kort nieuws Overijssel maakt werk van zorg Ultieme flirt brengt 4.500 euro op! HET WEER BEKENDMAKINGEN '*C s P verrassend veelzijdig Nieuw tv-programma: 'Dorpsstraat 9' ?Qveri|ssels Nieuws E Provincie Overijssel. Postndres: Postbus 10078 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Luttenberastraat 2 Zwolle fel: 038 425 25 25 fax: 038 425 26 50 e-moil: Posfbus@Drv-overiissel.nl internet: www.overiissel.nl Provincie Overijssel, Postndres: Postbus 10078 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Luttenbergstraat 2 Zwolle tel: 038 425 25 25 fax: 038 425 26 50 e-moil: Postbus@prv-overi|Ssel.nl internet: www.overijssel.nl r ^Qverijssels Nieuws Op deze pagina vindt u onder meer uitge breide informatie over uw provincie Overijssel Subsidieregelingen Agrarisch Natuurbeheer verlengd Overijssel - Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuur en Visserij heeft de aan- vraagperiode voor de Subsidieregeling Agra risch Natuurbeheer en de Subsidieregeling Natuurbeheer met 2 maanden verlengd. Deze periode, die aanvankelijk liep van 2 november 2001 tot 1 januari 2002, loopt nu tot 1 maart 2002. In het verleden was het mogelijk gedurende het gehele jaar een subsidieaanvraag in te dienen. Dat is nu niet meer mogelijk. Hier toe is besloten opdat tijdig in 2002 duidelijk heid kan worden gegeven over de honorering van de aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor gebieden die val len binnen de vastgestelde provinciale natuurgebiedsplannen/beheersgebiedsplan nen en het landschapsgebiedsplan. Ook kan subsidie worden gevraagd voor gebieden die vallen binnen de oude, op de RBON geba seerde, begrenzingenplannen. Het beheers- pakket Yaunarand' is voor 2002 niet opengesteld. Langs akkers kunnen wel andere pakketten gesloten worden. Aanvraagformulieren kunnen worden besteld bij LASER Klantenservice, 0475 35 55 55. Voor meer informatie over de subsidieregelingen kunt u contact opne men met het 'Groenloket voor Overijssel', 0900 202 14 92. Ruim 20 reacties voor nieuwe commissaris Zwolle - Het profiel voor de nieuwe Com missaris van de Koningin in Overijssel is overhandigd aan minister De Vries van Binnenlandse Zaken. De provincie zoekt in de nieuwe commissaris een man of een vrouw met gezag. Iemand die een goede ambassadeur voor de Overijsselse belangen is en open staat voor u. Eerder deed de pro vincie een oproep om mee te denken over de eigenschappen die de nieuwe commissaris moet hebben. Drieëntwintig mensen pakten de pen en stuurden hun verlanglijstje in. Opvallend is dat in het merendeel van de reacties sterk voor een vrouwelijke commis saris wordt gepleit. Daarnaast moet de com missaris oog hebben voor de landbouw, hightech en begrijpen dat een goed wegen net nodig is voor de groei van de economie. Deze en andere reacties en adviezen komen aan de orde in de gesprekken die met de kandidaten worden gevoerd. De nieuwe commissaris zal naar verwachting per 1 juni 2002 de huidige Commissaris van de Konin gin Hendrikx opvolgen. U kunt de profiel schets nalezen op www.overijssel.nl. Ondergang en opkomst Enschede - Gedeputeerde Bennink van de provincie Overijssel opende vorige week het vernieuwde textielcentrum ExperTEX, voorheen De Maere. Het gebouw is een mooi voorbeeld van het industriële erfgoed dat onze provincie rijk is. Het oude gebouw is gerestaureerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel. Ook al is het uiterlijk veran derd, de werkzaamheden zijn weer als vroe ger. Opnieuw is het centrum een kennisinstituut, met een textielonderzoeks- instituut van TNO en wordt er weer textielondcrwijs gegeven. Maar ook de indrukwekkende collectie weef- en spinma chines vond er een plaats. De moeite waard om er eens te gaan kijken. Extra geld voor geluids schermen