'Ik denk bij mezelf, heb ik dat nou echt wel verdiend?' Nieuws Holtens Nieuwsl 5Jl ÉT! 4,1 IX Scheperspad moet open voor publiek Wethouder pareert kritiek binnen sport Jeugd gebruikt caravan als ontmoetingsplek Holtenaren betalen op markt nog met gulden Gladheidbestrijding niet anders in Holten Nummer Bereikbaarheid politie in Holten Ongevallen door gladheid Vroege lentebode op kinderboerderij Moeder HMV Teuni Krooshof gekozen tot vrijwilliger jaar 2001 |i Gala-avond Fienpreuvers IN DIT Suzuki GSX-R1000 Motor van het Jaar ford start productie nieuwe I Weekendweer: Zachter U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 10 januari 2002 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs 38,13 (f 84,00) Losse nummers 0,82 (f 1,80) Holten - 'Met jeugdbeleid is veel geld gemoeid. Juist ook omdat de gemeente voorzie ningen moet treffen. Maar het kan ook anders. In het buiten gebied van Holten staat bij een veehouder een caravan die door de jeugd gebruikt wordt als jeugdhonk. Nu moet die caravan van de gemeente weg, omdat er geen vergunning voor 'Een caravan mag gestald staan, mag staan als er een bordje 'te koop' op staat, maar als er jeugd in zit, mag het niet. Daarvoor moet je vergunning hebben. Kan daar niets aan gedaan worden?,' vroeg CD A-raadslid W. Beldman- Wegstapel tijdens de commissie vergadering welzijn aan wethou der J. Flim-Gerritsen. Beldman- Wegstapel meldde dat de betrok ken veehouder begin december een brief had gestuurd naar het college, maar dat hij er nog geen antwoord op gekregen had. Een antwoord kon Flim- Gerritsen echter ook niet geven. De brief was haar niet bekend, en omdat het om een vergunning gaat, was de vraag van het CDA- raadslid niet in de goede commis sie gesteld. 'Dit heeft te maken met het bestemmingsplan. En dan moet u de commissie van wethouder FI. ter Keurst hebben. Toen we voor de groepen hang jongeren in Rijssen onderdak zochten, moesten we eveneens rekening houden met de geldende bestemmingplannen,' legde ze uit. Beldman-Wegstapel vroeg zich af of er in dit soort gevallen niets overlegd kon worden. 'Ik vind dat de jeugd zo goed opgevangen kan worden. De jeugd heeft een honk waar ze samenkomt onder toe zicht van de ouders. De buren hebben er ook geen last van. Ik heb van meerdere ouders ge hoord dat ze hier gelukkig mee zijn. En het kost de gemeente niets.' Flim-Gerritsen beloofde ernaar te informeren, maar wees er nog maals op dat de zaak in een ande re commissie thuishoort. Lees verderop pagina 7. Smidsbelt - Op de markt afgelo pen vrijdag werden groenten, fruit, kleding, bloemen en stroop wafels voor de eerste keer in Holten aangeprezen in euro's. Maar betaalden de marktbezoe- kers ook in euro's? Of kwam daar nog een oude sok vol guldens te voorschijn. Volgens de eigenaar van de Sok Shop is de euro nog niet helemaal ingeburgerd in Holten. 'Het valt duidelijk op dat de Holtenaren nog vele guldens be zitten. In Enschede bijvoorbeeld, waar ik ook op de markt sta, wordt alleen maar in euro's be taald.' Voor de marktkoopman is het geen enkel probleem wanneer klanten in guldens betalen. 'Vooral bij de oudere mensen merk je dat ze moeite hebben met de euro. Zij betalen in guldens en voor het gemak geef ik ze het wis selgeld ook weer terug in guldens.' 7. Het Scheperspad in Holten moet weer in zijn geheel open baar toegankelijk gemaakt worden voor wandelaars. Dat is de uitspraak van de Raad van State op vrijdag 28 decem ber in een zich al jaren voort slepende gerechtelijke proce dure van wandelbelangenorga nisatie Nemo tegen de ge meente Holten. Er behoort nog wel een datum vastgesteld te worden waarop de eeuwen oude route vrij moet zijn ge maakt. Het Scheperspad was ooit een verkorte wandelroute vanuit Holten richting de Holtcrberg. Volgens de overlevering maakten schaapherders er in vroeger tijden al gebruik van. Over een stuk van het Scheperspad tussen de Molenbelterweg en de Enkweg valt nu echter niet meer te lopen, omdat twee aanwonenden dat