E Nieuwe Prins Carnaval Robert Akkermans: 'Ik heb zo'n zin' Tjintratuin {]l SI! 1,11 Direct prijs in decemberactie HHV en herkansingen voor verliezers Holtens Nieuwsblad, "V. A HÉ; g? Intocht Sint Prijsvoordec 1 Keunedarper 2001: Okia Ondanks enquête straks toch keuze op Rijssen? IN DIT nummer Trein rijdt zondag niet Decemberactie HHV U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Van 12^5 nu voor Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666, donderdag koopavond. Holtens Nieuwsblad Donderdag 22 november 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.NieuwsbIad@who.wegencr.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Schaftkeet ontvreemd Holten - Een werknemer van een aannemersbedrijf uit Rijssen deed dinsdag 13 no vember aangifte van diefstal van een schaftkeet. Deze stond op de Ambachtsweg, op het nieuwe industrieterrein, te Holten. De schaftkeet is van het merk Knauss en heeft de kleuren wit en groen (de onderste helft is groen). Een ieder die de politie informatie kan verstrekken wat betreft de verdwijning van deze schaftkeet wordt verzocht contact op te ne men. Toneelstuk Wippert - Buurtvereniging Beuseberg houdt vrijdag 23 en zaterdag 24 november een to neelstuk met de titel Zilveruitjes en Augurken. De aanvang is om 20.00 uur bij De Wippert. Het gaat om een klucht in drie be drijven van D.J. Eggengoor. Trui Alebes ziet het wel zitten bij landbouwer-weduwnaar Zwancpoel, voor wie zij het huis houden doet maar Zwanepoel heeft het veel te druk met zijn camping, de popgroepen in de kantine en het zwembad. Vernielingen NS-station Holten - Bij het NS-station werd zaterdag 17 november een groot aantal vernielingen gepleegd. Van de ticketautomaat waren twee grote ruiten vernield. Van een groot reclamebord (2 meter bij 1,50 meter) was ook de ruit ge heel vernield. In dc fietsenstalling waren van 21 fietsen de achter lichten kapot getrapt. Dc politic heeft hierover contact opgenomen met de spoorwegpo litie om in het bezit te komen van dc videoband die gericht staat op dc ticketautomaat en een deel van dc fietsenstalling. Dc politie neemt de zaak hoog op cn stelt een onderzoek in. Kalfstermansweide - Plopper- deplopperdeplop, steek je handjes maar vast in de lucht. Sinterklaas en z'n Pieten ne men zaterdag 24 november na melijk dc beroemde kabouter familie Plop mee naar de Kalfstermansweide. Sinterklaas zal zo rond 14.00 uur Holten binnenrijden. Met veel sircnclawaai cn rook zal Sinterklaas met z'n knechten aan komen bij dc Kalfstermansweide. Alle kinderen van ut- groepen 1 tot cn met 4 cn de peuters zijn uit genodigd dit spektakel van dicht bij mee te maken. Kinderen uit dc hogere groepen mogen natuurlijk ook komen kijken, maar nemen plaats achter de hekken. Zo kan iedereen genieten. Nadat Sinterklaas in Holten is gearri veerd, mogen alle kinderen hem net als vorig jaar c-mailtjes sturen. Dit kan via dc website van de VA V Holten: www.vvvhoIten.nl f das nou toetqerinl LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie op pag. 7 CV De Fienpreuvers kiest Prins en Adjudant tijdens Elfde van de Elfde Viering Bonte Paard - Robert Akkermans werd afgelopen za terdag 17 november gekozen tot nieuwe Prins van carnavals vereniging De Fienpreuvers. Mamix van der Molen krijgt de eer zich Adjudant te mogen noemen. Dit werd bekendge maakt tijdens de Elfde van de Elfde Viering in Het Bonte Paard in Dijkerlioek. Voor Gert van Evertjes cn Marco van Menum was dit het laatste op treden als respectievelijk Prins en Adjudant. Gert: 'Wc hebben een Bonte Paard - Het Okia Herenteam is gekozen tot Keunedarper van het Jaar. Dit maakte President Teun Deijk van carnavalsvereni ging De Fienpreuvers afgelo pen zaterdag 17 november bekend tijdens de Elfde van de Elfde Viering in Het Bonte Paard. Dc titel Keunedarper van het jaar wordt elk jaar uitgereikt aan degene die zich buitengewoon heeft ingezet voor de Kcunedarpse bevolking. Het Hcrenteam werd onlangs Europees Kampioen touwtrek ken in Zwitserland. geweldig jaar gehad. We hebben van jullie genoten en hopelijk jul lie van ons. Ook dc Braandheultjes, super-, super-, superbedankt.' De bekendmaking van Prins Carnaval die dc kar gaat trekken van de 33-jarige Fienpreuvers, vond plaats in een decor rond een gezellig Frans cafeetje. Café Au Don Vivant bevindt zich in Village dc Pore, 1.111 kilometer gelegen van Rijssen. De wegwijzer richting Rijssen wees eerst naar rechts, maar werd al snel verbogen richting