'Als ze alle caravans weghalen, kunnen wij nergens meer heen' ïï*H Holtens Nieuws Mt M, 3,9 HP Ruimte tussen caravans Dorlas: 'Financieel mag sport discus» bij D. Haspel s|ujtstuk begr0ting Zijll' Inloopavond voor bewoners wijk Haar De la Haye 'gallisch' over doorverwijzen Inbraak kantine Okia Inbraak in Bosschool Weekendweer: Jongeren geen begrip voor weghalen caravan Regen SPECTRUM WONEN Opgave optocht Oranjebal Darten si Nieuwe look Vredestein: band met koningshuis U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad Donderdag 24 januari 2002 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nicuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 38,13 Losse nummers 0,82 Holten - De Haspel, het verval len recreatieterrein aan de Langstraat, wordt opgeknapt. Een plan daartoe werd bespro ken in de commissievergade ring Ruimtelijke Ontwikkeling. De familie Vincent wil op De Haspel stacaravans plaatsen met een grootte van maximaal 50 vier kante meter en een berging van 4 vierkante meter, dus in totaal 54 vierkante meter. De stacaravans komen op ruime kavels van circa 600 vierkante me ter of meer, zodat de aanwezige beplanting grotendeels in stand kan worden gehouden. De ge meente vindt het een goed plan, maar stelt wel een aantal voor waarden. Waaronder de onderlinge afstand van de stacaravans die volgens de gemeente 15 meter moet bedra gen. F. Duin (schaduwfractie WD) toonde zich bijzonder blij met de planontwikkeling. 'Het sluit naadloos aan op de gemeen telijke visie ten aanzien van recre atie en toerisme.' Wel zette hij een vraagteken bij de oppervlakte van de stacaravans. 'We gaan van 35 naar 50 vierkante meter. Schept dat precendenten? En hoe gaat de gemeente daar in de toekomst W.H. Veneklaas (schaduwfractie Gemeentebelang) liet zich even eens positief uit: 'Het is een op waardering van de omgeving. Alle recreatieondernemers zijn al bezig geweest de vierkante meters op te rekken. In het verleden kre gen ze van de provincie altijd nul op het rekest.' 11. Holten - Burgemeester en wethouders willen het project voor het verbeteren van de woonomgeving in De Haar in gang zetten. Dat gebeurt in samenwerking met woning bouwvereniging Spectrum Wonen. De gemeente wil een inloopavond houden met de bewoners van wijk De Haar. Er wordt een bewonerscon tactgroep samengesteld om te komen tot een volledige uit werking van de plannen die het doel hebben de woonom- ving te verbeteren. 'We willen zo snel mogelijk star ten. Allereerst moeten de zaken geïnventariseerd worden. Op de inloopavond hopen we daarover het een en ander te horen,' vertelt wethouder j. Ligtenberg. Woonwijk De Haar is begin ja ren zeventig gebouwd. Momenteel voldoet de openbare ruimte in deze wijk niet meer aan de wensen en behoeften van de bewoners. Er moeten maatrege len worden genomen om de openbare ruimte te verbeteren. In de oude gemeente Holten werd door bureau Multiplier Management en Adviesgroep in opdracht van Spectrum Wonen een enquête gehouden naar de tevredenheid van de bewoners van de wijk over hun woonom geving en de voorzieningen in de Uit die enquête bleek dat een meerderheid van de bewoners van de Haar, zowel de huurders als de eigenaren van woningen, tevreden is over hun woonomge ving en de voorzieningen in de wijk. Maar er werden wel enige punten aangevoerd die verbeterd dienden te worden. Wijk De Haar scoorde goed als schone, rustige, kindvriendelijke, gezellige, veilige en groene wijk met de school min of meer 'om de hoek'.'Meer aandacht moet worden besteed aan de verlich ting van de achterpaden, het on derhoud van de wegen en paden, het aantal parkeerfaciliteiten, het onderhoud van het openbaar