Riessens voorwoord Lonink in gemeentegids valt slecht Dierenbescherming zet zich in voor komst dierenambulance Gaatjesboorder in Beuseberg Agenda Medische Diensten KerkDiensten WeerWeekoverzicht Februari is peutermaand in openbare bibliotheek Jaarvergadering Passage Holten Schoolleider Bosschool m. Bezoekersaantal Informatiepunt Weinig stormoverlast Ongeval op Toeristenweg Inbraak bungalow Catechesedienst Holtens Nieuwsblad-y DONDERDAG 31 JANUARI 2002 HOLTENS NIEUWSBLAD 3 Kandelaar - Passage Holten houdt donderdag 31 januari haar jaarvergadering. Dit wordt ge daan in de Kandelaar. Na het huishoudelijke gedeelte gaan de leden op creatief gebied aan het werk. Voor meer inlich tingen: 0548-363419. Espelo - Schoolleider Gert-Jan van't Holt van de Bosschool in Espelo, neemt per 1 maart af scheid. Hij zal worden opgevolgd door M.A.J.M. Veldkamp. Vosman - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers hield afgelopen zaterdag 26 januari de Pronkzit- ting in Zaal Vosman. Dit feest is enkele jaren geleden in het leven geroepen om ouderen die niet naar het Prinsenbal komen, ook een gezellige avond aan te kun nen bieden. In plat Holtens hield president Teun Deijk van CV De Fienp- Arts, weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Keizersweg 32, telefoon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Zie verder op website: www.huisartsenholten.nl. Spoednummer 0548-536199 (alleen wanneer praktijk niet bereikbaar is). Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111 Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. F. Koop, telefoon 0547-271350. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, te lefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 3 februari: 9.30 uur, ds. H. Gijsen, nevendiensten. 19.00 uur, ds. H. Gijsen, catechesedienst. Eerste collecte: werelddiaco- naat; tweede collecte: kerkinterieur. Oppasdienst: 10.00 uur, mvv. Maasdam en Frank Veltkamp. Dijkerhoek: 11.00 uur, ds. H. Gijsen. Okkenbroek: 10.00 uur, ds. J.C.A. Kruithof - Looije, Heilig Avondmaal (lopend). Avondmaalscollecte: adoptiekinderen. Uit gangscollecte: diaconie en kerkvoogdij. 19.30 uur, Zangdienst met Holtens Mannenkoor. Gereformeerde kerk Zondag 3 februari: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. Din- gemanse, Zwolle, belijdenisdienst, Oud. Van dienst: br. J. Kolk man. Eerste collecte: werelddiaconaat, tweede collecte: kerk. Kindernevendiensten. Groep 2 en 3 o.l.v. Karin Stam; groep 4 en 5 o.l.v. Carola Stam; groep 6 en 7 o.l.v. Jeannette Aanstoot; groep 8 o.l.v. Mente Visser. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas Woensdag 6 februari: 19.00 uur, Leger des Heils. Evangeliegemeente De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Het was superzacht vorige week met 8.1 graden als minimumtem peratuur. Ook viel er in de avond en nacht regen en motregen ver oorzaakt door een warmtefront dat van zuidwest naar noordoost over het land trok, afgewisseld door droge momenten. De morgen zag er bewolkt uit met eerst nog wat motregen. Daarna werd het geruime tijd droog, 's Middags ook bewolkt maar het bleef droog. Later kwamen er nog enkele opklaringen voor maar geen zon. Het was zeer zacht met 11.9 graden. In de avond en nacht kwamen er opklaringen voor. Het werd uit eindelijk 5.4 graden, te zacht voor de tijd van het jaar. In het begin van de morgen was het licht bewolkt met wat zon. Daarna nam de bewolking toe op nadering van een koufront, tijdens de passage viel er wat regen. In de middag kregen we te maken met enkele buien afgewisseld door wat af en toe zon. Woensdag Het was opnieuw een zachte nacht zonder vorst, terwijl -1.0 gra den normaal is voor de maand januari. Verder was het bewolkt. De morgen verliep eerst met dunne hogere bewolking, hierbij scheen een wazige zon. Daarna werd de bewolking geleidelijk dikker. In het begin van de middag gevolgd door regen. Het re gende periodiek. Holten kreeg 3.6 mm en Espelo 2.9 mm. Donderdag In de nacht werd het niet kouder dan 6.5 graden, ook was het de hele nacht bewolkt maar wel droog. In de vroege ochtenduren stond er al een stevige zuidenwind. Even later op de morgen vie len er van tijd tot tijd buien met regen en motregen, deze gingen gepaard