ERSTSHOW gemeentelijke informatie GRANDIOZE CHESTERFIELD I Delta Commerce bv 2e KERSTDAG OPEN Rijssen. Reken daar maar op. NU 5.995,- van 10.00 tot 17.00 uur :f «üm'i U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. DONDERDAG 20 DECEMBER 2001 informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 -12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Vervolg ingekomen bouwaanvragenl meldingen 4 december 2001, 20011073, Goudvink 36 te Rijssen, vergroten woning en plaatsen dakkapel; 4 december 2001, 20011174, Handelsweg 4 te Holten, bouwen bedrijfshal (wijziging vergunning B2000233); 6 december 2001, 20011165, Schepenenstraat 12 te Holten, bouwen carport; 6 december 2001, 20011179, Stationsdwarsweg 26 en 26A te Rijssen, bouwen garage en dakkapel; 7 december 2001, 20011180, Roggestraat 14 te Rijssen, uitbrei den woning; 7 december 2001, 20011181, Graaf Ottostraat 16 te Rijssen, uit breiden woning; 10 december 2001, 20011182, Oranjestraat 57 te Holten, uitbrei den woning; 11 december 2001, 20010846, Nijverdalseweg 46 te Rijssen, uit breiden woning met erker; 12 december 2001, 20011183, Erve Joost 29 te Holten, plaatsen dakkapel; 12 december 2001, 20011184, Hendrik Jan van Opstallstraat te Rijssen, bouwen vier halfvrijstaande woningen. Bovenvermelde bouwaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Alleen vooFzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kunnen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publicatie hun schriftelijke reactie kenbaar maken aan burge meester en wethouders van Rijssen. Reacties zijn in principe openbaar. Bouwplan (artikel 19 WRO enlof artikel 50 WW) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) Ingekomen sloopaanvraag/melding (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 4 december 2001, 20011171, Markollenweg 3 te Holten, slopen woning. Bovenvermelde sloopaanvraag/melding kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Verleende sloopvergunning/mededeling (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 5 december 2001, 20011053, Bouwstraat 7 te Rijssen, slopen woning. Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwa ren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belangheb benden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoon nummer 85 47 81. Wet milieubeheer (kennisgeving definitiè re vergunning 14 november 2001, 20011093, Markollenweg 3 te Holten, bou wen woning; Vanaf 21 december 2001 ligt voor een periode van vier weken (tot en met 17 januari 2001) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, het bouwplan ter inzage. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan dit bouwplan met toepassing van artikel 19, lid 3 WRO en/of artikel 50 WW). Tijdens de termijn dat het bouwplan ter V.zage ligt, kan ieder zijn reactie schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, Ptostbus 244, 7460 AE Rijssen. Reacties zijn in principe openbaar\ Verleende bouwvergunning! mededeling (vermeld worden achtereenvolgens de datum van Verzending, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 5 december 2001, 20011121, Ooievaarstraat 5 te Rijsseq, wen tuinhuisje. Jegen een verleende vergunning of mededeling dat er gVen bezwaren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belar hebbendeh\binnen zes weken na de dag van verzendidi bezwaar indiefien bij het college van burgemeester en wethou ders van RijsseV Als u bezwaar maakt, kunt u de president van Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen qm voorlopige voorziening. Daaraan zijn kos ten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u i contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte \van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoon nummer 854781. Daar liggen ook de verleende bouwvergun- ngen ter inzage. Op de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, ligt totVn met 31 januari 2002 ter inzage de onder voorschriften verleende vergunning inge volge de Wet milieubeheer van; de maatschap Meijerink Baltes voor het uitbreiden en/of wijzi gen van een rundvee-, melkvee- en fokoedrijf op perceel Bijvanksweg 1 te Holten. De beschikking komt overeen met de eerder terVizage gelegde ontwerpbeschikking. Tot en met 1 februari 2002 staat beroep open bijNde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegeXhet ont werp van de beschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen tegen het ontwerp van de beschikking; inghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden, ver- wetetxdat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegertde ontwerpbeschikking; - degenenVlie bedenkingen hebben tegen wijzigingen opzichte van de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet u richten aan de Raad van State, 11 Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE 's Gravenhage./ De beschikking wordt met ingang van 2 februari 2002 van kracht, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en met toe passing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voor ziening. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht voor dat op cfat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voor ziening' moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres als hiervoor genoemd). eer informatie over de beroepsmogelijkheden kunt u krijgen Hj de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, telefoonnummer 85 47 81. Ingekomen aanvragen kapvergunning(en) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand) 6 december 2001, 20011167, Dijkerhoekseweg 20A te Holten, kappen berk; 6 december 2001, 20011168, Vianenweg 33 te Holten, kappen 2 dennen en 3 berken. U kunt deze aanvragen vanaf 21 december 2001 voor een perio de van vier weken inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Voor informatie kunt u telefoonnummer 85 47 78 bellen. Brandveiligheid openbare gebouwen Met de feestdagen in het verschiet willen wij uw nadrukkelijke aandacht vestigingen op de brandveiligheidsaspecten. Hierbij wat informatie over hoe u cfit op een öranavertfge-wijzgjcunt doen. Deze extra aandacht is overigens niet enkel rond de