Body y veauty Vijf vacatures nog onvervuld bij brandweer Jan Stam stopt met winkel maar fietsenverhuur blijft A. Holtens Nieuwsblad Novalux Lonink steekt poasboake Espelo in brand Provincie denkt mee over fïetspadnetwerk 5 t/m 7 april U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Nieuwe tweewielerzaak Van Zee aan Larenseweg ATB-route vernieuwd Weekendweer Herdenking Wereldwinkel krijgt gift van vrijwilligster Teuny Krooshof Stoptrein Almelo-Deventer vertrekt 2 minuten eerder van de maat GESLOTEN Donderdag 4 april 2002 Fax:0548 -366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 5 Twee leerlingen van de Wa- erdenborch hebben cheques gegeven voor projecten in Afrika. Pagina 7 Sportcommissie Holten is ontbonden. Voorzitter Jan Schuchard neemt afscheid na twintig jaar. =^2 Pagina 7 Skeelervereniging Holten is naarstig op zoek naar een goed trainingsterrein. Het huidige voldoet niet. WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie op pag. 9 Openingstijden: vrijdag 14.00 - 22.00 uur zaterdag en zondai 11.00- 18.00 uur Entreeprijzen: volwassenen 6.50 65+ kinderen 6-12 jr. 3,00 Voel je goed, voel je mooi Lichaam Geest Zorg Mode Voeding Sabyworld U vindt het Expo Center aan de Al (richting Hengelo, afrit 30) Tel. 074 - 2 559 559 www.expocenter.nl Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dlir./mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BONj i Geeft op als abonnee voor het Gcbnuk deze bon voor i rr Holtens Nieuwsblad: het opgeven van een J nieuwe abonnee, Dhr,/mevr: Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad O €41.85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 i P €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Holtens Nieuwsblad Holten - Provincie Overijssel staat niet afwijzend tegenover het opzetten van een fietsknoop- puntennetweik. Dit zegt beleids medewerker Gijs van Keulen van de Provincie Overijssel. De VVV in Holten heeft vorig jaar een plan gelanceerd om te komen tot een fietsknooppun- tennetwerk. De bedoeling hier van is in eerste instantie alle be staande fietsroutes in en rondom de gemeente aan elkaar te kop pelen via knooppunten. Elk punt krijgt een nummer, zodat fietsers op een plattegrond zelf eenvou dig een eigen route kunnen sa menstellen. 'We zijn wel eens eerder bezig geweest met een soortgelijk plan', legt Van Keulen uit. 'Dit is toen van de grond gekomen, om dat het teveel geld zou gaan kos ten.' Dit probleem komt nu ook om de hoek kijken. Daarom wil de Provincie eerst onderzoeken of er daadwerkelijk behoefte voor is en hoe het kostenplaatje eruit komt te zien. 'Het is een goed idee, maar je moet het niet lokaal doen', vindt Van Keulen. Er wordt dan ook gekeken of er op grotere schaal interesse naar is. Een knooppun tennetwerk voor de hele provin cie is echter niet aan de orde. Holten - De Mountainbikeroute op de Holterberg is vernieuwd. De route is volledig opnieuw van wegwijzers voorzien en at tractiever geworden. De start is ervan bevindt zich op het Beu kenlaantje. Droog en zonnig weer. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag zonnig weer, afgewisseld door wat wolkenveldjes. Door de matige tot vrij krachtige oosten tot noordoosten wind zal het minder warm worden. We moeten het doen met 12.0 a 14.0 graden. Dit heeft te maken met een nieuw hogedrukgebied bo ven IJsland en Noorwegen met een uitloper naar Rusland. De nachten zo'n 4.0 a 5.0 graden. Holten - Op de Canadese Be graafplaats wordt zondag 14 april een herdenking gehouden. Hierbij zal ook de 48th Highlan ders of Holland Pipes and Drums uit Apeldoorn aanwezig zijn. Holten - De Holtense brandweer is op zoek naar nieuwe brand weermensen. 'Vijf vacatures zijn er momen teel binnen de brandweer. We gens persoonlijke omstandighe den vertrekken twee mensen, een vrijwilliger vertrok omdat ze beroeps werd bij de brandweer Enschede en twee brandweer mannen vertrekken vanwege het bereiken van de leeftijd van 55 jaar', vertellen brandweercom mandant Henk Wolterink en hoofdbrandwacht Diny Heyda. Enthousiaste mannen en vrou wen, in de leeftijd van 18 tot on geveer 32 jaar, worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Deze week worden in Holten huis-aan-huisbrochures ver spreid, uitgegeven door het mi nisterie van Binnenlandse Za ken. Daarin staan al diverse za ken te lezen over de brandweer en de taken van deze hulpdienst Mensen die interesse hebben in dit vak en er iets meer van willen weten, kunnen daarvoor woens dag 10 april terecht in de brand weerkazerne in Holten. Daar be gint om 20.00 uur een informa tieavond. Belangstellenden ont moeten er postcommandant Henk Wansink, een aantal be velvoerders en een aantal man schappen. besteden aan goede doelen. Ze had haar prijs vooral te dan ken aan haar inzet, al vele ja ren, voor de Holtense Muziek vereniging. Maar behalve voor de HMV zet ze zich ook al enkele jaren in voor de We reldwinkel in Holten. Teuny Krooshof besloot dan ook om een deel van de cheque te be steden aan de Wereldwinkel. In overleg met haar is besloten het geld te besteden aan de ca ravan. Twee zijwanden vor men samen met de al aanwezi ge luifel een wind- en regen- bestendig afdak. (Foto: Johan Bolink) 'Het is een kennismaking met de brandweer. Wie en wat is de brandweer. Hoe werkt de brand weer.' Er komen diverse aspec ten van het brandweervrijwilli- ger zijn aan bod. 