de cennia geleden een deel van het pad bij hun tuin hebben getrok- Holten - Wie de politic in Holten wil bereiken kan dit telefonisch op twee manieren doen. Voor spoedeisende gevallen: 112 en niet-spoedeisende gevallen: 0900- 8844. De politie verzoekt drin gend hiervoor niet meer het oude nummer 364444 te gebruiken. Dit nummer is namelijk inmiddels door KPN vergeven aan een an dere klant en niet meer in gebruik bij de politie. Het politicbureau aan de Reilinkswcg in Holten is open op maandags van 9.00 tot 16.30 uur en vrijdags van 13.00 tot 16.30 uur. EXPOSITIE In het gemeente huis van Holten wordt van maan dag 7 tot en met vrijdag 8 februari een expositie gehouden. Het gaat om abstracte en figuratieve acryi- tekeningen van Obadja Letsoïn. Het gemeentehuis aan de Smidsbelt is geopend van maan dag tót en met donderdag van 9.00 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 16.15 uur. Donderdags ook van 18.00 tot 19.30 uur. Vrijdags is het gemeentehuis geopend van 9.00 tot 12.15 uur. ken. Dit traject is deels overwoe kerd met groen. De kwestie speelt als sinds 1968. Toen ontstond het meningsver schil tussen de toenmalige ge meente Holten en een reeks op eenvolgende aanwonenden over de openbare toegankelijkheid. Holtenaren proberen al sinds 1972 de gemeente er toe te bewe gen de wandelroute onder be stuursdwang weer open te krijgen voor voetgangers. Ondanks vier besluiten van B en W van de voormalige gemeente Holten om het pad te herstellen (in 1973 en 1976); een besluit van Gedeputeerde Staten (in 1980); twee uitspraken van de Raad van State (in 1977 en 1987); en een uitspraak van de Zwolse rechter (in 1997); die allen vaststellen dat het pad openbaar is en dat de ge meente de plicht heeft het pad te herstellen; heelt de gemeente niet opgetreden en al 30 jaar de illegale afsluiting van het pad gedoogd. Lees verderop pagina 3. A 1 - Ondanks het winterse weer en aangekondigde ij- zel waren diverse automo bilisten hierop niet goed voorbereid. Op de Rijksweg A 1 vonden zon dag 6 januari een viertal ongevallen plaats wegens de gladheid. De T-kruising Koninginneweg Burgemeester van den Borchstraat spande de kroon. Maar liefst drie automobilis ten konden, komende van de Plolterberg, hun auto niet voor de Burgemeester van den Bprchstraat tot stilstand brengen. Het gevolg was dat de bewo ners van de woning aan de Burgemeester van den Borchstraat tegenover de Koninginneweg tot drie keer toe een auto in hun tuin za gen belanden. Espelo - Hartje winteren tegelijk een vroege lente op Kinderboerderij Doudertman. Althans: go lijkt het. Want groot was de verrassing toen begin vorige week drie geitjes het levenslicht jagen. De geboorte van geiten in de winter is vrij uniek Moeders en kinderen maken hel overigens uitstekend en ondanks sneeuw en ijs huppelde het drietal al binnen enkele da gen door de wei. Natuurlijk ontbrak het de kleintjes niet aan belangstelling van kinderen die de boerderij tijdens de kerst vakantie wet een begpekje vereerden. In de beschutting van het hok werd het vertederende trio maar wat graag opgepakt en geknuffeld. Wie ook een kijkje wil komen nemenis van harte welkom. De kinderboerderij aan de Meester Bosweg is el ke woensdag-, gaterdag- en gondagmiddaggeopend tussen 13.00 en 17.00 uur. Holten - 'Gladheid wordt in Holten precies op dezelfde manier bestreden als voor de herindeling. Dat gebeurt door dezelfde mensen, met dezelfde materialen, volgens hetzelfde beleid. Zelfs de zoutleverancier is dezelfde gebleven. En ik sta er voor dat onze medewerkers op dezelfde manier hebben ge strooid als altijd,' benadrukt Gerard Grave van de gemeen- Grave is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding zowel in Holten als in Rijssen. Klachten van Holtenaren als zou in Rijssen op met name op de fietspaden be ter gestrooid worden dan in Holten, en als zou de gladheids bestrijding is Holten voor de her indeling beter geregeld zijn, be stempeld hij dan ook als onzin. Via de