Nieuwe gemeentenaam Holtens Nieuws 6ows 6o»ivs Albert Heijn Holten £53232 Gall Gall Wilt u even met iemand praten? Schuurman schoenen voor kinderen TsjernobyS Even tegen OZB-verhoging... 23.50 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Vrieskoop Diepvrieshal GESLOTEN Week 51 Bokma jonge jenever 100 cl van 27.39 voor 24.49 Grand Marnier 70 cl van 44.99 voor 39.99 Passoa 70 cl van 26.99 voor 23.99 DONDERDAG 20 DECEMBER 2001 HOLTENS NIEUWSBLAD 8 Brandstichertje Een jongeman werd woensdag 12 december door de beheerder van sporthal 't Mossink be trapt toen hij doende was in de fietsenstalling een brandje te stichten. De jongeman had van huis een flesje spiritus meege nomen en had daar dus snode plannen mee. Hij werd tijdig betrapt. De- jongeman is doorgestuurd naar bureau HALT. Inbraak in bedrijf In een bedrijf aan de La- renseweg werd in de nacht van 12 op 13 de cember ingebroken. De daders kwamen bin nen via de zijkant van het bedrijf. De buit was aan zienlijk. De politie heeft de zaak in onderzoek. Verkeerscontroles Buiten de verlichtings controle die de politic gedurende enkele we ken houdt, werd door het verkeersteam van politie Twente op de Deventcrweg bij Dijker- hoek een autogordel- en snelheidscontrole ge houden. Van de 124 passanten kre gen er zesden bestuurders een bekeuring en wel vier bestuurders voor het niet dragen van de autogordel en twaalf bestuurders voor overschri)ding van de maximum toegestane snel heid. De hoogst gemeten snel heid was 112 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur gereden mag wor- Ook werd door de politic een zandauto van de weg gehaald omdat deze ovcr- beladen was. De bestuur der kreeg een proces-vcr- aal. Brievenbuskrakers aangehouden De politie heeft afgelo pen week onderzoek verricht inzake vernie ling van een PTT-bric- venbus die op de Smids belt staat en diefstal van post uit deze brieven bus. De politie heeft twee jeug dige personen uit Holten hiervoor aangehouden die bekenden dit op hun ge weten te hebben. De weggenomen post, waaronder veel wenskaar ten, kon niet meer achter haald worden omdat deze deels is verbrand en deels in een vuilniscontainer is gegooid. Tevens bekenden zij uit een tweetal schuurtjes bij woningen aan de Nagel houtstraat enkele kratten bier en frisdrank te heb ben weggenomen. Ook hadden zij bij een woning een huissleutel weggenomen. De huisei genaar wist echter de da ders via een getuige te ach terhalen en de sleutel weer in zijn bezit te krijgen. Tegen de jongeren wordt proces-verbaal opge maakt. 'In onze ogen is de uit slag overduidelijk. De dubbelnaam wordt in beide kernen gedragen. Dat in tegenstelling tot de naam Rijssen. Kie zen voor de naam Rijs sen betekent dat Holten volledig wordt gene geerd, zelfs ge schoffeerd,' sprak WD- fractievoorzitter J. Keve- lam. Hij verweet wet houder J. Ligtenberg 'vooringenomenheid zonder argumenten' door vast te houden aan de naam Rijssen. 'Ik verwacht dat het volledi ge college kiest, gezien de enquête-uitslag, voor de naam Rijssen-Hol- tcn,' aldus Kevelam. 'Ik kan mij niet aan de in druk onttrekken dat een aantal van onze collega's in dc raad zich schuldig maakte aan ongepaste ar rogantie en vooringeno- Nieuw bedrijfspand voor Autoschade Tuitert Autoschadebedrijf Tuitert krijgt deze maand de beschikking over een nieuw bedrijfspand. Aan de Transportweg 6 op industrieterrein De Vledgaars- maten heeft Tuitert een nieuw pand laten bomven van maar liefst 850 vierkante meter. De feestelijke opening is donderdag 20 december. Vanaf 15.00 uur is men welkom om een kijkje te komen ne men in het nieuwe pand. De nieuwe accommodatie biedt plaats aan twee nieu we spuitcabines, meet- en richtsystemen en voorbe- werlongsplekken. De routing in de nieuwe accommo datie is optimaal, waardoor iedereen zo efficiënt mo gelijk zijn werk kan doen. Bezoekers