dicht gezeten zouden heb ben als 5 mei op een andere dag gevallen was. En dat de sluiting op 5 mei wèl aange kondigd had moeten worden in de gemeentelijke adverten tiepagina. MAKELAARDIJ Larenseweg 1, 7451 EL Holten Tel: 0548-364636 Fax: 0548-681910 E-mail: holten@vrie-link.nl www.vrie-link.nl Als lezer van hel Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Buitengewoon in Holten Geef dat ook eens i aan een ander door! i Gébruik deze bon hel opgeven var. nieuwe aboi. Dhr/mevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per aeceptgiro) Antwoordnummer 97 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0.87) Rijssen/ Holten - Het subsidie beleid van de voormalige ge meenten Holten en Rijssen dient op elkaar afgestemd te worden. In de commissie welzijn werd dinsdagavond gesproken over de nieuwe subsidieregels, die te boek staan in de subsidienota en de subsidieverordening van de nieuwe gemeente Rijssen - Hol ten. Er veranderen een aantal za ken, zowel voor de Rijssense in stanties en verenigingen als voor de Holtense. De nieuwe subsidienota en de subsidieverordening worden van 27 mei tot en met 24 juni ter in zage gelegd. Dan kunnen be langhebbenden er op reageren. In september komen subsidieno ta en -verordening opnieuw in de commissie welzijn, nu met de (verwerkte) inspraakreacties. De gemeenteraad stelt 23 september van dit jaar de nota en verorde ning definitief vast. Uitgangspunten van de nieuwe notaverordening is het bevorde ren van de samenwerking tussen de instellingen. De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, dienen door vrijwilligers uitgevoerd te worden. Volwas senen moeten hun eigen culture le, recreatieve en educatieve ac tiviteiten bekostigen; de ge meente kan eventueel in de indi recte sfeer iets bijdragen. De 'zondagsbepaling' die in Rijssen in het beleid was opge nomen, wordt geschrapt. Deze bepaling hield in dat de zondag niet in het activiteitenprogram ma opgenomen mag zijn en dat de gemeentelijke accommoda ties waarin sociaal-culturele ac tiviteiten plaatsvinden op zon dag geacht worden te zijn geslo ten. Het voormalig college kon daarvoor wel ontheffing verle nen, op aanvraag van de vereni ging. Die ontheffing werd meestal gewoon verleend. Het college van de nieuwe ge meente wil geen zondagsbepa- WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie op pag. 4 Tijhof - Zwijnenberg. (Foto: Rinus Vrijdag) ling in de subsidieregels opne men. mede gelet op artikel 7 van de Zondagswet waarin staat dat door overheidshandelen geen activiteiten op het gebied van sportbeoefening en ontspanning mogen worden belemmerd. Wethouder J. Ligtenberg kiest ervoor de zondagsbepaling wel op te nemen; wethouder J. Flim- Gerritsen is tegen subsidie voor openbare vermakelijkheden op zondag. In de commissie welzijn gaf SGP-raadslid J. Slootweg te kennen de zondagsbepaling niet te willen schrappen. 'De zon dagsbepaling zoals die in de Rijssense verordening was op genomen, is een signaal. Juri disch kan dal door de beugel. En het doet niemand zeer als dat blijft staan.' Advertentie Fractievoorzitter W. Otten van de ChristenUnie sloot zich bij Slootweg aan en verklaarde zich tegen het subsidiëren van activi teiten op zondag. PvdA-raadslid M. Tijhof-Zwijnenberg werd er een beetje 'zondagsmoe' van. 'Steeds weer die zondagstoestan den. Het is een dode letter.' Advertentie TFanny Blankërs-Koen Games: Was het in de oude gemeente Rijssen de gemeenteraad die de subsidie verleende, in Holten deed dat het college. In de nieu we opzet is eveneens gekozen voor subsidieverlening door het college. De gemeenteraad moet wel voldoende geld beschikbaar stellen. Als het college denkt dat het nodig is, dienen door de ge meente gesubsidieerde vereni gingen tot overleg en samenwer king te komen. Voor onder andere de ouderen bonden is er een deelverorde- ning. De plaatselijke ouderen bonden kregen in Holten vanaf 1999 een waarderingssubsidie, In Rijssen kregen de bonden, die bij een landelijke ouderenbond aangesloten waren, een norm subsidie toegekend en die was opgebouwd uit een basissubsi