Op korte termijn geem zicht op kavels in Holten 'Ik heb een goede school op poten kunnen zetten' to Proficiat! 1 Nieuws u, 3, Rabobank, ook voor al uw verzekeringen! Nieuwe kleuterruimte bij Holterenkschool s. Gert-Jan van 't Holt neemt afscheid van Bosschool Interieur Expojcmter Gebruik gemeentehuis door Triathlon Holten Compostactie SV Holten voor afdeling jeugdvoetbal i i U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! ■m Filmvoorstelling uitgesteld Inloopavond wijk De Haar Holtens Nieuwsblad asi Holten - Pas als ér daadwerke lijk nieuwbouwplannen zijn in de kern Holten, kunnen kavel- zoekende Holtenaren zich hier voor inschrijven bij de gemeen te. Voorlopig is er nog geen zicht op dat op korte termijn ka vels worden uitgegeven. De ge meente verwacht dat dit tenmin ste nog twee jaar zal duren. De gemeente was van plan de inschrijving voor kavels voor de inwoners van de kern Holten be gin van dit jaar open te stellen. Dat staat ook in de nieuwe ge- meentegids vermeld en er ko men dan ook met enige regel maat verzoeken om informatie binnen van inwoners uit de kern Holten. Het vervelende is dat er op korte termijn nog geen zicht op kavels en bouwplannen is. Aan poten tiële gegadigden kan op dit mo ment dan ook nog op geen enke le wijze informatie worden ge geven over aantallen, typen, prijzen, kavels, bouwplannen of het tijdstip van uitgifte. Voor de kavelzoekers wordt het dan ook lastig om op basis van niet be schikbare gegevens een in schrijfformulier in te vullen. 'De kans is dan ook groot, dat als de gegevens wel bekend zijn, de in geschreven gegadigden hun oor spronkelijke keuze willen of moeten herzien. Soortgelijke problemen hebben zich ook voorgedaan bij de inschrijving van gegadigden voor Veenesla- gen West. Toen was de inschrij ving al geopend voordat de prij zen bekend waren. Dat heeft tot veel misverstanden en onbegrip geleid,' aldus de gemeente. Vandaar dat na evaluatie beslo ten is dat alle ingeschrevenen zich opnieuw moesten laten in schrijven en hun keuze nader konden aangeven. 'De les die we hebben getrokken uit de procedure voor inschrij- Holten - Wat de gemeente be treft kan Stichting Triathlon Holten de twee weken voor de jaarlijkse triatlon gebruik ma ken van het gemeentehuis, lo catie Holten. Het gaat om de periode van 20 juni tot en met 1 juli, waarbij gebruik ge maakt wordt van de beneden ruimte en de pantry. De orga nisatie mag er vier weken van tevoren ook een kopieerappa- Om praktische redenen wordt voorgesteld deze toestemming doorlopend te verlenen, mits deze niet plaatsvinden op de donderdagavond in verband met de openstelling voor het publiek. De organisatie van de Triath lon Holten hoeft dan in de toe komst niet telkens een schrif telijk verzoek in te dienen, maar alleen de exacte data doorgeven en de gemeente hoeft dan niet telkens voor een routineaanvraag een besluit vormingsproces op te starten. Holten - De jaarlijkse com postactie is weer op gang ge komen. De Supportersvereni ging van SV Holten houdt de ze actie voor en met de hulp van alle afdelingen van SV Holten. De kwaliteit van de compost is altijd uitstekend en door het speciale productie proces vrij van onkruid. De kosten bedragen 5 euro per zak. Deze week zijn de leden druk in de weer de bestellingen bij belangstellenden op te nemen. Wie afwezig is tijdens het op halen van het bestelformulier, kan deze alsnog inleveren bij Novalux van de Maat of Foto ten Velde. Volgende week donderdagmorgen wordt de compost van de leverancier in containers aangevoerd en los gestort op de parkeerplaats bij Meermanskamp. Vrijdagavond is ook nog een schep- en bezorgdag en zater dag worden de restanten van de bestellingen rondgebracht. Daarnaast worden ook de los se kubieke meters aan de man