J ml kort nieuws Jongeren in Overijssel adviseren provincie Cultuur in Overijssel zichtbaar via cd-rom Cl i v r a n v i 3 d HET WEER v^BSk BEKENDMAKINGEN @tiaó! vernsse Is Nieuws Provincie Overijssel, Postadres: Postbus 10078 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Luttenbergstraat 2 Zwolle tel: 038 425 25 25 fox: 038 425 26 50 e-mail: Postbus@prv-overijssel.nl internet: www.overijssel.nl Is Nieuws 'veri|ssel Op deze pagina vindt u ondermeer uitge breide informatie over uw provincie Overijssel Provincie onderzoekt locaties windturbines Minimaal dertig megawatt aan wind energie wil de provincie in 2010 realise ren. Deze hoeveelheid zorgt ervoor dat ongeveer 20.000 huishoudens van duur zame energie kunnen worden voorzien. Om dit doel waar te kunnen maken, heeft het provinciebestuur van Overijssel een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke locaties voor windturbines. Daarbij is niet alleen gekeken naar loca ties waar plaats is voor een groot aantal windmolens bij elkaar, ook projecten van enkele molens werden in het onder zoek betrokken. De provincie is van mening dat de plaatsing van windmolens zorgvuldig moet gebeuren, omdat deze molens een grote invloed hebben op de beleving van het Overijsselse landschap. Uit het onderzoek blijkt dat er in Noord oost Overijssel, maar ook op verschil lende plaatsen langs diverse bestaande of nieuw aan te leggen snelwegen of bij bedrijventerreinen, mogelijkheden bestaan voor het realiseren van grote dan wel kleine windparken. U kunt de uit komsten van het onderzoek nalezen op www.overijssel.nl of opvragen bij mevrouw Hooijer, 038 425 16 79. Milieupunt: één loket voor al uw klachten Onder de naam 'Milieupunt Overijssel' voert de provincie Overijssel deze en komende maand een proef uit om de Milicuklachtentelefoon te verbreden. U kunt nu naast klachten over bijvoorbeeld stank- en geluidsoverlast ook bij dit pro vinciale loket terecht voor al uw vragen en meldingen over ruimtelijke ordening, natuur en veiligheid. Hierbij kunt u onder andere denken aan gevaarlijke opslag of vervoer, het illegaal storten van afval, botulisme of dode vissen, illegale houtkap en lozingen op of in het water. De verbrede Milieutclefoon dient ook door bedrijven gebruikt te worden in geval van calamiteiten en storingen. Het Milieupunt is te bereiken onder het tele foonnummer 038 425 24 23. Begin januari wordt het Milieupunt Overijssel officieel door Commissaris van de Koningin, de heer Hcndrikx, in gebruik genomen. Polder Mastenbroek krijgt nieuwe jas aangemeten Overijssel bezit een groot aantal cultuur historische gebieden, die de moeite waard zijn om te behouden en te ontwik kelen. Eén van die gebieden is de polder Mastenbroek. De Huisterpen, de voor malige Zuiderzeedijk met een origineel stoomgemaal en het reeds in de Middel eeuwen strak vormgegeven landschap maken het gebied Mastenbroek bijzon der, Tegelijkertijd kunnen de omlig gende gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartcwaterland de ruimte die de polder biedt goed gebruiken voor nieuwe ont wikkelingen, zoals de aanleg van een spoorlijn, de bouw van woningen of bedrijven. De gemeenten, de provincie en het waterschap Groot Salland realise ren zich dat wanneer de ruimte wordt gebruikt voor al deze nieuwe plannen er op den duur maar weinig overblijft: van de waardevolle polder. Daarom wordt er samen met de inwoners nagedacht over de toekomst van Mastenbroek. Niet om ontwikkelingen tegen te gaan, maar om de cultuurhistorische waarden deels te behouden en deels op te nemen in de nieuwe jas die de polder krijgt aangeme ten. Voor het project is ongeveer 1 miljoen subsidie beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in de toekomst van het gebied, dan vindt u meer informatie op www.poldermastenbroek.nl. Ook kunt u zich via deze internetsite abonnneren op de digitale nieuwsbrief. x y Een deel van de jongeienraad bijeen tijdens een trainingsweekend De jongerenraad Overijssel bestaat inmiddels iets meer dan een jaar. Deze jonge, frisse club mensen geeft het