'Met je handjes in de lucht' 1 VVV wil alle fietsroutes aan elkaar gaan knopen tj intratuin 5 JUIST! IJ Si Holtens Nieuw nummer huisartsengroep Verkeerscontrole Decemberactie bij VVV Holten Knippen in café Sportcommissies willen gezamenlijke sportraad Rijssen: meer werkloosheid VVD: 'Gemeente rond euro's ver naar boven af' 13 HET GROENE WARENHUIS 95 Pilot project fietsknooppuntennetwerk in gebied Holten en Nijverdal Herman Koopman stopt als voorzitter Oudheidkamer Afsteken vuurwerk In deze uitgave. Auto van het Jaar Hyundai Coupé is stijlvoller dan ooit OliiiüiXt Weekendweer: Somber U ontvangt een fraaie Holtens Nieuwsblad-? Donderdag 29 november 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieuwsblad@vvho.wegener.nl Abonnementsprijs f84,00 38,33 Losse nummers f 1,80 0,82 Holten - Het spoednummer v an Huisartsen Holten is ver anderd. Dit is nu 536199. Met dit telefoonnummer kan wor den gebeld wanneer de prak tijk niet bereikbaar is. Holten - Tijdens diverse ver keerscontroles in Holten zijn diverse fietsers in het kader van de verlichtingsactic bekeurd. De komende weken zal ver scherpt toezicht op fietsver lichting plaatsvinden. Ook vielen enige bekeuringen op de Kcizcrsweg waar een stopver bod van kracht is, en op de Holtcrbergweg waar tussen 21.00 en 09.00 uur een gesloten verkla- ring geldt. Holten - WV Holten houdt de hele maand december een cadeaubonnenactie. Wie in december een cadeau bon aanschaft, mag een gratis cd naar keuze uitzoeken. De actie geldt bij aankoop van een WV-geschenkenbon, een Bioscoopbon, een Dinerbon of ccn Theater Concertbon. De acne loopt zolang dc voorraad strekt. Dat wordt mede veroorzaakt door schoolverlaters die in het derde kwartaal op de arbeidsmarkt geko men zi|n en de slechtere economi sche vooruitzichten. Per 30 sep tember 2001 waren 196 mannen en 226 vrouwen werkloos, totaal 422 mensen. Vorig jaar eind september waren dat 176 mannen en 255 vrouwen, totaal 431.Met aantal uit keringen dat door de gemeente wordt verstrekt is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het: voorgaande kwartaal. n func- vertelt Keuntjc - Suzan's Haarmode gaat donderdag 29 november van 19.30 tot 22.00 uur haar knippen bij café 't Kcuntje. De kapperssalon van Suzanne Klein Bluemink is dan geslo- 'Met het team doen we graag leu ke dingen naast het werk', vertelt Suzanne over het ontstaan van deze actie. 'Gewoon voor de lol.' Iedereen is van harte welkom zich tc laten knippen, maar kijken mag natuurlijk ook. 'Wc doen die avond alleen knippen. Dit kost 30 gulden inclusief een consumptie', geeft ze aan. 'Verder zorgen wc voor hapjes.' Suzanne zegt dat mensen ook mogen komen als ze advies willen. 'Het is een ontspan nende sfeer, genieten van een borrel terwijl je wordt geknipt.' Als dc avond aanslaat denkt ze erover het vaker te gaan doen. Of met een andere vergelijkende ac tie tc komen. Een afspraak maken voor deze avond is niet nodig. Holten - Voor het eerst in 2001 is bet. aantal niet-werkende werkzoekenden gestegen in dc Holten - De sportcommissies van Holten en Rijssen willen samen een sportraad vormen, die bestuurlijke verantwoorde lijkheid draagt. Evenals nu al in Holten het geval is. Een ver schil is er wel met het Holtensc model. 