Commissie gaat akkoord met zwembadtarief Toptriatleten verheugen zich op duik in Schipbeek Rn tt li3,11 H ol t ons N i ottvysIYI n il Rabobank, ook voor al uw verzekeringen! Spelmiddag Dondertman zeer goed bezocht Ondertekening sponsorcontracten triatlon Kuikens tellen in vitrine Novalux Van de Maat DISCOUNT iiYiMHlMMUBlIUUUdi wam Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Diploma-uitreiking EHBO tijdens jaarvergadering Filmvoorstelling in Boschkamp Erwin Autocross Tweede Paasdag Weekendweer Bathmen te Paard 2002 Toch rommelmarkt tijdens vernieuwde Koninginnedag Pagina 3 Pagina 11 De voorjaarsshow van SV Bato is een succes gewor den. Een bomvolle sportzaal en een groot spektakel. Pagina 5 Biester - De jaarvergadering van EHBO Holten werd maandagavond 25 maart. On der het toeziend oog van een groot aantal leden werden de aftredende bestuursleden Ger- rit Aanstoot en Wim Ooster- veld door voorzitter Wim Hu- zen bedankt voor het vele en goede werk, wat zij de afgelo penjaren hebben verricht. Hun plaats in het bestuur wordt nu ingenomen door Harry van Coeverden en René Mulder, terwijl Henk Hane- velt werd herkozen in het be stuur. Tevens werden de Markvoort en Wijenberg in. verband met hun 25-jarig lid maatschap van de EHBO on derscheiden. Verder ontvin gen de geslaagden van vorig jaar de EHBO-tassen van ere lid Gert Jansen. In het afgelo pen seizoen slaagden voor het eenheidsdiploma EHBO: Paul Bruggeman, Maarten Koop man. Anjo Schoppers, Gerlin- de Dam Wiechers, Wil Vogel en Herman ter Borg. Het di ploma aan Maarten Koopman werd uitgereikt door erelid Gervedink Nijhuis, terwijl wethouder W ter Schure aan de overige aanwezige geslaag den de diploma's uitreikte. (Foto: Johan Bolink) Lees verderop pagina 6. Zaterdag 30 maart en maandag 1 april 2002 Entree: Volwassenen 3,SO Kinderen tot 12 jaar en 65+ 1,50 Kinderen tot 4 jaar GRATIS entree. Helemaal over uw toeren van oude singles? Compleet van slag door een zeldzame koekkoeksklok? U krijgt kriebels in uw buik van oud speelgoed? Bezoek dan de vlooienmarkt in het Expo Center Hengelo. Want, wat u ook zoekt, de kans is groot dat u het op één van de 1000 kraampjes vindt. Elke dag geopend van 09 00 tot 17.00 uur. Kx\h> Reenter I Wegtersweg 65 7556 BP Hengelo (O) tel 074 - 2 559 559 fax 074 - 2 505 022 www.expocenter.nl EENVOUDIG PER AUTO TE BEREIKEN: A1 RICHTING HENGELO, AFRIT 30 DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS 1 APR. 10 -16 UUR ;^)veri|ssels Nieuws Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Wordt nu abonnee en ontvang een gratis 1/5 Staatslot met kans op een grote geldprijs, en in ieder geval een prachtig H N in uw brievenbus...!!! Geef dat ook eens i Dhr./mcvr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats'. BON i Geeft op als abonnee voor het M6»IMi>i«r Holtens Nieuwsblad: hel opgeven van een abonnee. j Dhr./mcvr.: l/J Adres: v /n/cm/c».M»P; Woonplaats: Holtens j Nieuwsblad 1 -1 €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 D €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (|ossc nummers: €0,87) Karin Lukas begint bij de VVV. Zij heeft al even mo gen proeven, maar volgende week begint ze echt. WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie op pag. 8 Rijssen/ Holten - Bijna waren maandagavond de zwembadta- rie/en niet door de commissie gekomen. Alleen het feit dat de drukorder voor de zwembad- kaarten/ abonnementen de vol gende dag (dinsdag 26 maart) weg moest om de abonnementen in de voorverkoop (medio april) aan te kunnen bieden, leverde een commissiemeerderheid op voor het collegevoorstel. Anders zouden de nieuwe tarieven pas met ingang van 1 januari 2003 van kracht worden. 