40,4 miljoen 'Geen geleuter over vier ton' f Tj intratuin Holtens NieuwsblnL Kinderen Tsjernobyl krijgen schoenen cr Levende kerststal bij kinderboerderij D'man Er ligt op u te wachten elders in deze krant imêimm Voorspeelmiddag HMV Gemeente via Internet Laatste politiek café dit jaar: I'D HET GROENE WARENHUIS IN DIT ~NUhMAER II 1 50 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON i 1— jSKsacsr—- 1 Holtens Nieuwsblad Donderdag 13 december 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltcns.Nieuvvsblad@who.wegencr.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Holten - Op het terrein aan de Meester Bosweg 5 in de buurt schap Espelo houdt Kinderboerderij Dondertman zaterdag 22, zondag 23 en woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) een Levende Kerststal. Het tafereel is telkens tc bezichti gen tussen 16.30 en 20.00 uur. Op vertoon van hun kaart hebben do nateurs gratis entree (maximaal vijf personen). Dat geldt eveneens voor kinderen van de basisscho len. Alle overigen betalen twee gulden toegang per persoon. Het is de vierdemaal dat de leven de kerststal op het programma staat van de kinderboerderij. Ren evenement dat jaarlijks goed is voor enkele duizenden bezoekers. Vanwege de aanzienlijke belang stelling is opnieuw besloten par keergelegenheid te creëren in een weiland aan de Haalmansweg. Vandaar wandelt men via de spe ciaal voor deze gelegenheid ver lichte Meester Bosweg naar de in gang van de kerststal, even voor bij de hoofdingang van de kinder boerderij. De route over het ter rein is als vanouds zeer sfeervol verlicht. Halverwege belandt men bij dc kerststal die achter op het terrein in een tijdelijk onderko men is ingericht. Het evenement bevat dit jaar een nieuw en verrassend element en wordt evenals in voorgaande ja ren omlijst met live muziek (koren en midwinterhoornblazcrs). Voor de inwendige mens is er Glühwein, warme chocolade melk, koffie en overige consump ties en diverse warme snacks. Om het evenement in goede banen tc leiden heeft de organisatie zich verzekerd van de medewerking van zo'n vijftig vrijwilligers. In verband met dc verwachte drukte is de kinderboerderij gedurende dc levende kerststal uitsluitend bereikbaar via de Raalterweg en Haalmansweg. Alle overige toe gangswegen worden afgesloten. Wegens de voorbereidingen is dc boerderij vanaf maandag 17 de cember gesloten. De poorten worden weer geopend op woens dag 2 januari. Dan kan men er te recht tussen 13.00 en 17.00 uur. Onderzoek waterschap Holten - In het werkgebied van .Waterschap Rijn en IJssel zal vanaf 6 december een onderzoek onder bur gers en relaties worden ge houden. Met de uitvoering van dit onderzoek hoopt het waterschap inzicht te krijgen in de bekendheid en de waardering voor het werk van het waterschap. Voor het onderzoek onder burgers zullen zij een steek proef trekken uit de inwoners van het werkgebied van het waterschap. Daarna volgt een telefoni sche enquête. In de periode tussen 6 en 14 december worden de telefonische en quêtes afgenomen en de schriftelijke enquêtes ver stuurd. De resultaten van het onder zoek moeten in februari be kend zijn. NATIONALE BLOTE RlJB LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie op pag Vervroegde sluittijdsn. rond de feestdagei. Advertenties welke geplaatst moeten worden in de uitgave holtens nieuwsblad/de ZAKENGIDSdienen te worden aangeleverd volgens onderstaande tijden. Verschijningsdatum: vrijdag 28 december. Sluittij± maandag 24 december om 13.00 uur. Op ons kantoor in Enschede. Verschijningsdatum: donderdag 3 januari Slirii-rijd: maandag 31 december om 14.00 uur. Op ens kantoor in Enschede. Wij wensen u prettige feestdagen. Medewerkers Wegener huis-aan-huis kranten