'De nieuwe sportraad, zoals deze gaat heten indien het college en raad instemmen met het voorstel, zal zich uit sluitend bezighouden met de strategische doelen. Beleid en middelen worden vastgesteld. De uitvoerende taken worden geheel aan de betrokken amb tenaren overgelaten. Op deze wijze hoeft niet voor elk wisse wasje fiat te komen van de sportraad; zo krijg je tionele werkwijze' Geurt Leppink, de sportcommissie in Rijssen. Ook komt de sportcommissie met een ander voorstel voor de jcugdsubsidies. Dc beide sportcommissies kwa men vorige week bi) elkaar om het rapport en dc aanbevelingen van het N'OC*NSF te bespreken met de achterban: de sportverenigin gen. Dc belangstelling was groot, zowel van Holtensc als Rijssense zijde. Over meerdere voorstellen van het NOC*NSF werd tussen sportcommissies en het veld overeenstemming bereikt. Deze adviezen legt de sportcommissie binnenkort aan de gemeente voor. Daarbij werden de adviezen van NOCANSF deels overgeno- Wat betreft de nieuw sportraad, stelde NOC*NSF voer een sportadviesraad in te stellen; deze sportadviesraad zou geen bestuurlijke bevoegdheden heb ben. Zowel sportcommissies als aan wezige sportverenigingen vonden dat geen goed idee en zijn voor een sportraad met juist wel be stuurlijke bevoegdheden. Ook wat betreft de jeugdleden- subsidie verschilde men van me ning met het NOCANSF. Het voorstel van NOC*NSF was het bedrag afhankelijk te maken van ccn eventuele accommodatie: per jeugdlid bij een onoverdekte ac commodatie 11,25 gulden subsi die; voor een jeugdlid bij een overdekte accommodatie een subsidie van 17,50 gulden. Zowel sportcommissies als dc sportvertegenwoordigers in dc zaal vonden dat de jeugdleden- subsidie identiek aan de regeling in Holten moest worden. Er moet gekomen worden tot ccn bedrag, bijvoorbeeld 15,50 gulden per jeugdlid tot 18 jaar. Er blijven nog ccn aantal zaken te bespreken tussen sportcommis sies en sportverenigingen, zoals de eigendomsverhoudingen van de accommodaties en velden en de tarieven die door de gemeente gevraagd worden als huur. Voorzitter Dogterom van SV Holten kwam met een alternatief financieel voorstel, en dat wordt nog verder bestudeerd. Daarnaast werden enkele aan dachtspunten naar voren ge bracht. Zoals bijvoorbeeld door Roel Buis en Wim Tiehuis van dc Riessense Boulers. Zij hadden in het NOC*NSF-rapport niets ge lezen over eventuele subsidies voor oudere sporters: 'Is daar niet aan gedacht? Ook ouderen kunnen weinig draagkrachtig zijn'. „En wat voor ouderen geldt, geldt wellicht ook voor mensen met lichamelijk ge breken", vulde Pictcr Oosthoek van de gymvereniging VEK aan. Vanuit de sportcommissie werd beloofd ook dit punt mee te ne men naar dc t Holten - 'We stemmen in met dc omschakeling van guldens naar euro's. Maar niet met dc afronding zoals de gemeente die hanteert,' vertelde WD- raadslid M. Spijker tijdens de vergadering van de commissie financiën, informatisering en automatisering. Daar kwam de stand van zaken rond de om schakeling van euro naar gul den in het gemeentehuis aan de orde, en ook de nieuwe be dragen in euro's. En het was dat laatste punt, de af ronding, die bij Spijker niet in goed aarde viel. 'Als gemeente heb je een voorbeeldfunctie', stel de bet VVD-raadslid. Hij benadrukte dat elke zakenman er door dc regering op wordt ge wezen dat dc afronding correct moet geschieden, cn vond het merkwaardig dat dc gemeente dan zelf dc afronding naar boven laat plaatsvinden. 