'Maar,' zo stelde CDA-raadslid Dul na drukkelijk vast, 'alleen voor dit seizoen. En daarna bekijken we het opnieuw.' Over de harmonisering van de zwembadtarieven waren de le den van de commissie Welzijn het wel eens. Wel was het jam mer dat mensen uit Holten meer gaan betalen, maar daartegen over staat dat de badbezoekers uit Rijssen minder betalen. In stemming was er voor het feit dat dezel fde baden kaarten en abonnementen voor zowel Twenhaarsveld als De Koerbelt gebruikt kunnen worden. Pieter Baan Muller stopt na veertig jaar met het keuren van poasboakens. Zaterdag is hij voor het laatst jurylid. contracten ondertekenen. Door de toespraak van Henk Lubberd- ink, oud-wielrenner en oude be kende van de Stichting Triathlon Holten, krijgt de middag weer een wat minder officieel tintje. In simpele bewoordingen en met een prachtig oosters accent, zij het van de andere kant van de IJssel, vertelt hij over zijn weg naar de top en vooral hoe moei lijk het is er te blijven. Blijkbaar is hij er nog al een tijdje geble ven. want na twintig minuten moet Berend Bril hem een sein tje geven dat de tijd om is. Boschkamp - De laatste film voorstelling van Filmhuis Hol ten wordt donderdag 28 maart (vanavond) gehouden in dorps huis De Boschkamp. Het gaat om de film Cuba Fehz. De voor stelling begint om 20.15 euro. De entree bedraagt 3,40 euro in clusief een kopje koffie of thee. Cuba Feliz vertelt het verhaal van de oude Cubaanse straatzan ger Gallo die een droom heeft gehad. Hij besluit zijn droom achterna te reizen en doorkruist zijn vaderland Cuba. Meer het Cubaanse leven blijkt niet altijd zo vrolijk als de Cubaanse mu ziek. Schuppertsweg - De Erwin Au tocross wordt maandag 1 april (Tweede Paasdag) gehouden aan de Schuppertsweg. De cross be gint om 12.30 uur en de entree is gratis. Er doen vijftig heren, acht dames en tien veteranen mee aan de cross. Zij moeten om 10.30 uur aanwezig zijn op het terrein. Rustig, droog en zonnig weer. Goede Vrijdag en zaterdag over dag zonnig, met weinig of geen bewolking. Dit prachtige zonni ge lente weer hebben we te dan ken aan een hogedrukgebied, 1030 Hpa, in de omgeving van Denemarken. De beide Paasda gen waarschijnlijk minder zon en meer bewolking, er kan een enkele bui kunnen vallen als een storing langszij komt, maar dit is nog niet zeker. Temperaturen 141) a 16.0 graden. aiiiiiiiiinih p"'° lüniiiiiiiif Van 26 t/m 30 maart a.s. Manege 't Ruiterkamp Hoekendijk 20, Bathmen Maar dat het college voorstelde twee soorten abonnementen in te voeren, een zesdaags abonne ment (exclusief de zondag) en een zevendaags abonnement, met elk een eigen tarief, dat ging meerdere commissieleden te ver. Lees verderop pagina 11. Espelo - Een kleine zeshonderd mensen bezochten op Palmpasen kinderboerderij Dondertman, waar kinderen konden deelnemen aan een leuke en leerzame puzzeltocht. Aan de spelmiddag namen ruim honderd kinderen deel. Aan de hand van een formulier moesten ze elf vragen beantwoorden, die in de vorm van een puzzelroute over het terrein verspreid konden worden aangetroffen. Veel vragen hiel den verband met thema's als Pasen en lente. Voor de kleintjes was er poppenkast in het Speelhonk. Als vanouds een schot in de roos. Zodanig zelfs, dat er aan het eind van de middag een extra voorstelling werd gegeven. De prijswinnaars in de verschillende leeftijdca tegorieën zijn (tot 8 jaar): 1. Manon en Mark Tuitert (Heeten); 2. Angelique Nijmeijer (Holten); 3. Pleun en Maud te Wierik (Raalte); In de categorie tot 12 jaar gingen de prijzen naar: 1Olaf, Remon, Patrick en Roy Koning (Holten); 2. Miranda Asbroek en Arjan Ste vens (Holten); 3. Judith Podt (Holten). Degenen die hun prijs nog niet in ontvangst hebben genomen, kunnen deze afhalen bij de kin derboerderij. (Foto: Johan Bolink) Holten - Gezelligheid troef bij de persconferentie van de Stich ting Triatlon Holten dinsdag. Bij binnenkomst in het gemeente huis worden de gasten opgevan gen door de vele leden van Stichting Triathlon Holten. