Skate en Snov Levende kerststal trekt vele bezoekers naar Dondertman 5JK.MSIH iet tM-LIME-StHTES SMTEBoms SNOVBOMtS U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuw abonnee opgeeft. Beemd- en Bergtoer korting op het gehele kerstassortiment Holtenaren scoren bij Schwardzwaldcross Bijeenkomst NbvP Espelo Stamppotwandeling op Sallandse Heuvelrug Wintersnerttocht en Vogels in de winter Pieren maar Gezellige kerstmarkt op school Holterenk 10 Enschede Nomineren sporters Vletgoor - Tijdens de jaar vergadering van de sport- commissie Holten in fe bruari, wordt de verkiezing gehouden van Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van het Jaar 2001gehou- den. Iedere inwoner in Holten kan namen van kandidaten voor deze sportverkiezing aandra gen. Dc nominaties, voorzien van een korte motivatie, kunnen cn met 10 januari worden aangeleverd bij het gemeente huis Holten. Opsturen kan ook: sport- commissie Holten, ten aan zien van M. van de Maat, postbus 244, 7460 AE Rijssen. Receptie MAC Stuurhuus - MAC De Holterberg houdt zondag 6 januari een nieuwjaarsre ceptie in clubgebouw 't Stuurhuus aan de Beusebergerweg. Dit duurt van 14.30 tot 17.00 Gezocht De Yorkshier terriër Boemer met dc kleur zwart, bruin cn grijs. Het gaat om een reutje. Wie deze hond heeft gezien kan bellen met Oolbekkink, 06-22556769. Weekendweer: Buien issclvalüg weer met van rijd tot tijd winterse buien. Vrijdag over dag veel bewolking, eerst regen, later op de dag buien afgewisseld door (vat Opklaringen en af en toe zon. Ook staat er een krachtige tot harde wind. Dit wordt veroor zaakt door een lagedruk gebiedje dat langs de noordkust scheert en richting Denemarken koerst. Temperatuur word zo'n 7.0 a 8.0 graden. Zaterdag en zondag enke le winterse buien, afgewisseld door opklaringen en zon. Temperatuur overdag 2.0 a 3.0 graden, 's Nachts lichte vorst met -2.0 a -3.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Meer weer op pagina 3. LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie I op pag. 2 VJ& 1 geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Holten - Wielervereniging Holten opent het nieuwe jaar zoals gebruikelijk met de organisatie van de Beemd- en Bergtoer. Deze landelijk goed aange schreven veldtocrtocht staat zondag 6 januari weer op de kalender van de Nederlandse Toer Fiets Unie (N'TFU). Tijdens de laatste editie van deze toertocht verschenen er ruim veertienhonderd deelne mers aan de start waardoor de ze is uitgegroeid tot een van de grootste tochten in Ne derland. bietsers die geen lid zijn van een wielervereniging kunnen ook deelnemen aan deze toer tocht over de Zuurberg, Beuseberg, Borkeld en de 1 loltcrberg. De route gaat door gebieden die normaal zijn afgesloten voor fietsers. De tocht wordt dit jaar moge lijk gemaakt dankzij dc welwil lende medewerking van maar liefst 29 landeigenaren waar onder Staatsbosbeheer en Natuurrr Lees verder op pagina 4. 4 Onze kerstopruiming begint op donderdag 27 december. Enschede, Achterhufweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5. 