Zwolle - De provincie Overijssel krijgt van het Rijk 12,07 miljoen extra voor het plaatsen van geluidsschermen langs de spoorlijn Deventer-Oldenzaal. Omdat er op dit traject vanaf 2005 meer goederentreinen naar Duitsland rijden, ondervinden de bewoners aan het spoor veel hinder van het geluid. Met het geld kunnen de provincie en de gemeenten geluidsschermen plaatsen en de gevels van de huizen extra isoleren. Milieugedeputeerde Herma Nap is blij met het extra geld. "De bewoners zijn nu eerder dan verwacht af van de geluidsoverlast." Zwolle - Met de overhandiging van een cheque voor ruim 54 duizend door de provincie Overijssel, is de komst van een Ronald McDonald Huis in Zwolle een stap dichterbij geko men. Mevrouw Nap, gedeputeerde voor volksgezondheid, milieu en zorg in Overijssel, is blij het toekomstige Huis met een financiële bijdrage te kunnen ondersteunen. "Het werk van de stichting vormt een waardevolle en noodzakelijke bijdrage aan de zorg. Ik hoop dan ook dat Zwolle dit jaar nog onderdak kan bieden aan ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen die in de Isala klinieken worden behandeld." Gedeputeerde Nap reikt de cheque uit voor het Ronald McDonald Huis aan de heer Braaksma het verbeteren van zorgomstandigheden. Zorg omvat Met de financiële steun van de provincie heeft het Ronald McDonald Huis nu een bedrag van 453 duizend geworven. Dit is een flinke mijlpaal op weg naar de 1,3 miljoen die nodig is om het Huis tc realiseren. De huisvesting wordt in de buurt van de Isala kliniek, locatie Sophia, gebouwd en bestaat uit acht gastenkamers en gemeenschappelijke ruimten voor recreatie, personeel en vrijwilligers. De provincie Overijssel is van oudsher betrokken bij de zorg voor verschillende groepen. "Dat doen wij natuurlijk niet alleen", vertelt gedeputeerde Nap. "Het initiatief in Zwolle is een goed voorbeeld van namelijk meer dan alleen voldoende bedden in een ziekenhuis of het opheffen van wachtlijsten." Samen met verschillende partijen, zoals verzekeraars, patiën ten- en consumentenplatforms, gemeenten en woningstichtingen wil de provincie kijken welke combinaties er mogelijk zijn tussen zorg enerzijds en wonen, werken, welzijn en vervoer anderzijds. Denktanks Voor de provincie ligt het voor de hand om het zorg beleid in Overijssel steeds meer te combineren met hoe wij gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan andere maatschappelijke ontwikkelingen die in Over ijssel spelen. De zorg maakt onderdeel uit van het dagelijks leven. De vraag is echter: hoe geven wij dit handen en voeten? "Twee onafhankelijke denktanks hebben een eerste aanzet gegeven, door hun gedach ten op papier te zetten", vertelt de gedeputeerde. "Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar vrijwilligerswerk en de mensen die de zorg dragen voor zieke familie leden of vrienden. Beide vormen een zinvolle levens vervulling en een belangrijk onderdeel van het normale leven. We moeten er echter voor waken dat het gezien wordt als een vanzelfsprekendheid." Daar naast verdient ook de betaalde arbeid in de zorg de aandacht. Werkdrukverlaging, scholing en maat schappelijke waardering voor het beroep, kunnen het werk aantrekkelijker maken. Wonen en zorg vormt ook een belangrijk aandachts punt. "Mensen die zorg nodig hebben, ontvangen die hulp het liefst in een vertrouwde omgeving", meent mevrouw Nap. "Dat betekent dat mensen steeds langer zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen. Aangepaste woningen, maar ook goede en betaalbare vervoersvoorzieningen moeten het moge lijk maken om aan deze wensen te kunnen voldoen." De organisaties en instellingen die meedenken over de nieuwe manier w aarop tegen de zorg wordt aan gekeken, zijn enthousiast over de werkwijze