naar bo ven. Dc keuze lag in handen van Xnpnlenn Dnn 1 ien Hele Aparte. Deze keuze bleek niet echt mak kelijk. Hij liet dan ook verscheide ne cafégangers naar buiten ko men, waaronder Rcmi Delahaye cn Jan van Beek alias Jean de Canal) om te lesten of ze geschikt zouden zijn Prins te worden. Sommigen hadden volgens Napoleon dan wel het carnaval met ccn grote tepel de pap binnenge kregen, maar bleken toch net mei goed genoeg. Uiteindelijk werd Robert Akkermans gekozen als degene die alles in zich heeft de car de prince te kunnen trekken. Met z'n slogan 'Ik heb sp'n %in' laat hij merken er helemaal klaar voor te zijn. Naast dc verkiezing van de nieuwe Prins en Adjudant, werd teruggeblikt op 33 jaar carnaval in Holten. Zo werd een filmpje ge toond van de nog te verschijnen jubilcumvidco. Ook kwamen de meeste oud-prinsen langs om dc Elfde van de Elfde te vieren. Holten - 'Ik ben bang dat er door dc partijen heen tweespalt ontstaat in de gemeenteraad, omdat raadsleden die uit Rijssen komen om wat voor re denen dan ook vast blijven houden aan de naam Rijssen. Dat doet de politiek geen goed en toont ook weinig respect voor de mening van veel bur gers in deze nieuwe gemeen te.' Fractievoorzitter J. Kevelam (WD) vindt dat de uitslag van de enquête over de nieuwe gemccntcnaam meege nomen moet worden. De enquête geeft aan dat de naam Rijsscn-Holten bij een meerder heid (52 procent) van dc burgers het meest in smaak valt. De naam Rijssen volgt met 47 procent. Donderdag 22 november komt de naam van dc nieuwe gemeente aan de orde in dc vergadering van dc commissie Algemeen Bestuurlijke Economische Zaken. Deze begint om 19.30 uur en wordt gehouden in dc raadzaal van bet gemeentehuis in Rijssen. Het 'koppen tellen' na een rondje langs dc fracties leverde binnen de gemeenteraad een gelijk aantal stemmen (ieder twaalf) voor Rijsscn-Holten en voor Rijssen op. Dc SGP-fractie kiest unaniem voor de naam Rijssen, evenals dc fractie van de ChristenUnic. Dc fracties van Gemeentebelang, PvdA en WD kiezen voor dc naam Rijssen-Holten. De pijn zit 'cm in de CDA-fractie. Daar zijn de meningen verdeeld. Dc twee raadsleden uit Rijssen, H. Kastenberg cn H. Kuipers, hou den vast aan dc naam Rijssen. De CDA-fracticlcdcn uit Holten kie zen voor dc naam Rijsscn-Holten. Wethouder M. ter Keurst (PvdA) heeft zijn beslissing nog niet ge nomen. Uiteraard hoeft de nu door de raadsleden ingenomen positie niet definitief te zijn. Voortschrijdend inzicht, dc dis cussie donderdagavond, het kan allemaal leiden tot ccn andere keuze. De definitieve beslissing wordt genomen in dc raadsverga dering van december. CDA-frncticvoorzittcr H. Dul vindt dat de uitslag van het onder zoek meegewogen nioet worden. 'Het onderzoek geeft aan dat er zowel in Rijssen als Holten na tuurlijk grote voorkeur bestaat voor respectievelijk Russen en Holten als gemeentenaam. Vervolgens bleek er een grote re spons voor dc naam Rjssen- Holten: deze werd zowel door Rijssenarcn als Holtenaren als goede tweede genoemd. En daar moet je rekening mee houden. Zelf vind ik dat jc met een nieuwe gemeente ook een mag voeren. Lees verderop pagjna 5. (Foto: Joban Bolink Geen prijs met krasloten? Lever ze per tien in voor extra prijzenrondes Holten - In de nieuwe decem beractie van dc Holtense Handelsvereniging wordt het goede van twee voormalige ac ties gecombineerd. Er komen weer krasloten, dus klanten kunnen meteen zien of ze wat hebben gewonnen. Verloren? Dan niet getreurd, want dan is er de herkansing: een verlo ting. De actie wordt gehouden rond Sinterklaas van 22 novem ber tot en met 5 december en rond Kerstmis van 13 tot en met 24 december. 'De gedachte meteen te kunnen zien dat jc wat gewonnen hel.il of niet, heeft het goed gedaan bij het winkelend publiek', verzekert Jan- Herman ten Velde van de HHV. Deze had volgens hem echter ook ccn keerzijde. 'Veelvuldig werd er helaas gekrast. Daar hebben wc nu wat op gevonden.' Wie tien krasloten heeft zonder prijs, kan deze in een envelop stoppen. Daarbij moet een volledig inge vuld formulier worden gedaan. De dichtgeplakte envelop kan de klant daarna in een daarvoor be stemde rode HHV-bus depone ren. Via een trekking zullen uit de ze inzendingen winnaars worden getrokken. Enveloppen die tij dens een van de zes trekkingen niet worden getrokken, dingen automatisch weer mee met de daaropvolgende trekking. 