Overijssel op de schop Denk mee over profiel nieuwe Commissaris Cl i Afr- - KORT NIEUWS HET WEER Herman Finkers-dagen bij TV Oost BEKENDMAKINGEN x> veri|ssels Nieuws Is Nieuws Provincie Overijssel, Postodres: Postbus 10078 B Zwolle Bezoekodres: Luttenbergstroot 2 Zwolle tel: 038 425 25 25 fox: 038 425 26 50 e-mail: Postbus@prv-overijssel.nl internet: www.overijssel.nl veri|ssel Op deze pagina vindt u ondermeer uitge breide informatie over uw provincie Overijssel De provincie Overijssel steunt anti discriminatie Overijssel - Allochtonen hebben rela tief veel te maken met discriminatie. Het Anti Discriminatie Bureau (ADB) probeert hier verandering in te brengen. De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat er een organisatie is die zich inzet voor mensen die hiermee te maken krijgen. Daarom steunt zij het ADB met een jaarlijkse subsidie van 35.000,—. Om een bijdrage te leveren aan de integratie van allochtonen in de provincie, is het project 'Couleur Pro vinciale' ontwikkeld. Een groep jonge kunstenaars van allochtone herkomst hebben in de vorm van placemats hun beeld en beleving van de multiculturele maatschappij weergegeven. De place mats bestaan uit een vijftal verschil lende combinaties van grafische en literaire kunst. Op deze wijze leveren zij een nieuwe bijdrage aan de Neder landse cultuur. Jongerenraad presenteert adviesen aan provincie Zwolle - Provinciale Staten van Over ijssel vergaderen op woensdag 19 de cember 2001 vanaf 09.30 uur in het provinciehuis te Zwolle. Tijdens de pauze van de vergadering presenteert de Jongerenraad Overijssel haar advie sen over inte-gratie en openbaar ver voer aan het dagelijks bestuur van de provincie. Gedeputeerden Kristen en Bennink nemen de adviesen in ont vangst. Daarnaast spreken de Staten onder andere over de toedeling van het beheer van de Overijsselse Vecht en de wijzi ging van de Overijsselse grondwaterver ordening. Ook wordt aandacht besteed aan de Subsidieverordeningen voor zorg, welzijn, integratie en cultuurbe leid in 2002 en het jcugdzorgplan 2002 - 2005. De vergadering van Provinciale Staten is openbaar. U bent daarom op woensdag 19 december van harte wel kom in het provinciehuis. Bent u niet in de gelegenheid om ons te bezoeken, dan kunt u de Statenvergadering volgen via onze internetsite: www.overijssel.nl. De vergaderstukken en de agenda lig gen tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis, Lut- tenbergstraat 2, en in de centrale bibliotheken van de gemeenten Hellen- doorn te Nijverdal en Hengelo. Milieupunt Overijssel krijgt milieuwachtdienstauto Zwolle -De provincie Overijssel krijgt een milieuwachtdienstauto die bij cala miteiten en storingen inzetbaar is. De milieuwachtdienst, het verlengstuk van het Milieupunt Overijssel is ook na kantoortijd en in het weckend operatio neel. U kunt bellen naar 038 425 24 23. Meldingen die binnenkomen bii het Milieupunt worden dan door een medewerker van de milieuwachtdienst in behandeling genomen. Hij gaat er met de bus op uit om de melding te behandelen of voor verdere coördinatie te zorgen. In de gele Mer- cedes-bus is onder andere apparatuur aanwezig om monsters te kunnen nemen. Ook een brandblusser, bescher mende kleding en een EHBO-kist ont breken niet. De bus kan ook ingezet worden bij afvaltransportcontroles. De sleutels van de milieuwachtdienstauto worden op 3 januari overhandigd aan milieugedeputeerdc mevrouw Nap - Borger. Twente - De landbouw, het milieu, de steden en dorpen, de natuur, het toerisme en de eco nomie strijden om een plek in Overijssel. De provincie wil ervoor zorgen dat deze verschil lende functies in harmonie naast elkaar kunnen bestaan. Maar hoe moet een gebied er eigenlijk uitzien om dit mogelijk te maken? In de 'proeftuin' Hart van Twente is de afge lopen twee jaar ervaring opgedaan met het maken en uitvoeren van een zogenaamd recon structieplan. Met dit herinrichtingsplan wil het provinciebestuur, samen met verschillende organisaties, het landelijk gebied klaar maken voor de toekomst. Hart van Twente is bijna 23.000 hectare groot en omvat delen van het grondgebied van de gemeenten Almelo, Bome, Wierden, Twenterand en Hof van Twente "Als we aan alle wensen die in dit gebied leven tegemoet zouden komen, hebben we grond tekort", meent gedeputeerde Kemperman. 