met windstoten. In de middag vielen er ook enkele buien. Er kwamen enkele opklaringen voor met even wat zon. Overdag viel er in Holten 4.2 mm, Espelo 3.0 mm. Vrijdag In de avond en nacht hadden we opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het werd een koudere nacht dan de voorgaande nachten. De minimumtemperatuur bedroeg 2.7 graden, aan de grond werd het 0.8 graden. Espelo vlak boven de grond 0.3 gra den. De morgen verliep met geregeld zon en wat wolkenvelden en dunne bewolking, 's Middags toenemende bewolking, het bleef wel droog. Zaterdag De avond en nacht van vrijdag op zaterdag verliep nat en onstui mig, tijdens buien waren er flinke windstoten. In de morgen veel bewolking met enkele opklaringen en af en toe zon. Begin van de middag waren er nog wat opklaringen en zon. Het werd 10.8 gra den. Holten kreeg over 24 uur 8.0 mm. Zondag In het begin van de avond en nacht kregen we met een actieve sto ring te maken. Dit ging gepaard met veel regen en Hink wat wind. Ook was het een zeer zachte nacht met 8.8 graden. Holten noteer de 18.8 mm en in Espelo viel 17.0 mm. 's Morgens waren er wol kenvelden en wat zon. In het begin van de middag even meer zon. Daarna toenemende bewolking gevolgd door motregen. Meteo Holten, Freddie Paalman reuvers zijn welkomstwoord. Het ging over de nieuwe ge meentegids die net bij hem in de bus was gevallen. Net als vele Holtenaren was hij gevallen over het voorwoord van burge meester Jan Lonink. Dit staat zo wel afgedrukt in het Nederlands en het Riessens, maar niet in het Hooltns. 'Dat Lonink in het ge meenteboekje Riessens schrijft, is voor mij als vloeken in de kerk! Riessens is een mooie taal, maar er zit geen Hooltns aan.' Buutreedner Johan Nikkels kwam al roosjes uitdelend aan vrouwelijke bezoekers, waaron der twee dames van De Versier ders: Ada en José, de zaal bin nen. 'In de wandelgangen hoor de ik zeggen: "Het zal wel weer over Holten en Rijssen gaan." Dat doe ik niet, want over Rijs sen valt immers toch niets goeds te vertellen.' Als voorbeeld geeft hij het geruzie over de gemeen tenaam waar de raad maar niet uit kan komen. Zo kwam hij wethouder Flim- Gerritsen tegen bij de opening van de eerste condoomautomaat in Rijssen. 'Ze was daar aanwe zig als wethouder van Sport.' Nikkels merkte tegen haar op dat er nog steeds geen besluit was genomen over de gemeente naam. 'Ja, ik ben tegen een dub bele naam', was volgens hem haar antwoord. Nikkels: 'Nou, dan had ze ook niet moeten trou wen, want nu heet ze: Flim - Gerritsen.' Buutreedners Bets en Gait lieten De Kwinks zorgde voor de muziek en betrok daarbij ook de bezoekers. (Foto: Johan Bolink) ook de broeierige fusie tussen Holten en Rijssen niet onge moeid. Ze kwamen op als stok- kencommissie en hadden dan ook grote stokken bij zich. Al hoewel 'Je niet mag stokken in een vast huwelijk', deden ze het toch. Zo werd er gesproken over 'bruggenbouwer' Lonink. 'Hij probeert overal bruggen te bou wen. We hopen echter dat het tussen Holten en Rijssen dan een ophaalbrug gaat worden.' De avond werd verder opgevuld met muziek van De Kwinks en Die Flegel. Holten - Een dierenambulance zou in de gemeente Rijssen goe de diensten kunnen bewijzen. Daarvan zijn Maija Koning, be stuurslid van de dierenbescher ming, en dierenarts Cris van der Meiden overtuigd. Vandaar dat zowel de Dierenbescherming en de arts zich inzetten voor de re alisatie van zo'n ambulance. De bedoeling is dat deze gaat rijden in de gemeente Hellendoorn, Rijssen en in Enter. Hier worden vrijwilligers en sponsors gewor ven. Al enige tijd wil de Dierenbe scherming in deze plaatsen een ambulance. Een droom die tot nogtoe niet te realiseren was. Ook dierenarts Van der Meiden was al jaren met dat idee bezig. Gezamenlijk zetten ze er nu de schouders onder. 