groen, de toegankelijkheid voor mindervalidcn en de speelgele- genheden. Gevraagd werd ook om snelheidsremmende maatre gelen en het instellen van een parkeerverbod. En wat minder hondenpoep mocht ook wel. Lees verderop pagina 11. Dorlas: 'De onkosten sjjn verschillend berekend in hel NOC*NSF-rapport, maar er staat, niet bij hoe' (Foto: Johan Bo/ink) Holten Jan Victor Dorlas van de handbal in Holten kan wei nig beginnen met het rapport dat NOC*NSF begin dit jaar presenteerde. Het rapport be handelt de integratie van de sporttarieven in Holten en Rijssen. Na het lezen van het rapport stuurde de sportcom- missie een brief met haar voor stel naar alle politieke partijen in de gemeente. In de brief zat ook een uitnodiging voor een toelichting op het voorstel op Meermanskamp. 'Tijdens het politiek café zijn wij er erg van geschrokken dat alleen Harry Dul de tijd had gehad het rapport te lezen', zegt Dorlas. Volgens hem moet de politiek de tijd nemen om een goed sportbe leid te formuleren en op basis daarvan bepalen wat er aan de sport uitgegeven kan worden. 'Financieel gezien mag sport niet het sluitstuk van de begrodng zijn', aldus Dorlas. De grootte van het potje waar sport op staat moet dus volgens Dorlas worden bepaald door het beleid. Dit is echter nu net wat het rapport mist. Er is een kostenplaatje voor Holten en Rijssen gemaakt en op basis daar van zijn de 'gewenste' nieuwe ta rieven bepaald. En dat was nog niet eens zo'n heel groot probleem geweest, als het kostenplaatje had geklopt. En voor de handbalsport is dat ze ker niet het geval. 'Ten eerste wórdt handbal als een pure veld- sport aangemerkt, terwijl we drie kwart van het jaar in de zaal spe len', legt Dorlas uit. En dat.terwijl het rapport is gemaakt door een medewerker van het NOC*NSF- bureau. Volgens Dorlas is dit ook de grootste reden dat de tariefstij ging voor Holten niet zo'n pro bleem zou zijn. 'De onkosten zijn verschillend be rekend, maar er staat niet bij hoe', zegt Dorlas. Zo is het natuurlijk moeilijk een redelijke vergelijking te maken. Zo krijgt de handbal 1.924 euro voor onderhoud van de velden, de voetbal 3.847 euro. Even logisch nadenken leert dat de verhoudingen hier nogal scheef liggen. Een handbalveld past zeker acht keer in een voetbalveld. Bovendien is het handbalveld van asfalt; het enige benodigde onder houd is het af en toe trekken van de lijnen en de vervanging van de doelen. Een voetbalveld is van gras en heeft dus nogal wat extra onderhoud nodig. Het onder houdsbedrag voor de voetbalvel den zou dus ongeveer acht keer zo hoog moeten liggen als voor het handbalveld. Ook in de zaal levert het een aantal problemen op. De cijfers in 2002. Sporthal Holten: vaste gebruikers (officieel vaste zaalsporten) uit Holten 27,50 euro per uur, overige gebruikers uit Holten 44 euro per Vletgoor - In de kantine van de touwtrekvereniging Okia werd in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 januari ingebro ken. Door onbekenden werd een ruit vernield waarna men het pand heeft betreden. Men heeft vervolgens bier en fris drank weggenomen. Espelo - In de Bosschool werd in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 januari ingebro ken. Door een ruit in te slaan is men de school binnengekomen. Hier werd een computer weggehaald. Eerst tijdelijk kouder en enkele winterse buien. Vanaf zaterdag opnieuw erg zacht. Vrijdag overdag wisselend be wolkt met enkele winterse buien, mogelijk met hagel of een vlok sneeuw, ook kan er een onweers- klap tussen zitten. Verder komen er enkele opklaringen en wat zon voor. Temperatuur 4.0 a 5.0 graden. Zaterdag en zondag vrij veel be wolking en van tijd tot tijd regen en