ijsser; gemeentelijke informatie Rijssen. Reken daar maar op DONDERDAG 22 NOVEMBER 2001 HOI 3 ZA 9 informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 -12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur gemeente Slopen van bouwwerken en asbest Asbest in bouwwerken Asbest was vroeger heel populair en is met name in de bouw veel toegepast. Inmiddels is bekend dat asbest risico's kan ver oorzaken voor mens en milieu. Verkoop en toepassing van asbest is in Neder-land verboden. Bovendien gelden er strikte regels voor het slopen, afvoeren en storten van asbest-hou- dende materialen. Het is verboden om asbest in bouwwerken toe te passen. U mag dus bijvoor-beeld niet de asbestcement- platen van uw oude schuur opnieuw gebruiken voor uw nieu we schuurtje. De regels moeten ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk asbestvezels in de lucht komen. Vrijgeko-men asbest vezels kunnen door inademing in de longen doordringen. Dit kan op termijn longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker of stoflongen veroorzaken. De gezondheidsrisico's nemen sterk toe als asbest op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt (in de vorm van zagen, boren schuren, breken of schoonspuiten met een hogedrukspuit). Schriftelijke toestemming nodig voor slopen Voordat u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk sloopt heeft u meestal schriftelijk toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders. - Als er sprake is van het slopen van asbest uit bouwwerken dan heeft u altijd schriftelijk toe-stemming nodig van het col lege. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld het verwijderen van gelijm-de asbestbevattende vloerbedekking of vloertegels en het verwijderen van asbestbevattende golfplaten van het dak van uw schuurtje. Er zijn 2 soorten aanvraagformulieren, te weten voor sloop vergunningen en voor sloop- meldin-gen. Houdt, u er rekening mee dat u tijdig een aanvraag indient. Het college moet binnen 13 weken beslissen om een aan vraag om sloopvergunning. Op een sloopmelding moet het college binnen 8 dagen reageren. ■Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om sloopvergunning of sloopmel ding worden kosten (leges) in rekening gebracht. Asbestonderzoeksrapport Bij het indienen van een aanvraag om sloopvergunning moet in principe een door een deskundig as-bestonderzoeksbedrijf opgesteld rapport worden overgelegd waaruit blijkt of en waar zich in het te slopen deel van het bouwwerk asbest bevindt. Dit bedrijf moet beschikken over een KOMO-procescertificaat asbestonderzoek. Het asbestonderzoek is van belang in ver band met de selectieve sloop van asbest; het tegengaan van blootstelling van werknemers en derden bij de sloop van asbest en het voorkomen van hoge schoonmaakkosten na ille gale sloop van asbest. In bepaalde gevallen is een dergelijk onderzoek niet nodig. Controle en handhaving Houdt u er rekening mee |jg dat er streng wordt gecon troleerd en gehandhaafd! Dit geldt vooral als er asbest bij betrokken is. Het zonder vergunning of in afwijking van de voor schriften verwijderen van asbest uit bouwwerken vormt een risico voor de volksgezondheid en het milieu. De gemeente voert een actief handhavingsbeleid op dat gebied en zal bij overtredingen in principe handhavend optre den. Daarbij wordt samengewerkt met de politie en de Arbeidsinspectie. Bij handhaving kunt u denken aan een pro cesverbaal van de politie en/of dat de gemeente, op kosten van de overtreder, een deskundig bedrijf inschakelt om het asbest te verwijderen. Vooral als er sprake is van asbest kan dit de overtre-der op aanzienlijke kosten komen te staan. Ook door de Arbeidsinspectie wordt gecontroleerd en handhavend opgetre den. Informatie Voor meer informatie en aanvraagformulieren kunt u terecht bij de Publieksbalie van de sector Ruimte (kamer 201, telefoon nummer 854778). Ingekomen aanvragen (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van ontv de omschrijving van de aanvraag) 25 september 2001 13 november 2001 13 november 2001 13 november 2001 de Deze aanvragen kunt u i Hanagementondersteun locaThsQijssen. uitoefenen horecabedrijf aan Nieuwlandsweg 5 irVRijssen; houden Schwarzwalocross op zater dag 22 december \2001 in het Hollands Schwarzwald Vi Rijssen; aanwezig hebben vanVwee speel automaten in de inrichting aan de Graaf Ottostraat 52 in 2002\n Rijssen; aanwezig hebben van twèie speel automaten in de inrichting\aan de Haarstraat 50 in 2002 in Rijsst 5n op de stafafdeling Bestuurd kamer 214 in het gemeentel^ imeling klein chemisch afval Extra ini (KCA) In het buitengebied van de kern Holten vindt er een extra meling plaats opklonderdag 6 december 2001. De chemocar zal pp afroep KCA inzamelen in het buitengebied van de kern Holten. Deze chemocar zal op afroep het chemisch afval inzamelen/ U kunt zich melden bij de klachtenlijn die de neldingen registreert waarna de chemocar de gemelde milieu- Xoxen zal lege H\t telefoongtimmer van de klachtenlijn is; 0548 - 85 48 56 Verleende vergunningen lontheffin gen /toestemmingen/verklaringen van geen bezwaar (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van de verzending en de omschrijving van de vergunning) inzamelen kerstbomen door gospel- koorToda op zaterdag 5 en 12 januari 2002 in Rijssen; houden compostactie begin maart 2002 door de supportersvereniging S.V. Holten in Holten; houden collecte door de Hersenstichting Nederland van maandag 29 april tot en met zaterdag 4 mei 2002; verkopen vuurwerk uit het pand aan de Hogepad 1-45 op vrijdag 28, zater dag 29 en maandag 31 december 2001 in Rijssen; innemen standplaats voor de ver koop van kerstbomen door Mengvoeder Groep Holten van maandag 17 tot en met zaterdag 29 december 2001 op het terrein aan de Larenseweg 48 in Holten. Tegen een verleende vergunning, ontheffing, toestemming of verklaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. 