Scheperspad in april weer begaanbaar if 'Artsen hebben verantwoording richting inwoners en bedrijven' Holtens Nieuwsblad Mt M, 3,9 Jongeren voeren actie voor Paalhuus Politie lost vernieling en inbraakzaak op Ongenoegen over samenwerking medici met post in Deventer Automobilist rijdt door na ongeval met fietser Vrachtwagen geramd door overvliegende boom U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Tarief huur accommodatie atletiek krijgt aanpassing Daders brand aangehouden Politiecontrole In dit nummer. Galerie jaar dicht Weekendweer T@B 'Caravan van het Jaar' Aantrekkelijke Smarts Holtens Nieuwsblad Donderdag 21 februari 2002 Fax:0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E mail Hoitens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Holten - H.J. Meijer heeft tot ui terlijk 15 april de tijd om het Scheperspad begaanbaar te ma ken en vrij te geven voor alge meen gebruik. Als Meijer daar aan geen gevolg geeft, wordt de sector ruimte van de gemeente gemachtigd om na 15 april be stuursdwang toe te passen. 'Het is prettig als je in de situatie ver keerd dat er nog bemiddeld kan worden. We hebben dat aange geven, maar deze mensen zijn niet tot elkaar gekomen,' aldus wethouder J. Ligtenberg. 'De minnelijke schikking is een ge passeerd station. We zitten nu in het handhavingstraject,' vult burgemeester J.A.H. Lonink Tijdens een gesprek dat de ge meente op 21 januari met de he ren Meijer en R.A. Willemsen voerde, hebben de laatstge noemden voorgesteld het Sche perspad over een alternatief tr acé te realiseren. Over dat alter natief zouden de heren overleg voeren met de NEMO, de ver eniging van vrije wandelaars. Hen werd daarvoor de tijd ge gund tot 1 februari 2002. De NEMO deelde aan wethouder Holten - Het zeer wisselvalli ge weer van deze week, lever de zonnige momenten op, maar ook hevige hagelbuien met harde windstoten. Tijdens zo'n bui werd afgelopen dins dag een vrachtwagen op de Rijssenseweg geraakt door een boom. De boom was al oud en rot. Hierdoor had de wind vrij spel en blies de boom over de Rijs senseweg tegen een voorbij komende vrachtwagen. Deze kwam terecht boven op de ca bine. De inzittende chauffeur en zijn kinderen kwamen met de schrik vrij. Wanneer de boom echter iets lager was komen overvliegen had het voor de chauffeur en passagiers veel erger kunnen aflopen. Hulpverlening was snel ter plaatse en zorgde ervoor dat de weg weer snel toegankelijk was voor het verkeer. (Foto: Johan Bolink) Holten - De politie heeft met de aanhouding van een vijftal Hol- tense jongeren en een jongeman uit Deventer een vernieling van een ruit van de sporthal aan de Tuinstraat en een inbraak in een kiosk aan de Landuwerweg op gelost. Aan de hand van een melding van een attente getuige van de vernieling kon de politie toen al een aantal jongeren aanhouden maar deze ontkenden de vernie- ling. Het viel de politie echter op dat een van de jongeren een grote hoeveelheid snoep bij zich had. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mevr.: aan een ander door! i Adres: i Woonplaats: BON: i Geeft op als abonnee voor bet Gebruik deze bon voor i rl xr. Holtens Nieuwsblad: het opgeven van een J nieuwe abonnee I J Dhr./mevr. 1/* Adres' 0j Woonplaats Inzenden aan Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 D €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) Ligtenberg mee niet met het al ternatieve tracé in te stemmen. Vervolgens is in overleg met de gemeentelijke advocaat in eerste instantie de termijn van 1 april 2002 afgesproken. Dat daarna gekozen werd voor 15 april 2002 is omdat de collegebeslis sing later genomen is dan aan vankelijk de bedoeling was. De gemeente vindt deze termijn re delijk. 