provinciebestuur ongevraagd of gevraagd advies over allerlei onder werpen die er binnen de provincie Overijssel spelen. Inmiddels is het eerste advies afge rond. In dit artikel laat de jongerenraad van zich horen. Hoe gaat de provincie met de mening van jongeren om? Verdwijnen de adviezen ergens in een la of wordt de provincie aan het denken gezet? "Er wordt zeker wat met de mening van de jongeren raad gedaan", meldt één van de leden. "De provincie heeft de jongerenraad zelf opgericht en het zou niet slim zijn om de mening van de jongerenraad niet serieus te nemen, want anders hadden ze die niet zelf op hoeven te richten. Uit de reacties van gedeputeer den en statenleden blijkt gelukkig wel dat onze mening serieus genomen wordt." De jongerenraad bestaat op dit moment uit 14 leden. Elke jongere tussen de 15 en 20 jaar uit Overijssel, mag in de jongerenraad plaatsnemen en meepraten over onderwerpen die hij of zij belangrijk vindt. "Wc hebben één keer per twee maanden een algemene jon- gerenraadsvergadering. Daarnaast ontmoeten we elkaar ook nog tussen die vergaderingen door, één keer in de twee maanden, vooral voor de gezelligheid." Adviezen "We adviseren de provincie op dit moment over drie onderwerpen. Dit zijn: cultuur, integratie en openbaar vervoer. Ons eerste advies is afgerond en aan de ande ren wordt de laatste hand gelegd." Cultuur 'De provincie geeft veel subsidies op het gebied van cultuur. Wij als jongerenraad geven advies aan de pro vincie over welke projecten wel en welke geen subsidie moeten krijgen. Verder vinden wij dat de provincie alle vormen van cultuur toegankelijker moet maken voor jongeren." Integratie "Met integratie wordt het samensmelten van verschil lende culturen bedoeld. Vaak heb je manifestaties met allerlei optredens van bands, dansgroepen uit verschil lende culturen. Zo'n manifestatie begint meestal tegen een uur of vijf en iedereen gaat om elf uur weer naar huis. Kun je dan van integratie spreken? Wij als jonge renraad vinden van niet. Wij vinden dat er meer op scholen gedaan moet worden aan integratie. Je kunt immers niet integreren als je niets van een andere cul tuur weet. Wij vinden ook dat er subsidies moeten komen voor het organiseren van excursies naar het buitenland." Openbaar "Het openbaar vervoer in Overijssel gaat veranderen. Nieuwe vervoersbedrijven kunnen in de toekomst met bussen gaan rijden in Overijssel. De provincie stelt een aantal eisen aan die vervoersbedrijven. De provincie heeft echter een beperkt budget, dus als je mooie nieuwe bussen wilt, dan wordt bijvoorbeeld het kaartje duurder. Wij adviseren de provincie over deze eisen. Wij vinden bijvoorbeeld dat er best oude (wel veilige) bussen mogen rijden met veel reclame, want dan kan het kaartje goedkoper worden." De Jongerenraad, iets voor jou? Zit jij vol met goede ideeën? Neem jij niet graag een biau voorde mond? Dan is de Jongerenraad Overijssel iets voor jou! Als je geïnteresseerd bent, surf dan snel naarwww.overijssel.nl voor meer informatie en laat van je horen. Wintervoorspellingen Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik me verre houd van lange termijnverwachtingen. De betrouwbaarheid daarvan (op wetenschappelijk niveau is men er zeker mee bezig) is nog te discu tabel om er al te veel peil op te trekken. Toch ben ook ik natuurlijk razend nieuwsgierig naar het verloop van de komende winter. Bij echt winterweer wordt als het ware het kind in mij wakker en kan ik bijvoorbeeld uren door een besneeuwd landschap dwalen. Laten we maar nuchter blijven en gewoon vaststellen dat het ook zo z'n charme heeft dat we (nog lang) alles niet weten. We moeten ons ook eens laten verrassen. Het feit dat de maand oktober ook in onze regio warmterecords brak en zelfs nog warmer is uitgevallen dan september (nog niet eerder vertoond) zegt wat mij betreft nog niets over het gedrag van de atmosfeer tijdens de naderende wintermaanden. Een feit is wel, dat er de laatste jaren steeds vaker weerrecords sneuvelen en dat alleen al geeft het speculeren over toekomstige weersontwik