0546-838666, donderdag koopavond. OXBOW Meermanskamp - SV Holten houdt maandag 31 december het Oude- jaarstoernooi. De spelers van de A-, B- cn G-jeugd van SV Holten zijn vanaf 8.30 uur welkom in sporthal 't Mossink. Dccl-ne- mers moeten een rood en een wit shirt meenemen. Holtens Nieuwsblad Vnjdag -8 december 2001 Fax. 0548 - 36 64 9/ Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoItens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 IN DIT nummer Rijssen/ Holten - Veel Hol tenaren namen zaterdag deel aan de Schwardzwaldcross, die in Rijssen gelopen werd. Deze cross maakt deel uit van het OAD Reizen Crosscircuit. De derde wedstrijd binnen dat cir cuit is dc Holterbergcross in Holten, die op 2 februari ge houden wordt. Bij dc jeugd liepen drie Holtenaren zich in dc prijzen: Chantal Pekkeriet werd tweede bij dc meisjes tot en met 9 jaar en Jolicn van Eijk werd hier derde. Stefan Pekkeriet werd eerste bij de jongens van 10 tot 12 jaar. Marijc Dangrcmond werd derde bij de meisjes van 10 tot 12 jaar. Bij dc vrouwen 35+ behaalde Dinic Pasman een eerste plaats; Marjet Marissink-Ccnts werd tweede. NbvP Vrouwen van Nu afde ling Espelo had afgelopen maandag 17 december haar kerstbijeenkomst. Adrie en Jan Bouwhuis verzorg den deze kerstviering. Op een bij zondere manier werd met een dia voorstelling het kerstevangelie verteld met tussendoor kerstliede ren die werden begeleid op het or gel door Franske Veltkamp. Na de pauze vertelde Adrie het vrije kerstverhaal Matte Annegien. Dc nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op 21 januari. Hiervoor zijn Annet Rothengarter en Agnes van dc Burg als Bep en Toos, met liedjes uit dc oude doos. Holterberg - Natuurdiorama Holterberg houdt zondag 30 december een arrangement van wandelen, museumbczoek en een uitgebreid stamppot buffet. Het begint om 13.30 uur met een kop koffie bij res taurant De Wielen, tegenover het museum. Daarna wordt een bezoek ge bracht aan het Natuurdiorama onder het motto: Zie binnen wat er buiten gebeurt. Vooral zal er aandacht worden besteed aan de flora en fauna van dc streek. Na de rondleiding wordt een wandeling onder leiding van een deskundige gids gemaakt langs de mooiste plekken van de Holterberg. Teruggekeerd van deze anderhalf- uurdurende excursie wacht een stamppotbuffet, bestaande uit boerenkool, zuurkool cn hutspot. Maximaal kunnen 35 personen deelnemen, dus is tijdige reserve ring gewenst. Kosten voor dit arrangement zijn 29,50 gulden per persoon, all-in. Informatie en reservering: Natuurdiorama Holterberg, Holterbergweg 12, Holten, tele foon: 0548 - 361979. Licht voor vrede was het the ma tijdens de jaarlijkse her denking op dc Canadese Begraafplaats. Lees verder op pagina 3 De bejaardensociëteit Holten hield onlangs haar kerstvie- ring. Lees verder op pagina 3 Bijeenkomst Schoolkring Dijkerhoek - De nieuwjaarsbij eenkomst van buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek wordt woensdag 9 januari gehouden in Het Bonte Paard. Het be gint om 20.00 uur. Entree kost 9 euro. Tijdens de bijeenkomst zullen weer veel artiesten van eigen bo dem optreden. Zij zullen deze avond op hun eigen manier invul len met de playbackacts voor vol wassenen. Er is nog plaats voor artiesten die zijn of haar zang- en danskunsten wil laten zien. Opgeven hiervoor kan tot 7 janu ari.Het programma bestaat uit: opening van de voorzitter; toast op het nieuwe jaar; stamppot maaltijd om 20.45 uur; playbac- koptredens. Sluiting is rond 23,00 uur.Andere activiteiten van de buurtvereniging zijn: Oranjebal, 2 februari; darttoernooi, 10 febru ari: jaarvergadering, 6 maart; feestavond met DAT, 22 maart. In het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer wordt zater dag 5 januari een dagvullend winterprogramma gehouden. Het aantal deelnemers is be perkt. Vanaf het Bezoekerscentrum start 's ochtends een win terwandeling. De boswachter laat deelnemers zien dat er ook in dc