CcFspelers gestolen uit in wijk Haar geparkeerde auto's Knetterende optocht, begin spetterende carnavalsweek Holtens Nieuwsblad Porseleinen mok voor basisschooljeugd Tijhof: 'Snel oplossing voor jongeren Holten' Gemeente wacht op advies Scheperspad Jubileumoptocht 33-jarige carnavalsvereniging Fienpreuvers Overtredingen tijdens snelheidscontroles U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Verkoop grond aan Müller 'Onwenselijk dat postkantoren gaan verdwijnen' Inbraak clubhuis hockeyvereniging Weekendweer Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Trouwen tijdens Togaclubs Maximaparty in 't Keuntje Holtens Nieuwsblad Donderdag 31 januari 2002 Fax: 0548 - 366497 Redactie: 0548 - 363803 Advertentie: 0548 - 368295 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 40,42 Losse nummers 0,87 Pagina 3 Dc gemeentegids werd on deruit gehaald tijdens de Pronkzitting van CV De Fienpreuvers. Blauw Wit haalde afgelopen zaterdag eersteklasser HHC onderuit. Pagina 5 De jongeren blijven aan dacht vragen voor de Schure. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens i Dhr./mcvr.: aan een ander door! Adres: i Woonplaats: BON; Geeft op als abonnee voor het Gebruik dure bun run, Nieuwsb,ad: het opgeven van een J nieuwe abonnee Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Inzenden aan:1 Holtens Nieuwsblad €41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Antwoordnummer 97 f71 €40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) 7500 VB Enschede (losse nummers: €0,87) WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Zie onze advertentie op pag. 2 Holten - In de Churchillstraat en de Diessenplasstraat hebben in de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 januari tot nu toe onbekende personen in een aan tal auto's ingebroken. In de Churchillstraat werd in een tweetal auto's ingebroken en werd uit de auto's de audioappa- ratuur weggenomen. In de Diessenplasstraat werd eveneens in twee auto's ingebro ken. Ook hier werd de audioappara- tuur en enkele cd's weggeno men. Verder heeft men getracht in een geparkeerde auto langs de Ko ningin Wilhelminastraat in te breken. Ondanks dat een ruitje van de auto was ingeslagen, werd niets vermist. Ondanks dat auto-inbraken niet altijd te voorkomen zijn, kan het inbreken wel worden ontmoe digd door geen waardevolle spullen in de auto achter te laten. Holten - De Raad van State heeft eind december uitspraak gedaan over de beroepschriften over het begaanbaar maken van het Sche perspad te Holten. Dat houdt in dat het Scheperspad openbaar is. Vervolgens moet een nieuwe termijn worden gesteld waarbin nen de heer Meijer aan de op dracht moet voldoen. De Raad van State heeft ook be sloten het bezwaarschrift van de Vrienden van het Hoolterpad niet in behandeling te nemen; het college van B en W moet dit afhandelen via de commissie be zwaar- en beroepschriften. Bij de Raad van State ligt nog een brief van 9 juni 2000 van de advocaat van Meijer c.s., om het Scheperspad af te voeren van de Wegenlegger en zodoende aan de openbaarheid te onttrekken. Het gemeentebestuur van Holten heeft de behandeling van dat verzoek opgeschort tot er een uitspraak zou zijn op de ingezet te beroepsprocedures. Deze uit spraken zijn er nu, en dat bete kent dat de gemeente een beslis sing moet nemen op het verzoek van de advocaat van Meijer. De gemeente heeft over deze zaak inmiddels contact opgeno men met de gemeentelijke advo caat en deze om advies ge vraagd. Dat is nog niet binnen. Holten - PvdA-raadslid M. Tijhof-Zwijnenberg vroeg tij dens de raadsvergadering van maandag aan wethouder J. Flim-Gerritsen spoedig geld beschikbaar te stellen voor de Holtense 16-plusjeugd. Tijhof-Zwijnenberg vroeg dat naar aanleiding van een colle gevoorstel om een subsidie beschikbaar te stellen voor twee groepen hangjongeren in Rijssen. 'We zijn zeer ver heugd dat voor deze groepen iets gedaan wordt. Vervol gens schakelde Tijhof over op de Holtense jongeren. 'We weten dat de wethouder hier voortvarend aan werkt. Maar kan dat geld er nu al komen?' Het PvdA-raadslid werd daar in gesteund door H. Kuipers (CDA). 