worden opgevan gen bij de recepde, waar men even rustig kan zitten. De laatste jaren werd het oude pand van Autoschade Tuitert, mede dankzij een toename in het aanbod van schadeauto's veel te krap. Door ingebruikname van het nieuwe pand kan Tuitert haar klanten nóg beter van dienst zijn. Als toonaangevend FQCWA Garantiebedrijf behoort Autoschade Tuitert tot de professionals wat herstel van autoschade betreft. Automobilisten met autoscha de krijgen twee jaar FOC.WA Garantie op schadeher- Winnaars Suzan's Haarmode Alle klanten van Suzan's Haarmode hebben afgelopen zomer bij een bezoek tussen 11 juni tot en met 11 au gustus een ansichtkaart meegekregen die ze konden terugsturen vanaf hun vakantieadres. Ruim zeshon derd kaarten heeft Suzan's Haarmode terugontvangen met dc vakantiegroeten vanuit onder meer het adres in Holten tot in Vietnam, China, Texel en Oostenrijk. Voor de prijstrekking werd Gerrit van Zon uit de Churchillstraat gevraagd. De winnaar die een jaar lang gratis naar de kapper mag, is geworden: J. Put, Kief- tenbelt 12. 2e Prijs: M. Nijkamp, Vicarie 6 (tweemaal gratis knip pen eenmaal kleurtje), 3c prijs: W. Verheul, Kicften- bclt 20 (eenmaal gratis knippen eenmaal kleurtje), 4e prijs: G. Dijkerman (eenmaal gratis knippen). 10 Troostprijzen zijn gegaan naan J.C. Frieman, Ab jan senstraat 18. D. Scholman, Markelo. J. Oberïnk, Hol tc-renkstraat 12, Fam. Vincent, Mossinkserf 22. I. Korst, Borkeldsweg 1. M. Kiessien, Bathmen. V.d. Brink, Markelo. M. Hendriksen, de Wheeme 6. M.P. Waakop-Reijers, Helderman 2. D. Kerkdijk, Ab Jan- senstraat 9. Troostprijs is een voordeelbon voor een haarkuurbehandeling (ter waarde van 14,50 gulden). (Foto's: R. Vrijdag) Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dal ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Geelt op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad meriheid met betrekking tot de uitslag van dc en quête en daarom maar in gestemd hebben met hel houden van de enquête," gaf GB-fracucvoorzittcr L. van Dijk aan. Ze stelde dat deze colle ga's een inschattingsfout hadden gemaakt ten aan zien van de uitslag cn nu proberen toch de naam Rijssen doorgevoerd te krijgen. Van Dijk: 'Achter af gegoochel omtrent dc juistheid van de vraagstel ling en andere interpreta ties van het rapport zijn wat ons betreft een gepas seerd station. Dat u zich nu verschuilt achter een fi nancieel plaatje is struisvo gelpolitiek.' GB bleef voor dc naam Rijsscn-Holten. 'Er is een bepaalde mate- van foutmarge, maar die- kan ook naar dc andere kant uitgelegd worden,' benadrukte PvdA-fractie- voorzitter R. de la Haye. De PvdA-fractie volgde de keus van de burgers en koos voor de naam Rijs- sen-Holtcn. Wethouder H. ter Keurst (PvdA) meehde echter dat de be volking geen duidelijke keuze had gemaakt. 'Er zit een overlap in.' Ter Keurst wilde wel reke ning houden met het ef fect van dc naamkeuze op dc verhoudingen binnen dc raad. 1 lij had gemerkt, dat dc verhoudingen zich verhardden en dat wilde hij niet. *s' -'fiaUffessni Regenboog - Schuur man Schoenen uit Deventer Colmschate heeft vorige week woensdag de kinde ren uit Tsjernobyl schoeisel cadeau ge geven. Deze kinderen logeren enkele weken in Holten. In het Holtens Nieuws blad werd hier vorige week al melding over ge maakt. Toen werd echter geschre ven dat Steunenberg Schoenen dc kinderen schoenen zou hebben ge geven. Dit moet dus Schuurman Schoenen uit Colmschate zijn. Naast 35 paar schoenen, kregen de kinderen ook nog hon derd paar snowboots cn tweehonderd paar pantof fels mee. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het thuis front in Wit-Rusland. (Fo to: Gert Portion) Losser - De feestdagen zijn niet voor iedereen altijd even gezellig cn feestelijk. In dc dagen voor de kerst, tijdens dc kerstdagen cn rond de jaarwisseling hebben veel mensen behoefte om met iemand te pra ten over hun problemen; mensen die eenzaam zijn en de eenzaamheid heel sterk voelen juist op momenten dat ande ren gezellig bij elkaar zijn. Mensen die een partner of familielid ver loren hebben en voor het eerst deze dagen zonder de vertrouwde man of vrouw doorbren gen; mensen die pas ge scheiden zijn of een slechte relatie hebben en zieke mensen. Voor deze mensen zijn de- laatste weken van het jaar soms heel moeilijk en ver drietig. De behoefte aan een ge sprek met iemand die. ook tijdens deze dagen, tijd heeft om te luisteren blijkt dan erg groot te zijn. De laatste weken van het jaar zijn vaak weken waar in men terugkijkt naar per- soonlijke belevenissen van Geen vuurwerkvrije zone in Holten Holten - In Rijssen is op Oudejaarsdag een vuur werkvrije zone ingesteld voor het winkelcentrum en het marktterrein (zo lang de markt duurt). Er is tijdens een overleg tussen gemeente cn politic ook gesproken over een vuurwerkvrije zone in Holten. 'Gelet op het aan tal klachten cn dc aard van de klachten achtte de wijk agent het niet nodig om vuurwerkvrije zone in te stellen,' aldus dc gemeen- tevoorlichtcr. het afgelopen jaar, maar ook naar alles wat in dc wereld is gebeurd. Dc berichten en de beel den over aanslagen cn oorlogen, die - met name vanaf de 11e september - dagelijks op radio en tv komen, geven vaak een verdrietig en onveilig ge voel. Ook hierdoor kan er veel behoefte zijn aan een ge sprek, De SOS Telefoni sche Hulpdienst is daarom dag cn nacht bereikbaar. Volgens SGP-raadslid Kreijkes was er een in haalslag gaande bij dc inflatiecorrectie. Dat be trof 1,5 procent van dc nu gestelde 4 procent. Dat percentage was vol gens Kreijkes in 2001 te weinig geheven en werd er nu voor 2002 bij opge teld. Spijker vroeg zich af wat de SGP nu wilde, waarop Kreijkes te kennen gaf dat dc SGP akkoord ging met de belastingvoorstellen, maar dat hij op persoonlij ke titel niet akkoord ging met de inhaalslag van 1,5 procent. Kreijkes ging, sa men met de ^VD, niet ak koord met dc verhoging van dc OZB. Gezien het stemgedrag van het SGP-raadslid stel de wethouder W. Stcgc- man (CDA) een schorsing 'Er zijn afspraken ge maakt,' gaf hij te kennen. Na de schorsing vroeg Kreijkes het woord cn nam hij de opmerking te rug: 'Kennelijk zijn er af spraken gemaakt die me ontgaan zijn. Ik confo meer me aan het fractie standpunt.' 'Dat siert u. Maar wij moe ten misschien ook duide lijker zijn in wat wc afspre ken,' suste burgemeester i.A.H. Lonink. VOOR DE FEESTDAGEN Woonplaats. Hij/èij betaalt voor dit abonnement I H f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro. IR f 84. - per jaar (betaalwijze: automatisch) Abonnementsprijs f 84.00t€ 38.131L Topkwaliteit diepvriesprodukten o.a. groente, vlees, snacks, ijs en gebak. Soepgroente, zak 2% kilo, 6S6 5.95 Bloemkoolroosjes, 2kilo, £96 7.95 Patat frites, topmerk, zak a 2S kilo 4.95 Aardappelnootjes, zak a 1 k ilo 3.50 20%Vleeskroketten, 28 st, 1£95 14.95 Gehaktballen Favoriet, 15 stuks 16.95 Minisnacks, assortiment, 50 stuks 14.95 Soepballetjes, Enkco, 1 kilo, 13*0 12.50 Gehakt cordon bleu's, to stuks 16.95 Soepen, 10 soorten, 900 ml. nu 4.50 Slagroom/perziktaart, 12 pers. 12.50 Appelpunten, 12 stuks, 12*0 11.80 Saucijzebroodjes, 12 stuks, 1 nee 9.95 Boerenroomijs, bak a 2'A liter 8.95 Super roomijstaart, 2 liter, 1230 10.95 Bavaroise tulbanden, 750 mi. 44 qe diverse smaken, 2 stuks voor Elite salades, diverse soorten v.a. 3.95 Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2001 DECEMBER TIP GOURMET SCHOTEL 4 personen, 9 Bootten vlees Levering aan huis vanaf f 75,=, Bel voor een GRATIS prijslijst Tel: 0548-364546 Fax; 0548-362696 Let op extra openingstijden: maandag t/m woensdag: 09.00-12.00 13.00-17.00 donderdag en vrijdag: 09.00-12.00 13.00-20.00 zaterdags: 09.00-17.00 doorlopend Keizersweg 50 Holten (Industrieterrein De Haar) De feestdagen staan voor de deur, dus tijd om gezellig te tafelen. Als wij u mogen adviseren, neem dan Chateau La Croix Moniduc Dan hebt u een stevige, volle rode wijn die uitstekend te drinken is bij diverse vleesgerechten, wild en gevogelte, of gewoon voor 's avonds op de bank met een lekker stukje kaas Smakelijk! 