TJintratum 39 'Kiezen voor Rijssen betekent dat Holten wordt geschoffeerd' Loka!e Omroep Lo. mag verder van raad Van Dijk: 'Lijden leden aan shortmemorie?' Novalux van de Maat r 95 Herdenking op Begraafplaats Kreijkes even tegen verhoging OZB NllMMER 'Geen referendum voor nieuwe gemeentenaam' Diensten Kerstnacht SPECTRUM WONEN i I U ontvangt een fraaie Partter-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad Donderdag 20 december 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieu\vsblad@who.wcgener.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Holten - De Stichting Lokale Omroep Holten en Rijssen kan verder met haar plannen voor een lokale omroep voor Holten en Rijssen. De meerderheid van de gemeenteraad vond het 'programmabeleidbcpalend orgaan' representatief genoeg, zij het dat er bij die representa tiviteit wel enige kanttekenin gen werden geplaatst. In de groep die de programma's voor de lokale omroep vaststelt ho ren afgevaardigden te zitten van de gehele bevolking. Alle stromingen moeten vertegen woordigd zijn, waaronder ook de geestelijke stroming. Het scheen fractievoorzitter Otten van de Christen Unie loe dat de Stichting Lokale Omroep Holten en Rijssen de betreffende stromingen nogal selectief bena derd had. Otten sprak over een 'verkeerde start.' 'Maar we hebben ermee ingestemd, we blijven daar bij.' verklaarde hij. Lonink verklaarde dat hij samen met wethouder J. Flim-Gcrritsen daarover een gesprek had gehad met de Stichting. Tijdens dat ge sprek bleek dat de Stichting de godsdienstige stroming te sterk vertegenwoordigd vond ten aan zien van de andere stromingen. Op aandrang van de gemeente hebben namelijk drie in plaats van twee vertegenwoordigers van de geestelijke stromingen zitting in het programmabcleidbepalend orgaan. De gemeente bleef vast houden aan het aantal van drie: een uit katholieke hoek, een uit de Nederlands Hervormde gelede ren en een vertegenwoordiger van de Reformatorische kant. Lonink vertelde dat de laatstgenoemde stroming vertegenwoordigd wordt door iemand uit de gerefor meerde bond van de hervormde Pvd A-fractievc Have kon zich wel in het voorstel vinden, maar vond drie vertegen woordigers vanuit de godsdienst wat aan de mime kant. 'Ik zou me kunnen voorstellen dat op den duur teruggegaan wordt naar twee of een vertegenwoordiger uit die stroming.' Holten - Fractievo van Dijk van Gemeentebelang vroeg zich tijdens de raadsver gadering af of een aantal raads leden leden aan shortmemorie. Ze doelde daarbij op de fracties van SGP cn ChristenÜnie. 'We hebben het collcgeprogram opge steld en daarin opgenomen dat we respect zouden hebben voor el- kaars principiële standpunten. Nog maar net geleden kwam tij dens een raadsvergadering een standpunt aan de orde dat voor u een groot principieel gehalte had. Voor ons was de opname van het vlockvcrbod geen groot belang. Gemeentebelang heeft zich toen aan onze gezamenlijke gelofte ge houden en uit respect voor uw standpunt zijn wij toen akkoord gegaan mét het voorstel. Dat bent u toch niet al vergeten?' Onze vuurwerkkrant met bestelformulier nog niet ontvangen? Dan kunt u er alsnog een halen bij ons in de winkel Smidsbelt 7, Holten Tel. 0548-36 15 38 HET GROENE WARENHUIS Hyacinten, kleur wit, blauw en roze. Van J5r95' nu voor Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5. 0546-838666, donderdag koopavond. \^)veri|$sels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie op pag Inschrijving triatlon Gemeentehuis - Stichting Triathlon Holten houdt donderdag 3 januari een inschrijfavond voor de achttiende triatlon in het gemeentehuis te Holten. De deuren worden geo pend om 19.00 uur en zul len om 21.00 uur sluiten. De stichting venvacht net als voorgaande jaren een enorme opkomst. De achttiende Triathlon Holten zal volgend jaar plaatsvinden op 29 juni. Naast de deelnemers aan de Elite-wedstrijden en de Kinder-Run-Bikc-Run biedt de Stichting Triathlon Holten plaats aan 840 atleten voor diverse afstanden. Lees verder op pag na 7. Canadese Begraafplaats - Traditiegetrouw gat maandag 24 december de Canadese Begraafplaats baden in een gee nart licht: IJcht van Vrede, licht van Verbondenheid, leerlingen van de Ho/tense basisscholen, bijgestaan door de in Holten verblijvende kinderen uit Wit-Rusland, trillen bij elk graf kaarsen plaatsen. Hiermee de