van de provincie. "Nu de ideeën aan het papier zijn toever trouwd, is het tijd voor de volgende stap", legt Nap uit. "De partijen moeten de papieren gedachten omzetten in concrete projecten. De komende peri ode gaan we hier mee aan de slag." Mevrouw Nap is van mening dat de nieuwe aanpak een nuttige bij drage levert aan het beter betrekken van de zorg in het dagelijks leven. "Het bevordert de samenwerking tussen verschillende organisaties, maar boven al: het stelt degene die zorg nodig heeft centraal. Op deze wijze geven wij de zorg de plek die het verdient." Drie MBO-leerlingen van ROC De Landstede zijn als winnaar uit de bus gerold van het provinciale project 'Ultieme Flirt'. Zij winnen een bijzondere avond, compleet verzorgd, met een concert in het Deventer poppodium Het Burgerweeshuis en een bedrag van 4.537,80 (f 10.000,-) om hun winnende project, een dansfestival, uit te voeren. 'Ultieme Flirt' is een project voor en door jonge ren, opgezet door de provincie Overijssel in samenwerking met de derde klassen van de oplei ding Sociaal Cultureel Werk van ROC De Land stede in Zwolle. In groepen hebben de leerlingen culturele projecten bedacht die nog niet bestaan in de provincie en vooral anders zijn. Doel van het project is niet alleen dat de jongeren zich ver diepen in cultuur en kunst, maar dat zij de bedachte projecten ook zelf gaan uitvoeren. Uit de zeven ingediende projectplannen is de winnaar gekozen. Karin Koks, Tamara ten Kate en Ellis Pleijsier hebben een voorstel voor een dansfestival ingediend dat zo interessant bleek, dat ze de prijzen in de wacht hebben gesleept. De jury is vooral enthousiast over de gedurfde insteek die de winnaars voor hun project hebben gekozen: de dans. De combinatie van dansvor men uit verschillende culturen werd door de jury gewaardeerd, mede omdat een dergelijk festival nog niet eerder is georganiseerd. Daarnaast wor den er ook workshops in het uitoefenen van ver schillende dansen gegeven. Kortom: voor elk wat wils. Met de geldprijs van 4.537,80 (f 10.000,-) kunnen de drie winnaars van de Ultieme Flirt 2002 met behulp van hun medeleerlingen hun plan tot uitvoering brengen. Het plan voor een dansfestival wordt in de komende maanden ver der uitgewerkt en rond de zomer van 2002 uitge voerd. Houdt uw dansschoenen gereed. U hoort nog van ons. Ontwerp Natuurgebiedsplan/Beheersge biedsplan IJsseldelta-Zwarte Water-Rouveen-Reest Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij op basis van de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer het ontwerp Natuurgebiedsplan/Beheersgebiedsplan IJs seldelta-Zwarte Water-Rouveen-Reest hebben vastge steld. Het plan betreft 2.962 ha te ontwikkelen natuurgebieden. Dit betreft 924 ha nieuwe begrenzin gen en 2.038 ha omzetting van bestaand reservaats- en natuurontwikkelingsgebied naar te ontwikkelen nieuw natuurgebied. De nieuwe begrenzingen betref fen: Oeverlanden Zwaite Water (125 ha), Groot Cel- lemuiden (57 ha), Halingen (3 ha), Rouveen-Staphorst (zoekgebied 150 ha), Reestdal (45 ha), de Ruiten (202 ha), de IJsscluiterwaarden (309 ha) Ketelpolder (43 ha), Pijperstaart (39 ha), Onderdijkse waard (23 ha), Scherenwelle (5 ha), Koppelerwaard 58 ha, de Zande (28 ha), Zalkerbos (40 ha), Vreugderijkerwaard (46 ha), Bentinckswellen (24 ha) en de Naters (3 ha) en diverse verbindingszo nes (33 ha). Voor de beheersgebieden (4.000 ha) betreft het (3.838) ha bestaand beheersgebied en (162 ha) nieuw beheersgebied (de Veenekampen en enige uitbrei ding bij Rouveen). Doelstellingen zijn hier: weide vogelgrasland (3.100 ha), ontwikkeling van bloemrijke graslanden/randenbeheer (850 ha) en in beperkte mate akkerbeheer (50 ha in het Reestdal). Het aanwijzen van nieuwe natuurgebieden biedt voor de eigenaar/gebruiker