Oost. Holten - De Holtense Mu ziekvereniging HMV heeft enkele plaatsen vrij voor leer lingen die, als aanloop naar een ander instrument, blok fluit willen leren bespelen. Belangstellenden cn hun ouders kunnen kennismaken met deze vorm van vrijetijdsbesteding in het Verenigingsgebouw Dorps straat 24d. Woensdag 19 decem ber zal er door dc blokfluit-leer lingen, onder leiding van hun do cente F.rika Steen, gemusiceerd worden. Ouders en andere belangstellen den kunnen dan meteen kennis nemen van dc muzikale vorde ringen van hun kind. Tevens kunnen leerlingen wor den opgegeven voor de nieuwe cursus die in januari van start gaat. Aanvang, 16.00 uur. Nadere inlichtingen bij Betsie Pinkert, telefoon 361522. Holten De informatievoorzie ning van de gemeente Rijssen moet in de toekomst via het Internet worden verzorgd. Dit zei wethouder W. ter Schure (fi nanciën) afgelopen dinsdag avond tijdens het politiek café in grand café 't Keuntje. Op dit moment is het alleen moge lijk ccn abonnement tc nemen op dc raadsagenda. De informatie voorziening van dc gemeente moet beter. Niet alleen tussen raadsleden onderling, maar ook tussen ge meente cn burger. Daartoe dienen in de toekomst alle openbare stuk ken op de website van de gemeente te komen. Duidelijke data konden nog niet worden gegeven, maar het gaat nog minstens een half jaar du- Flip Buurmeijer Officier in Orde Oranje-Nassau I Met trots toont Flip Buurmcjerfjn onderscheiding die hij afgelopen maandag kreeg van minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij werd in de Beurs van Berlage te Amsterdam benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Flip nam die dag afscheid als voorflter van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (List) in Amsterdam. In die hoedanigheid gaf hij leiding aan het bestuur van het hoogste orgaan in de uitvoering van sociale werk nemersverenigingen in Nederland. At eerder ontving F Hp een lintje. Toen ging het om een onderscheiding tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dc~c kreeg hij bij fijn afscheid als lid van de Tweede Kamer. (Foto: Johan-Bo/iul) (Foto: Gert Perdon) (Foto: Johan Bo/ink) Holten - Het laatste politiek café van dit jaar vond afgelo pen dinsdagavond plaats in grand café 't Keuntje. Wim Dalhuiscn leidde de soms pit tige discussies met cn tussen de verschillende vertegen woordigers van de politieke partijen. Dalhuisen opende de avond niet de vraag naar dc naam van de nieuwe gemeente. Dc meningen waren nogal verdeeld. PvdA-wct- houder Ter Keurst twijfelt dan ook nog steeds over de nieuwe naam: 'Ten eerste over het finan ciële aspect: hoeveel gaat het kos ten en wat gaat cr dan geld kos ten? F.n ten tweede over de en quête'. Ter Keurst had liever ge zien dat er naar de voorkeur van de burgers was gevraagd, dan naar ccn waardeoordeel over de ver schillende namen. 'Als je iemand vraagt waar hij bij de volgende verkiezingen op gaat stemmen, zegt hij ook niet dat bij dc VVD en de PvdA wel goed vindt. Dan zegt hij op welke partij hij stemt', aldus Ter Keurst. Willie Ottcn (Christenunie) is van mening dat het gewoon de ge meente Rijssen moet blijven: 'Een naamsverandering gaal: vier ton kosten en dat vind ik de naam niet waard. Die vier ton gebruik ik lie ver voor de minima'. CDA-vcric- genwoordiger Harry Dul bena drukt dat cr juist nu goed naar de bevolking geluisterd dient tc wor den. Hij vindt dat de naam voor de nieuwe gemeente op ccn de mocratische manier tot stand moet komen. Als wethouder van financiën Willem Ter Schure opmerkt dat dc meerkosten van ccn naamsver andering niet op vier, maar twee- ton komt: (het maken van bet nieuwe gemeentewapen en derge lijke gaat sowieso twee ton kos ten, ook als dc gemeente Rijssen