9 november 2001 12 november 2001 12 november 2001 13 november 2001 15 november 2001 9 november 2001 9 november 2001 13 november 2001 6 november 2001, 20011073, Bevervoorde 7a te Rijssen, vergro ten woning; 6 november 2001, 20011072, Helhuizerweg 44 te Holten, bou wen tuinhuisje; 9 november 2001, 20010926, Erve Joost 2 te Holten, vergroten woning;. Vanaf vrijdag 23 november 2001 liggen voor een periode van vier weken (tot en met donderdag 20 december 2001) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, de bouwplannen ter inzage. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan dit bouwplan/deze bouw-plannen met toepassing van artikel 19, lid 3 WRO en/of artikel 50 WW). Tijdens de termijn dat de bouwplannen ter inzage liggen, kan een ieder zijn reactie schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Reacties zijn in principe openbaar. Bouwplan houden levende kerststal met live muziek op zaterdag 22, zondag 23 en woensdag 26 december 2001 van 16.30 tot 20.00 uur op het terrein aan de Meesterbosweg 5 in Holten; schenken zwak-alcoholhoudende drank tijdens het houden van de levende kerststal op zaterdag 22, zon dag 23 en woensdag 26 december 2001 door de heer J.A.M. Kamphuis in Holten; houden nieuwjaarsparty in de inrich ting aan de Enterstraat 20 op 1 janu ari 2002 in Rijssen. Tegen een verleende vergunning, ontheffing, toestemming of verklaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij de burgemeester van Rijssen. Voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden kunt u con tact opnemen met de stafafdeling Be-stuurs- en management ondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Hier liggen ook de verleende vergunningen, ontheffingen, toe stemmingen en verklaringen van geen bezwaar ter inzage. Ingekomen bouwaanvragenlmeldin- gen/aanlegvergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de in-houd van het bouwplan) 29 oktober 2001, 20011082, Reebokkenweg 8 te Holten, aanleg aarden wal; 1 november 2001, 20011083, Reebokkenweg 8 te Holten, plaat sen sanitaire unit; 1 november 2001,20011069, Fahr^nheitRtraat 4 te Rijssen, plaatsen windmolens op dak; 5 november 2001, 20011059, Berkenla^n 41 te Rijssen, bouwen hobbyruimte naast V/oning; 5 november 2001, 20010985, Lentfersweg 70 te Rijssen, ver bouwen woning; 5 november 2001, 20011070, NijlandstraaX^7 te Rijssen, vergro ten woning; 6 november 2001, 20011073, Bevervoorde 7kte Rijssen, vergro ten woning; 6 november 2001, 20011072, Helhuizerweg 44. te Holten, bou wen tuinhuisje; 6 november 2001, 20011071,Ter Maatstraat 1 te ftjjssen, vergro ten woning; 8 november 2001, 20011074, Hagslagen 46 en 48 teN^ijssen, ver groten woningen; 8 november 200120011075, Peller 6 te Rijssen, vergaten gara ge; 9 november 2001, 20010926, Erve Joost 2 te Holten, vergroten woning; Qovember 2001, 20011078, Veeneslagen 97 te RijssenX bou wen berging; 9 noveïH^er 2001, 20011076, Veeneslagen 99 te Rijssen,1 ten woning; 9 novembe)\2001, 20011077, Veeneslagen 99 te Rijssen, bouwf^ berging; 13 november^2001, 20011079, Molendijk Noord 74 te Rijssen, vergroten en verbouwen pand; Bovenvermelde bouwaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de I Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het I bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kunnen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publica/ie hun reactie schriftelijk kenbaar maken aan burge meester en wethouders van Rijssen. Reacties zijn in prin-cipe openbaar. juwplannen (artikel 19 WRO enlof artikel SO WW) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de in-houd van het bouwplan) 5 november 2001, 20011059, Berkenlaan 41 te Rijssen, bouwen hobbyruimte naast woning; 5 november 2001, 20010985, Lentfersweg 70 te Rijssen, ver bouwen woning; (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de in-houd van het bouwplan) 1 november 2001, 20011069, Fahrenheitstraat 4 te Rijssen, plaatsen windmolens op dak; 5 november 2001, 20010985, Lentfersweg 70 te Rijssen, ver bouwen woning; 8 november 2001, 20011074, Hagslagen 46 en 48 te Rijssen, ver groten woning; 9 november 2001, 20010926, Erve Joost 2 te Holten, vergroten woning; 13 november 2001, 20011079, Molendijk Noord 74 te Rijssen, vergroten en verbouwen pand; Vanaf vrijdag 23 november 2001 liggen voor een periode van twee weken (tot en met donderdag 6 december 2001) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, de bouwplannen ter inzage. De bouwplannen passen niet in het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan deze bouwplannen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstel ling). Tijdens