veel wind, weinig zon. Temperatuur zo'n 11.0 a 12.0 gra den. In-de nachten 5.0 a 7.0 gra den. Van winterweer is dus voor lopig dan ook geen sprake. Weerman, Freddie Paalman Voor weer weer pagina: 3 Holten - Nog niet zo lang gele den stond er een caravan aan de Rutgersweg. In die caravan vermaakten Erwin Dekker (11), René Arfman (14), Wietse Rensen (12), Joost Bakhuis (12), Martijn Stevens (13), Gerjan Lubbersen (13) en Frank Marsman (11) zich op perbest. De caravan is in op dracht van de gemeente weg gehaald, omdat ze bouwvallig Behalve de gemeente begrijpt nie mand waarom. De caravan stond op het terrein van de familie Lubbersen en zij hebben nog nooit klachten van de buren ge had. 'De ouders vinden het juist heel fijn. Ze kunnen hier mooi zit ten en er wordt ook nog eens op ze gelet. En als ze het te gek ma ken, gaan we er echt wel een keer naar toe om er wat van te zeggen', verklaart de moeder van een van de jongens. Als je naar de jongens luistert, is het ook niet zo raar dat er geen :;-ci ggjjlBl WAAROM DUUR LENEN ALS HET NOG GOEDKOPER KAN! Eni'in, René, Wietse, Joost, Martijn, Gerjan en Frank vermaakten jch opperbest in de caravan. (Foto: Johan Bo/ink) Zie onze advertentie op pag. 8 W' klachten waren. 'Wc deden eigen lijk weinig: een beetje kletsen, kaarten en eten en drinken na tuurlijk. In de zomer hebben we er gekampeerd', vertellen ze. Kletsen en kaarten, dat kan bin nen ook natuurlijk, maar 'dan zijn er altijd ouders bij, dat is lang niet zo gezellig'. Bovendien zijn de jongens op deze manier niet af hankelijk van anderen, bijvoor beeld ouders die niet thuis zijn. Iiet is wat meer dan een jaar gele den heel spontaan begonnen. De oom van Wietse had nog een ca ravan die de jongens wel mochten hebben. Dat vonden ze natuurlijk wel leuk, temeer daar de plaatsing in een weiland van de familie Lubbersen geen probleem was. In de zomer zijn wat oudere jongens met de caravan op stap geweest en, zo geeft vader 1 aibbersen eer lijk toe 'daarna was er niet zo veel meer van over'. Twee weken geleden schreef het Holtens Nieuwsblad over het be- Info Zie elders in deze krant uur. De vergelijking met Rijssen le vert onmiddellijk problemen op. Rijssen kent het begrip vaste zaal sporten niet. Rijssen maakt echter wel onderscheid tussen weekend en wekelijkse tarieven en dar kent Holten weer niet. Een goede ver gelijking op basis van de cijfers is dus zo goed als onmogelijk. Toch is dat niet waar Dorlas zich zo aan stoort: 'Die man heeft alle cijfers van de gemeente meegekre gen en daar moest 'hij het mee doen'. Wat Dorlas wel stoort is dat het rapport alle visie ontbeert. Het doel was te komen tot maatschap pelijk aanvaardbare tarieven. 'Wat zijn dat dan?', vraagt Dorlas zich af. Volgens de gemeente moet er naar de tarieven in de omgeving worden gekeken. Volgens Dorlas moet de gemeente eerst bedenken wat ze nu eigenlijk met de sport wil. Holten - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers nodigt ieder een uit mee te doen aan de car navalsoptocht van zaterdag 9 februari. Voor informatie over de optocht, deelnamcformulieren, reglemen ten wat betreft de optocht of vra gen over start- en prijzengelden, kan men terecht bij de optocht commissie. G. Grave, 0548- 361199 of H. Jalving, 0548- 364184. Bonte Paard - In café-restau rant Het Bonte Paard wordt zaterdag 2 februari een Oranjebal gehouden ter gele genheid van de bruiloft van Maxima en Willem-Alexander. De entreeprijs bedraagt 5 euro. De avond begint om 20.00 uur. Bezoekers komen binnen via een boog van oranje roosjes en kun nen genieten van een perfecte bruiloftsavond in een compleet versierde zaal. Met een welkomst drankje, muziek