'Hoe eerder je de envelop inlevert, hoe vaker je meedingt naar een prijs en hoe groter je lans', benadrukt Jan-Herman. Dit idee komt van de voormalige bonnenactie. Het idee krasloten te gebruiken, werd vorig jaar gelanceerd. Nieuwe ideeën hebben vaak kin derziekten en volgens, J an - Herman zijn die er nu uitgehaald. Naast dc herkansing iets te win nen, worden zowel de namen van dc grote prijswinnaars met dc kra sloten vermeld, als de winnaars van de herkansingprijzen. Naast het grote voordeel van kra sloten dat de klant meteen weet of er een prijs op de loten is gc\ allen, is de prijskans ook veel groter dan met het voormalige bonnensys teem. Jan-Herman: 'Had je vorig jaar nog een prijskans van een op vierhonderd loten, nu is die ver- Sinterklaas komt saterdag n\ Holten. (Foto: Gert Perdon) jes te winnen, waardoor dc slaag kans een stuk groter is geworden. 'Er zit vijfduizend euro in dc prij- zenpot', geeft Jan-Herman aan. 'Daarnaast zijn er nog .35 prijzen in natura te winnen welke door Denisc, Meike en Dorien staan in dc finale van dc na tionale jeugdprij1-. Zij dien den ccn idee in over het reali seren van een spccltuintje. Zie verder op pagjna 3 In de Boschkamp werd vori ge week een voorlichtingbij eenkomst gehouden over drugs. Zeker voor Holten be langrijk, want het drugsge bruik is hier in opmars. Motorrijders maand ooit in Nederland - 7*- «jk Mi dubbeld: een op tweehonderd.' Er ondernemers beschikbaar worden zijn namelijk heel veel kleine prijs- gesteld.' Voor dc trekkingen uit de helaas- bonnen zijn drie prijzen in natura beschikbaar met een waarde van 49 euro. Daarnaast zijn er per trekking geldprijzen met een tota le waarde van driehonderd euro. Holten - Wegens ombouw- werkzaamheden bij station Deventer rijden er zondag 25 november geen stoptrei nen van en naar Holten. Ook vele andere treinen die Deventer aandoen, zullen dit weekend niet rijden. NS zet langs deze trajecten bussen in. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Voor meer informatie ligt er een folder in het postkantoor aan de G aardenstraat. Ook kan met NS Reizi gersinformatie worden gebeld: 0900-9292 (1,05 gulden per minuut). 1. Klanten ontvangen bij besteding van elke 10 gulden (bij de C1000 cn Albert Lleijn bij 25 gulden) een kraskaart. 2. Maximaal vijftig «tuks per besteding (bij besteding van 175 gul den ontvangt men zeventien kraskaarten). 3. Krast de klant een winnend kaartje dan ontvangt men een HHV- waardebon. 4. Dc klant levert het winnende kraslot in bij Foto ten Velde en men ontvangt de desbetreffende waardebon. 5. Deze waardebon kan men bij alle winkeliers van de HHV vrij besteden (tot en met 1 juni 2002) en deze bon is niet in te wisselen voor contant geld. 6. Alle belaas gekraste bonnen kunnen per tien stuks in een decem- beraciie-envelop /7//I worden gestopt. Op de envelop zet men de naam, adres cn telefoonnummer. De enveloppen kunnen dan in dc bekende rode bussen van dc HHV worden gestopt. L it deze in zendingen wordt maandag 26 november cn dc maandagen 3, 10, 17, 24 december een trekking verricht waarop geldprijzen zijn te winnen.in de vorm van gezamenlijk driehonderd euro per trekking en extra prijzen welke door dc deelnemende winkeliers beschik baar worden gesteld met een winkelverkoopwaardc van 49 euro. De ingeleverde enveloppen doen elke trekking weer mee. 7. De prijswinnaars van de loting zullen donderdags na elke trek king worden vermeld in het Holtens Nieuwsblad. Weekendweer: Zacht Wat wisselvalliger weer met veel bewolking en nu en dan wat regen of een bui. Vrijdag overdag enkele buien, afgewisseld door opklarin gen cn zon. De wincT komt dan uit de noordwest hoek en is vrij krachtig. Zaterdag en zondag lijkt het weer wat rustiger te worden in de atmosfeer. We krijgen dan veel bewolking en af en toe wat regen of ccn enkele bui, afgewisseld door wat opklaringen cn nu cn dan zon. Het is dan wel zacht met temperaturen overdag van 8.0 a 10.0 graden. De nacht temperatu ren zo'n 2.0 a 5.0 graden. Dit zachte weer komt door een zuid westelijke stroming die op gang komt. Voorlopig nog geen winter. Weerman, Freddie Paalman Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Woonplaats het opgeven van een nieuwe abonnee I Dh"m~' Inzenden aan 1 Adres: I Woonplaats Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hiptoj betaalt voer otr abonnement 1 Hij/zij betaalt voor dit abonnement Of 87 - per jaar/Is 39.40 per jaar /betaalwijze: per acceptgiro 0184.- per jaart€ 38.13 per jaar (betaalwijze automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1