de termijn dat de bouwplannen ter inzage ligt/liggen kunnen belanghebbenden hun reactie schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijs-sen. Reacties zijn in principe openbaar Verleende bouwverguiuiingenlnn (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de bouwplaats en de r^-houd van het bouwplan) 14 november 2001, 14 november 2001, 14 november 2001, 14 november 2001, 14 november 2001, 14 november 2001, 14 november 2001, 14 november 2001, 14 november 2001, 20010796, Wilhelrmnastraat 98 te Rijssen, vergroten woning; 20010481, Borkeldsvfeg 33, 59, 61a, 71, 71a, 71b, 71c, 71d, 71e, 77ten 79 te Holten, bou wen 11 recreatiewoningen; 20010784, Wildweg 67 tte Holten, vergroten recreatiewoning; 20010788, Wildweg 75 te fyolten, vergroten recreatiewoning; 20010827, NoordenbergstraXt 22 en 24 te Holten, plaatsen kap op garac 20010838, Dokter R Oosthoekstraat 24 te Rijssen, bouwen garage/berginc 20010799, Kryptonstraat 15 te Ri)ssen, bou wen bedrijfshal met inpandige woning; 20011024, Industrieweg 12 te Rijssen, bou wen tuinhuisje; 20010364, Larenseweg (ongenummerd) te Holten, bouwen kinderdagverblijf (tij delijk); 20010683, Barmsijs 5 te Rijssen, bouv dubbele woning. Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen\ bezwaren bestaan tegen de gedane mei-ding, kunnen belang hebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienén bij het college van burgemeester en wethou ders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de president van Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen/om voorlopige voorzie-ning. Daaraan zijn kos ten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksba-lie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoon nummer 854781. Daar liggen ook de verleende bouwvergun ningen ter/nzage. Adres gemeentehuis Schild 1, 7461 DD Rijssen KJlTiTTiPlirallïw4MB:tWïri1lH Postbus 244, 7560 AE Rijssen gemeente@rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehui Adres gemeentewerf Waagweg 4 in Holten Daltonstraat 2 in Rijssen Openingstijden gemeentewerf maandag tot en met vrijdag middags op afspraak elke donderdagavond ■ijt'i'iw milium Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten Verleende reclamevergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, het perceel en de inhoud van het plan) 14 november 2001, 20010872, Schild 2 te Rijssen, aanbrengen reclame-opschrift aan pand. Tegen een vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoon nummer 854781. Ingekomen sloopaanvragenlmeldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de sloopplaats en de in-houd van het sloopplan) 2 november 2001, 20011061, Industrieweg 4 te Rijssen, slopen asbestwand; 5 november 2001, 20011065, Broekwe^24 te Holten, slopen diverse opstallen; 9 november 2001, 20011067, BeumersteeX 13-15 te Holten, slo pen jongveestal (asbesXaanwezig); 9 november 2001, 20011066, ManeschijnswXg 22 te Holten, slo pen diverse opstallen (asbest aanwe-zig); Bovenvermelde sloopaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kame\ 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Verleende sloopvergunning/mededeling (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de sloopplaats en de in-houd van het sloopplan) 14 november 2001, 20011018, Dorperdijk 6 te Holten, verwijde ren asbesthoudende golfplaten van\ var kensstal. Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bez\ ren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belangheb\ benden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar\ indienen bij het col-lege van burgemeester en wethouders v ign. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de ArroncIïSsementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informati\ over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen mefde Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuisAlocatie Rijssen. kamer 201. telefoon nummer 854781. Wet milieubeheer (kennisgeving aanvraaó en ontwerpbeschikking) Ingekomen is het verzoeW om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van maatschap Lubbfersen-Loman voor de omwisseling van 139 vleesvaoxens naar (melk)rundvee en een her inrichting van de stallen daarvoor aan de Rutgersweg 4 te Holten. Het is de bedoeling ctét de vergunning verleend wordt onder voorschriften ter besonerming van het milie De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 3.21 van de vAlgemene wet bestuursrecht liggen vanaf 23 november 2001 /oor een periode van 4 weken (tot en met donderdag 20 Acember 2001) ter inzage bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kam/r 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Ook jenoemde datum liggen de stuk-ken nog ter inzage tot het vamae termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. De sfykkén kunt u inzien tijdens kantooruren (buiten de ope ningstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 854781 Tijdens de genoemde termijn kunt u uw bedenkingen schrifte lijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders kunt u de klachtenlijn bellen der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder wethouder W. Stegeman kunt Rijssen. Reken daar burgemeester J.A. H. Lonink. houder J. Flim-Gerritsen of wet-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 13