gemeentelijke informatie Op onze Dames en Heren Winterkollektie nu van korting SCHUPPERT Kennismakingsinterview met CDA'er Hennie Kuipers Rijssen. Reken daar maar op. Uitslagen Bergruitertjes Diesioop Vierde klaverjasronde Mannenkoor naar Winterberg DONDERDAG 31 JANUARI 2002 informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.-vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Verleende sloopvergunning/mededeling (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 22 januari 2002, 20020051, J. ter HorstJHzn.straat 18 te Rijssen, slopen schuur. Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 85 47 81. Wet milieubeheer kennisgeving definitief besluit Burgemeester en wethouders van Rijssen delen mee dat zij op grond van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer de vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer voor de veehouderij gelegen op het perceel Broekweg 22 te Holten gedeeltelijk hebben ingetrok ken. De vergunning wordt op verzoek van de vergiirininghouder inge trokken om ammoniakproductieruimte naar helders te kunnen overdragen. Het definitieve besluit komt overeen met het ont werpbesluit. Het besluit en de daarop betrekking hebbende sïukken liggen vanaf 1 februari 2002 gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van de sector ruimte van het gemeentehuis van Rijssen (kamer 201). Ook na genoemde datum liggen de stukken nog tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kauworden ingesteld ter inzage. De stukken kunnen worden ingezienvtijdens kantooruren (buiten de openingstijden van het gemeentenpis na .telefonische afspraak, doorkiesnummer 0548-85 47 91) Tot en mefTSsmaart 2002 staat ingevolge artikel 20.10 van detyet milieubeheer bbroep open voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het onfs werp van het beteluit; b. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om ^dvies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij v het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daar- \van zijn aangeb/acht; d.belanghebbencfen aan wie redelijkerwijs niet kan worden ver beten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ont werp van het/besluit. Het besluit wordt met ingang van 16 maart 2002 van kracht, ten zij voor die datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot schorsing van het besluit dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE 's- Gravenhage. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbon den. Over de stukken kan technische informatie worden verkregen op" de afdeling dienstverlening van de secior Ruimte (doorkiesnum mer 0548-85 47 94). Voor juridische informatie kan men tevens contact opnemen met voornoemde afdring (doorkiesnummer 0548-85 47 81 Wet milieubeheer (bekendmaking melding) Bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, ligt voor een periode van 4 wekeo (tot en met 28 februari 2002) tijdens de openingstijden van hetVjemeentehuis, locatie Rijssen, ter inzage de volgende ingekomerrarielding: op grond van het Besluit melkrundveehouderijen Vulieubeheer van de heer J. W. J. Banis, Geskesdijk 20 te Rijssen. Ingekomen aanvragen kapvergunnlpgfen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontv; perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappè. §tand) 18 janua)\2002, 20020049, Langstraat te Holten (sectie I, nim mer 1244) kappen van 3 eiken; 21 januari 2dp2, 20020062, Broekweg 1A te Holten, kappen berken; 2, 20020064, Fliermatenweg 3 te Holten, kappen 1 eik; 2,20020061, Vianenweg 24 te Holten, kappen 1 Amerikaanse eik en 2 berken; )2, 20020073, Jacob Reviusstraat 59 te Rijssen, kappen 1 conifeer; 23 januari 2fi02, 20020084, Vianenweg 98 te Hojten, kappen 1 Amerikaanse eik. 22 januari 20C2 22 januari 2002 23 januari 20p 18 januari 2002, 20011113, diverse percelen te Holten, kappen 4 esdoorns, 3 eiken, 2 populieren, 1 berk en 4 lijs terbessen; 18 januari 2002, 20011139, Van Broekhuizenstraat 37 te Rijssen, kappen 1 spar; 18 januari 2002, 20011144, Beumersteeg 4 te Holten, kappen 1 eik; 24 januari 2002, 20010938, Elsenerveldweg (sectie N, nummer 42) te Rijssen. U kunt deze kapvergunning(en) vanaf 1 februari 2002 voor een periode van 6 weken inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Daar lig- 40k de verleende kapvergunningen ter inzage. Voor infor matie Kunt u telefoonnummer 85 47 78 bellen. Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden bin nen 6 weken\a de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar malpkt kunt u de president van de Arrondissemeni Almelo, vragen :rechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnerr/en met de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201, telefoonnummer 85 47 81 Bekendmaking Verordening brandveiligheid en hulpverlening De raad van de gemeente Rijssen heeft in zijn vergadering van 17 december 2001 de Verordening brandveiligheid en hulpverle ning vastgesteld. De verordening regelt enerzijds de bevoegd heden en verantwoordelijkheden van de bestuursorganen (het gezag) over de brandweer en anderzijds het beheer over de gemeentelijke brandweer. De verordening geeft de* samenhang weer tussen de wettelijke kaders waarbinnen de brandweer ope reert, de bestuurlijke en beleidsmatige kaders, de organisatori sche kaders en taken, de bestuurlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot het personeel, het opleiden en oefènen, het materieel en de bluswatervoorziening en het beheer wan de gemeentelijke brandweer. De verordening is in werking getreden op 1 januari 2002. DeWer- ordening ligt ter inzage op het gemeentehuis locatie Rijsst stafafdeling Brandweer en rampenbestrijding, kamer 112. U kunt deze aanvragen vanaf 1 februari 2002 voor een periode van 4 weken inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer ,201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Voor informatie kunt r/telefoonnummer 85 47 78 bellen. rleende kapvergunning(en) ;rmeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand) 18 januari 2002, 20011110, Molendijk Noord 56 te Rijssen, kappen 1 berk en 1 linde; Adres gemeentehuis Schild 1, 7461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen t 0548-85 48 54 f 0548-85 48 55 e gemeente@rijssen.nl w www.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend op: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tót 12.15 uur en 's middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten Het taakveld Burgerzaken is op donderdagmiddag geopend van 13.30 uur tot en met 17.00 uur. Adres gemeentewerf Waagweg 4 in Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf Rijssen iedere dag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15.30 uur op zèterdag van 13.00-15.00 uur Klachtenlijn Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J.A. H. Lonink, wet houder Flim-Gerritsen of wet houder J. J. A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Voor een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Rijssen. Reken daar maar op. Vervolg van pagina 5 Rijssen en Holten zijn nog niet geïntegreerd? Nog niet. maar dat komt wel. De culturen moetje respecteren, maar wel als gemeente één beleid voe ren. Verordeningen, be leid, openstellingen moe ten voor de hele gemeen te hetzelfde zijn. Je kunt niet zeggen; Rijssen is Rijssen, Holten is Holten. Dus alles blijft zoals het in die beide plaatsen is. Bestuurlijke integratie moet. Je moet wel respecteren hoe het in Rijssen in el kaar zit. Zondags grote evenementen in de buurt van de Schildkerk of het stadhuis moet je niet doen. Vind je dat het zwembad op zondag open moet? Het grote openlucht zwembad in Rijssen hoeft voor mij op zondag niet open. Dan is er een goed zwembad in Holten waar men terecht kan. Maar als het gaat om het overdekte bad, waar we er in de hele gemeente maar één van hebben, dan vind ik dat we dat op zondag wel open moeten stellen. Wat het overdek te zwembad betreft is die behoefte al aangetoond. Zondagopenstelling geldt ook voor de sporthal. Zondagsmiddags bij voorbeeld. Maar die be hoefte moet wel blijken. Waar erger je je aan? In de politieke arena? Vooringenomenheid. Niet openstaan voor ar gumenten. Vermenging van persoon en politiek. Dat soort dingen. Wat wordt de komende tijd een politiek item van groot belang? Geld in relatie tot keuzes in de strategische visie, zoals het nieuwe ge meentehuis, verkeer. Het gaat er straks ge woon om wat we als nieuwe gemeente over hebben voor bijvoorbeeld sport of