'De werkzaamheden om het pad weer begaanbaar te ma ken kunnen in enkele dagen ge realiseerd zijn. De heer Meijer heeft tijdens het gesprek aange geven dat hij het alternatieve tr acé, dat veel langer is en waar voor veel meer werkzaamheden moeten worden verricht, wel voor 1 april 2002 zou kunnen re aliseren. Ook wanneer er beplanting moet worden verpoot, kan dit goed in het voorjaar gedaan worden,' al dus de gemeente. Een spoedige uitvoering van de beschikking is ook in het belang van de NEMO. Holten - De jongeren in Holten zijn het wachten op de gemeente zat. Wat hen betreft moet het Paalhuus zo snel mogelijk weer open als jongeren ontmoetingsplek. Zij verzamelden honderden handtekeningen en gingen daarmee met de trein richting het gemeentehuis in Rijssen. Daar werden ze aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Meer hierover, zie pagina 3. (Foto: Johan Bolink) Hiervoor kon hij geen verklaring geven die afdoende was. Na on derzoek bleek te zijn ingebroken in de kiosk. Hierop werden de jongeren als nog aangehouden en bekende men de vernieling van de ruit en de inbraak. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt. De politie blijft benadrukken hoe belangrijk het is bij consta tering van een strafbaar feit di rect de politie te bellen. Vaak kan de zaak dan worden opge lost. Holten - Vele Holtenaren zijn ongerust over de toekomstige samenwerking van de Maat schap Huisartsen Holten en de Centrale Huisartsenpost Salland te Deventer. Onder andere park manager Johan van Dam van Landal Greenparks Twenhaars- veld uit zijn ongenoegen. 'Voor veel dienstverlening zijn wij aangewezen op de stad Deventer die voor de bewoners van Holten toch minimaal op 25 minuten afstand ligt', begint Van Dam. 'In dringende gevallen, zo als meestal wanneer een huisarts in de avond of nacht opgeroepen wordt, is dit minimum van 25 minuten onverantwoord lang en ik kan mij voorstellen dat dit, in kritische situaties, het verschil tussen leven en dood kan bete kenen.' Als Parkmanager van Twenhaarsveld heeft hij de ver antwoording over gemiddeld zo'n 465 gasten per nacht en in het hoogseizoen over meer dan duizend mensen per nacht op het park in 177 bungalows. 'Daar naast zijn wij van plan vanaf 1 maart te starten met de bouw van nog eens honderddrie bun galows met nog eens zeshonderd bedden, waardoor deze verant woording nog zwaarder gaat we gen.' Het parkteam en Van Dam nemen deze verantwoording hoog op en dekken alle zaken op hun ook maar een minuut langer dan noodzakelijk de verant woordelijkheid voor een patiënt te geven. Het overdragen van het slachtoffer aan een gediplo meerde medicus dient dan zo snel mogelijk te gebeuren, ook om psychische problemen bij mijn medewerkers te voorko men. Ik kan mij voorstellen dat het weekendspreekuur, zoals dit momenteel op zaterdag en zon dag in Holten plaats vindt een grote belasting voor de praktijk is. Mijn bezwaren betreffen dan ook niet het afschaffen van deze spreekuren. Ongetwijfeld zijn hierbij veel patiënten die niet tot de spoedeisende gevallen beho ren en dit kan ook door de week, of in de weekenden in Deventer opgelost.worden. Lees verder op pagina 3. WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN? Zie onze advertentie op pag. 7 (Foto: Johan Bolink) het gebied van veiligheid en ca lamiteiten zoveel mogelijk af. Het bungalowpark werkt met een up-to-date calamiteitenplan, waar regelmatig mee geoefend wordt. De bedrijfshulpverleners zijn goed opgeleid om in elke situ atie optimaal te reageren, de EHBO'ers op het park worden door middel van jaarlijkse her halingscursussen voortdurend getraind en nieuw personeel krijgt, indien zij dit willen, een EHBO-cursus aangeboden. 'Wij kunnen het dan ook niet accepte ren dat het Medisch Centrum Holten, waar wij al vele jaren zeer succesvol en naar beider te vredenheid mee samenwerken. haar verantwoordelijkheden op deze manier afschuift', bena drukt Van Dam. 'Mede door de training en opleiding van onze medewerkers en BH Vers heb ben wij de huisartsen in Holten bijna nooit nodeloos laten ko men en is er wel degelijk sprake van een calamiteit wanneer wij van de nacht- of weekenddienst gebruik moeten maken. Een wachttijd van minimaal 25 mi nuten is dan onverantwoord hoog.' Naast de verantwoording over de gasten, heeft Van Dam deze ook voor zijn medewer kers: 'Wanneer bij een calamiteit mijn medewerkers ingeschakeld worden om eerste hulp te verle nen vindt ik het onverantwoord Haarstraat - Op de Haarstraat vond maandag 11 februari een verkeersongeval plaats tussen een stilstaande fiets en een per sonenauto die kennelijk de bocht niet goed nam. De fiets van een jeugdige