'Wat kunnen nieuwkomers verwachten, hoe ga je om met de relatie werkge- vervrijwilliger,.yat gebeurt er aan uitrukken', vértellen Wolte rink en Heyda. Lees verder op pagina 3. Janny Verboom, voorzitter van de Wereldwinkel, bedank te haar met een bloemetje. Begin dit jaar is Teuny Kroos hof tijdens de nieuwjaarsre ceptie uitgeroepen tot de vrij willigster van het jaar, voor de kern Holten. Burgemeester Lonink overhandigde haar toen onder meer een cheque van 1000 euro die ze moest Oranjestraat - Na een periode van ruim 21 jaar de fietsenwinkel aan de Oranjestraat te hebben gerund, zal Jan Stam deze per 31 mei sluiten. Stam gaat zich geheel richten op de fietsverhuur. T)at is een activiteit die de laatste jaren een dusdanig stormachtige ont wikkeling heeft doorgemaakt, dat het zoveel tijd vergt dat we wel een keuze moesten maken,' zegt Jan. 'Klanten voor, zowel nieuwe fiet sen, als fietsverhuurders hebben 100 procent recht op aandacht en service en dit wordt door de com binatie van beiden, ook nog eens vanaf twee locaties, erg moeilijk te realiseren.' Espelo - De poasboake van Espelo werd door de jury gemeten als de hoogste en de bult met de meeste volume. Daarom was de poas boake van Espelo voor de derde keer op rij uitverkoren om als eerste in de brand te worden gestoken. Burgemeester Jan Lonink was uit genodigd om dit vakkundig te doen. Onder gejuich van het publiek, maakten de vlammen zich meester van de bult. Meer over de paas vuren verderop in deze krant. (Foto: Johan Bolink) Rode Pleintje - De Wereld winkel liet zaterdag 30 maart trots haar nieuwe aanwinst zien. Met de gift van 200 euro die ze van Teuny Krooshof had ontvangen, zijn twee nieu we zijluifels gekocht. die nog een servicebeurt te goed hebben, en alle mogelijke vragen omtrent garantie zullen door Fietswereld Holten worden ge holpen. Tevens voor reparaties, waar Stam zowel aan de Oranje straat als aan de Waagweg mee zal stoppen, kan men vanaf begin juni terecht bij de zaak van Van Zee. Door de opsplitsing hopen Stam en Van Zee in de toekomst maximale service te kunnen ver lenen aan hun klanten. 'De fietsverhuur aan de Waag weg zal in de toekomst buurfiet sen blijven verkopen en eventu ele garantiegevallen zullen we kosteloos in de garantieperiode repareren', aldus Stam. Mensen, die tot begin juni een nieuwe fiets bij Jan Stam kopen, Jan Stam gaat zich nu uitsluitend nog bezighouden met fietsenverhuur. (Foto: Rinus Vrijdag) kunnen voor service, garantie en eventuele reparaties vanaf begin juni terecht bij het team van Van Zee aan de Larenseweg. Jan en Carla Stam hopen dat alles op een goede manier zal verlopen en zijn blij dat zij in de toekomst iets meer vrije tijd zullen hebben. 'Je bent 21 jaar dag en nacht met die zaak bezia, dan is het ook wel eens lekker als je na al dat harde werken iets rustiger aan kunt gaan doen.' Tevens bedankt het paar voorlo pig alle klanten, die zij door de jaren heen met veel plezier heb ben ontvangen aan de Oranje straat en wensen zij Anton van Zee heel veel succes met zijn nieuwe zaak. Holten - De dienstregeling van de NS van Almelo naar Deventer wordt aangepast. De stoptrein vertrekt namelijk vanaf maandag 8 april twee minuten eerder uit Holten. Om de punctualiteit op het tra ject van Almelo naar Deventer te kunnen waarborgen, heeft de NS besloten de stoptrein maar liefst zeven minuten eer der te laten vertrekken. Door deze wijziging kunnen in Deventer de intercity van En schede naar de Randstad en de sneltrein van Roosendaal naar Zwolle op tijd vertrekken. Wie vanaf maandag met de stoptrein uit Enschede richting Zwolle rijdt en wil overstap pen op de trein naar Holten, moet dat straks in Wierden doen in plaats van Almelo. Daar blijft de stopper richting Deventer namelijk zes minu ten wachten op de aansluiting. De reistijd wordt hierdoor twee tot drie minuten langer. Wie vanaf Almelo wil instap pen, kan rechtstreeks de stop trein Almelo - Deventer pak ken zonder de overstap in Wierden. Deze trein rijdt ech ter zeven mjjiuten. De stop trein naar Deventer vertrekt in Rijssen en Deventer Colm- schate een minuut eerder en in Wierden en Holten twee mi nuten eerder. De dienstrege ling van Deventer naar Alme lo blijft ongewijzigd. Daarom werd er door Stam al een tijd uitgekeken naar een collega die bereid was zich in Holten te vestigen, om zo vanaf een grotere locatie de winkel met reparaties over te nemen. Deze collega is inmiddels gevonden en wel in de persoon van Anton van Zee uit Bathmen. De 33-jarige Van Zee, die vanaf zijn jeugd al in de fict- senbranche zit. heeft hiervoor het pand van Benjo bij de rotonde aan de Larenseweg gekocht en zal op die plek vanaf begin juni de deuren openen van zijn nieu we zaak: Fietswereld Holten. Van Zee zal, om de overgang zo vlekkeloos mogelijk te laten ver lopen. monteur André Pinkert overnemen van Jan Stam. Alle kopers van nieuwe fietsen. Vrijdag 12 - zaterdag 13 Maandag 15 en dinsdag 16 april zijn we wegens verbouwing I

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1