kelingen een extra impuls. Ton ten Hove Ton ten Hove verzorgt dagelijks de tceers- veru-achting op Radio Oost en TV Oost Welke historische landschapstructuren, bouwkundige monumenten en archeologische vind plaatsen bevinden zich binnen uw gemeente? Op de cd-rom van Het Ovcrsticht is deze infor matie per Overijsselse gemeente in verschillende kaarten, foto's en toelichtingen weergegeven. Een uitgebreid woordenboek op de cd zorgt voor achtergrondinformatie. De cd maakt deel uit van het project 'cultuurhistorische (a tlas van Overijssel.' De @das op cd-rom is voor een ieder verkrijgbaar. Op dit moment is er een cd-rom beschikbaar voor Staphorst, Hardenberg, Haaksbergen, Wierden, Deventer, Hof van Twente, Zwolle en Kampen. U kunt voor 20,- de cd-rom telefonisch bestellen bij de desbetreffende gemeente of bij Het Oversticht (038 421 32 57). Januari volgend jaar verschijnen de cd-roms met gegevens over Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Raalte en Tubbergcn. In april/mei 2002 komen de cd-roms voor de overige gemeenten uit. Doel van de @tlas is onder andere om bij ruimtelijke inrichting, zoals uitbreidingen, nieuwbouw of aanleg van wegen, snel over de juiste informatie te beschik ken. Vindt er binnen een gemeente uitbreiding of nieuwbouw plaats, dan geeft de (a tlas niet alleen aan waar bijvoorbeeld monumenten staan, maar draagt ook bij aan de inpassing in de landschapstructuren, stads- en dorpsgezichten. De cd-rom is een russen product. In samenspraak met de provincie onder zoekt Het Oversticht de mogelijkheden om in een tweede fase de informatie via een geografisch inter- netsystccm (gis) te ontsluiten. Dit gis maakt het mogelijk om via internet kaarten te bekijken, waarop alle gegevens in kaart zijn gebracht. De provincie Overijssel heeft voor de eerste fase van het project een bedrag van 100.000,- beschikbaar gesteld. Herman Finkersdagen bij RTV Oost Liefhebbers van de Twentse cabaretier Herman Finkers komen met Kerstmis ruim schoots aan hun trekken bij TV Oost tij dens de speciale 'Herman Finkersdagen'. Op eerste kerstdag zendt de omroep voor Overijssel traditioneel de animatiefilm 'Kroamschudd'n in Mariaparochie' uit. Op tweede en 'derde' kerstdag is er een specia le dialectversie te zien van Finkers' laatste theatervoorstelling 'Kalm an en rap een beetje'. De dialectversie 'Heanig an en rap wat', speciaal gemaakt voor TV Oost, werd mogelijk door een subsidie van de Europese Commissie, Voorafgaand aan deel één vertelt Finkers over dialect en de taalkundige problemen bij het uitwerken van de Twentse versie. Sintsoap bij RTV Oost TV Oost brengt deze week -nog tot en met vrijdag 30 november- weer een unieke Sinterklaasvertelling op het scherm. Dagelijks is er om vijf voor vijf een aflever ing te zien van het verhaal 'Sint is moe' waarin de goedheiligman gaat sporten en zelfs op een worteldieet gaat! Hoofdpiet, Meisjespiet en Tweelingpiet maken zich grote zorgen. De dokter, de tandarts en zelfs Klunsjesman komen langs om Sinterklaas weer op de been te helpen. Hei is allemaal te zien in de Sint-Soap van TV Oost. De vijf afleveringen worden als één Sinterklaasspecia! herhaald op woensdag 5 december om 17.00 uur. Calamiteitenzender nog te onbekend Een kwart van de Nederlandse bevolking weet niet dat regionale omroepen bij cala miteiten de functie van rampenzender krij gen. zo blijkt uit een recent onderzoek van bureau Intomart. Niettemin blijkt uit het onderzoek dat 73 procent van de mensen het belangrijk vindt dai er regionale omroe pen zijn. Vier van de vijf ondervraagden weten de naam van hun regionale zender te noemen. Verder zegt 62 procent van de ondervraagden door de programma's de juiste informatie te ontvangen en voelt 38 procent zich thuis bij de regionale zender. Kennisgeving Provincie Overijssel Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het Begrenzingenplan en de regeling c.q. toewijzing van eigendom beheer en onder houd voor de Ruilverkaveling Raarhock- Veldhoek vastgesteld. Het begrenzingenplan als bedoeld in artikel 131 van de