'De kunst is om de verschillende ontwikkelingen die hier spelen op het gebied van natuur, landbouw en land schap zo te combineren dat ze elkaar kunnen versto ken. Meervoudig grondgebruik is bijvoorbeeld een oplossing voor het ruimtegebrek," Zo zou je land bouwgrond in rijden van hoog water kunnen gebrui ken voor wateropvang. Door later of minder te maaien geef je de natuur meer kans om zich te ont wikkelen. Ook wil de provincie de mobiliteit van de grond bevorderen. Huur, pacht of uittuil zorgt er namelijk voor dat de grond niet braak blijft liggen. Keuzes maken over de gewenste ontwikkeling is erg belangrijk, want niet alles kan overal. Die keuzes maakt de provincie natuurlijk niet alleen. Samen met verschillende partners, zoals gemeenten, waterschap pen, agrariërs en organisaties op het gebied van natuur en milieu willen wij Overijssel duurzaam inrichten. Voor de uitvoering van de plannen in Hart van Twente heeft Overijssel 10 miljoen van het Rijk gekregen. "Het meeste geld gaat zitten in de aan koop van grond", vertelt Kemperman. "Deze grond is nodig om ook daadwerkelijke veranderingen in het landschap aan te brengen. Bijvoorbeeld om meer ruimte te crecrcn voor het water, zoals de ontwikke ling van de Twickelervaart en de Rcgge. Ook de ont wikkeling van wandel- en fietsroutes, de aanleg of uitbreiding van parken en natuurgebieden rond grote steden of voor het verplaatsen van boerderijen." De landbouw speelt een belangrijke rol in Overijssel. In het gebied Hart van Twente bevinden zich 900 agrarische bedrijven. De komende 10 jaar zullen ongeveer 600 bedrijven stoppen, waarvan 300 uit eigen beweging en 300 gedwongen. "Wij willen de agrarische bedrijven van de toekomst een goede plaats geven in ons landelijk gebied. Deze bedrijven worden groter en richten zich niet alleen meer op de productie van voedsel. Toeristische activiteiten, het onderhoud van het landschap en de ontwikkeling van de biologische landbouw nemen een steeds belangrijker plaats in op het boerenbedrijf. Wij heb ben de agrariërs in het gebied daarom gevraagd naar hun eigen toekomstverwachting. Vanuit deze visies werken wij samen verder aan plannen voor een goede leefomgeving." Ton ten Hove verzorgt dagelijks de teeers- verxaehling op Radio Oost en TV Oost Samenwerken aan een gezond en vitaal Overijssel. "Zoals u ziet hebben wij ambitieuze plannen voor de ontwikkeling van Hart van Twente. Plannen die niet achter een bureau bedacht zijn, maar waarbij velen in het gebied betrokken zijn. Nu moeten wij gezamen lijk onze schouders zetten onder de uitvoering en de ontwikkeling van projecten", vindt de gedeputeerde voor het landelijk gebied en water. "Wij gaan voor een gezond en vitaal landelijk gebied." Met het proefproject Hart van Twente bereidt de provincie zich voor op de in 2002 vast te stellen Reconstructiewet Concentratiegebieden. Het project Hart van Twente wordt per 1 januari 2002 beëin digd. De opgedane ervaringen en de resultaten zijn een belangrijk vertrekpunt bij de ontwikkeling van het Reconstructieplan voor Salland, Noordoost- Twente en Zuidwest-Twente. Wintervoorspellingen De vorige keer publiceerde ik een verhaaltje over zin en onzin van wintervoorspellingen. Deze ronde kan ik er aan toevoegen dat de bekende professor Roder uit Berlijn voor een groot deel van Europa (de Lage Landen incluis) een lange, droge en strenge winter voorziet. Tijdens het afgelopen weekend zal gebleken zijn of de eerste serieuze poging van deze nog prille winter zoden