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun sportieve witte over hemd met het logo van de stich ting. De ontvangsthal van de ge meente is versierd met de ge bruikelijke triatlonentourage. Buiten hangen de vlaggen al en de drie varkens zijn gewillige rijdieren voor de triatleten die de fotograven een plezier doen. soren, zit een aantal bekende triatleten. Na het welkomst woord gaat het licht uit en wor den aanwezigen getrakteerd op vier jaar triatlon Holten in een notendop. Dennis Looze, einde lijk weer aanwezig na langdurig blessureleed, glimlacht als hij beelden van zichzelf ziet. Wat verderop aan de raadstafel kijkt Sander Berk, veelbelovend triat leet, verlangend naar de Schip beek op het grote diascherm. Hij lijkt er zo in te willen duiken. Tracy Flargreaves naast hem, lijkt meer geïnteresseerd in Den nis Looze, haar kersverse echt genoot. Erik van der Linde be studeert de beelden van zijn ei gen wedstrijd koel en analyse rend, terwijl Hargreaves nu ook de concurrentie in lijkt te schat- Toptriatleten verheugen zich weer op de triatlon in Holten. (Foto: Johan Bolink) ten. Helemaal aan het eind van het rijtje zit aanstormend talent Stephanie Kortekaas. Ook zij lijkt er wel zin in te hebben. Na de video, gemaakt door RTV Oost, volgt het eerste echte offi ciële gedeelte: de ondertekening van de sponsorcontracten. Even lijkt het erop dat dit onderdeel van de persconferentie geen doorsans kan vinden, omdat het zonder pen lastig tekent, maar gelukkig wordt er snel een pen aangereikt. Peter Corstanje on dertekent samen met hoofdspon soren Rabobank, Saxion Hoge scholen en Oad-reizen de papie ren. Na de ondertekening volgen de toast op de komende triatlon en de toespraak van het hoofd marketing van Oad Reizen. Dan mogen ook de co-sponsoren hun Holten - De rommelmarkt op Koninginnedag gaat dit jaar toch door. Deze wordt gecom bineerd met de verenigings- markt en vindt plaats op Kalf- stermansweide. De bedoeling van Stichting Viering Nationale Feestdagen was de rommelmarkt dit jaar af te schaffen. Op veler ver zoek is er toch voor gekozen, dit niet te doen. Het programma van de ver nieuwde Koninginnedag is nog niet helemaal rond, maar wel is bekend dat de aubade nu pas om 10.00 uur begint. 'Aansluitend, zo rond 10.30 uur, volgt de Oranjebrunch', vertelt Magriet Hanewinkel van de stichting. 'Buurtvereni gingen en vriendenclubjes krijgen hiervoor een uitnodi ging toegestuurd.' Fons Ak kermans: 'Straten willen we vragen straks massaal kaarten te kopen en aanwezig te zijn bij de brunch.' Deze zal wor den gehouden op de Dorps straat. 'Hierbij zal ook levende muziek aanwezig zijn', geeft Magriet alvast aan. Een andere nieuwe activiteit is de Karaoke. Fons: 'Coen van Hoevelaak en Robert Akker mans zullen de karaoke pre senteren. Verder gaat het toneel voor ouderen van OCH in Irene door. Daarnaast is er de fiets tocht. Terwijl de atleten buiten onder de vlaggen vriendelijk lachen naar de fotografen die hun plaat jes schieten, schudden binnen oude bekenden elkaar de hand. Sponsoren vinden elkaar in een gesprek over het drukwerk en verschillende leden van de Stichting Triathlon Holten halen de banden met kennissen en ge nodigden aan. Als iedereen is bijgepraat en de koffie op is, worden de gasten met zachte hand naar de raadszaal gediri geerd. Daar wacht het wat meer officiële gedeelte van de mid dag. Aan de raadstafel, die uiter aard weer behangen is met vlag getjes, bloemstukken en een spandoek van de hoofdspon- Holten - De Holtense Handels vereniging (HVV) houdt zater dag 30 maart een Paasactie. In de vitrine van Novalux Van de Maat aan de Smidsbelt kun nen dan kuikens worden geteld. Vorig jaar moest vanwege de mond- en klauwzeercrisis nog worden uitgeweken naar eieren tellen, maar dit jaar zijn de kui kens weer terug. Iedereen kan meedoen door een deelnamefor mulier op de toonbank van No valux Van de Maat in te vullen. De formulieren kunnen ook hier, in een speciale bus, worden in geleverd. De tien beste inzen ders winnen een toepasselijke slagroomtaart en krijgen hier over persoonlijk bericht thuis. Tussen 12.00 en 16.00 uur zal De Koff Entertainment aanwe zig zijn met een paashaas die kinderen schminkt en fraai ge vormde ballonnen maakt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1