gemeentelijke informatie Rijssen. Reken daar maar op. informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbeit 5 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 -19.30 uur Mededeling Via de krant bent u geïnformeerd over de legionellabac- terie in de douches van de sporthal 'De Reggehal'. Sporthal'De Reggehal" heeft inmiddels het resultaat van het onderzoek. De douches van de sporthal zijn met ingang van vrijdag 25 januari 2002 weer toegankelijk IV Sluiting De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling vergadert op don derdag 7 februari 2002 om 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt: 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van 17 januóFti 2002 3. Verzoek wijziging bestemmingsplan Buitengebied Holten (Stal De Eik) 4. Bestemmingsplan Kom Holten, par Stationstraat 5. Aankoop grond t.b.v. Vletgaarsmaten 6. Sanering wegverkeer-railverkeerslawaai 7. Begroting 2002 8. Beleidsplan 2002 9. Mededelingen, rondvraag en sluiting Collectes Van maandag 28 januari tot en met 2 februari 2002 wordt er niet gecollecteerd. Van maandag 18 februari tot en met 23 februari 2002 collecteert de Handicamp. Als u vragen heeft over een collecte kunt u contact opnemen met de stafafdeling Bestuurs- en managementondersteuning, tele- foonnummer 85 46 23. Openbare vergaderingen De commissie Publiekszaken, Sociale Zaken, Onderwijs en Werkgelegenheid vergadert op donderdag 31 januari 2002 om 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt: I Opening II Taakveld Bouwen, Milieu en Vastgoed, aanvang 17.00 uur 1. Mededelingen 2. Besluitenlijst van de vergadering van 30 oktober 2001 3. Begroting 2002 4. Rondvraag III Taakveld Burgerzaken 1. Begroting 2002, boek 1, onderdeel taakveld Burgerzaken 2. Rondvraag IV Taakveld Onderwijs 1. Opening 2. Kort verslag van de vergadering van 9 januari 2002 3. Begroting 2002, taakveld Onderwijs 4. Mededelingen: a. benoeming schoolleider Bosschool b. ICT-projectplan openbaar basisonderwijs en pc-school De Regenboog c. subsidieverzoekTruck Dealer Associatie Twente 5. Rondvraag V Sluiting De commissie Financien, Informatisering en Automatisering vergadert op dinsdag 5 februari 2002 om 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt: I Opening II Taakveld Financien en l&A, aanvang 17.00 uur 1. Opening taakveld financien en l&A 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 8 januari 2002 3. Mededelingen 4. Fusie WMO en Nuon Water 5. Begroting 2002 inclusief beleidsplan 2002-2005 6. Begrotingswijzigingen 7. Rondvraag 8. Sluiting taakveld financiën en l&A III Taakveld belastingen 1. Opening taakveld belastingen 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 26 november 2001 3. Mededelingen 4. Begroting 2002 inclusief beleidsplan 2002-2005 5. Rondvraag 6. Sluiting taakveld Belastingen U kunt deze tegoedbonnen aanvragen bij de stafafdeling Bestuurs- en managementondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Bij besluit van 22 januari 2002 heeft het college van burge meester en wethouders en de burgemeester de navolgende per soon aangewezen als toezichthoudende ambtenaar en als amb tenaar belast met het uitvoering geven aan een besluit tot toe passing van bestuursdwang: - de heer H. Pluimers, medewerker milieu. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2002 en ligt vanaf deze datum vier weken ter inzage op de afdeling Bestuurs- en mana gementondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis in Rijssen. Openingstijden locaties Holten en Rijssen Openingstijden locatie Holten en locatie Rijssen maandag tot en met vrijdag donderdagavond 9.00 uur tot 12.15 uur 18.00 uur tot 19.30 uur Beide locaties bieden u de mogelijkheid om bij het taakveld Burgerzaken uw producten af te halen of aan te vragen. Onderstaand schema geeft aan dat beide locaties op dezelfde tij den geopend zijn. Dit houdt in dat u als inwoner van de kern Holten, niet speciaal naar het gemeentehuis locatie Rijssen hoeft te gaan voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of een rijbewijs. Regels voor het aanbieden van de containers. (Groen en Grijs). De containers moeten op de dichtstbijzijnde blauwe tegel aan geboden worden. Door ons wordt geconstateerd dat dezelfde containers op verschillende punten worden aangeboden. Wij wijzen u erop dat de containers slechts éénmaal per week aan geboden mogen worden. De container mag niet overvol aangeboden worden. Het deksel moet goed kunnen sluiten. Ook mag het gewicht niet meer dan 75 kg zijn. Inzameling huishoudelijk klein gevaarlijk afval (chemocar) Er wordt weer klein gevaarlijk afval verzameld. Deze inzameling vindt gespreid over enkele weken plaats. De chemocar rijdt door de straat en meldt zich via een geluidsband. De route van che mocar ziet er voor komende dagen als volgt uit: Maandag 4 februari 2002 Veeneslagen Fuut Roerdomp Tureluur Kievit Waterhoen Watersnip Wulp Grutto Scholekster Stroekeld Zilvermeeuw Aalschover Dinsdag 5 februari 2002 Moddeweg Goudvink Barmsijs Groenling Putter Vink Schoenmakersdijk Lepelaar Reigerstraat Ooievaarstraat Smient Ligtenbergerdijk kom) Nijverdalseweg kom) Dannenberg Gravenstraat (bebouwde (bebouwde Woensdag 6 februari 2002 Haarstraat 162 t/m 184 151 t/m 175 Holterstraatweg (bebouwde kom) Hagslagen Hagweg De Steege Munsterhof Munsterpad Donderdag 7 februari 2002 Braakmansdijk Smitjesdijk Nieuwenhuisstraat Hillebrandink Mulderslag Spoorslag De Doppesmaat De stukken van deze vergaderingen kunt u inzien op de\t ifde- ling Bestuurs- en managementondersteuning, kamer 21^ i het gemeentehuis, locatie Rijssen. Qecommissie Welzijn Personeel, en Organisatie vergadei2 maaTrrteQ4 februari 2002 om 17.00 uur in de raadzaal van gemeenteFtttis, locatie Rijssen. Voor de agenda kunt u onze v site www.rijssen.nl raadplegen Bij de stafafderVog Bestuurs- en Managementondersteuning^ kamer 214 kunt uAdestukken voor deze vergadering tijddens de openingstijden van het gemeentehuis, locatie Rijssen inzien. herziening Ingekomen bouwaanvragenlmeldi ;meld worden achtereenvolgens de datum van ontvani t, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 8 januari 20^2, 20020072, Borkeld 5 te Rijssen, bouwen tu\ n- huisje; 8 januari 200^, 20020067, Oude Veerweg 4 te Rijssen, renovati rioolwaterzuivering; 9 januari 200^, 20020066, Oude Deventerweg 45 te Holten, aan- leggen mestopslag; 14 januari 20^2, 20020048, Arend Baanstraat 74, vergroten woning; 17 januari 2002, 20020068, Dokter Stokkersstraat 21 te Rijssen, vergroten woning; 17 januari 2002, 20020070, Ligtenbergerweg 4A te Rijssen, ver groten woning; 17 januari 2002, 20020071, Nijverheidsstraat 21 te Rijssen, uit breiden wasstraat en kantoor; 18 januari 2002, 20020074, Dannenberg 39A te Rijssen, plaatsen duivenhok; 18 januari 2002, 20020075, Elsenerstraat 31 te Rijssen, vervan gen winkelpui; 18 januari 2002, 20020076, Holterstraatweg 99 te Rijssen, ver groten woning; 18 januari 2002, 20020078, Jutestraat 12 te Rijssen, wijzigen (tij delijke) opslaghal (wijziging op verleende ver gunning 20010496); 21 januari 2002, 20020082, Canadastraat 64 te Holten, vergroten woning; 21 januari 2002, 20020080, Hoffesstraat 7 te Holten, bouwen tuinhuisje en plaatsen antenne; 21 januari 2002, 20020081, Reigerstraat 66 te Rijssen, vergroten woning en plaatsen erker; 22 januari 2002, 20011088, Schoenmakersdijk 17 te Rijssen, ver groten woning; 22 januari 2002, 20020083, Vennekesgaarden 36 te Rijssen, bou wen carport; 22 januari 2002, 20011157, Stationsdwarsweg 41, bouwen woning. Bovenvermelde bouwaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeen tehuis, locatie Rijssen. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kun nen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publi catie hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burge meester en wethouders van Rijssen. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Bouwplannen (artikel I9WRO enlof artikel 50 WW) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst,-het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 26 februari 2001, 20010212, Tolweg 8 te Holten, plaatsen anten ne-installatie voor mobiele telefonie (artikel 19, lid 1 WRO); 16 januari 2002, 20011141, Hangerack 31-33 te Rijssen, bouwen dubbele woning (artikel 19, lid 3 WRO); 17 januari 2002, 20020070, LigtenbergeWveg 4A te Rijssen, ver groten woning (artikel l\, lid 3 WRO). Vanaf 1 februari 2002 liggen voor een peNode van vier weken (tot en met 28 februari 2002) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, \pcatie Rijssen, de bouwplannen ter inzage. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te ver lenen aan deze bouwplannen met toepassing vamertikel 19, lid 1 of 3 WRO en/of artikel 50 WW). Tijdens de termijn dat de bouwplannen ter inzage \jggen, kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het col lege van burgemeester en wethouders van Rijssen, Pos\bus 244, 7460 AE Rijssen. Zienswijzen zijn in principe openbaar. iwplanlwijzigen gebruik (vermelchworden achtereenvolgens de datum van ontvangst,Viet (bouw)plaats en de inhoud van het plan) 8 januari 2002^20020067, Oude Veerweg 4 te Rijssen, renovatie rioolwaterzuivering; 14 januari 2002,\20020048, Arend Baanstraat 74 te Rijssen, ver- jroten woning; 14 januari 2002, £0020088, Bouwstraat 37/39 te Rijssen, wijzigen jebruik; 16 januari 2002,/20020057, Prins Bernhardstraat 37 te Rijssen, (vergroten schoolgebouw; 18 januari 2002J, 20020078, Jutestraat 12 te Rijssen, wijzigen van (tijdelijke) opslaghal (wijziging op verleende vergunning 20010496); 21 januari 2jf02, 20020081, Reigerstraat 66 te Rijssen, vergroten woning en plaatsen erker; Prijzenregefing k Prijzen (in de vornf van een tegoedbon) worden aan Rijssense en Holtense verenigingen en dergelijke verstrekt voor evenemen ten waarbij een Zompetitie-element aanwezig is. Prijzen worden pér vereniging /lechts één keer per jaar verstrekt. Bij besluit van 22 januari 2002 zijn de bedragen voor 2002 (in Euro's) vastge- stelc 15 januari 2002, 15 januar/2002, 15 januari 2002, 16 januari 2002, januari 2002, 16 januari 2002, 16 januari 2002, 20020052, J. ter HorstJHzn.straat 18 te Rijssen, vernieuwen garage en carport; 20020065, Ligtenbergerweg 3 te Rijssen, ver nieuwen veestal; 20020053, Zilvermeeuw 25 te Rijssen, bouwen serre aan woning; 20011141, Hangerad 31-33 te Rijssen, bouwen dubbele woning; 20020063, Nijlandstraat 27 te Rijssen, bouwen carport; 20020057, Prins Bernhardstraat 37 te Rijssen, vergroten schoolgebouw; 20020055, Prins Bernhardstraat 68 te Rijssen, bouwen berging; Adres gemeentehuis Schild 1, 7461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen t 0548-85 48 54 f 0548-85 48 55 e gemeente(ffirijssen.nl w www.