Gratis zwemmen I Spectaculaire Voorjaarsshow SV Bato Me u, 3,91 SGP zorgt voor doorbraak bij keuze gemeentenaam voor kinderen tot en met 2 jaar Holtens Nieuwsblad Lezing Adriaan van Dis verschoven door ziekte Caravankeuring draagt bij aan veilige vakantiereis Foto Ten Velde opent vrijdag nieuwe zaak aan Dorpsstraat Holten-Rijssen met koppelteken, verbindingsstreepje of dwarsligger? Yvonne naar Match Racing Opfriscursus autorijden voor vijftigplussers Weekendweer Bathmen te Paard 2002 Jaarfeest CJV Dijkerhoek Toneel DAT in Bonte Paard heb J Donderdag 21 maart 2002 Fax:0548 -366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Verbouwing van het Paal- huus gaat veel geld kosten. De gemeente hoopt dat de jeugd mee wil helpen. Caravan Motor Pagina 3 Pagina 5 Rijssen-Holten - Het was met name de SGP-fractie die zorgde voor een doorbraak ten aanzien van de keuze van de nieuwe ge meentenaam. Hadden eerder dit jaar de volledige fracties van CDA en PvdA elkaar gevonden in de naam Rijssen-Holten, de raadssteun werd behoorlijk ver sterkt toen de SGP met haar in- iatiefvoorstel kwam, dat ge steund werd door CDA, PvdA, GB en WD. 'Een doorbraak in het proces van eenwording. Een historisch besluit,' aldus burge meester J.A.H. Lonink. De nieu we gemeentenaam gaat officieel in op 15 maart 2003. Een verrassing was het wel. De mannenbroeders, die eerder en masse achter de naam Rijssen stonden, kwamen zelf met een standpuntwijziging. Het was SGP-fractievoorzitter H. Voort man die in de begrotingsverga dering van vrijdag een en ander toelichtte. Hij stelde dat de ver gadering van december over de gemeentenaam geen schoon heidsprijs verdiende. De schuld daarvan legde hij zowel bij de raad als bij het college. In de pe riode die volgde had de SGP- fractie alles nog weer eens op een rijtje gezet. Eén van de door slaggevende argumenten werd tenslotte de 'verdere samenwer- Advertentle WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie op pag. 9 Holten - 3VO en autobedrijf Erik Huzen houden net als voorgaande jaren een caravan- keuring. Deze keuring wordt zaterdag 20 april gehouden vanaf 09.00 uur in de nieuwe garage van autobedrijf Huzen (Esso Tankstation) aan de Handelsweg 2 te Holten. Een aantal aspecten voor een veilig gebmik van de caravan, zoals onder meer de banden, de remmen, de koppeling, ge wicht en gas, komen aan de orde. Ook zal de politie aan wezig zijn om informatie te verstrekken. De kosten zijn laag, slechts 7,50 euro. Voor wie lid is van 3VO of ter plaatse lid wordt, is de controle zelfs gratis. Le den ontvangen regelmatig het verenigingsblad van 3VO waarin onder meer artikelen staan over wijzigingen in ver- keerswetgeving of op stapel staande wijzigingen. Iedere deelnemer aan de cara vancontrole ontvangt het han dige boekje Caravan en de Wet met daarin nuttige tips over veilig met de caravan op stap gaan. Wie mee wil doen aan deze caravankeuring wordt vrien delijk verzocht zich voor woensdag 17 april aan te mel den bij: autobedrijf Erik Hu zen, telefoonnummer 0548-36 6101 (mobiele telefoon 06- 53388064). Novalux van de Maat wordt Blokker. Voor de klant ver andert er weinig. Het assorti ment blijft bijna gelijk. Volgens Yvonne gaat het hele team van Transscope dit jaar niet meer door, maar zeker weet ze dit nog niet. Zij is echter erg blij met haar nieuwe team. 'Vo rig jaar hadden ze twee kam pioensauto's: een in de Toyota Yaris en een in de DTTC. Dus ik denk dat ik daar op een goede plek zit om verder te komen dan vorig jaar', geeft ze aan. Het Pieterpad bewandelen kan met vrienden, maar ook met een kameel. Pierre a Campo doet het laatste. Holten - Kinderen tot drie jaar mogen gratis zwemmen in de gemeente Rijssen-Holten. Dat voorstel komt maandag 25 maart op tafel in de commissie Wel zijn, personeel organisatie. De openbare vergadering wordt ge houden in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen en be gint om 19.00 uur. Daarnaast stelt het college voor om zowel zes- (uitgezonderd de zondag) als zevendaagse abonnementen te verkopen. Evenals vele andere zaken wor den ook de zwembadtarieven geharmoniseerd. Abonnemen ten, entreekaarten, meerbaden- kaarten, leskaarten en doelgroe- penkaarten kunnen voor beide zwembaen gebruikt worden. De entree(dag)kaarten zijn geldig voor het desbetreffende zwem bad. Allereerst was er het feit dat in Holten kinderen tot vijfjaar