die, tien procent van de contri butie (tot een bepaald maxi mum) en een bedrag per lid. Het college wil een basissubsidie van 75 euro en een bedrag per lid van 1,47 euro voor de plaat selijke ouderenbonden. Dat betekent dat de subsidie voor de Rijssense ouderenbon den daalt, maar die voor de Hol tense bonden stijgt. Ook voor de jubilea-activiteiten van verenigingen komt een deel- verordening. Het reserveren van overschotten voor een jubileum is niet meer mogelijk. Een vereniging krijgt voor een 25-jarige bestaan een subsidie van 115 euro, en voor het 50-ja- rig bestaan 230 euro. Voor een jubileumsubsidie komen alleen verenigingen in aanmerking die een 'structurele subsidierelatie' hebben met de gemeente. H e n g e I oJil PINKSTEREN 18, 19 EN 20 MEI OP DE DOMINEESKAMP 6« JAARGANG Rijssen/ Holten - Overlast van de jeugd, woninginbraken, dief stal uit auto's, fietsendiefstal en verkeersongelukken zijn de za ken die dit jaar vooral aandacht krijgen van de politie. Dat staat te lezen in het basisdocument voor het komende jaar, dat door de gemeente en politie opgesteld is. Het document werd bespro ken in de commissie Algemene en bestuurlijke zaken, die maan dagavond vergaderde. Politie en gemeente stellen jaar lijks het 'basisdocument' voor het komende jaar op. Hierin wordt aangegeven welke zaken prioriteit moeten hebben bij de inzet van de politie. In Rijssen springen diefstal van en voornamelijk uit auto's en woninginbraken er uit. Ook ge weld op straat (meestal in het weekend) komt regelmatig te rug. Daarnaast hebben gemeente en politie veelvuldig te maken met criminaliteit op en vanaf de snelweg A 1 Politiechef Janssen benadrukte dat de zorg ten aanzien van cri minaliteit uitgaat naar Holten en Het Scheperspad is ondanks de uitspraak van de Raad van State nog steeds niet toegankelijk gemaakt. wel om de ligging van Holten, in de directe nabijheid van de A 1 Volgens Janssen komen de cri minelen die Holten 'bezoeken' zowel uit het oosten als uit het westen via de A 1 naar Holten. 'Met name autodiefstallen wor den door hen gepleegd, en dan in series. Dan worden bijvoorbeeld in een nacht tien auto's openge broken.' Door regelmatige sur veillances, waarbij vooral gelet wordt op auto's en de inzittenden hoopt de politie dit soort 'hit and run' criminaliteit te kunnen ver minderen. Er wordt over gedacht een 'schrikauto', een politieauto zonder politie er in. neer te zet ten bij een afrit van de A 1om criminele groepen die niet uit deze regio komen, af te schrik ken. Maar zo'n auto kost geld, en dat geld is er (nog) niet. Naast het surveilleren langs de A 1 willen politie en gemeente ook starten met een voorlich tingsproject Veilig Wonen, om het zo dieven moeilijker te ma ken in te breken. Lees verderop pagina 3. Holten - "Bestaat de Commissie Kleine Zelfstandigen nog?', vroeg CDA-raadslid W. Beld- man-Wegstapel dinsdagavond tijdens de commissievergade ring Welzijn. Deze commissie van de oude ge meente Holten was in geen twee jaar bij elkaar geweest. 'Ik wist niet eens dat ie bestond', re ageerde wethouder J. Flim-Ger ritsen. Ze zou navraag doen. Eerst perioden met zon. Daarna wat minder warm met enkele re gen of onweersbuien. Vrijdag perioden met zon en warm weer, afgewisseld door wat wolkenvelden of stapelwol ken. Temperatuur van 24.0 a 25.0 graden. In de avond en nacht kans op en kele bui mogelijk met onweer. Zaterdag en zondag geregeld zon, afgewisseld door stapel wolken en een grotere kans op een regen of onweers bui. Temperatuur in het weekeinde rond de 20.0 a 23.0 graden. Van stabiel weer is nog geen sprake. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3. Holten - De kringloopwinkel van de HMV heeft afgelopen zaterdag goede zaken gedaan. Velen kwamen een kijkje nemen of er wat voor hun gading bij lag tijdens de uitverkoop. Verder hield de supportersvereniging van de HMV voor de kinderen een ballonnenwed strijd. De aanwezige kinderen mochten hun ballon loslaten met daaraan een adreskaartje. Nu blijft het nog afwachten welke het verste komt. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1