Krasloten HHV krijgen wellicht ander vervolg n Meinsma neemt bezorging Holtens Nieuwsblad over Nieuws Holtens Nieuwsblad 4 Mi u, 1, Blauw Wit voor eerst in bestaan kampioen Expositie schilderijen kunstenares Rustebiel Verspreiding zonder reclamefolders Verkeerspraktijkexamen kinderen basisscholen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! BON; i HIG naar brandweer da's nou Roetqerink Aanrijtijd ambulance checken Opgave nog mogelijk voor Roefeldag bij bedrijven Oud-leerlingen Bosschool gezocht m In dit nummer... Aanhouding bij inbraak Weekendweer Website ClubLID Skoda Tudor is niet om in te rijden! PT 'Street' Cruiser: op is op! Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 april 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Biester - De Holtense Handels vereniging (HHV) is er nog niet uit hoe de Sint- en Kerstactie dit jaar moet worden ingevuld. Dat er weer een actie zal komen staat vast, maar in elk geval niet in de huidige vorm. Dit kwam naar voren tijdens de ledenvergade ring van de handelsvereniging, welke afgelopen maandag werd gehouden in De Biester. De krasloten van vorig jaar zijn niet goed gevallen bij klanten en middenstanders. 'Winnaars zijn blij en verliezers klagen', vat Jan-Herman ten Velde van de HHV het probleem samen. Daarnaast bleek dat middenstan ders niet echt happig waren om aan de actie mee te betalen. Hij stelde dan ook voor om dan he lemaal maar geen najaarsactie te gaan houden. Dit bleek ook niet de helemaal de bedoeling te zijn van de aanwezige leden. Jos Kamphuis: 'Als we de najaarsac tie laten vallen krijg je reacties als: "Kijk, dat doen ze ook al niet meer." Dan kalft het allemaal nog meer af.' Hij stelde voor een postcodeactie te beginnen: 'Elke BSafr'y.v'-pfcK- Holten - Per basisschool in Holten zijn zo'n twee ver- keersouders actief. Lang niet iedereen weet precies wat een verkeersouder zoals doet. Zij zijn voor school een aan spreekpunt wat betreft ver keersveiligheid op school, rondom school en van school naar huis. Een van de activi teiten zijn de oranje verkeers- hesjes die over het algemeen veel gedragen worden door de Holtense jeugd. Woensdag 17 april hebben 97 kinderen van groep zeven uit Holten, Espe- lo en Dijkerhoek aan het prak tij kfietsexamen deelgenomen. Hierbij werden de Verkeers- ouders ondersteund door on der meer gemeente, politie, gemeentewerf en vrijwilligers die dit al jaren doen. Het theo retisch examen werd 18 april afgelegd door alle groepen ze ven. In het kader van de verkeers veiligheid zijn de verkeersou- ders op dit moment druk bezig met het organiseren van een verkeersweek die medio sep tember zal plaatsvinden. (Foto: Rinus Vrijdag) Boschkamp - Ria Rustebiel ex poseert tot en met 25 mei haar schilderijen in de ontmoetings ruimte van het dorpshuis. Ria exposeert aquarellen en acrylschilderijen, waarmee ze in 1994 is begonnen. Ze heeft een enkele jaren les gehad van de Almelose kunstschilder Leo Vierhout. In die periode schil derde ze nog hoofdzakelijk stil levens en abstract. Hierna ging ze naar de Twentse Academie voor Amateur Kun stenaars in Hengelo en heeft daar twee jaar lessen gevolgd. Van Piet Kuster leerde ze hier verschillende aquarelleertech- nieken. Momenteel schildert ze bij de Holtense Schilderskring en te vens boetseert ze beelden. Met name de acrylschilderijen vallen op door een warm kleur gebruik waardoor sfeervolle mo menten zijn vastgelegd. De expositie is gratis te bezichti gen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (behalve op maandag middag, dan is de ruimte bezet) in de ontmoetingsruimte van het dorpshuis. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de Stichting voor So ciaal en Cultureel werk voor Holten, Tuinstraat 2, telefoon: 0548 - 36 27 55. Als lezer van het Hollens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i aan een ander door! i Gebruik deze bel opgevei Dhr/mevr.: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor bet Holtens Nieuwsblad: Dhr./nicvr.: Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad n €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 O €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) week valt dan een postcode af. Dat houdt de Holtenaren bezig.' Voor hem hoeft de actie niet al leen voor betalende klanten te zijn. 