6 flessen voor fl 49," €22,24 Chateau La Croix Moniduc Bordeaux a.c. 75c 08,95 €4,06 Tio Pepe Sherry fino 75cl. fl 14,95 6,76 Bokma Oude Genever lOOcl. fl 2S,95 11,78 Mansion House .cotch Whisky 70d. fl 21,95 9,96 Remy Martin VS0P Cognac 70cl. fl 59,95 27,20 Robertson Port Ruby, Tawny en White 75cl fl 14,95 6,78 SoTitutJ Geldig t/m 28 dec 2001. Café Slijterij Jansen (Boer Biet) Dorpsstraat 1, Holten, Tel. (0548) 36 15 74 Almelo Boompjes 24-26, 7607 HG Almelo T (0546) 53 56 70 Bisschopstraat 12, 7513 AK Enschede T (053) 480 19 19 De Bureaus Rechtshulp Almelo en Enschede zijn op 24 december en 31 december 2001. Wij zijn bereikbaar op 27 en 28 december en vanaf 2 januari 2002 Iedereen kan bellen, op elk gewenst moment. Men hoeft zijn naam niet te noemen en men kan reke nen op geheimhouding. Ook voor crisissituaties is dc SOS Telefonische Hulpdienst bereikbaar en kan er persoonlijke hulp worden ingeschakeld. Er zit altijd een vrijwilliger/ster aan dc te lefoon, die alle tijd en aan dacht heeft voor degene die belt. Deze vrijwilligers voelen zich verantwoordelijk voor hun werk. /.ij zijn er om te praten met mensen over hun problemen, of een gesprekje te voeren met iemand die behoefte heeft aan contact, juist als instellingen gesloten zijn. Dc SOS Telefonische Hulpdienst kan ook infor matie geven over dc kerst- inns, die in de regio wor den gehouden. 1 let nummer, dat dag en nacht gebeld kan worden, is 0900 - 0767. Waf e-fe-M n/e- vandaag? bOOdSChsppGnlijStjG Mexicaans-Belgisch onderonsje. Casa Fiësta wraptortilla's met seasoning mix en rundergehakt Vergezeld van een lekkere sla- melange. Met een karaktervol wit- biertje uit het Vlaamse Hoegaarden. Ctl Rundergehakt JËr L 9.30 Cfl Sla-melange zak 100 gram Casa Fiësta wraptortilla's 2.69 pdi\ zou gidiM O/IO >89- U3 Casa Fiësta burrito seasoning mix fajita of taco zakje y >99- €068 1/" Hoegaarden witbier set 6 flesjes a 0.3 liter 6.69 cn Geschoonde spruiten zak 400 gram .&*T 1.49 (tl Wildfond pot 380 ml JV*r Weektopper Foppen gerookte palingfilet pak 200 gram cn Hollandse garnalen bak 200 gram i 9.98 9 9.89 cn Varkensoester met kruidenboter verpakt per kilo J2&K* io87 23.95 cn Kerst kalkoennuggets voorgegaard verpakt. Q p(- per kilo «905 ±y.y3 cn Huistraiteur romige zalmsoep met dille zak 900 ml €3.63 7.99 Campina botergoud grasboter pak 250 gram 2** e 1 is 2.59 Uit de diepvries La bombe glacée Wat ete-n ive- vandaag? Een voorproefje op de kerst Konijnenbout in wild fond gegaard, compleet met Oceanspray cranberry compote, Faugier kastanjepuree en spruitjes. Onze wijnsuggestie is een glas Chëteau Ie Boscq. cn Konijnenbouten verpakt per kilo Douwe Egberts excellent snelfiltermaling of bonen pak 250 gram 15.97 3.29 cn Roomboterbanket o.a. luxe sprits pak 200 gram Momints after diner original of appel-kaneel zak 200 gram cn Verse appelpunten doos 2 stuks F&PF 6,8 14.95 1.84 4.05 1 Sb 3.49 0 1.99 6 2.99 €18. 3.99 Ocean Spray cranberry compote pot 350 gram OQ JtfT €195 4.^y Faugier kastanjepuree bïik439°ml €2.58 5.69 Chateau Ie Boscq cru Bourgeois fles 0 75 liter 1 -7 qq 27P& sib 1 .yy 25% korting op alle rollades. 2e halve prijs Appelsientje we 3.22 2 pakken 1 liter Champagne bijv. Nicolas Feuillatte brut of demi sec fles 0.75 liter €24.05 53.00 of 99 Air Miles cn Gezouten notenmelange de kuipje 150 gram - Calvé vlees- of vissauzen fles 250 ml i8 20.00 luxe 2.3 4.69 090 1.99 Proef het voordeel cn Proef de dag www.ah.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 8