winter buiten genoeg te beleven valt. Na afloop krijgt iedereen een kom snert om weer op temperatuur tc komen. Start is om 10.30 uur cn dc wan deling duurt ongeveer twee uur. De kosten bedragen zeven euro. Kinderen tot en met 12 jaar beta len zes euro. in het Bezoekerscentrum wordt 's mid dags op een originele manier win- tervogelvoer gemaakt. Tevens worden er handige tips gegeven over vogels voeren in de winter. Dc start is om 13.30 uur. Deelname is vanaf 8 jaar. De duur van het programma is 1,5 uur; kosten bedragen 3,50 euro. Voor materiaal wordt gezorgd. Voor beide activiteiten geldt: op geven voor 4 januari. Het Bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug is te vinden aan de Grotcstraat 281 te Nijverdal, tele foon 0548-612711. Opcnings-rijden in de kerstvakan tie: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Het c is gesloten op 31 december e januari. Beuseberg - Voor. het eerst wordt Oudejaarsdag (maandag 31 december) het P/eerieser Beuseberg Open gehouden aan de Aienumsweg. Hiermee is de SGP-Profee te winnen (Super Gemotiveerd Piefen), Er is een prijs voor wie het. versie schiet bij de mannen en een prijs voor wie hef verste schiet bij de vrouwen. Ook is er een poedelprijs. Gert van Eiertjes beeft een men we bus aan laten rukken die nog beter schiet dan de topper van vorigjaar. Daarnaast jutten de klassieke melkbus sen van de partij sjjn. Prins Carnaval Pons Jan de Bon I 'want mag het eerste schot tossen. Daarna gaat betfeest door van 15.00 tot 17.00 uur. 1 'oor hapjes en drankjes Tfl worden geborgd. (Foto: Jobati Bolink) Toernooi SV Holten BXSgEB vad 129.95(01 n. 600, ook verhuur!! VVV.SKM-E5ÜRFSN0V.NL Kerstspringen Snorrewind Markclo - In Manege Snorrewind wordt zaterdag 29 december vanaf 17.00 uur dc kerstspringwedstrij- den gehouden. Zo'n vijftig deelnemers zul len van start gaan. Aansluitend wordt het record hooglespringen gehouden. Het record van 2000 staat op 1,65 meter. Espelo - De sfeer zit er goed in bij kinder boerderij Don dertman aan de Meester Bosweg in Espelo. Velen kwam de afgelopen dagen een kijkje nemen bij dc levende kerststal. De entree was voor deze gelegenheid ver plaatst. Toepasscliik verlicht, gaf deze toe gang tot het bijbelse verhaal over de ge boorte van het kind|e Hps- Een grote hooiberg deed dienst als her berg, die volgens het verhaal vol was. In een tijdelijk onderkomen in de hertenwei was de kerststal ingericht. Naast dc onder meer Jozef, Maria en het kind|c Jezus, was daar ook een vertelster aan wezig die aanwezigen vertelde over het kerstverhaal. Kinderkoren waren aanwezig om het sfeer plaatje te complemen teren. (Foto: Joh an Bo tink Naast de eigen schoolbevolking waren er ook vele uitgenodigde buurtbewoners aanwezig. Met dc hulp van vele ouders wer den activiteiten bedacht, wat hielp bij het succesvol maken van de kerstmarkt. Een echt kerstcircus van de groepen drie en zes was misschien wel het klapstuk. Ook waren een Rad van Avontuur en het carrousel van Dolf Moed aan wezig. Verder werden er oliebollen, glühwein, erwtensoep en andere versnaperingen verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de uitbreiding van de spcelmoge- lijkhcden voorde kinderen. Dc Holterenk kan terugblikken op een geslaagde afsluiting van de decembermaand. Holterenk - In de openbare daltonbasisschool De Holterenk werd vorige week donderdagavond 20 december een sfeervolle kerstmarkt ge houden. De De Heurne 18 Enschede

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1