gra tis entree hadden, terwijl in Rijs sen iedereen betalen moest. Het college stelt voor dat in beide zwembaden kinderen tot drie jaar gratis entree hebben. Oude- Waerdenborch - Schrijver en tv- presentator Adriaan van Dis (55) geeft woensdagavond 27 maart een lezing over eigen werk en leven in de aula van scholenge meenschap De Waerdenborch aan de Haarstraat in Holten. Aanvang 20.00 uur. Van Dis zou eerst al 16 maart komen. Door ziekte is dit verschoven. Van Dis is uitgenodigd door de Openbare Bibliotheek Holten in samenwerking met de Stichting Kunst en Cultuur Holten (K en C) in het kader van de Boeken week. Kaarten zijn in de voor verkoop verkrijgbaar bij de bi bliotheek en 's avonds aan de zaal. De entreeprijs bedraagt 9 euro, maar donateurs van K en C en leden van de bibliotheek be talen 6 euro. Scholieren hebben toegang voor 4,50 euro en hou ders van een K en C-passepar- tout betalen slechts 2 euro. Adriaan van Dis kreeg, behalve als schrijver, vooral landelijke bekendheid als tv-presentator van het spraakmakende literaire programma Hier is... Adriaan van Disdat negen jaar lang (19873-1992) werd uitgezon den. Hiervoor werd hij beloond met de Nipkowschijf. Temidden van een reeks halfzussen en ou ders met een Indische achter grond groeide hij op in Bergen. U ontvangt een fraaie Houens—Parker Jotter ballpoint u gocd geïnformeerd, als u ons een nieuwe Als abonnee bent u daarvan verzekerd. I abonnee opgeeft! Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BON; Geeft op als abonnee voor bet Gebruik dure bon oor Nim„sbIad. hel opgeven van een J nieuwe abonnee. I Dhr./mevr.: JU Adres: 0 j Woonplaats; Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad P €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 Q €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede! (losse nummers: €0,87) Holten - Foto Ten Velde opent vanaf vrijdag 22 maart de nieuwe zaak aan de Dorps straat, in het voormalige pand van Fixet. De officiële ope ning wordt woensdag 27 maart gehouden. Verder zal het achterste deel van het pand worden verhuurd aan Super markt Wansink BV. Klanten van Foto Ten Velde krijgen vrijdag 22 en zaterdag 23 maart bij hun aankoop een attentie. De winkel is doorlo pend open van 8.30 tot 18.00 uur. Naast de koopavond op donderdag, is de zaak vrijdags tot 20.00 uur open. Op dit moment wordt nog hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening, maar Jan-Herman ten Velde denkt dit zeker zal gaan lukken. Verder is de fotostudio klaar. 'We houden een portretactie', zegt Jan-Herman. 'De hele maand kost het maken van een portret 9,99 euro.' Supermarkt Wansink BV gaat het achterste deel van de win kel per 1 april huren. 'Het zal eerst als opslagruimte worden gebruikt en later komt er waarschijnlijk een winkel in', geeft Bert Wansink aan. ren vanaf 65 jaar kunnen voor gereduceerd tarief van de zwem baden gebruik maken. Het voorstel voor de prijzen van verschillende abonnementen en meerdaagse kaarten ziet er als volgt uit: Een viermaandelijks abonnement, zeven dagen, voor personen vanaf drie jaar en 65- plussers gaat 20 euro kosten; datzelfde abonnement voor zes dagen (maandag tot en met za terdag) kost 17,15 euro. Een viermaandelijks abonnement voor personen vanaf 18 jaar kost 30 euro (zeven dagen) en 25,80 euro (zes dagen). Een dagkaart voor kinderen van af drie jaar en voor 65-plussers kost 1,85 euro; een dagkaart voor volwassenen vanaf 18 jaar kost 2,50 euro. Een tienbadenkaart voor kinde ren vanaf drie jaar en 65-plus sers kost 16,65 euro; een tienba denkaart voor volwassenen van af 18 jaar kost 22,50 euro. Daar naast zijn er nog gezinsabonne menten, leskaarten zwemmen, doelgroepenkaarten en bedrijf sabonnementen verkrijgbaar. Mossink - SV Bato houdt zaterdag 23 maart haar grote voorjaarsshow in sporthal 't Mossink aan de Keizersweg te Holten. De voorjaarsshow bevat demonstraties op flitsende muziek en onder speciale lichteffecten. Alle jeugdafdelingen leveren een bijdrage aan de show, dus zowel gymnastiek, ballet, streetdance als judo zijn aanwezig. De professionele begeleiding van de geluids- en lichtef fecten is in handen van Tonny Turner. De aanvang van de van de show is om 19.00 uur, de spectaculaire slotact is gepland om 22.00 uur. De zaal is open van 18.30 uur, toegangskaarten kosten per stuk 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen tot en