Landinrichtingswet vormt voor een deel van de in het landinrichtingsgcbicd gelegen gronden, de basis voor regelingen met een administratief juridisch karakter. In het begrenzingenplan is vastgelegd dat binnen de begrenzing van de ruilverkaveling de wegen, paden, waterlopen, parkeerplaat sen, picknickplaatsen, beplanringselemcn- ten, waterlopen en kunstwerken met bijbehorende bermen in eigendom, beheer en onderhoud worden toegewezen aan de betrokken openbare lichamen of de rccrca- ticgemeenschap Salland. De overige in de ruilverkaveling gelegen gronden die niet op basis van het begrenzin genplan zijn toegewezen zullen onderdeel vormen van het Plan van Toedeling zoals dat door de landinrichtingscommissie Raar- hoek-Veldhoek wordt opgesteld. Aanvragen Subsidie Agrarisch Natuurbeheer en Natuurbeheer voor 2002 mogelijk tot 1 januari Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuur en Visserij heeft de budgetten Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer voor 2002 bekend gemaakt. In totaal is voor heel Nederland een bedrag van 91 miljoen euro beschikbaar, waarvan 5S miljoen euro voor de Subsidieregeling Natuurbeheer en 33 miljoen euro voor de Subsidieregeling Agra risch Natuurbeheer. Het beheerspakket "fauna- rand" is voor 2002 niet opengesteld, zodat het niet mogelijk is voor deze akkerranden een beheersvergoeding te krijgen. Subsidie kan worden aangevraagd voor die gebieden, die vallen binnen de vastgestelde pro vinciale nat uurgebiedsplannen/bchccrsgebieds- plannen en het landschapsgcbiedsplan. Ook kan subsidie worden gevraagd voor gebieden die vallen binnen de oude op de RBON geba seerde begrenzingenplannen. De aanvragen worden door LASER getoetst aan de provinci ale plannen zoals die op 1 januari 2002 gelden. De termijn voor het indienen van aanvragen van subsidie loopt nog tot 1 januari 2002. Het is dus belangrijk om op korte termijn een aan vraag in te dienen voor een vergoeding in 2002. Aanvraagformulieren kunnen worden besteld bij LASER Klantenservice, teiefoon 0475 - 35 55 55. Nadere informatie over de diverse mogelijkhe den kunnen worden verkregen via het "Grocn- loket voor Overijssel", telefoon'0900-2021492. Aanvragen wegen en kanalen Bij de onderhavige sectie van de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Over ijssel is de volgende aanvraag voor een ontheffing/goedkeuring ingediend. Noordwest-Overijssel sectie West, Tukseweg 158, 8334 RW TUK, 0521-534234 S. Hellinga, Eesveenseweg 44 te Eesveen: N 855 (Steenwijk-grcns Drenthe). - uitweg ten behoeve van Eesveenseweg 42, nabij km 29,100. De aanvraag ligt na publicatie van dit blad gedurende 7 dagen ter inzage op het secretariaat van de betreffende sectie. Schriftelijke reacties kunnen gedurende die termijn worden ingediend. Besluit Wet Bodembescher ming Hengelo-Campus Wetermaat-Noord Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij een besluit hebben opgesteld met betrekking tot een saneringsvoorne men op de locatie Campus Westermaat- Noord te Hengelo, kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie U, nummer 394. Van 29 november 2001 tot en met 10 janu ari 2002 ligt in het gemeentehuis, af-deling Milieu van de Dienst Stadsontwikkeling, Telgenflat, derde etage, Markt 305 te Hen gelo een besluit, inhoudende de vaststelling van een geval van ernstige bodemverontrei niging met sancringsurgentie en de instem ming met het saneringsplan conform de Wet bodembescherming, ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen de hier voor genoemde periode schriftelijk bezwaar over dit besluit indienen. Dit kunt u rich ten aan het College van Gedeputeerde Sta ten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, ter attentie van het Team Juri dische Zaken, onder vermelding van de projectcode OV/110/0261/840. Desge wenst kan worden verzocht dat persoon lijke gegevens niet elders worden vermeld. fcijlTBtó: ££N CV-V-0M MEr Pf cutr uc/R H i sroPiscHE STMT ONó HUIS ER O0ÏO??QHH WJGBN MISóCHieu wsL pESWPflTie^ 6UBSIPIE....

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 13