dame werd daarbij vernield. De be stuurder van een lichtblauwe personenauto, een man tussen de 30 en 40 jaar en brildragcnd, hielp het beduusde meisje en haar fiets overeind en reed ver volgens weer weg zonder zich verder bekend te maken. De politie verzoekt eventuele getuigen zich te melden. Tevens verzoekt de politie de bestuurder van bovenomschre ven personenauto contact op te nemen teneinde een goede af wikkeling, van de schade te be werkstelligen. Holten - De gemeenteraad vergadert maandag 25 febru ari over de sporttarieven. Dan komt ook het nieuwe voorstel ten aanzien van de hoogte van de huur voor de atletiekbaan in Holten aan de orde. Tijdens de onlangs gehouden vergadering van de commissie Welzijn werd door de voorzit ter van de sportcommissie Holten en de voorzitter van SV Holten bezwaar gemaakt tegen de forse verhoging van de huur voor de atletiekbaan. Voorgesteld werd toen door het college de huur te verho-, gen van 306,30 euro naar 1.260 euro, en dat laatste be drag is gelijk aan het tarief dat in Rijssen voor de atletiek baan betaald wordt. Sportcommissievoorzitter J. Schuchard wees tijdens de commissievergadering op het verschil in afmeting van de beide atletiekaccommodaties. In de kern Rijssen ligt een 400 meter baan; in Holten een 300 meter baan. Hij stelde daarom voor de huurprijs van de atle tiekbaan in Holten met een kwart te verlagen. Het college heeft dat voorstel overgeno men. In het nieuwe voorstel wordt gevraagd de huurprijs van de atletiekaccommodatie in Holten vast te stellen op een bedrag van 945 euro, en de verhoging gefaseerd in vijf jaar door te voeren. Holten - De politie heeft maan dag 11 februari een aantal jonge ren aangehouden wegens brand stichting bij het bedrijfspand van de voormalige Fixet aan de Dorpsstraat. Op de vroege zondagmorgen be trapte de politiesurveillance een aantal jongeren die zich ophiel den bij de voormalige Fixet. Men had met behulp van materi aal uit een vuilniszak een vuur gestookt in de directe nabijheid van het bedrijfspand. Toen men de politieauto zag, probeerde men weg te komen maar de poli tie kon toen al een jongeman aanhouden. Uit het verhoor wer den de namen van de andere da ders bekend. De betreffende Holtense jongeren zijn door de politie gehoord en tegen hen wordt proces-verbaal opge maakt. Holten - Politie Twente hield zondag 17 februari een radar snelheidscontrole op de Rijssen seweg te Holten. De controle vond plaats tussen 16.45 uur en 18.45 uur. In totaal passeerden 677 voertui gen de radar waarvan door 35 bestuurders te hard werd gere den. Een bestuurder maakte het wel heel erg bont en reed 167 ki lometer per uur waar slechts 80 kilometer per uur gereden mag worden. Pagina 3 De rijdende wolwinkcl. wel ke jarenlang Holten en Dij- kerhoek aandeed, stopt er- Pagina 5 Het brandweerkorps in Hol ten is niet op volle sterkte en zoekt nieuwe brandweerlie den. Pagina 6 SV Holten begint met de wedstrijd tegen Omhoog weer goed met de competi tie. Oranjestraat - Galerie Waerden- borch gaat een jaartje dicht, we gens verbouwing. Na tien jaar staan er voor de ga lerie en voor eigenaresse Marga Rensink veel vernieuwingen op het programma. Zo staat er voor de galerie een ingrijpende interieurverandering op papier, maar de uitvoering er van zal de nodige tijd vergen. Daarnaast wordt er een eigen atelier gecreëerd zoals het tien jaar geleden is begonnen, maar die vier jaar geleden totaal werd ingeleverd aan de expositieruim te. Voor het maken van eigen werk is ook tijd en rust gewenst. Om deze redenen is besloten de acti viteiten van de galerie, het hou den van wisselende exposities, voor een jaar te stoppen. Wisselvallig weer met veel wind en regen. Vrijdag, zaterdag en zondag veel bewolking en perio den met regen, afgewisseld wat opklaringen en af en toe zon. Temperaturen rond de 7.0 a 10.0 graden. In de nachten soms rond het vriespunt, afhankelijk van de hoeveelheid opklaringen. Het worden onrustige dagen met ge regeld veel wind uit het westen tot zuidwesten. Dit aanhoudende mindere weer heeft te maken met storingen over de Atlanti sche Oceaan die in onze richting komen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1