gemeentelijke klachtenlijn kwamen er zowel bij Grave als bij Holten - 'Ik heb in het begin al aangegeven dat ik niet elke vergadering van de sportcom- missie bij kon wonen, omdat ik dan andere vergaderingen heb. Dat ik de laatste twee vergade ringen afwezig was, kwam door een verzoek van het colle ge. Het college vroeg me om als wethouder niet aanwezig te zijn bij de bespreking van de sportvisie in de sportcommis- sie,' vertelde wethouder J. Flim-Gerritsen maandag avond. Flim-Gerritsen reageer de daarmee op vragen van CDA-raadslid W. Beldman- Holten - 'Lang zal ze leven' speelde de Holtense Mu ziekvereniging voor haar. Het werd door een groot aantal be langstellenden op de nieuw jaarsreceptie in Rijssen met handgeklap begeleid. Een eer betoon aan Teuni Krooshof, de 'moeder' van de Holtense Muziekvereniging. Zij werd de Holtense vrijwilliger van het jaar 2001. Burgemeester J.A.H. Lonink spel de haar de bijbehorende speld op de revers en overhandigde haar een bos bloemen. De jury koos haar omdat ze zich sinds '64 als verdienstelijk amateur-muzikant van de Holtense Muziekver eniging (HMV) inzet voor de ge meenschap. Twintig jaar bekleedde ze een be stuursfunctie bij HMV, ze coördi neerde de jeugdopleidingen, on derhield de contacten met ouders en docenten, schafte de unifor men aan, verzorgde attenties bij ziekte van leden. Een mooi voor beeld van haar vrijwilligerswerk voor de Holtense Muziek Vereniging is dat zij van bramen, vlierbessen, rozcnbottels, bosbes sen, jam maakt waarmee zij jaar lijks op de jammarkt in Neede staat. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan de jeugdop leiding van HMV. Lonink prees de bijdrage die Krooshof leverde aan de 'goede kwaliteit' van de Holtense Mu ziekvereniging. 'Maar in deze ge meente zijn een heleboel goede muziekverenigingen', haastte hij zich vervolgens te zeggen. Krooshof: 'Er is maar één HMV...' Naast haar activiteiten voor FIMV zet ze zich ook vol enthousiasme in voor de Wereldwinkel Flolten. Naar de gemeentelijke nieuw jaarsreceptie ging Teuni Kroos hof als bestuurslid van HMV al tijd al heen. 'Omdat ik niet meer in het bestuur zat, zou ik er dit jaar niet naar toegegaan zijn. Maar toen kwam de voorzitter van de Wereldwinkel om te ver tellen dat er een uitnodiging was Teuni Krooshof krijgt de vrijwil/igersspeld 2001 door burgemeester Lonink opgespeld. (Foto: Harry Broege) voor de nieuwjaarsreceptie en dat er verder niemand mee wilde. Ja, toen ging ik maar. Maar dan moesten we wel vroeg, want ik had een verjaardag en wilde om een uur of acht weg.' Toen ze weg was, ging de hele fa milie ook richting Rijssen. 'Naderhand heb ik gehoord dat de familie met veel moeite uit het zicht kon blijven. Zelfs HMV heb ik niet gezien. Maar ja, je bent heel LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie op pag. 2 argeloos en dan kijk je ook niet kritisch om je heen.' Dat ze de vrijwilligersspeld kreeg, was een complete verrassing voor haar. 'Ik denk bij mezelf wel, heb ik dat echt wel verdiend. Maar iedereen vindt van wel, dan zal het wel goed zijn.' Naast de gemeentelijke Bos bloemen werd Krooshof door meerdere bekenden in de bloemen gezet. En Rabobank Holten schonk de Holtense vrijwilliger 750 euro, te besteden voor een goed doel. Krooshof weet al wat ze daarmee gaat doen. 'Een deel is voor de HMV-jeugd. Als je je echt begeeft in zo'n vereniging dan weet je ook dat er geld nodig is. Belangrijk is niet alleen het aantrekken van de jeugd, maar ook de jeugd stimule ren om te blijven. En instrumen ten kosten verschrikkelijk veel geld. Een gedeelte is voor de Wereldwinkel en een deel voor de Oudheidkamer. Bij de Oudheid kamer ben ik niet persoonlijk be trokken, maar ik sta er helemaal achter wat ze doen. Er moet iets van vroeger bewaard blijven voor de mensen na ons." „Waarom ik dit vrijwilligerswerk doe? Daar rol je in. Ik kom zelf uit Gelselaar en toen ik in Holten kwam, heb ik me hier aangemeld, lammer is dat sommi ge mensen die muziek maakten maar er daarna jaren uit waren, zich niet spontaan aanmelden, terwijl ze wel weer muziek willen maken. Vanuit het bestuur is men er nu mee bezig de mensen toch over de streep te trekken.' Krooshof is van plan de komende jaren vrijwilliger te blijven. 