aan de dijk heeft gezet. Wekenlang heeft de vrieskou onder de vleu gels van een sterk Russisch hogedrukgebied op de loer gelegen. De recente 'uitval' in de richting van West-Europa is op zich dan ook niet zo verwonderlijk. Los van eerder genoemde professor hebben onderzoekers van het KNMI het vermoeden uitgesproken dat Nederland een 'doorsnee' winter staat te wachten met tamelijk normale, dus kwakkeltemperaturen. Alleen al het feit, dat twee gerenommeerde instituten/wetenschappers elkaar ogenschijnlijk zo tegenspreken maakt dat wij, als publiek, daar nog niet zoveel mee kunnen en dus blijf ik bij mijn stelling van de vorige maand: We moeten ons maar gewoon door de natuur laten verrassen. Ton ten Hove De Commissaris van de Koningin in Overijssel, mr. J.A.M. Hendrikx, neemt op 1 juni 2002 afscheid van de provincie. Overijssel gaat nu op zoek naar een nieuwe Commissaris en u kunt meedenken over het profiel van de nieuwe bestuurder van Overijssel. Aan welke eisen moet de nieuwe Commissaris van de Koningin vol doen? Wat voor kwaliteiten moet hij of zij in huis hebben? Heeft u suggesties, adviezen en tips die de provincie kan gebruiken bij het opstellen van de profielschets en de sollicitatiegesprekken, laat het ons dan weten. U kunt uw suggesties voor het profiel tot 1 januari sturen naar: provincie Over ijssel, Vertrouwenscommissie, mr. H.A. Timmer man MBA, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. E-mail: HA.Timmerman@prv-overijssel.nl. De vertrouwenscommissie overhandigt de profiel schets op 16 januari 2002 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mr. K.G. de Vries. De benoeming van de nieuwe Commissaris van de Koningin wordt eind april, begin mei 2002 verwacht. Als u meer informatie wilt over de taken van een Commissaris van de Koningin, vraag dan nu het jaarverslag van Commissaris Hendrikx op bij mevrouw Wevers, 038 425 16 73. In het jaarver slag geeft hij een stevige indruk van zijn werk en beschrijft hij taken die variëren van burge meestersbenoemingen tot het jaarlijkse overleg met Hare Majesteit de Koningin. Daarnaast krijgt u ook een kijkje in de dagelijkse agenda van de Commissaris, zoals het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, bestuurlijke overleggen, ont vangsten, toespraken en openingshandelingen. Het jaarverslag is ook op internet: www.overijs- sel.nl te raadplegen. RTV Oost is deze week een promotiecampagne gestart om bekend te maken dat er voor de komende Kerstdagen op TV Oost een hoofdrol is weggelegd voor de Twentse cabaretier Herman Finkers. Natuurlijk hebben alle radio- en televisieprogramma s de steer van de Kerst, maar de rol die Herman Finkers dit jaar op zich neemt, is uitzonderlijk groot. Zijn inbreng star! met de animatiefilm 'Kroamschud'n in Mariaparochie die zal worden uitgezonden op Eerste Kerstdag om 19.39 uur. Dan op Tweede Kerstdag deel 1 van Finkers' laatste theatershow 'Kalm an en rap een beeije'. Door hem in het Twents vertaald en de litel is nu: 'Heanig an en rap wat'. Het is een kolderieke show met tientallen opti sche grappen en honderden woordgrappen. Herman Finkers zit op de lop van het drielandenpunt bij Vaals in Limburg en spreekt over de problemen in de wereld zoals alleen Finkers dat kan. Maar ook over zaken als: Kijk, hier staat net: deze verrekijker vergroof acht keer. Maar laatst keek ik er voor de negende keer'door en toen deed hi| het ook nog.' En dan in het Twents. Door steun van de Europese Commissie kon van de vertaalde theatershow een tv-regislratie worden gemaakt die exclusief door TV Oost wordt uitgezonden op tweede en 'derde' Kerstdag. De Herman Finkersdagen bij RTV Oost: Dinsdag 25 december 19.39 uur 'Kroamschud'n in Mariaparochie' Woensdag 26 december 18.09 uur 'Heanig an en rap wat' (deel 1) Donderdag 27 decemberl8.2l uur 'Heanig an en rap wal' (deel 2) De programma's worden om de twee uur herhaald. Natuurgebiedsplan/Beheersge