eeuwigdurende band van verle den, beden en toekomst symboliserend. Evenals andere jaren gullen de geluiden van midwinterhoorn en doedel-gak te horen gijn. ledereen is van harte we/kom om 16.30 uur op de Canadese Begraafplaats. Liever geen hond meenemen. Er gjn misschien mensen die schrikken van het dier in het donker. (Foto: Johan Bolink Holten - SGP-raadslid G. Kreijkes dreigde maandag avond als enige van zijn fractie te stemmen tegen de inflatie correctie zoals die toegepast werd bij de onroerende zaak belasting. De belastingvoorstellen kwamen tijdens deze raadsvergadering aan de orde. Met name de VVD trok, bij monde van M. Spijker, fel van leer tegen de aangekondigde ver hogingen. Zowel de verhoging van de afvalstoffenheffing, de ri oolrechten en de OZB konden in de ogen van de liberalen geen goedkeuring vinden. De andere fracties gingen allemaal akkoord mét de belastingvoorstel len, hoewel het er even naar uit zag dat SGP-raadslid Kreijkes op persoonlijke titel tegen de OZB- verhoging zou WD'cr Spijker vond de 14,5 pro cent waarmee de tarieven van de rioolrechten verhoogd worden, te hoog. 'Dat besluit werd genomen in de oude gemeenteraad van Rijssen en er is hier niet over ge discussieerd,' stelde hij. Ook de verhoging van de afval stoffenheffing ging Spijker tc ver. Hij vond alleen een verhoging met het inflatiepercentage van 4 procent acceptabel. De extra ver hoging van 5 procent op de OZB zagen de liberalen ook niet zitten. De overige fracties steunden de voorstellen van het college. 'Absoluut onontkoombaar' noemde CU-raadslid B. Wolterink de extra OZB-verho- ging. Wolterink vroeg wel aan dacht voor de minima cn de min der draagkrachtigcn. Lees verder op pagna. 3. Holten - Burgemeester J.A.H. Lonink is persoonlijk tegen een referendum over een nieu we gemeentenaam. Omdat de gemeenteraad er maandag avond zelf niet uit kwam, werd besloten een aanvullend onder zoek te doen naar de nieuwe gemeentenaam. Dat gebeurt volgend jaar, en dan zou in de gemeente ook al een rcfcren- tieverordening kunnen liggen. Lonink is tegen een referendum omdat hij denkt dat een referen dum een wig gaat drijven tussen de burgers van de gemeente. 'Ik Raad schuift keuze nieuwe gemeentenaam op Rijssen/ Holten - Er is nog geen definitieve naam voor de gemeente Rijssen, schorsingen en een urenlange vergadering ten spijt. Het college van bur gemeester en wethouders was al verdeeld, in de gemeente raad bleek dit niet minder. Christen Lnic-fracrie Otten had het goed geschoten toen hij aan het begin van dc dis cussie opperde dat liet college het voorstel terug zou nemen en het voorstel te heroverwegen. Dat was ook, rond middernacht, de uiteindelijke uitkomst van het de bat dat soms op het scherpst van de snede gevoerd werd. De gemeenteraad kwam er niet uit en een aanvullend onderzoek on der de burgers moet redding bren gen. Maar of zo'n aanvullend on derzoek inderdaad iets toe zal voegen, en hoe tic raadsleden op de uitslag van zo'n onderzoek zul len reageren blijft afwachten. Het is de bedoeling dat dc gemeente raad rond april 2002 toch tot een besluit komt. De publieke belangstelling voor dc raadsvergadering was groot. In dc raadszaal moesten stoelen wor den bijgezet. Want tijdens deze vergadering zou de beslissing val len over de te voeren gemeente - naam. Rond het middernachtelijk uur was echter duidelijk geworden dat de gemeenteraad geen beslis sing zou nemen. De cnciuête waaruit duidelijk werd dat bij een meerderheid van de ondervraagde burgers grote sympathie bestond voor de dubbelnaam Rijssen- ITolten werd nogal op verschillen de wijze uitgelegd door fracties en raadsleden. „Het is een deugdelijk rapport. Er spreekt alleen geen duidelijke voorkeur uit. Met de uitkomst kunnen we niets," gaf CH-raadslid B. Wolterink zijn vi sie op dc enquête. Ben visie die- door meerdere raadsleden gedeeld werd. 'Het wijzigen van de gemeente- naam is geen verplichting,' stelde CU-raadslid Wolterink vast. Wolterink ging er van uit dat dc steekproef, genomen door bureau cprcscntatief is. 