'Jazeker. Ik ben nog maar 57 jaar. Die meneer uit Rijssen was al 74, dus ik kan nog een poosje. En ik doe het heel graag.' Poppe - Wegens het 33-ja- rig bestaan van carnavals vereniging De Fienpreu vers wordt zaterdag 12 ja nuari in De Poppe een ga la-avond gehouden. Voor alle leden van de carna valsvereniging is de toegang gratis. Wie nog geen lid is en toch naar deze feestavond wil komen, kan zich op de avond zelf als lid van de Fienpreuvers opgeven. In de drie zalen van de Poppe spelen verscheidene orkes ten: in de grote zaal het top- 40 orkest Roof Garden, afge wisseld met DJ Tox; In de Twentezaal speelt het jaren '60 en '70 orkest de Full Minties; In de voorzaal en de serre speelt het salonorkest Die Flegel; de eigen Braandheultjes zal op deze avond ook aanwezig zijn. Prins Carnaval Fons Jan roept alle vriendenclubs en groepen in Holten op om op deze feestavond verkleed te verschijnen om het geheel nog specialer te maken dan het al is. Voor diegene die het leukst verkleed is, wordt een prijsje beschikbaar gesteld. De ver eniging laat een bus rijden tussen Holten en De Poppe. Jan Vincent van de Holtense ge- mecntcwerf geen klachten bin nen. 'Er hebben wel mensen di rect naar de werf gebeld,' geeft Vincent aan. Ook hij benadrukt dat zich geen enkele wijziging bij de gladheidbestrijding in Flolten heeft voorgedaan. 'Dat het een aantal dagen gladder was dan an ders, had te maken met de sneeuwval. Als de sneeuw een maal vastgelopen is, wordt het een ijsbaan. Zout richt dan niet veel meer uit.' Kortom, het strooi- beleid had niets te maken met de herindeling. Grave: 'Flet lag deze keer aan het weer. De afgelopen jaren was het altijd afdoende als er met zout ge strooid werd. Maar met kerst bleef de sneeuw een langere pe riode liggen. Juist als we strooien is het van belang dat er verkeer op de wegen rijdt. Lees verderop pagina 7. Flet was vorige week donder dag een drukte van jewelste bij de inschrijving voor de triatlon. Zie verder pagina 3 Joop ter Haar stopt als alge meen directeur bij de Oad Groep. Zie verder pagina 3 Wegstapel. Zijgaf aan dat er vanuit de sportcommissie nog al kritiek geuit was op de afwe zigheid van de wethouder. De wethouder gaf aan het ver zoek van het college kenbaar te hebben gemaakt aan de voorzitter van de sportcommissie. 'Ik heb toen geen kritiek gehoord.' Het college wilde met het verzoek voorkomen dat een wethouder te maken kreeg met 'dubbele petten', als straks de sportvisie ook in het college behandeld wordt. Lees verderop pagjna 7. Veel bewolking en toenemende kans op regen. Vrijdag wolkenvel den en mogelijk wat neerslag af gewisseld door wat opklaringen en af en toe zon. Temperatuur 4.0 a 5.0 graden. In de nacht van don derdag op vrijdag nog onder nul met -1.0 a -2.0 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking en gro te kans op wat regen, weinig op klaringen en zon. Temperatuur overdag 6.0 a ~.0 graden. In de nachten boven nul met 3.0 a 4.0 graden. De stroming wordt meer zuidwestelijk waardoor er zachte re lucht wordt aangevoerd. Dit wordt veroorzaakt door het hoge- drukgebied dat eerst nog voor koud weer zorgde, maar nu meer naar het oosten weg zakt, in plaats van dat het naar het noorden komt. De winter trekt zich even wat terug. Weerman, Freddie Paalman 1Zoor meer weerpagina: 3. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! f Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee- Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats IHipijj betaalt voor dit abonnement 0 41.85 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 40.42 per jaar (betaalwijze: automatisch) I Abonnementsprijs 40.421 Losse nummers 0.87

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2002 | | pagina 1