van de Vulcano's, veel gezelligheid, sketches en op z'n üjd een hapje en een drankje. De drankjes zijn echter wel voor eigen rekening. Voor deze avond zijn kaarten in de voorverkoop te koop bij Het Bonte Paard, of's avonds aan de zaal. Ook zijn er voor deze avond tafels te reserveren. De organisator buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek hoopt dat iedereen gepast gekleed naar deze avond komt. Bijvoorveeld een oranjedriedclig pak of een roodwitblauwgestreept mantel pakje. Ook is het mogelijk zich op te ge ven voor het opvoeren van een stukje. Dit kan bij de ceremonie meester Bert Aaftink, telefoon 362610. Het Prinsenbal in De Poppe leverde afgelopen zaterdag weer vele hilarische acts op. Zie verder op pagina 5 Een viertal Holtense dartlief- hebbers is naar de Embassy geweest. Zie verder op pagjna 9 Caravan Motor Dijkerhoek - Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek houdt zondag 10 februari een dart middag in café Het Bonte Paard. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon van 12 jaar en ouder. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toe gang. Opgave kan tot 4 februari bij een van de bestuursleden van de Schoolkring Dijkerhoek. zoek van de ambtenaar, die de fa milie Lubbersen duidelijk maakte dat het in de nieuwe gemeente niet meer zo zou gaan als in Flolten, waar altijd alles werd ged oogd. De caravan moest worden weggehaald. Tot grote teleurstel ling van de jongens. Zij vinden het 'stom' en 'flauw': 'omdat we nu zijn samengegaan met Rijssen moet het ineens allemaal gebeu ren'. Toch zit er ook een lichtpuntje voor hen aan het hele verhaal: de oude caravan was nogal groot en daardoor eigenlijk wat ongezellig en er komt een nieuwe. Zij iopen echter het risico ook deze te verlie zen, omdat er in de gemeente over wordt gepraat dit soort dingen niet langer toe te staan.Dat begrijpen ze niet: 'niemand heeft last van ons. Als ze alle caravans weghalen, kunnen wij nergens meer heen, want er is hier in de buurt verder niets te doen'. Ook de familie Lubbersen kan er geen begrip voor opbrengen: 'volgens de regels heeft de gemeente gelijk, maar de jongens hebben nu een plaats om samen 'te komen. Ze hebben er nu de leefdjd nog niet voor, maar str aks gaan ze dan in het dorp rond hangen, d^t krijg je dan'. Holten - 'Gallisch' wordt PvdA-fractievoorzitter R. de la Haye er van om steeds doorverwezen te worden naar andere commissies als hij bepaalde vragen heeft. De la Haye kwam tot die uitspraak tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, waarin het Verkeersstructuurplan voor Holten besproken werd. Voorgesteld werd om het plan in haar totaliteit uit te werken en vervolgens uit te voeren. Maar De la Haye zou graag zien dat er een loskoppeling plaatsvond en dat in de kern Holten in een eerder sta dium maatregelen genomen zouden worden in het kader van Duurzaam Veilig. 'Bij de inspraakprocedure heeft daar niemand bezwaar tegen ge maakt. Bijvoorbeeld de maatregelen bij de scholen kunnen zo doorgevoerd worden,' stelde hij vast. Wethouder Stcgeman, voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening, gaf aan dat het PvdA-raadslid daarvoor in de commissie Openbare Werken, Verkeer van wethouder J. Ligtenberg moest zijn: 'Dat is mijn portefeuille niet.' Lees verderop pagina 3 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon v het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Woonplaats: Hij/aj betaalt voor dit abonnement I 41,85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 40,42 per jaar (betaalwijze: automatisch) j Abonnementsprijs 40.42/ Losse nummers 0.87 i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1