'Het belangrijkste is dat we geld en vrijwilligers binnenkrijgen. Geld voor de aanschaf en in standhouding van de ambulance en vrijwilligers die de ambulan ce kunnen bemensen,' vertellen Holten - Gemiddeld werd het Holter Informatie Punt (HIP) van juli 2001 tot en met novem ber 2001 door ruim 45 bezoe kers geraadpleegd. Het HIP is een afdeling in het gemeentehuis van Holten. Bezoekers kunnen hier terecht voor informatie over onder meer de Algemene Bij standswet (ABW), huursubsidie, huisvesting en minimabeleid. Vooral informatie over ABW werd gevraagd tijdens de onder zoeksperiode. Vooral in augus tus. Dit blijkt ook de topmaand te zijn voor het HIP, want toen kwamen maar liefst 54 mensen om inlichtingen vragen. De maand erop heeft het laagste bezoekersaantal met 36. Holten - De storm in het begin van deze week heeft geen bij zondere overlast opgeleverd. Op de Sallandse Heuvelrug waaiden wel wat bomen om, waardoor de toeristenweg ge stremd raakte. De brandweer maakte de weg weer vrij Hier en daar werd wat lichte schade veroorzaakt door omge waaide bomen. Koning en Van der Meiden. Sponsoren, donateurs en andere geldschieters, zowel particulie ren als bedrijven, worden opge roepen een bijdrage te leveren aan de komst van de dierenam bulance. De eerste aanschafkosten bedra gen zo'n 10.000 euro. 'We zijn inmiddels druk bezig met het zoeken naar een goede en be taalbare auto, die geschikt is om als dierenambulance dienst te doen. En naar een autohandelaar die bereid is daaraan mee te wer ken.' Vervolgens moet de ambulance ingericht worden volgens de daarvoor geldende voorschrif ten. Zo moet er een speciale vloer in, die goed schoon te spuiten is. Verder moeten bran cards, kooien en vangnetten voorhanden zijn. Omdat de ambulance vieren twintig uur per dag inzetbaar moet zijn. zijn er veel vrijwilli gers nodig. 'Vutters bijvoorbeeld zouden we hier graag bij betrek ken.' Op de ambulance zitten twee vrijwilligers: de bestuurder heeft uiteraard een rijbewijs nodig. 'Niet alle vrijwilligers voor de ambulance hoeven in het bezit te zijn van een rijbewijs. We zoe ken ook mensen met een EHBO- diploma. En als ze beide hebben nog beter.' Indien nodig wordt Beusebergerweg - In een wo ning aan de Beusebergerweg heeft men in de nacht van zater dag 26 op zondag 27 januari ge tracht in te breken. Het betrof hier het werk van een gaatjesboorder. Kennelijk werd men gestoord tijdens het werk want de inbraak werd niet vol tooid. Ook waren de bewoners van een woning aan de Waagweg het slachtoffer geworden van in braak. Men kwam binnen door het keu kenraam te forceren. De buit was beperkt gebleven tot een defecte mobiele telefoon. Holten - Op de Toeristenweg vond zondag 27 januari een eenzijdig verkeersongeval plaats. Het betrof hier een kind dat ten val kwam bij het afda len van de zogenaamde Diepe Hel, een bekende plaats voor de politie inzake dergelijke voorvallen. Het kind kwam met het hoofd tegen het wegdek en werd naar het ziekenhuis te Enschede ge bracht. Daar werd geconstateerd dat het kind een zware hersenschudding had en is het ter observatie opge nomen. Holten - In een recreatiebunga low aan de Vianenweg werd mogelijk in de nacht van woens dag 23 op donderdag 24 januari ingebroken. Men heeft zich de toegang tot de woning verschaft door een ruii van de woning in te slaan. Men vermist mogelijk wat bestek. Een omwonende heeft in die nacht glasgerinkel gehoord. Wie verdachte geluiden hoort: bel de politie, 112 (bij dringende zaken) of 0900-8844. Dorpskerk - In de hervormde kerk wordt zondag 3 februari om 19.00 uur een catechesedienst gehouden. Het thema is Bidden is als adem halen. Een aantal liederen zullen Rörikstraat - In de biblio theek staat februari in het teken van baby's en peuters. Want ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar heeft de biblio theek een heleboel in huis. Veel ouders van baby's en peuters denken dat hun kind nog te jong is om lid te wor den van de bibliotheek. Toch heeft de bibliotheek deze kleintjes veel te bieden. Er zijn prentenboeken, boe ken met rijmpjes en versjes, voorleesverhaaltjes, peuter video's of kinderliedjes op cd. Daarnaast kunnen kinderen gratis worden ingeschreven. De bibliotheek organiseert samen met het Sociaal Cul tureel Werk de voorstelling Bart gaat logeren voor peu ters op zondag 3 februari om 14.00 uur in het dorpshuis, toegang 3.50 euro. Kaarten zijn in de voorver koop te krijgen bij biblio theek en dorpshuis. Tijdens de peutermaand krij- genbaby's of peuters een leuk cadeautjes en hel Kie- keboekje wanneer ze lid worden. Expositie acryltekeningen Obad- jaLetsoïn, Gemeentehuis Holten, 7 januari 2002, 8 februari 2002 Expositie I. Krebbers, Huisart senpraktijk, 14 januari 2002 - 29 maart 2002 Voorspeelmiddag HMV. Dorps straat 24D, 22 januari 2002 - 23 januari 2002, 16:30 Tejater Beer met Tijd Gestolen. SG De Waerdenborch. 