dagen noodzakelijk! Speciaal voor het brandveilig gebruik van een gebouw zijn algemene regers opgesteld in de gemeentelij ke Bouwverordening. Daarnaast loan het zo zijn dat een gebouw beschikt over een gebruiksvergunning. Deze regels gelden het gehele jaar door en dienen dan ook steeds te worden nage leefd. Daar is een gebruiker van eenNrouwwerk verantwoorde lijk voor. Het is dan ook aan te raden oyi structureel tijd en zorg te besteden aan de in een gebouw aanwezige brandpreventie- ve voorzieningen. Hieronder een lijstje met aandachtspunten. Aandachtspunten voor brandveilige feestdagen Het einde van het jaar is vol van feestelijkheden. Helaas kan de gezelligheid door brand wreed verstoord woroen. Vandaar deze "brandveilige" tips. Plaats van extra voorraad Zoek vooraf goede ruimten voor de extra voorraden (dus niet in gangen, looppaden, doorgangen, trappenhuizen of voor uitgangen en nooduitgangen). Plaats voorraden niet voor blusmiddelen en voor Afsluiters ^van sprinklerinstallaties en sproeischermen. Waarhè&n met de emballage e.d. Bewaar emballage en afval zoveel mogelijk binnenshi daarvoor geschikte ruimten. Moet emballage en afval toch buiten opgeslagen worden, doe het dan Vi afsluitbare containers en zet deze niet op ee brandkraan. Laat afval regelmatig afvoeren. Zorg ervoor dat de ruimten waar emballage en afval worden bewaard en de ruimten waar etalagemateriaal gereed wordt gemaakt zoveel mogelijk zijn opgeruimd. Komt er een kerstboom Een echte boom is erg brandbaar en uit onderzoeken vanTNO is geblekerv dat zelfs het impregneren niet helpt. "Echte" kerstbomen zijn dus niet meer toegestaan in vluchtgangen, - wegen en/- routes. In de overige ruimten slechts in beperkte mate. Kunststof kerstbomen zijn doorgaans gemaakt van een type kunststof welke niet direct in brand gaat. Toch is hierbij uiterste voorzichtigheid op z'n plaats. Zoek een goede plaats: zet de kunstboom niet in gangen, trappenhuizen, doorgangen of voor uitgangen en nooduit gangen. Zorg dat de boom niet gemakkelijk kan omvallen (dit zou er immers voor kunnen zorgen dat vluchtwegen worden belem merd). Verlichting in de boom is mooi, maar alleen veilig als u elek trische verlichting gebruikt. Controleer de bedrading van de elektrische kerstboomver lichting op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen korte tijd te laten branden. Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neerdat niemand erover kan struikelen. Doe de verlichting uit als u gaat slapen of het huis verlaat, .(uitdoen is de stekker uit het stopcontact en niet een lampje ToSdcjjaien) Gaat u versièqng ophangen? DennengroeiWnag niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt. Dit materiaal is brandgevaarlijk. Overig brandbaa\ materiaal moet moeilijk brandbaar zijn uit gevoerd. Dergelijk versieringsmateriaal is verkrijgbaar in de handel, vraag hier expliciet om. Het materiaal dient minimaal op 2,5 meter bovemde vloer te worden opgehangen. Zorg ervoor dat versiering uit de directe omgeving van ver lichting en andere warm wordende appeftrtuui woidiyelic den. Versieringen In het algemeen worden gebouwen in de pWiode voor de feest dagen met versieringselementen uitgerust\die bijdragen aan de feestsfeer die past bij deze dagen. Met dA keuze voor deze versieringselementen het volgende: Uit TNO rapportages naar aanleiding van de braiXd in Volendam is gebleken dat ke/stbomen/sparrentakken niet voJdoen aan de eisen die wordervgesteld aan versieringsmateriaal^ Zelfs het impregneren van de kerstbomen/sparrentakken, zodat de kerstbomen moeilijker brandbaar worden, help\ niet vol doende om ervoor te zorgen dat dit materiaal alsnockzou vol doen aan deisisen. Dit betekent dat het niet is toegestaan om deze materialen, te weten kerstbomen en sparrentakken en soortgelijk materiaal, te gebruiken voor de versiering van vluchtwegen, -gangen en -routes in een gebouw met\e publieksfunctie. Voor de overige ruimten is het gebruik slecht/in beperkte mate toegestaan. Vk/andere versieringen, zoals bijvoorbeeld kunststof kerstboX men en takken, dient te worden aangetoond dat het voldoet aan klasse 2 (volgens NEN 6065), dit houdt in niet makkelijk ontvlambaar en moeilijk brandbaar. Brandende kaarsen zijn gezellig, maar kunnen ook brand veroorzaken; daarom zijn brandende kaarsen min der wenselijk. Adres gemeentehuis Schild 1, 7461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen t 0548-85 48 54 f 0548-85 48 55 e gemeente@rijssen.nl w www.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend op: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en 's middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten Adres gemeentewerf Waagweg 4 in Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf Rijssen iedere dag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur Klachtenlijn Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J.A. H. Lonink, wet houder Flim-Gerritsen of wet houder J.J.A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Voor een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Rijssen. Reken daar maar op. Superaktie: 3 T 2-zits model Glendale Chique Chesterfield gemaakt voor lang durig gebruik bij zware omstandigheden.! In ant. Green van 7.585,- Topcollectie org. Engelse Chesterfields Grote voorraad schitterende Chesterfield occasions met garantie Reparatie alle merken Chesterfields in eigen werkplaats Keuze in alle prijsklassen met tijdens de show diverse AKT1ES Akties in oorfauteuils! In alle maten en soorten. Ook relax- en schapenleder. Bezoek ook onze site: www.deItacommerce.nl I Deventerweg 36 (N348), 7214 DG Epse (bij Deventer) Aan de weg Deventer-Zutphen - Tel. (0575) 49 18 36 jj A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander doorf Woonplaats Geeft op als abonnee Holtens Nieuwsblad Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede J Woonplaats: IHiytoj betaalt voor dit abonnement O f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 84 - per jaar (betaalwijze: automatisch) I Abonnementsprijs 184.00/38.13 Losse nummers f 1.80l€ 0.82

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 15