imuzieklore Abo's zwembad leveren discussie op tijdens raad Scheperspad nog steeds niet toegankelijk voor wandelaars Holtens Nieuwsblad Ml U, S Scholieren bezoeken rioolwaterzuivering verzekeringen! Rabobank, ook voor al uw $i Wachten is nog op uitslag kadastraal onderzoek n J IJJJlJJJ Roetqerink eens.. F/MARKELO 9-12 HEI 2002 1 Grandioze U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! PASAR MAbAM Dodenherdenking op Canadese Begraafplaats van de provincie Overijssel. KÏP Deze week vindt u|| nieuws en items over de werkterreinen Collecte Hartstichting Weekendweer Donderdag 25 april 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Zie de advertentie elders in deze krant! De Regelmatigheidswed- strijd voor Klassieke Weg racemotoren wordt op Ko ninginnedag gehouden. Oud-militair Veneklaas Slots vertelt over zijn bevin dingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Scheperspad - Ondanks dat de Raad van State de gemeente heeft gevraagd het Schepers- pad vanaf maandag 15 april weer toegankelijk te maken voor het publiek, is dit nog steeds niet gedaan. Bewoner Meijer heeft wel wat hout aan de kant geschoven, maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Anton van Beek van Vrienden van het Hoolterpad denkt dat de gemeente Rijssen echter nu wel wil gaan doorzetten. Meijer zou echter het land hebben gekocht dat naast zijn huis bevindt en waar het Scheperspad eventueel over heen zou kunnen gaan lopen. Al jaren strijden de Vrienden van het Hoolterpad en de lan delijke vereniging voor wan delaars Nemo om de herope- Advertentie ning van het oude herderspad. Volgens hen verdwijnen er al zoveel van dit soort wandel paden. Daarom willen ze proberen in elk geval deze te behouden. De kwestie is al enkele keren door de Raad van State behan deld. Telkens liet de gemeen te echter verstek-gaan het pad weer toegankelijk te maken. Het Scheperspad loopt van het Beukenlaantje over het terrein van Meijer, die het pad daarom vanaf zijn terrein heeft afgesloten. Na zijn woning loopt het pad echter weer gewoon door naar de Toeristen weg. Wethouder J. Ligtenberg heeft Meijer via een brief la ten weten dat de gemeente een kadastraal onderzoek zal gaan uitvoeren. 'De aanvraag is onderweg en het onderzoek zal waarschijn lijk volgende maand worden uitgevoerd', geeft Ligtenberg aan. 'Zorgvuldigheid is in deze zaak geboden en daarna ne men we een definitief stand punt in.' WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie op pag. 11 Kaarten voor zaterdagavond 11 mei in voorverkoop bij de Haverkamp Muzieklore speelt zich afin en rond De Haverkamp, Stationsstraat 28, Markelo. ZONDAG C MEI 1 0.00 ror 17.00 uur Rondom Hotel 't Lansink wijk Tuindorp BOEKEN-EN TUINPLANTENMARKT boeken tuinplanten horeca entertainment muziek clown 26 t/m 28 APRIL Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens 1 aan een ander door! 1 Gebnrik deze bon voor bet opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad 1 Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede 1 Dhr./mcvr.: Adres: Woonplaats Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./mcvr.: Adres: Woonplaats: €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: €0,87) Advertentie Advertenties welke geplaatst moeten worden in het Holtens Nieuwsblad van donderdag 2 mei a.s. dienen in verband met Koninginnedag (30 april) binnen te zijn op maandag 29 april om 16.30 uur op ons kantoor in Enschede. Wegens groot succes wordt de caravankeuring bij Erik Huzen met maar liefst een dag uitgebreid. Toegangsprijzen: Volwassenen 6,-. Kindeien tot 12 jr. en 65+ G 3,-. Kinderen tot 6 jr GRATIS. Vrijdagmiddag 65+ (legitimatie) GRATIS Openingstijden: vrijdag en zaterdag zondag van 12.00 - 20 00 uur. MSKorgarwatie. 054649 25 51- Expo penter Rijssen - 'Het spit mie deksels da*k maondagoawnd neet bie de vergadering kan wè', schreef CU-raadslid B. Wolterink aan de gemeenteraad. Hij liet zich ver ontschuldigen, was met vakan tie. 'Maakt 't neet te late', waar schuwde hij zijn collega-raads leden. Desalniettemin was het toch ruimschoots tien uur ge weest toen burgemeester J.A.H. Lonink deze vergadering, die in het dialect gehouden werd, beëindigde. Het punt waar het langst over gepraat werd, was het zes- en ze vendaagse abonnement, waar mee de raad het lang niet eens bleek te zijn. 