2 februari 2002 Maximaparty. Café Keuntje, 2 februari 2002 Oad Holterbergcross. Meermans kamp, 2 februari 2002 Oranjebal. Bonte Paard, 2 febru ari 2002, 20:00 Lampionoptocht met HMV. Diessenplas-Vletgoor, 2 februari 2002, 20:00 Vuurwerkshow. Vletgoor, 2 fe bruari 2002, 20:30 Peutertheater. Boschkamp, 3 fe bruari 2002, 14:00 Lezing Hans Stolp. Omgaan met gestorvenen. Vosman. 6 februari 2002,20:00 Lezing over iconen. Irene. 7 fe bruari 2002, 14:30 Carnaval. 7 februari 2002 - 12 fe bruari 2002 Darten. Bonte Paard, 10 februari 2002. 13:45 Bijeenkomst Anbo en Pcob, 14 februari 2002 Valentijnsactie HHV, 14 februari 2002 Bijeenkomst Bejaardensociëteit Holten. Irene, 19 februari 2002, 14:30 Darten om Gouden Keun. Bierlo- kal am Bahnhof. 24 februari 2002 Fietsenbeurs. Boschkamp, 2 maart 2002 Jaarvergadering buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek. Bonte Paard, 6 maart 2002 Toneeluitvoering COC. 8 maart 2002 - 9 maan 2002 Bijeenkomst Bejaardensociëteit Holten. Kandelaar, 12 maart 2002, 14:30 Lezing Adriaan van Dis. SG Wa erdenborch, 14 maart 2002 Jaarvergadering Anbo Holten, 21 maart 2002 Toneeluitvoering DAT. Bonte Paard, 22 maart 2002 Vooijaarsconcert HMV. Kande laar, 22 maart 2002, 20:00 Vooijaarsshow SV Bato. Mos- sink, 23 maart 2002 Darten om Gouden Keun, Kla vier, 24 maart 2002 Paasactie HHV. Novalux vd Maat, 28 maart 2002 Jaarvergadering De Rietvoorn. De Poppe, 28 maart 2002, 20:00 Aansteken poasboakens, 31 maart 2002 Bijeenkomst Bejaardensociëteit Holten. Irene, 2 april 2002, 14:30 Jaarreisje Anbo Holten, 18 april 2002 Lezing Dick den Dool. Over Bij zondere krachten van de aarde. Julekesweg 18 april 2002,20:00u Dierenarts Cris van der Meiden en Bestuurslid Maija Koning van de Dierenbescherming. (Foto: Harry Broeze) een EHBO-cursus verzorgd door de Dierenbescherming. Lees verderop pagina 9. begeleid worden door een groepje catechisanten die key board, blokfluit en gitaar spelen. De voorganger is ds. Gijssen. De dienst is bedoeld voor iedereen. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten Oost, behorende tot Wegener NV. in samenwerking met de stichting Hol tens Nieuwsblad. Stichtings-bestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4. 7451 XC Holten. Abonnementen: familie Bouwhuis. Aalpolsweg 6, 7451 HK Holten, tele foon 0548-36 18 49. Van 17.00 tot 19.00 uur. Klachten bezorging: 0546 - 81 6666 Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0842-11 67 34 E-mail: p.bulthuis@who.wegener.nl Adres redactie: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03. fax 0548-36 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard. Deventerweg 87, telefoon 0548-361202. uiterlijk inle veren: dinsdags 9.00 uur Bosschool. Raalterweg 44, telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren: maandags 12.00 uur Advertenties: Getfertsingc! 41, 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295"en fax 0548-366497; andere werkdagen telefoon 0548- 519797 en fax 0548-519798. Otto IJspeert, mobiel 06-51 19 83 42 Henk Schottert, mobiel 06-51 19 83 21 Advertenties kunt u in Holten opge ven bii: Albert van de Maat. Smids belt 7. 7451 BL. telefoon 0548- 361538 tot dinsdag 12.00 uur. of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Directie: J.V Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Op al onze advertentiecontracten en aanbie dingen daartoe zijn van toepassing de Rege len voor het Advertentiewezen van de Stich ting ROTA, gevestigd te Amsterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 41198699. Een exemplaar van de Regelen wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskranten Oost BV is een onderdeel van het Wegener-concern. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te t laten) informeren over voor u rele vante diensten en producten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij We gener Huis-aan-huiskranten Oost BV t.a.v. de heer A T. Kooij Manager MPRS&O, Postbus 28,7500 AA ENSCHEDE

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 3