de volgende mogelijkhe den: op basis van vrijwilligheid kan gekozen worden om de gronden te verkopen aan het Bureau Beheer Landbouwgronden. Deze gronden worden vervol gens overgedragen aan een terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatie; eveneens op basis van vrijwilligheid kan in een aantal gebieden gekozen worden om subsidie voor particulier natuurbeheer aan te vragen, danwel een subsidie voor agrarisch natuurbeheer aan te vra gen; doorgaan met het huidige gebruik. Mogelijkheid stukken in te zien U kunt de stukken van 1 februari 2002 tot en met 1 maart 2002 tijdens kantooruren inzien in de bibli otheek van het provinciehuis te Zwolle, de gemeen tehuizen van Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle als mede in de kantoren van het Waterschap Groot Sal- land te Zwolle, Waterschap Reest en Wieden te Meppel en Waterschap Velt en Vecht te Coevorden. Nadere mondelinge informatie Her is mogelijk op 6 februari 2002 een mondelinge toelichting te krijgen. U dient hiervoor een afspraak te maken (038 425 14 99). Indienen bedenkingen Een ieder kan binnen de hierboven genoemde penode schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, ter attentie van de afdeling eenheid, kamer 3.81, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Desgewenst kan worden verzocht dat persoonlijke gegevens niet elders wor den vermeld. Het is ook mogelijk om mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit in te dienen. U dient hier voor een afspraak te maken met de provincie Overijssel, afdeling eenheid (038 425 25 38). Zowel de schriftelijke bedenkingen als het verzoek om een mondelinge afspraak dienen uiterlijk 1 maart 2002 bij ons te zijn binnengekomen. Openbare aanbesteding Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel zal door het hoofd van de eenheid Wegen en Kanalen op donderdag 15 maart 2002, om 11.00 uur v.m. in het kantoor van de sectie Midden van de eenheid Wegen en Kanalen, Arkel- stein 2 te Raalte, overeenkomstig het Uniform Aanbestedingsreglement 1986, openbaar worden aanbesteed: bestek M-01-02, inhoudende: het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden en het aanleggen van een verkeersplein op de: N 343 provinciale weg Oldenzaal-Slagharen, weg- vak Kloosterhaar-Hardenberg, een en ander met het uitvoeren van daarbij behorende werken. Het werk omvat onder andere: ±61 000 m- frezen asfaltverhardingen; ±8.200 ton asfaltbeton leveren en verwerken. Februarihoop De maand februari staat, weerkundig gezien tenminste, voor veel mensen in het teken van de hoop. Winterliefhebbers koesteren dan de hoop dat de winter alsnog z'n tanden even laat zien en de winterhaters hopen met evenveel recht dat het voorjaar vroeg zal invallen. Het is dus maar weer net hoe je het bekijkt. Zeker is dat de sterker wordende februarizon een belangrijke rol vervult. In tijden van helder vriesweer zorgt die zon voor geleidelijk minder vorst overdag, terwijl bij zuidenwinden inderdaad al een vleugje voorjaarszon kan worden bespeurd. Hoe februari dit jaar uitpakt is nog volstrekt onduidelijk. De eerste signalen echter geven de winterhaters meer hoop dan de -liefhebbers. De jaren 1929, 1956, maar ook 1985 en 1986 hebben geleerd dat het ook nog onverwacht grimmig kan worden. U ziet het, een maand vooruitkijken is meer een bespiegeling dan een verwachting. Ton ten Hove Ton ten Hove verzorgt dagelijks de weers verwachting op Radio Oost en TV Oost Een beetje dorp heeft een Dorpsstraat. Zelfs bij het monopolyspel kun je terecht komen op 'Dorpsstraat, Ons Dorp'. In het echte leven is de Dorpsstraat vaak het centrum en dus een plek waar wegen en mensen samenkomen. Een ontmoetingsplaats waar ook kunst en cultuur hun plek hebben. En luidt het gezegde niet: 'de kunst ligt op straat'? 