voor de cultuur. De OZB gaat dit jaar vijf procent extra omhoog, nou met de plannen die er nu liggen zijn we er daar nog lang niet mee. Dan zal er nog een paar keer een forse verhoging moe ten komen. Waar maak jij je sterk voor tijdens deze raads periode? De opwaardering van het centrum van Rijssen. En geen industrie in 't Op- broek. Laten we de in dustrie proberen uit te smeren langs de Sl5 in Wierden en de Sl4 in Holten. We zouden meer woningen moeten kun nen bouwen. Landelijk wordt de doelstelling wo ningcontingenten niet ge haald, terwijl deze ge meente zit te springen om meer woningen. Wat doe je graag? Computeren. En volley ballen op dinsdags avonds; de cooling down bevalt me dan nog het beste. Een beetje knutse len om het huis. Op cul tureel gebied zou ik graag naar een optreden van Tina Turner en Mick Jagger of Pink Floyd gaan. Hans Dulfer trad in Lucky op, van zoiets kan ik genieten. En dat geldt ook voor de Rijssense Revue. Wat vind je van Belcam- po? Ik heb wel wat van Bcl- campo gelezen. Je moet er van houden. Hij is een in ternationaal erkend schrij ver. Rn een zoon van Rijs sen die in Rijssen niet ge waardeerd wordt. Toen hij overleden was en in Rijssen begraven was, werd achter de schermen de suggestie gedaan een straat naar hem te noemen of iets dergelijks. Het werd in de kiem gesmoord. Ik wil er best een lans voor breken om daar nu in Rijs sen wat aan tc doen. We hebben weinig cul tuurgoed in Rijssen, laten we trots zijn op wat wc hebben. 50% 90% DAMES- HERENMODE HOLTEN Maandagmiddag open Donderdag koopavond Dorpsstraat 31, Holten 0548-36 13 47 Bergruitertjes - Leden van PC De Bergruitertjes wisten op diverse con coursen weer prijzen te behalen. Judith van de Meulen werd tweede in de B- dressuur in Bathmen, Laura Tij haar behaalde een vierde prijs in de B- dressuur met Kadanza in Haarle. Tijdens het Z- springen in Luttenberg wist Marjet Drost een vierde prijs te behalen met Khadi Boy. Ook het afgelopen weekend wer den er weer prijzen be haald. In Heeten wist Rick Reevoord met Mon Amie met springen twee de plaats in de wacht te slepen. Laura en Peter Tijhaar reden in Hellen- doorn dressuur. Samen met Kadanza behaalde Peter hier een eerste prijs en Laura een derde in de B-dressuur. Holten - Chantal Pekke- riet heeft afgelopen zon dag 27 januari deelgeno men aan de Diesloop in Enschede. Dit was de UitSl d£f6l1 vijfde cross van de Twentse Cross Competi- De Een(Jracht In haar klasse Meisjes Pupillen-B werd ze met ruime voorsprong eerste. Door vier van de vijf wedstrijden te winnen werd ze eerste in haar klasse van de Twentse Cross Competitie. Kalfstermansweide - De uitslagen onderlinge competitie van schietver eniging De Eendracht. Geweer Klasse A: 1 J.A. Paalman 167. 2 G.J. v. Aelst 145. Klasse B: 1 M. Aanstoot 152. 2 M. Krik- kink 136. 3 D. Tiekink 101. Klasse C: I B. Tro- mop 150. 2 E. Hulsman 106. Opgelegd 55+: 1 A. Paalman 179 (8x10). 2 D. Jansen 179 (5x10). 3 F. Hase 171. 4 J. Nijendijk 170. 5 E. Struik 152. 6 E. Denekamp 151. Pistool: I H. Nekkers 171. 2 H. Paalman 165. 3 G. Ha verslag 159. 4 A. Schup- pert 150. Vuurbuks: 1 D. Overmeen. 77. Vletgoor - De vierde kla- veijasronde van de Blauw Wit-competitie wordt vrijdagavond 1 fe bruari is. Het clubhuis is om 19.30 uur open en om 20.00 uur is de eerste ronde. De klaverjasconipetitie bestaat uit zes ronden waarvan de vier beste re sultaten meetellen voor de eindstand. Deelne mers kunnen dus een avond aan zich voorbij laten gaan. De daaropvolgende kla- verjasavond (vijfde) is vastgesteld op vrijdag avond I maart. Holten - Een bestuursdele- gatie van het gemengd koor Sangerkranz 1877 uit de partnergemeente Win terberg heeft enkele dagen geleden een bezoek ge bracht aan het bestuur van het Holtens Mannenkoor en het uitgenodigd mede werking te verlenen aan het jubileumconcert op za terdag 16 november. Het bestuur van HMK heeft deze invitatie aangenomen. Een en ander zal echter eerst in de vergadering van 5 fe bruari aan de leden worden voorgelegd, omdat het kos ten met zich meebrengt. Waar het echter de partner gemeente an Holten betreft, hoopt het HM K-bestuur op een redelijke subsidiebijdra- ge van de gemeente.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 11