gebracht. Hiervoor kunt even tueel telefonische opgave ge daan worden bij Gerrit Jansen, telefoon 363685. De vereni gingen krijgen naar evenre digheid hun deel uit de op brengst en die is met name voor de jeugd bestemd. ving is dan ook dat het pas zin vol is de inschrijving te openen als er voldoende gegevens be schikbaar zijn over de uit te ge ven kavels en bouwplannen. Al leen dan kan gericht voorlich ting gegeven worden.' Bij de openstelling van de in schrijving wordt de volgorde van de ingeschrevenen door lo ting bepaald. Men moet zich dan wel binnen de eerste aanmeldingsperiode (die dan gegeven wordt) inge schreven hebben, 'ledereen heeft dan een gelijke kans. De aangemelde inschrijvingen worden op dezelfde datum inge boekt. Pas vanaf dat moment be gint ook de bijtelling van wacht- tijdpunten.' Voor de kern Dijkerhoek geldt dezelfde procedure. Het zal waarschijnlijk anderhalf tot twee jaar duren voor dat in Dijker- hoek plannen ontwikkeld wor den. Kolweg - Daltonschool Holterenk heeft een gepaste ruimte gemaakt voor de jongste kleuters. Deze ruimte, met de naam De Rakkertjes, werd vorige week donderdag feestelijk geopend. Het gaat om zogenaamde instroomkleuters die zo op een uitstekende manier kunnen worden opgevangen. De bestaande groepen kunnen daardoor in grootte beperkt blijven. (Foto: Rinus Vrijdag) Espelo - Schoolleider Gert-Jan van 't Holt (61) heeft afscheid genomen van de Espelose Bos school. Hij deed dit vorige week donderdagochtend met de leer lingen en 's avonds in het Tref punt voor genodigden. Wat hij met de Bosschool wilde bereiken, heeft hij af kunnen maken. 'Ik heb een goede school op poten kunnen zetten', licht Gert-Jan toe. Onder meer bouw technisch is deze tijdens zijn lei ding een stuk verbeterd. 'Er is laatst zelfs nog een nieuw dak opgekomen. Daarvoor is er een interne verbouwing geweest en werd het meesterhuis erbij be trokken.' Gert-Jan hoefde zelf niet zo nodig meteen bij de school te wonen en zag in het oude meesterhuis een goed alteiv natief door het 'pand er groter mee te maken. Verder kwam et- een kleuterlokaal bij en werd een tijdje terug nog een nieuw fietsenhok gebouwd. 'Ook onderwijskundig is het tij dens mijn periode helemaal ver nieuwd. Dit bleef daarvoor ach ter op het landelijk niveau, om dat er steeds hét idee heerste dat de school toch zou worden afge broken', maakt hij duidelijk. 'Die verbetering heeft zo'n vijf jaar geduurd, maar nu is alles in or de.' Zijn opvolger Marcel Veld kamp uit Luttenberg zal deze taak van hem over gaan nemen. Gert-Jan werkte sinds 1996 bij de Bosschool. Daarvoor was hij Voor zijn afscheid ontving Gert-Jan van't Holt een tekening van de Bosschool en een stropdas. (Foto: Johan Bolink) WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie op pag. 4 s werkzaam bi j de Haarschool en begon zijn loopbaan in Holten op de Dorpsschool in 1963. 'Op de Dorpsschool heb ik tien jaar gewerkt. De laatste drie jaar als waarnemend hoofd.' Gert-Jan: 'Voor mij was de Haarschool elk jaar weer een nieuwe uitdaging. Ik ben er hele maal alleen begonnen en elk jaar kwam er een lokaal en een leraar bij.' Hij houdt er namelijk van iets helemaal vanaf het begin af op te bouwen. Hetzelfde had hij toen hij te rechtkwam op de Bosschool. 'De Bovenschoolse Directie werd opgezet, zodat ik bij de Haar school niet echt meer aan m'n trekken kwam.' Bij de school in Espelo wilde toevallig de toen malige directeur Ab Waakop- Rijers gaan stoppen. Gert-Jan zag die baan wel zitten en werd in 1996 daar aangesteld. Het ge bouw voldeed niet meer vol doende, zodat ervoor hem een schone taak lag om dit te verbe teren. Ook onderwijskundig wa ren er nogal wat gebreken. 'Ik ben daar gekomen toen ik 55 jaar was, en had toen nog echt zin in iets nieuws.' Het was voor hem wel even wennen. 