'Iedereen is toch een poten tiële klant van ons allen.' Hoe.de actie nu moet worden ingevuld, zal nog over worden nagedacht. Volgens Ten Velde wordt er ge werkt aan een horecaonderzoek. Hier wordt aan gewerkt door middenstanders uit Holten en Rijssen, Horeca Nederland, VVV en de gemeente. Jos Kamphuis vertelde dat het een breed onderzoek gaat worden. WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie W* op pag. 7 i Holten - Het kampioenschap hing al enkele weken in de lucht. Zou het dan nu toch eens gaan lukken: Blauw Wit voor het eerst in de geschiedenis kampioen? Na de wedstrijd afgelopen zaterdag in Denekamp bleek dit echt zo te zijn. De feestvreugde was dan ook niet meer te temmen. Later in Holten met de platte wagen door het centrum heen en daarna feest vieren op sportpark 't Vletgoor. Meer over het kampioensschap, verderop in deze krant. (Foto: Johan Bolink) Holten - Het Holtens Nieuws blad krijgt een nieuw depot. Vanaf deze week worden de kranten niet meer bezorgd via de familie Bouwhuis, maar via de familie Meinsma. Voortaan kun nen de krantenjongens en -meis jes hun Holtens Nieuwsbladen ophalen aan Het Landeweerd 14. Het gaat hierbij alleen om de be zorgers voor het centrum, de kranten voor de buitengebieden worden ook in de buitengebie den afgeleverd. De familie Meinsma gaat vanaf deze week ook over de klachten en nabe- zorging, telefoonnummer 0548 - 363637. Na bijna tien jaar hun garage be schikbaar te hebben gesteld aan het Deventer Dagblad, vindt Willy Meinsma het mooi ge weest. Deventer Dagblad wordt een ochtendkrant en daarom stopt ze ermee. 'Een ochtendkrant moet officieel voor 7.00 uur in de bus liggen. Dat betekent dat wij voor die tijd zo rond de veertien jongeren op de stoep hebben staan en dat om 4.00 uur 's ochtends de bus al komt. Wij vinden dat in een woonwijk niet kunnen', legt Meinsma uit. Toch wilde ze wel graag weer wat doen, want 'anders wordt het zo kaal'. Daarom worden de Holtens Holten - De Holtense Industrie Groep brengt 23 april een be zoek aan de brandweer in Hol ten. Tijdens deze informatiemiddag komen ook de openstaande vacatures voor brandweermen sen in Holten aan de orde. 'Ie mand met het diploma brand wacht is tevens een gecertifi ceerd hulpverlener', benadrukt brandweercommandant H. Wol- terink. 'We hebben als brand weer het bedrijfsleven iets te bieden op het gebied van trainin gen en opleidingen voor deze mensen. In ruil daarvoor zouden deze mensen beschikbaar kun nen zijn voor de brandweer.' De Holtense brandweer heeft in middels een drietal brandweer mensen uit het bedrijfsleven in haar gelederen, die tevens be drijfshulpverlener zijn. Ze wer ken bij de bedrijven Enkco en Nido. gedaan', vertelt Meinsma. Bij het afscheid werden de bezor gers zelfs getrakteerd op wat drinken en gebak. Holtens Nieuwsblad zal vanaf nu zonder andere folders worden verspreid door eigen bezorgers van Wegener Huis-Aan-Huis- kranten Oost (WHO). Dus niet meer door Interlanden Spreigroep. Willy Meinsma gaat vanaf deze week de bezorging van het Holtens Nieuwsblad regelen. (Foto: Rinus Vrijdag) Frans Molenaar heeft exclusief voor Roetgerink Mode een uniek aanbod samengesteld. Zie elders in deze krant! Nieuwsbladen voortaan bij haar in de garage gevouwen en door de bezorgers opgehaald. 'Ze ko men nu nog twee keer in de week. De bezorgers halen hier het Holtens Nieuwsblad met Holten - In het rapport Ambulance zorg Twente nader bezien wordt onder meer voorgesteld de huidige ambulancepost bij camping De Biesterij aan de Enterstraat in Rijs sen te verschuiven richting A 1, af slag 28 (Larenseweg/ Holterweg in Maikelo). Het rapport en het voor stel van het college komt ter sprake in de commissie Welzijn, perso neel organisatie, dinsdag 23 april 2002 in de raadzaal van het ge meentehuis in Rijssen. In haar beoordeling van het sprei dingsplan benadrukt de gemeente dat niet uitsluitend de plaats van een ambulancepost in een bepaald gebied moet worden meegewogen, maar meerdere factoren. Van be lang zijn de werkelijke aanrijtijden bijvoorbeeld. Uit het gevoerde be- reikbaarheidsonderzoek bleek dat de gemiddelde rijtijd vanaf de tij delijke locatie aan de Enterstraat de langste is in de hele regio, en dat vanuit deze