met 15 jaar zijn beschikbaar aan de zaal voor aanvang van de show. Voor nadere informatie kan contact op worden genomen met secretaris Ma- rietje Eggink, telefoon 36 60 30. (Foto: Rrnus Vrijdag) Holten - Voor Yvonne Vlogt- man begint met Pasen weer het raceseizoen. Zij doet dit niet meer met haar vorige team Transscope, maar met Match Racing uit Badhoevedorp. Boschkamp - In De Boschkamp woensdagmorgen 27 maart start de cursus verkeerskennis opfris sen voor 50-plussers. Naast borden en regels, worden ook allerlei verkeerssituaties be handeld. Aan de hand van dia's en videobeelden wordt gevraagd deze op goed of fout te beoorde len. De cursus wordt gehouden op woensdag 27 maart, 3, 17 en 24 april van 9.30 tot 11.30 uur. De kosten zijn 13,50 euro en het theorieboek is gratis. Na deze theorielessen is er ook de mogelijkheid in de eigen auto een test af te leggen. De koeten hiervoor bedragen 13,50 euro. De praktijkdag wordt gehouden op woensdag 8 mei. dan kan men tevens meedoen aan een ge hoor- en ogentest. Voor verdere inlichtingen en op gave: Sociaal Cultureel Werk, telefoon 0548 - 36 27 55. raadslid B. Wolterink. De con clusie van de ChristenUnie ten aanzien van het rapport Intomart was dat er geen duidelijke voor keur is voor de naam Rijssen- Holten. 'En in de raadsvergade ring van vorig jaar vinden bijna alle Rijssense raadsleden dat de naam niet gewijzigd hoeft te worden. De Holtenaren opteren voor Rijssen-Holten.' Van de ze ventien raadsleden uit Rijssen bleken er toen vier te kiezen voor Rijssen-Holten, één per soon sprak zich niet uit, en de rest van de Rijssenaren koos voor Rijssen. Wolterink wees er op dat binnen het CDA de raads leden Kuipers en Kastenberg ab soluut niet voor een dubbele Overgang naar minder wissel vallig weer. Overdag opklarin gen, afgewisseld door wat wol kenvelden en zon. Temperaturen zo'n 10.0 a 11.0 graden. De nachten worden kouder met 0.0 a 1.0 graden bij voldoende op klaringen. Advertentie SlIIIIIIIHilii:! """""P"" illinilllllllllC Van 26 t/m 30 maart a.s. Lees verderop pagina 6. Dijkerhoek - De jongens en meisjes van de CJV te Dijker hoek zijn druk aan het oefenen voor het jaarfeest Er zijn verschillende toneelstuk jes waaronder een eigen ge schreven stuk, Piaybackact, zang en dans. Het jaarfeest wordt gehouden op vrijdag 5 april om 20:00 uur en zaterdag 6 april om 14:00 uur in gebouw Bethanië te Dijkerhoek. Dijkerhoek - In samenwerking met toneelgroep DAT houdt buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek vrijdag 22 maart de jaarlijkse feestavond in het Bon te Paard. De avond begint om 20.00 uur. Er wordt een toneelstuk opge voerd door DAT met als titel: Mister-Doe-Het-Zelf. Het stuk is geschreven door Hans van Wijngaarden en is een blijspel in drie bedrijven. Na afloop kan er worden ge danst op de muziek van Cold Shot. "li SGP'er Voortman: 'Keuze Holten-Rijssen, voor behoud samenwerking met raad'. CU'er Wolterink: 'Breed draagvlak nodig bij burgers'. (Foto: Rinus Vrijdag) king' als raad in de toekomst. 'Waar is de totale gemeenschap het best mee gediend. Door te kiezen voor de naam Rijssen/Holten hopen we een trend gezet te hebben voor de toekomst.' aldus Voortman. Ook de hele CDA-fraotie koos voor Rijssen-Holten als nieuwe naam voor de gemeente. Eerder waren de raadsleden H. Kuipers en H. Kastenberg voor de naam 'Rijssen'. Maar na de zaak nog eens goed overwogen te hebben, wijzigden zij hun standpunt en gingen mee met de rest van hun fractie. De CDA-fractie vond dat een nieuw onderzoek geen nieu we gezichtspunten op zou leve ren, maar wel grote emoties op zou roepen. Alleen de ChristenUnie steunde het voorstel niet. Hoe klemmend de verzoeken van de andere par tijen en van burgemeester J.A.H. Lonink ook waren, de Christen- Unie was vrijdag niet te vermur wen. Tijdens de vergadering kwam de CU met een alternatief voorstel. 'Voor wijziging van de gemeentenaam zal er een breed draagvlak bij burgers dienen te zijn. Het is dan ook een uitste kende zaak dat de burgers er door middel van een enquête bij betrokken zijn,' benadrukte En citeerde en passant ook wet houder H. ter Keurst die in de bedoelde vergadering stelde dat er tijdens de enquête een extra vraag gesteld had moeten wor den waarbij naar de voorkeur gevraagd diende te worden. Manege t' Ruiterkamp Koekendijk 20, Bathmen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1