'Dorpsstraat 9' is een nieuw programma over kunst en cultuur in Overijssel, dat vanal 5 februari wekelijks te zien is bij TV Oost. Het programma zal in dertig afle veringen inzicht geven in het culturele leven in Overijssel. De onderwerpen van het programma zullen divers zijn. Want wat is kunst? Wat is cultuur? Waar stopt het één en begint het ander? Dorpsstraat 9 behandelt film, theater, architectuur, muziek, beeldende kunst, dans, mode., design en nog veel meer. Achter bijna elke voordeur schuilt wel iels kunstzinnigs en er zijn kun stenaars in Overijssel die wereldwijd om hun werk worden gewaardeerd! Het programma wordt gemaakt door Inga Tjapkes en Merel ten Elzen. Zij gaan op een zoektocht naar ver schillende kunst- en cultuuruitingen in Overijssel. 'Dorpsstraat 9' vanaf 5 februari elke dinsdag te zien om 18.21 uur bij TV Oost. Oplevering: 1 juli 2002. Onderhoudstermijn 3 maanden na oplevering. Betaling: in tweewekelijkse termijnen ter grootte van het verwerkte bedrag. Zekerheidsstelling: bankgarantie ten bedrage van 5% van de aanne mingssom. Het bestek ligt vanaf maandag 18 februari 2002 ter inzage bij de sectie Midden van de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel, Arkelstein 2 te Raalte en is aldaar (inclusief een diskette RSU-formaat op 3,5 inch 1,4 Mb) vanaf genoemde datum verkrijgbaar tegen contante betaling van 75. Toezending geschiedt na overschrijving van 75, op postbank nr. 821583 ten name van de provincie Overijssel, eenheid Wegen en Kanalen, sectie Midden te Raalte, onder vermelding van bestek M-01-02. Er vindt geen resututie plaats. Inlichtingen worden verstrekt door de sectie Midden van de eenheid Wegen en Kanalen, Arkelstein 2 te Raalte (telefoon 0572 34 26 11) op woensdagochtend 6 maart 2002 vanaf 9.30 uur De nota van inlichtingen ligt vanaf vrijdag 8 maart 2002 ter inzage bij de sectie Midden van de een heid Wegen en Kanalen van de provincie Overijs sel, Arkelstein 2 te Raalte en wordt aan kopers van een bestek als drukwerk toegezonden. De inschrijvingsbiljetten moeten voor het tijdstip van aanbesteding op het adres, waar de aanbeste ding zal worden gehouden, worden bezorgd. Geschiktheidseisen 1de inschrijver mag niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren; 2. de inschrijver moet voldoen aan de sociaal-eco nomische en wettelijke vereisten: ingeschreven staan bij de Kamer van Koophan del; aangesloten zijn bij een bedrijfsvereniging en aan de verplichting terzake van de door deze bedrijfs vereniging uit te voeren sociale verzekeringswet ten hebben voldaan; beschikken over een vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van GWW-werken; voldaan hebben aan de verplichtingen terzake van de omzetbelasting en de loonbelasting; de in te schakelen onderaannemers moeten aan alle hierboven genoemde eisen voldoen; 3. de inschrijver moet zelf in de laatste 3 jaar: een gemiddelde jaarlijkse omzet aan soortgelijke werken hebben bereikt van ten minste f 3,0 mil joen; een of meer soortgelijke werken met een aanne mingssom van ten minste f 1,0 miljoen op een vakkundig en regelmatige wijze hebben uitge voerd en met goed resultaat hebben voltooid. In geval van combinatie van inschrijvers dient ten minste één van de deelnemers aan de combi natie aan het gestelde te voldoen; 4. de inschrijver moet een zekerheid in de vorm van een bankgarantie ter grootte van 5% van de aannemingssom aan de aanbesteder verstrek ken. Gunningscriteria 1de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verre- kenprijzen: 2. de inschrijver moet voldoen aan de geschikt heidseisen. HEWlMPis HETéELPVOOPP* SUBSIPIE7:.. OH? ik vim W£Ek-£5 CAT VlTCllV WATANPcKü VÖOR ONZE U/N6H &EVC£LV

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 7