'Het storten op dc gemeentewerf bijvoorbeeld. Omgerekend van guldens naar euro's komt dat op 2,27 euro. Dat kun je afronden naar 2,25 of naar 2,30 euro. Maar niet naar LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE h Zie onze advertentie 1 op pag. 11 St Is Nieuws Grootbloemige witte Cyclaam, 0 plant 30 cm Van nu voor verqsse €2,70 Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vnjdag koopavond Almelo, Schuilenburgsingel 5. 0546-838666. donderdag koopavond. Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. (Foto: Job au Boliuk) Kalfstermansweide - Vele kinderen hadden zich af- was aan het bakken geslagen in de muziekkoepel, gelopen zaterdag 24 november verzameld op de Ineens sloeg de vlam in de pan en werden politie en Kalfstermansweide. Met de kabouterdans van ka- brandweer gebeld. Met gillende sirenes kwam de bouter Plop werden de kinderen opgewarmd voor de brandweerwagen de weide opgereden, met boven komst van Sinterklaas. De kabouter Plop-familie het dak uitstekend: Sinterklaas en z'n pieten. 2,50 euro zoals dc gemeente doet'. De VAD ging uiteindelijk niet ak koord met dc afronding. Bij de gemeente Rijssen wordt ge werkt aan een draaiboek yoor €- day, de overgangsperiode rond de invoering van de euro bij de ge meente. Tot dusver zijn de testen goed verlopen. Dc formulieren zijn nagenoeg allemaal aangepast. Alle personeels- cn raadsleden hebben inmiddels een euïöcaku- lator ontvangen. De levering, installatie en test van de nieuwe kassasystemen op bur gerzaken en het zwembad vindt deze maand plaats. Ook de aanpassing van muntau- tomaten ligt op schema. Binnen het gemeentehuis is een inventari satie gehouden om ie kijken of er belangstelling bestond voor het vólgen van een specifieke cursus voor de invoering van de euro. Daar was geen belangstelling Holten - WV Holten heeft een werkgroep ingesteld die onder zoekt of het fietsknooppunten netwerk in het gebied Holten en Nijverdal kan worden gere aliseerd. De bedoeling is alle afzonderlijke fietsroutes via genummerde knooppunten aan elkaar te koppelen, waar door fietsers zelf een route kunnen uitstippelen. Het hele fictsnctwerk komt op een kaart tc staan, waarbij duide lijk de nummers van de knoop punten zijn aangegeven. Wanneer een fietser ccn route uitstippel:, schrijft deze de nummers op. 'Het is wel belangrijk dat langs het net werk duidelijk en regelmatig wordt aangegeven welk knoop punt wordt genaderd', legt Daniels uit. Hij is coördinator van het fietsroutcnctwcrk Parkstad Limburg. Hier is het knooppuntensysteem al gerealiseerd, waarvan Daniels een van de initiatiefnemers was. Hij heeft inmiddels aangeboden de helpende hand te willen bieden bij het realiseren van een zelfde netwerk in het gebied Holten en Nijverdal. Voorzitter van VVV Holten Jan Nikkels, wil in het werkgebied van de huidige WV Holten cn VVV Nijverdal ccn pi- lot project starten. Dat dit veel geld gaat kosten is ze ker. Zo moeien op de knooppun ten zelf grote borden komen met het nummer van het knooppunt en een fietskaart van het hele ge bied. Deze gaan alleen al tweeduizend gulden per stuk kosten, onder houd niet inbegrepen. Verder moeten overal langs de route bui ten de bebouwde kom kleine bor den worden geplaatst. Hierop staat het knooppuntnummer dat wordt genaderd en een pijl in wel ke richting daarvoor moet wor den gefietst. Binnen de bebouwde kom komen dezelfde borden, maar dan een slag groter. Anders vallen ze niet voldoende op. 