blijft heten), reageert Martijn Spijker (VVD) ietwat geïrriteerd: 'Dat geleuter over vier ton. Het is een incidentele uitgave en cr zit Dalhuisen vraagt de Presentator t tg van jongeirn die jicb fdian Boh uk) echt wel wat reserve in de pot'. Dan wordt het idee geopperd dat: het allang voorgebakken is. Aan her begin van dit jaar heelt dc ge meente Rijssen namelijk duizend koffiekopjes, soepkommen cn meer van dat soort dingen ge kocht, met daarop dc naam Rijssen. In Rijssen heeft men dus allang besloten dat het de gc- meentenaam Rijssen gaat worden. Als de vraag valt wat die koffie kopjes dan wel nier gekost heb ben, komt cr ccn gevat antwoord: 'Geef die kopjes dan maar aan dc minima'. Geld speelde een belangrijke rol dinsdagavond. Ook dc problema tiek rond het jongerenwerk bleek daarop vast tc zitten. In de oud- gemeente Holten was subsidie het instandhouden van De Schure. (Foto: toegezegd voor een jongerenwer- toe dat hij die tweeduizend gul- ker en de opening van jongeren- den vast bad moeten leggen, centrum De Schure. Wethouder Spijker, die hier destijds verant woordelijk voor was, gaf eerlijk Vervolg op paf na 7. Mini kerstster, rood en wit. Per stuk van JrSS" Brieven verbrand Holten - De rode PTT-bus op dc Smidsbelt is vermoe delijk tussen vrijdagavond 7 en zaterdagochtend 8 de cember opengebroken. De post werd daarbij groten deels uit de bus gehaald en verbrand. De politie is druk bezig met een onderzoek naar het op sporen van de daders. De po litie vermoedt dat de post is verbrand bij het gemeente huis cn op 't Vletgoor. Wie in deze periode post heeft gedeponeerd in deze bus en waarvan deze post met is aangekomen, wordt verzocht contact op te ne men met de politie, telefoon 0900-88 44 (30ct/min). Aanmelding optocht Holten - Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor dc optocht van carnavalsver eniging De Fienpreuvcrs wel ke zaterdag 9 februari w ordt gehouden. Voor meer informatie kan men terecht bij G. Grave, te lefoon 361199 en H. Jalving, telefoon 364184. Regenboog - De kinderen uit Tsjernobyl die hier enkele weken logeren, kregen afgelopen woensdag ieder een paar nieuwe schoenen uitgereikt van Steunenberg Schoenen. Dit gebeurde in basisschool De Regenboog. Verder speelden ze een dag ervoor de laatste voetbaltraining bij Blauw Wit op sportpark 't Vletgoor. Al 25 jaar verzorgt de sup portersvereniging van SV Holten de kerststollcnactie. Zie verder pagina 3 Dorpshuis De Boschkamp staat in december weer in her teken van de kerst. Er staan vele activiteiten gepland. wolkenveld droog. Vrijdag zon afg erdag -<l.U Weekendweer: Kouder cn overwegend overdag perioden visseld door wat Temperatuur -1.0 graden, dit kan de eerste ijsdag worden maar dit is nog niet helemaal zeker. Zaterdag en zondag veel bewolking, afge wisseld door enkele opklaringen en wat zon. Temperatuur zo'n 0.0 a 1.0 graden. In dc nacht en och tend eerst matige, later meest lich te vorst. Dit koudere weertype wordt veroorzaakt door hogedruk boven de Britse Eilanden en Scandinavië. Deze zorgt voor een oostelijke tot noordelijke stro ming. Nog geen serieuze vorstpe riode voor natuurijs. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3 Gevonden: de grootste hilometervreters De XC 90: Volvo's nieuwe topmodel Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie elders in deze krant nu vuui €0,68 Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo. Schuilenburgsingel 5, 0546-838666, donderdag koopavond. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hii/üj betaalt vcw dt abonnement 1 0184.- perjaar/€ 38.13 per jaar (betaalwijze, automatisch) Abonnementsprijs 84 00'€ 38.13 Losse nummers 11 80l€ 0.82

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1