'Deed ik anders een dag over de administratie, nu had ik het in enkele uurtjes al klaar.' De school is dan ook veel klein schaliger vergeleken met de Haarschool. 'Ik heb de verande ring van lagere school naar ba sisschool er meegemaakt. Ver der kwam er bestuurlijk ook steeds meer op je schouders te recht', legt hij uit. Gert-Jan zorgde ervoor dat de Bosschool identiteit kreeg. 'Ik bedacht een vlag voor de school met daarop het al bestaande eek hoornlogootje en een afbeelding van de school zelf.' Verder be dacht hij de kleuren geel en blauw. Geel voor het zand en blauw van de lucht.' Meteen na dat hij de vlag had geïntrodu ceerd werd het overgenomen door de Splose gemeenschap. Nu zijn de kleuren niet meer weg te denken. Zo worden ze ook gebruikt tijdens de jaarlijkse School en Volksfeesten. 'Nu was er al een grote saamhorigheid tussen de inwoners van Espelo, maar door die extra identiteit is deze wel een stuk vergroot', be nadrukt hij. 'En dat in de positie ve zin van het woord. Is het fiet- stunneltje smerig dan hoef ik daar niets over te zeggen of er zijn enkele moeders al bezig het tunneltje schoon te vegen.' En zo kan Gert-Jan nog wel meer voorbeelden geven. Met de kinderen van de school heeft hij vorige week afscheid genomen. 'Ze hebben stukjes voorgedragen en ik heb gezorgd voor een clown.' Hij heeft ze allemaal een lineaal- set cadeau gegeven met als op schrift 'Meester Van 't Holt 1969-2002.' Verder hebben ou ders een speciale afscheidskrant gemaakt. fc/m 10 maart Openingstijden: do. en vrij. 14-22 uur za. en zon. 11-18 uur Entreeprijzen: volwassenen 6,50 65+, kinderen 6-12 jaar 3,- (aan de A1, richting Hengelo, afrit 30) Tel. 074 - 2 559 559 www.expocenter.nl Groen en sfeer voor in en om het huis Rabobank Holten-Markelo feliciteert baar Senior Financieel Adviseur Rob Makkinqa met het behalen Van zijn Master in Financial Planning. Rabobank Holten^vtarkelo Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens Dhr/mevr: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor TT m i I Holtens Nieuwsblad: net opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr./mevr.: Adres: Uj Woonplaats: Inzenden aan: 1 Holtens Nieuwsblad -3 €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 i €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Pagina 3 Veiligheid staat voorop bij de brandweer. De gemeente is daarom bezig met een handhavingsnota i Pagina 5 De boakenbouwers van Dij kerhoek gaan niet voor de mooiste of hoogste. Zij zien wel hoever ze komen. Pagina 5 In dorpshuis De Boschkamp wordt kindertheater gehou den. Het gaat over heksen en elfjes, dat wordt spannend. Boschkamp - De laatste film voorstelling van Filmhuis Hol ten in dit seizoen wordt twee weken uitgesteld. Cuba Feliz stond gepland voor donderdag 14 maart, maar wordt gedraaid op donderdag 28 maart. Cuba Feliz vertelt het verhaal van de oude Cubaanse straatzan ger Gallo die een droom heeft gehad. Gallo besluit zijn droom achterna te reizen en doorkruist zijn vaderland Cuba. Maar het Cubaanse leven blijkt niet altijd zo vrolijk als de Cubaanse mu ziek. De filmvoorstelling wordt ge houden in de ontmoetingsruimte van het dorpshuis De Bosch kamp. Het begint om 20.15. uur. Toegang 3,40 euro. inclusief een kopje koffie of thee. Holten - De gemeente wil eind maart een inloopavond in het Holtense gemeentehuis gaan houden voor bewoners in woon wijk De Haar. In overleg met de bewoners wil de gemeente prio riteiten gaan stellen wat er zoals verbeterd moet worden. Aan de hand van die prioriteitenlijst en in overleg met een bewoners contactgroep wordt dan een de finitief plan opgesteld. Dit zal ter goedkeuring worden voorge legd aan B en W.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1