'Het is belangrijk dat om de twee honderd meter een bord wordt geplaatst. Er is namelijk niets zo vervelend te denken dat je te ver bent gefietst omdat je geen bor den meer tegenkomt. Je fietst dan een stuk terug naar een eerder knooppunt waar je constateert dat Oudheidkamer Hoolt'n - Voorzitter van Stichting Oudheidkamer Hoolt'n, Herman Koopman, heeft enkele we ken geleden vanwege gezondheidsredenen zich genoodzaakt gezien de voorzittersfunctie neer te leggen. Hij wordt opge volgd door Jan Beumer. Onder leiding van Herman Koopman heeft de Oudheidkamer, met haar activiteiten, de laatste jaren een vaste plaats ingenomen binnen de Holtensc gemeenschap. Het bestuur van de Oudheidkamer hoopt dit te kunnen continueren cn de activiteiten zo mogelijk nog tc verbreden. Hierbij is de steun van onder anderen de Holtensc bevolking no dig. Bijvoorbeeld in dc vorm van het ter beschikking stellen van voor de Holtensc historie interessante materialen of voorwerpen. Ook steun in de vorm van (financiële) begunstigers zijn bijzonder welkom. Voor inlichtingen, aanbiedingen van voorwerpen en aanmelding begunstigers kan men terecht bij het secretariaat: Jolanda Ulfman, Jeurlinksweg 10,7451 CL Holten, telefoon 0548-361429. (Foto: Jaban Bohnk) je toch op de goede weg was'. Met dezelfde reden zal regelmatig moeten worden gecontroleerd of alle borden nog wel aanwezig zijn. Dit kan volgens hem worden uit gevoerd door SoCuWc, maar ook is opmerkzaamheid van de fiet- Holten - De politie kon don derdag 22 november de eerste afsteker van vuurwerk in de kraag vatten. De plains van handeling was het sportzaaltje aan de Lageweg. Een groepje jongeren was bezig met het afsteken van vuurwerk. Dc groep wilde net weggaan toen een van dc jongens nog ccn rotje afstak. Net op het moment dat de politie in de directe omgeving was. Dc dader mag kiezen tussen een proces-verbaal of afhandeling via bureau HALT. De politie doet met klem ccn ver zoek aan jonge dorpsbewoners te wachten met afsteken van vuur werk tot Oud en Nieuw. Bi) eer der afsteken wordt het vuurwerk in beslag genomen en krijgt men onherroepelijk een bekeuring. sers zelf erg belangrijk. 'Je zou een antwoordkaart kunnen bevestigen aan dc fietskaart. Hierop geven fietsers aan welke borden ze mis sen of welke zijn beschadigd.1 Lees verderop pagina 7. De vertelling van Ben I Hartcmink bleek een groot succes. Organisator Eva Bocrma denkt zeker aan een vervolg. Tafeltje Dek Je bestaat 25 jaar. Elke dag zijn vrijwilligers iry dc weer om maaltijden tc bereiden en langs te brengen. Zie verder pagina 3 Wisselvalliger weer met veel be wolking en wat regen. Vrijdag cn zaterdag overdag van tijd tot tijd wat regen, afgewisseld door wei nig opklaringen en zon. Het wordt zeer zacht met 12.0 a 13.0 graden. Zondag wolkenvelden, afgewisseld door wat opklaringen en nu cn dan wat zon. Kans op wat regen of een enkele bui. Het wordt dan wel weer wat kouder met 7.0 tot 8.0 graden. 's Nachts wordt het niet kouder dan 8.0 a 9.0 graden. Dit zeer zachte weer wordt veroorzaakt door een depressie bij IJsland en een hogedrukgebied bij de Azoren, deze zorgen voor een zuid tot zuidwestelijke stroming met aanvoer van zeer zachte, vochtige lucht. Weerman, Freddie Paalman f 'oor meer weer pagina 3. geïnformeerd daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I HiiOji benair vxr ti I abonnement 10187-per jaar/39 40 per jaar /betaalwijze: pa 0/34.- per jaar/e 38.13 per/aar (betaalwijze ai

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1