biedsplan Kop van Overijssel en Noordoost-Twente Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij op basis van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) op 11 december 2001 de natuurgebiedsplan- nen/beheersgebiedsplanncn Kop van Overijssel en Noordoost-Twente hebben vastgesteld. Kop van Overijssel Het plan betreft 3.681 ha te ontwikkelen natuurgebie den en 1.200 ha beheersgebied. De plannen betreffen grotendeels de herziening van bestaande plannen: het begrenzingenplan Noordwest-Overijssel, het beheers plan Gicthoorn-Wanncpcrvccn, het beheersplan Dwarsgracht-Belt Schutsloot (vaargebicd), het beheers- cn begrenzingenplan Woldbcrg cn een klein deel van het begrenzingenplan Rouveen. De herzie ning is noodzakelijk, omdat anders gcc-n gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer. Na defini tieve vaststelling van het plan door Gedeputeerde Sta ten vervallen deze bestaande plannen. Van de 3.681 ha te ontwikkelen natuurgebieden betreft 3.557 ha omzetting van bestaande reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden naar nieuwe natuur en 124 ha een nieuwe begrenzing. De nieuwe begren zing betreft de verbinding tussen het Zuideindigcr- wijdc en het Bovenwijde cn percelen aan de Zomerdijk (tussen Zwartsluis en Meppel)Van de 1.200 ha Ruime Jas-bchccrsgcbicd betreft 1.036 ha herziening van bestaande plannen cn 164 ha nieuw beheersgebied Het nieuwe beheersgebied betreft het gebied rondom de Eese, een klein gebied ten noorden van Wanncpcrvccn en de mogelijkheid van randenbe- heer rondom Paasloo (tussen Stccnvvijk cn Olde- mnrkt). De doelen voor de nieuwe natuur in het laagvcenge- bicd van Noordwest-Overijssel zijn voornamelijk de ontwikkeling van natte bloemrijke graslanden, soor tenrijk weidcvogelgrasland (Grutto, Watersnip cn Slobeend) en van riet, water cn moeras (voor onder andere dc Purperreiger, Bruine kiekendief. Otter en Grote vuurvlinder). In het gebied van de Woldberg beogen Gedputeerde Staten bloemrijke graslanden en onbemest schraalgrasland. Voor het Hoge Land van Vollenhovc gaat het om versterking van de landschapsstructuur (houtwallen, struweel), aanleg van poelen cn bosjes en ontwikkeling van heischrale graslandjes. In de beheersgebieden lot slot zijn de doelen het realiseren van weidcvogelgrasland cn bloemrijke graslanden. Noordoost-Twente Het betreft een samenvoeging van het bestaande Natuurgcbicdsplan Noordoost-Twente, dat in januari 2000 door Gedeputeerde Staten is vastge steld en de planuitbreiding hierop. Met de planuit breiding worden de gebieden Saasveld-Gammclkc, Weerselo-Dulder, Bovenloop van de Dinkel, de beheersgebieden botanisch en weidevogelbeheer en een aantal ecologische verbindingszones in het Natuurgcbicdsplan/Bcheersgcbiedsplan Noordoost- Twente opgenomen. Met de vaststelling van het Natuurgebiedsplan/ Behccrsgcbicdsplan Noordoost-Twente vervallen de oude beheersplannen Saasveld-Gammelke, Weerselo-Dulder, Dmkeldal, Deumingerbeek, Ros- sum-Oost, het begrenzingenplan 'beheersgebieden Noordoost-Twente' en het Natuurgebiedsplan Noordoost-Twente, zoals dat is vastgesteld in januari 2000. In het Natuurgebiedsplan/Bchecrsgcbiedsplan Noordoost-Twente wordt 3.014 hectare nieuwe natuur begrensd. Hiervan is 1.170 hectare afkom stig uit bovengenoemde oude plannen Binnen dc begrensde gebieden bestaat de mogelijkheid voor particulier natuurbeheer. Hierbij realiseert de eige naar van de grond tegen vergoeding de beoogde natuurdoelen. Voor de 2.000 ha beheersgebied vol gens de Ruime Jas-mcthode geldt dat het overgrote deel (1.945 ha) afkomstig is uit de oude plannen. 