'De wethouder heeft de toezegging gedaan dat de subsidie voor de twee Rijssen- se groepen niet ten koste gaat van het integraal jeugdbeleid.' Ook L. van Dijk (GB) vroeg om extra aandacht. Wethouder Flim-Gerritsen gaf te kennen dat er inmiddels offertes aangevraagd waren voor de kern Holten. 'We pro beren om samen met Socuwe tot een oplossing te komen. Het wachten is nu op het ant woord van Socuwe, en wat mij betreft kan dan op 1 maart het jongerenwerk in Holten van start.' Holten - De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met het voorstel om een terrein aan de Keizersweg te verkopen aan de Transportgroep A. Müller BV. De gemeente stelt als voorwaar de dat het terrein onbebouwd moet blijven en uitsluitend ge bruikt mag worden voor het par keren van personenauto's. Het aan te leggen parkeerterrein krijgt geen rechtstreekse aan sluiting op de Keizersweg maar wordt ontsloten via het bestaan de aansluitende bedrijfsterrein van Müller. Ook is het aan te bevelen fron- tjes van de autoradio niet in de wagen te laten liggen, maar mee naar huis te nemen. Holten - PvdA-fractievoorzitter R. de la Haye benadrukte tijdens de gemeenteraadsvergadering het zeer onwenselijk te vinden dat dienstverlening zoals posta gentschappen uit de kleinere kernen verdwijnen. 'Ik weet dat het niet tot de ver antwoordelijkheden van het col lege behoort, maar ik zou u wil len vragen alle mogelijke steun te verlenen zodat deze voorzie ningen kunnen blijven bestaan.' Burgemeester J.A.H. Lonink zegde toe alle invloed die de ge meente daarin heeft, aan te wen den om deze functies optimaal te houden. Probleem is echter dat de gemeentelijke invloed in de zen niet groot is. Keunedarp - De 33-jarige carna valsvereniging De Fienpreuvers houdt zaterdag 9 februari een knetterende optocht. plaats. Vanaf 20.00 uur zijn de stempelkaarten te verkrijgen in de Hofbar Bierlokal arn Balin- hof. Het is de bedoeling dat alle deelnemers al 'slingerend' de drie hofbars en Het Keuntje aan doen. Als bewijs hiervoor geldt een volle stempelkaart. Keune- darpers met vier verschillende stempels komen in aanmerking voor het felbegeerde aandenken. Prins Fons-Jan De Bon Vivant, adjudant Mamix en hun gevolg zullen in hun eigen tempo er voor zorgen dat ze rond 23.00 uur terug zijn in Bierlokal am Bahnhof. Op dat moment zal hun als eerste de verrassing wor den omgehangen. Ook de slin- geroamd wordt muzikaal om lijst. Het hele carnavalsweekend zullend de consumptiemunten voor 1,25 euro verkocht worden. Alle activiteiten tijdens het weekend zijn vrij te bezoeken. Het clubhuis van de hockeyver eniging heeft tussen vrijdag 25 en zondag 27 januari ongewenst bezoek gehad. Men is het clubhuis binnengeko men door een ruit in te slaan. Er is hoofdzakelijk wat frisdrank en bier weggenomen. Aanhoudend wisselvallig en zacht met af en toe wat regen en veel wind. Vrijdag overdag veel bewolking en druilerig weer met van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. Temperatuur tus sen de 10.0 en 12.0 graden. Za terdag waarschijnlijk een groot deel van de dag droog weer, af gewisseld door wolkenvelden en af en toe zon. Het is erg zacht met 12.0 a 15.0 graden. Wel staat er een stevige zuid westen wind. Zondag meer be wolking en grotere kans op wat regen of motregen, weinig zon. Temperatuur dan wat lager met 10.0 a 11.0 graden. In de nach ten ruim boven nul. Dit aanhou dende zachte weer wordt veroor zaakt door een hogedruk boven Frankrijk en de Alpen. ^)veri|ssels Nieuws Holten - De herinneringsbekers voor de basisschooljeugd, ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima worden deze week uitgedeeld. De bekers arriveerden dinsdag bij de gemeente en worden vanaf daar naar de scholen gebracht. 