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend op: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en 's middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten 22 januari 2002, 20011157, Stationsdwarsweg 41 te Rijssen, bou wen woning. Vanaf 1 februari 2002 liggen voor een periode van 2 weken (tot en met 14 februari 2002) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, de plannen ter inzage. De plannen passen niet in het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan deze plannen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling). Tijdens de termijn dat de plannen ter inzage liggen kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Zienswijzen zijn in principe openbaar. Verleende bouwvergunningen/mededeling (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 22 januari 2002, 20011217, Buizerdweg 3 te Holten, dichtzetten serre; 23 januari 2002, 20011009, Esstraat 47-49 te Rijssen, bouwen dubbele woning; 23 januari 2002, 20011122, Erve den Boom 6, 8 en 10, Erve Wolters 2 tot en met 12 Geuzendam 2 tot en met 8 en Veeneslagen 60 tot en met 66 te RijssenX wijzigen woningen; 20010744, Jutestraat 8 \e Rijssen, uitbreiden kantoor (vierde bouwlaagY 20010985, Lentfersweg 70\te Rijssen, verbou wen woning; 20011052, Molenstalweg 13 Rijssen, vergro ten woning; 20011108, Esstraat 86 te Rijssé1^, bouwen ber ging; 20011096, Baankamp 1 te Rijssen\bouwen ber ging; 20011063, Markeloseweg 59 te Rijsè^n, vergro ten woning; 20011099, Erve Harbers 5 te Rijssen,\bouwen berging; 20011074, Hagslagen 46 en 48 te Rijssèp, ver groten dubbele woning; 20011094, Maneschijnsweg 22 te Holten,\ver- bouwen bedrijfshal; 20011090, De Bleijdestraat 8 te Rijssen, bouv\ tuinhuisje; 20011075, Peller 6 te Rijssen, vergroten garage;\ 20011071,Ter Maatstraat 1 te Rijssen, vergrotenN woning; 23 janua?Ts2Q02, 20011097, Erve Wolters 12 te Rijssen, vergroten woning en bouwen berging. Tegen een verleenoe vergunning of mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belang hebbenden binnen 6 wteken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college wan burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaali maakt, kunt u de president van 23 januari 2002 23 januari 2002 23 januari 2002 23 januari 2002 23 januari 2002 23 januari 2002 23 januari 2002 23 januari 2002 23 januari 2002 23 januari 2002 Arrondissementsrechtbanl Almelo, vragen om voorlo verbonden. te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Dige voorziening. Daaraan zijn kosten Voor nadere inlichtingen cwer de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Ru het gemeentehuis, locatief jblieksbalie van de sector Ruimte van Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 85 47 81. Daar liggen ooi/ de verleende bouwvergunningen ter inzage. Ingekomen sloopaanvragen/meldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de sloopplaits en de inhoud van het sloopplan) 14 januari 2002, 206)20050, Heideweg 65 te Holten, slopen recre atiewoning; 15 januari 2002, 20020051, J. ter HorstJHzn.straat 18 te Rijssen, 'slopen schuur (asbest aanwezig); januari 200^, 20020056, Hangerad 31-33 te Rijssen, slopen dubbele woning; 21 januari ^002, 20020079, Okkenbroekseweg 4 te Holten, gedeeltelijk verwijderen dakbedekking (asbest aanwezig); 22 jan\>éri 2002, 20020086, Stationsdwarsweg 41 te Rijssen, slopen woning. Bovenvermelde sloopaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeen tehuis, locatie Rijssen. Adres gemeentewerf Waagweg 4 in Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf iedere dag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur 17 januari 2002, 20020059, De Stroekeld 60 te Rijssen, vergroten woning; Klachtenlijn Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Voor een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Rijssen. Reken daar maar op. Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester j. A. H. Lonink, wet houder Flim-Gerritsen of wet houder J.J.A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 10