55 ha wordt, toegevoegd vanuit de provinciale reserve. Het Ruime Jas-zockgebicd bedraagt 10.000 ha. ■e natuurgebieden biedt voor de eigenaar gebruiker de volgende mogelijk heden: op basis van vrijwilligheid kan gekozen worden om de gronden in de Kop van Overijssel te verkopen aan het Bureau Beheer Landbouw gronden In Noordoost-Twente kunnen dc gronden verkocht worden aan DLG. Deze gronden worden vervolgens overgedragen aan een terreinbeherende natuurbeschermingsor ganisatie; eveneens op basis van vrijwilligheid kan m een aantal gebieden gekozen worden om subsidie voor particulier natuurbeheer (SN) aan te vra gen, danwcl een subsidie agrarisch natuurbe heer (SAN) aan te vragen; doorgaan met het huidige gebruik. Het Ruimcjas-bchccrsgebicd betreft blijvend landbouwgebied, waar een subsidie agrarisch natuurbeheer (SAN) kan worden aangevraagd. Het aanwijzen van het zoekgebied beheersgebied biedt voor dc grondgebruiker op vrijwillige basis de mogelijkheid een beheersovereenkomst te slui ten voor weidevogel-, botanisch, akker- en ran- denbeheer. Aanvragen van subsidie De termijn voor het indienen van aanvragen voor subsidie voor 2002 volgens de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer loopt tot 1 januan 2002. Voor belangstellenden is het dus belangrijk om op korte termijn een aanvraag in te dienen. Aanvraagfor mulieren kunnen worden besteld bij Laser Klan tenservice, telefoon 0475 35 55 55. Nadere informatie over dc diverse mogelijkheden kunnen worden verkregen bij het 'Groenlokct voor Over ijssel', 0900 20 214 92. Inzage en beroep U kunt de stukken vanaf 21 december 2001 tot en met S februari 2002 tijdens kantooruren inzien in de bibliotheek van het provinciehuis te Zwolle. Verder kunt u het Natuurgebiedsplan Kop van Overijssel inzien in de gemeentehuizen van Steen- wijk en Zwartewaterland en het kantoor van het Waterschap Recst en Wieden te Meppel. Het Natuurgebiedsplan Noordoost-Twente is verder in te zien in de gemeentehuizen van dc gemeenten Oldenzaal, Losser, Denckamp cn Tubbergen en in het kantoor van het Waterschap Regge en Dinkel te Almelo. Gedurende bovenvermelde termijn kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, 038 428 94 11 Het beroepschrift dient te worden ondertekend en a de naam en het adres van de indiener; b de dagtekening; c een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d de gronden van het beroep. Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te wor den overgelegd. Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Indien onverwijlde spoed dat vereist is het moge lijk een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Sector Bestuursrecht. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd. Voor waarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend. Informatie Nadere informatie over de beroepsprocedure is verkrijgbaar bij de eenheid Landbouw, Natuur cn Landschap van de provincie Overijssel of bij de Rechtbank te Zwolle. Voor de Kop van Overijssel belt u 038 425 17 67. Voor Noordoost-Twente belt u 038 425 24 57. Ruilverkaveling Salland-west Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het Begrenzingenplan cn de regeling c.qtoewijzing van eigendom beheer en onderhoud voor de Ruil verkaveling Salland-west vastgesteld. Het Begrenzingenplan als bedoeld in artikel 131 van de Landinrichtingswet vormt voor een deel van de in het landinrichtingsgcbicd gelegen gron den, de basis voor regelingen met een administra- ticf-juridisch karakter In het Begrenzingenplan is vastgelegd dat binnen de begrenzing van de ruilverkaveling de wegen, paden, waterlopen, parkeerplaatsen, picknick plaatsen, beplantmgselementcn, waterlopen en kunstwerken met bijbehorende bermen m eigen dom, beheer en onderhoud worden toegewezen aan de betrokken openbare lichamen, betrokken rechtspersonen, de Recreatiegemeenschap Sal land of het Staatsbosbeheer. De overige in de ruilverkaveling gelegen gronden welke niet op basis van het Begrenzingenplan zijn toegewezen zullen onderdeel vormen van het Plan van Toedeling zoals dat door de Landinrich- e Salland-west wordt opgesteld. HEJM IK M'n ïopezmi INmK£M< rA5r KCCriT

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 13