'Vóór de huwe lijksdag hebben alle kinderen zo'n beker,' stelde verantwoordelijk wethouder H. ter Keurst tevreden vast. Het gaat in totaal om zo'n 5100 leerlingen, inclusief de leerlingen in het leerlingenvervoer. De mok werd besteld bij een bedrijf in Winschoten. De gemeente trok er een bedrag van 6076,18 euro voor uit. De Holtense scholieren van onder meer de Holterenk, krijgen de mok vrijdag mee naar huis. (Foto: Gert Perdon) De keuntjes die middags mee willen lopen in de optocht die nen zich om 13.30 uur op te stel len voor de Haarschool. Aansluitend aan de optocht zal om 15.00 uur in zaal Irene het Keuntjescamaval beginnen. Tijdens de optocht zal, in tegen stelling tot voorgaande jaren, de Prinsenwagen voor in de stoet zitten. De wagen is compleet nieuw opgebouwd. Dit met dank aan de versierders die menig uurtje extra hebben gewerkt om dit te realiseren. Dit betekent ook dat Prins Fons-Jan de moge lijkheid heeft de stoet vanaf het bordes te bewonderen. Als sluit stuk zal de tweede wagen van De Fienpreuvers, gebouwd door Na de carnavalsoptocht, wordt er Keuntjescamaval in Irene gehouden. een aantal jonge Versierders, dienen. Een oproep aan alle mensen die aan de route wonen, om de weg zo vrij mogelijk te houden op zaterdag 9 februari. De prijsuitreiking, van zowel de publieksjury als de vakjury, zal zondag 10 februari rond 21.00 uur plaatsvinden. Dit zal gebeu ren tijdens het Kielenbal wat ge houden wordt in de Hofbar Bier lokal am Bahnhof. Naast Bierlokal am Bahnhof, BoerBiet en 't Klavier doet ook dit jaar Het Keuntje mee tijdens de Dweilmiddag. welke meteen na de optocht volgt. 's Avonds vindt de Slingeroamd Keuntje - Na het vuurwerk op het Vletgoor om 20.30 uur, sluit de Togaclub het huwelijk van de eeuw af met een tem peramentvolle Maximaparty. Salsa muziek, Tango. Argen tijnse doppinda's en DJ Tox staan garant voor een gezelli ge basis van dit huwelijks feest. Speciaal tintje tijdens deze party: verliefde stellen kunnen op originele wijze in het hu welijk treden. Hiervoor is een officiële Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ingehuurd die zowel de ondertrouw, als de huwelijksceremonie op lu dieke wijze gaat afnemen. Geruchten gaan dat Keuntjes gastvrouw Diny en haar Peter in het huwelijksbootje zullen stappen die avond. Al met al reden genoeg om na een ener verende dag de benen te strek ken en, al dan niet in trouw- kleding of oranjekostuum een kijkje te nemen bij het Keun tje. De entree bedraagt 5 euro, ter wijl bezoekers van de Sylves- terparty van afgelopen 1 janu ari grat's toegang hebben op vertoon van hun kaartje. Kaarten zijn in de voorver koop bij het Keuntje en Foto Ten Velde te krijgen. Het clubhuis staat in het zoge naamde sportdal achter het NS station. Bekend is dat het aldaar lopende pad veel wordt gebruikt door wandelaars. Mogelijk heeft iemand iets on gewoons gezien bij het clubhuis. De politie verzoekt dan ook om eventuele getuigen zich te mel den. De in totaal 39 verschillende disciplines zorgden vorig jaar voor een lang gekleurd lint. Il lustere namen als De Kratvin ders, Club AHA, Club Tiet Zat en RTV, sierden de deelnemers lijst. Grote winnaars waren De Knetterzoepers (eerste prijs en publieksprijs). Zij zullen dit jaar echter 'verzwakt' de optocht in gaan, omdat zowel Prins Fons- Jan de Bon-Vivanl als adjudant Marnix de optocht zullen mee maken vanaf de Prinsen wagen. De stoet zal zich om 14.00 uur, onder leiding van HMV en Veldwachter Tik van de Blonde, in beweging zetten. De route loopt richting De Vrijheidslaan/ Keizersweg/ Dorpsstraat/ Laren- seweg/ Schoolstraat/ Rietmolen straat/ Oranjestraat/ Dorpsstraat en het Smidsbelt alwaar een deel van B en W de optocht zal afne men. Vooraf kunnen alle Keune- darpers en Keunedarperinnen vanaf 13.00 uur in de Koningin Wilhelminastraat de bonte stoet bekijken. Speciaal voor de kin deren is er zaterdagmorgen van af 10.00 uur de gelegenheid zich te laten schminken in de Haar school. Holten - Het verkeersteam van Politie Twente heeft de afgelo pen week een tweetal verkeers controles gehouden. Het betrof fen hier snelheidscontroles. Zo vond er 22 januari een snel heidscontrole plaats op de Deventerweg te Dijkerhoek. Men maakte gebruik van de la- sergun. In totaal werden drie be stuurders bekeurd waarbij van een bestuurder het rijbewijs werd ingevorderd. Deze be stuurder reed namelijk 145 kilo meter per uur waar 80 kilometer per uur is toegestaan. Op 24 januari werd op de Rijs- senseweg een snelheidscontrole gehouden. In totaal werden 1124 bestuurders gecontroleerd waar van er 65 te hard reden. Hoogst gemeten snelheid was 124 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur is toegestaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1