'We hebben besproken dat de ta rieven helder, duidelijk en een voudig zouden zijn. Toch stelt het college nu voor onderscheid te maken tussen zes- en zeven daagse abonnementen en wel in- en exclusief de zondag. De PvdA vindt dat een rare gang van zaken', opende PvdA-raads- lid M. Tijhof-Zwijnenberg het offensief. Zij vertelde begrepen te hebben dat een delegatie van de SGP- fractie op bezoek was geweest bij wethouder J. Flim-Gerritsen en vroeg zich af of er meer aan de hand was en of de SGP-frac- tie toezeggingen had gedaan om de wethouder zo ver te krijgen dat ze met dit voorstel richting college ging. Holten - De gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog worden zaterdag 4 mei her dacht. Op de Canadese Begraafplaats begint de herdenkingsplech tigheid om 11.00 uur. Scholieren van de basisscho len worden daar om 10.45 uur verwacht. Ook scholieren die niet officieel zijn uitgenodigd, mogen meehelpen bij de her denking. Zij moeten zich ook een kwar tier voor de plechtigheid mel den. Spreekster tijdens de her denking is mevrouw Zweers. De Holtense Muziek Vereni ging zorgt voor de muziek. (Foto: Johan Bolink) Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie elders in deze krant En met welke argumenten Flim op haar beurt de overige college leden over de streep had getrok ken. De PvdA kwam tijdens de ver gadering met een motie waarin de invoering van het zesdaagse abonnement in principe onge wenst werd verklaard. KORTING €1,- it KORTING €1,- I 8ij Inlevering van deze bon ontvangt u I' Bij inlevering van deze bon ontvangt u I I V-korting op de entreeprijs van 6.- I >3 1,- korting op de entreeprijs van 6 6,- I Jj>asar Molam 26' tlm 28 april, max. 1 peuoon per bon. j Pasar Molm 26 Um 28 april. max. I penoon per bon.J Advertentie 'Flet gemeentebestuur mag, met het oog op het gelijkheidsbegin sel voor alle inwoners van de ge meente, geen onderscheid ma ken tussen haar burgers bijvoor beeld op basis van religieuze grondslagen, van welke religie dan ook', sprak Tijhof-Zwijnen- berg. Ook de VVD had grote bezwa ren. 'We maken ons zorgen over de precedentwerking. Wat wordt er straks nog meer gedifferentieerd?', vroeg T. De Geest. Lees verderop pagina... Holten - Leerlingen uit de groe pen zeven van de basisscholen Haarschool en Holterenk be zochten dinsdag de waterzuive ring. Deze activiteit werd geor ganiseerd door de Milieuraad Rijssen - Holten, 's Morgens kwamen de leerlingen van de Haarschool aan bod, 's middags die van de Holterenk. De leerlin gen kregen door een water schapsmedewerker uitgelegd hoe de waterzuivering werkte. Nu deden twee scholen mee. Volgend jaar hoopt de Milieur aad alle Holtense scholen warm te kunnen maken voor een ex cursie naar bijvoorbeeld de wa terzuivering. 'Je zou dan zo'n ex cursie voor meerdere basis- schoolgroepen in één week kun nen organiseren. Van de Zuive ring wil men daar wel mensen voor beschikbaar stellen', aldus Herman Koetsier, die samen met Anton van Beek de groepen de ze dag begeleidde. De afgelopen maanden zetten Van Beek en Koetsier zich in voor het promo ten van het gebruik van leskisten op de basisscholen. Die leskis ten, die over verschillende na- tuurthema's gaan, zijn beschik baar gesteld door de provincie. De basisscholen kunnen zo'n leskist voor een bepaalde perio de aanvragen. De scholen heb ben van de Milieuraad een bro chure gekregen waarin de ver schillende leskisten staan ver meld. 'Alle vijf scholen gaan in het nieuwe schoolseizoen mee- De toegang van het Scheperspad, gezien vanaf de Toeristenweg. (Foto: Johan Bolink) Advertentie LWHHiNmm ^veri|ssels Nieuws Holten - In de Nationale Har- tweek van 21 tot en met 27 april houden de Vrienden van de Hartstichting de jaarlijkse col lecte voor de Hartstichting. In Holten gaan zo'n honderdtwintig collectanten op pad om huis aan huis te collecteren. Tijdens de Hartweek vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten, de voornaamste oorzaak van vroegtijdige inva liditeit en sterfte in Nederland. Wisselvallig met af en toe zon, maar ook geregeld regen of bui en. Vrijdag overdag wisselende be wolking met kans op wat buien, afgewisseld door opklaringen en wat zon. Zaterdag wat zon over dag, en kans op een enkele bui. Zondag veel bewolking met re gen of buien, afgewisseld door wat opklaringen en nu en dan zon. Temperatuur rond 13.0 a 15.0 graden. In de nachten rond de 4.0 a 6.0 graden. Deze weersverslechtering wordt veroorzaakt door een depressie bij Schotland die onze kant op komt. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3. doen aan het leskistenproject'. Het leskistenproject wordt ge coördineerd door de Holtense le den van de Milieuraad. Van Beek en Koetsier zorgen ervoor dat de aangevraagde leskisten bij de goede school komen en vandaar ook weer opgehaald worden. Voor meer informatie over de Milieuraad Rijssen - Holten en haar activiteiten kan men contact opnemen met Her man Koetsier, telefoon 0548- 362734.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1