standplaats het vaakst de vijftienminutengrens wordt overschreden. Dat komt onder meer doordat de standplaats op de Biesterij niet bepaald midden in het verzorgingsgebied ligt. Vandaar dat voorgesteld wordt deze (overi gens tijdelijke) standplaats te ver plaatsen richting Markelo. De ge meente wil de stichting AAD Oost vragen de aanrijden vanaf de nieuw geplande locatie te checken zowel richting kern Rijssen als kern Holten. Het rapport Ambulan cezorg Twente nader bezien is door de gemeente toegestuurd aan de vertegenwoordigers van de huisartsengroepen in Rijssen en Holten. daarin Autonieuws op donder dag en in het weekend bezorgen ze de Weekendkrant die nu nog bij Tubantia zit ingevouwen'. zegt Meinsma. Toch vond ze het niet erg de be zorgers van het Deventer Dag blad zes keer in de week over de vloer te hebben. 'Ik heb altijd hele lieve bezor gers en abonnees gehad en ik heb het altijd met veel plezier Holten - Jantje Beton houdt net als voorgaande jaren een Roefel dag. Op deze dag oriënteren kin deren zich op een leuke baan in de toekomst en bekijken op een actieve manier wat ze later alle maal zouden kunnen worden. Voor de tiende keer gaan in Ne derlandse gemeenten kinderen van 8 tot 12 jaar op stap bij be drijven, instellingen en vereni gingen om er een kijkje te ne men. Dit jubileum moet worden gevierd en daarom is de hele maand juni uitgeroepen tot Roe- felmaand. Ook in Holten wordt dit jaar weer een Roefeldag ge houden, al sinds enkele jaren wordt dit gedaan door de Stich ting voor Sociaal en Cultureel Werk. Voor de kinderen in Hol ten is de Roefelmiddag gepland op woensdag 5 juni. De wer- vingsbrieven voor de bedrijven zijn inmiddels de deur uit en bin nenkort wordt bij hen geïnfor meerd naar hun belangstelling om mee te doen aan deze mid- dag. De kinderen van de basisscholen krijgen via school informatie en de mogelijkheid zich in te schrij ven. Niet benaderde bedrijven die toch belangstelling mochten hebben om mee te werken aan deze middag kunnen contact op nemen met de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk tele foon: 0548-362755. Espelo - De Bosschool in Espelo bestaat dit jaar 100 jaar. De voorbereidingen voor de festivi teiten zijn vorig jaar al in gang gezet. Zo wordt er woensdag 10 juli een reünie gehouden voor oud-leerlingen. Een commissie is volop bezig alle nog in leven zijnde oud leerlingen te bereiken. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn de leerlingenlijsten goed be waard, maar van vroegere data ontbreken deze deels. De meeste van deze leerlingen zijn achterhaald, maar de com missie is er zeker van dat er nog enkele zijn die geen bericht heb ben gehad voor deze reünie. Wie zelf een oud-leerling van de Bosschool is of iemand weet die nog geen bericht heeft gehad, kan contact opnemen met de reüniecommissie via telefoon 0548 - 36 32 73. Meer informatie is ook te vinden op www.espelo.nl. Pagina 12 Op dc Canadese Begraaf plaats werd een herdenking gehouden door 48th High landers Of Holland. Pagina 9 SV Holten verloor de wed- i strijd tegen Lange veen en blijft daardoor hangen op de j vijfde plaats. Pagina 12 Het Miny Kemper Toernooi voor handbal recreanten werd voor de 23ste keer gehouden. Holten werd derde. Holten - Er kwam bij de politie dinsdag 16 april een melding binnen dat een man ingebroken had in een pand aan de Oranje straat. Ter plekke trof de politie in het pand een man aan, die vervol gens werd aangehouden. De man bleek via het forceren van de toegangsdeur het pand te zijn binnengekomen. Hij was be hoorlijk in de war en had geen identiteitspapieren bij zich. Hij werd voor nader onderzoek op gesloten. Perioden met zon en wolkenvel den. Vrijdag enkele buien afge wisseld door opklaringen en af en toe zon. Zaterdag en zondag wolkenvelden en geregeld zon. Kleine kans op een bui. Tempe ratuur overdag 12.0 a 15.0 gra den. In de nachten rond de 5.0 a 6.0 graden. Ook is er kans op mistbanken in de nacht en och tend. Holten - Holten kent vele vrien denclubs. ClubLID is hierbij de nieuwste aanwinst. Hun website is sinds een week online en kent nu al dagelijks een record aantal bezoekers. De site is op te roe pen via het worldwide webadres: www.clubhdholten.tk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1