'Maar Holten - De Open Deur- groep Holten belegt maan dag 24 december aan staande twee kerstnacht diensten. De eerste dienst begint om 21.00 uur en wordt gehouden in de Kandelaar. Aan deze dienst: wordt mee gewerkt door het koor Eljakim. Dc tweede dienst wordt in de Dorpskerk gehouden cn be gint om 23.00 uur. Daaraan werkt het Holtens Mannenkoor mee. Voorganger in beide diensten is ds. H. Gijsen, Het thema van deze dienst is samenzang. ledereen is van harte wel- Zie elders in deze krant F.r komt een levende kerststal bij Kinderboerderij Dondcrt- man. Veel sfeer en gezellig heid. Kjk verder op pagna 3 Het MZ Tejater geeft sinds vijftien jaar weer een voor stelling. Het gaat nergens over, maar niemand kan eromheen. Kijk verder op pagina 5 zie de spandoeken al. Er komt zo veel negatieve energie naar voren dat werkt nog jaren polariserend.' Een referendum omdat .de ge meenteraad geen beslissing durft te nemen ziet Lonink niet als de oplossing. 'Wat we met het aan vullend onderzoek willen is een groter draagvlak voor de gemeen tenaam. En doordat er niet ge stemd is tijdens de raadsvergade ring, is er nog geen enkele naam van tafel.' Naast de namen Holten, Rijssen en de combinaties daarvan behoren nu ook namen als Rijsholt, Heuvelrug, Twente - poort tot de mogelijkheden. B's van Suzuki komen samen in B-K Weekendweer: Wisselvallig Wisselvallig weer met van tijd tot tijd sneeuw, soms ook regen cn veel wind. Vrijdag overdag perioden regen of sneeuw, enkele opklaringen en af en toe zon. Zaterdag cn zondag enkele buien mogelijk met sneeuw, afgewisseld door wolken velden en wat zon. Temperatuur 1.0 a 2.0 graden, 's Nachts rond de -2.0 a -5.0 graden als er voldoende sneeuw ligt. Een depressie koerst over Denemarken en het noorden richting het midden van Duitsland en de Alpen. Deze zorgt voor veel neerslag in de vorm van regen cn sneeuw. F.erstc Kerstdag waarschijnlijk nog koud. Tweede Kerstdag wat zachter, het blijft niet droog. Weerman, Freddie Paalman We/houder H. ter Keurs/ meent dat de bevolking geen dnidc/jke keuge hi dat wil niet zeggen dat er geen foutmarge in zit. Absoluut zeker is dat de bevolking van de oude gemeente niet kiest voor Rijssen- Holten. In Holten heeft de naam Rijssen-Holten geen meerderheid, dus die naam is geen goede keuze vanuit het: oogpunt van dc Floltense bevolking. Vanuit Holten is er een voorkeur voor Holten-Rijssen. En vanuit Rijssen is er een voorkeur voor Rijssen. F.r ligt wc! een deugdelijk rapport, maar cr is geen duidelijke uit spraak.' Dc ChristenÜnie wil dc steekproef uitbreiden en aanvul lende vragen stellen. 'Wc hebben cr niets aan dat dc helft van dc raad met een kater naar huis gaat:,' aldus Wolterink. SGP-fracticvoorzittcr H. Voort man was duidelijk: een enquête is geen referendum, de verschillen wat de naam betreft zijn margi naal, cc-n naamsverandering kost geld en de gemeenteraad beslist. Binnen het CDA heerste ver deeldheid. Fractievoorzitter H. Dul en raadslid W. Bcldman- Wegstapel waren voor Rijssen- Holten. 'Dc keuze voor een com- binaüenaam stemt in belangrijke mate overeen met de keuze van de bevolking,' meende Dul. De com- binaticnaam scoort in beide plaat sen hoog, zij het dat in Holten een grote voorkeur is voor Holten- Rijssen. 'Personen of fracties die niet kiezen voor een combinatie- naam moeten dus een ander mo tiefhebben om de uitkomsten van het onderzoek naast zich neer tc leggen. Dat: geldt met name voor de wethouders Ligtenberg cn Flim-Gcrritsen. Immers zij heb ben bi) de formulering van dc op dracht door het college geen aan tekening gemaakt dat in de vraag- (Foto: Rinus V jdag) stelling een combinatienaam niet moest worden opgenomen. Om dan na dc uitkomst van het onder zoek tc gaan jubelen 'ik ben niet voor een combinatienaam' en pet moet Rijssen worden' is-nict al leen mosterd na de maaltijd, maar ook een flagrante schending van dc bedoeling van het onderzoek,' aldus Dul. Zijn fractiegenoot H. Kuipers sprak (ook namens H. Kastenbcrg) de mening uit dat de naam 'Rijssen-Holten' vlees noch vis is. En dat cr gekomen diende te wor den tot een volledig nieuwe gc- meentenaam. Kuipers wilde op zoek naar een nieuwe naam, ge bonden aan het gebied cn gaf te kennen wel mee te kunnen gaan met een aanvullend onderzoek. Zie verder op pagnaa 8. geïnformeerd daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook qen ander doorI 1=- Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hi^i betaal! mr at abonnement Df 87.-per iaarl€ 29.40 per jaar (betaalwipe: per acceptgiro) O f 84.- per\aar!€ 38.13 per jaar (betaahvyze: automat.scci fc.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1