gemeentelijke informatie Rijssen. Reken daar maar op. 22 november 2001 HOLTENS NIEUWSBLAD Pagina informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.-vi. 9.00 - 12.15 uur do. avond 1S.00- 19.30 uur Denk mee met de Strategische Visie van de gemeente Rijssen! Kom op 28, 29 november of 4 december naar het Parkgebouw in Rijssen om mee te praten over de Strategische Visie van de gemeente Rijssen. Waarom? Omdat de gemeente Rijssen voor u een energieke gemeente wil zijn met een goede en veilige leefomge ving voor al haar inwoners en bezoekers, zodat volop ruimte aanwezig is voor ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. De gemeente wil de juiste balans vinden tussen het met zorg in stand houden van het natuurschoon en het active ren van eco nomische ont wikkelingen. Dit alles met Foto: studio 81, Rijssen ee" realisti- sche haalbaar heidsvisie die ook vraaggericht is en mogelijkheden van regio nale samenwerking benut. Waarbij het belangrijk is een open dialoog te creëren tussen inwoners en het gemeentebestuur met een klantgericht en effici-ënt werkende ambtelijke organi satie. Om dit de bereiken heeft de gemeenteraad een aantal gedachten geformuleerd via drie rondetafelge-sprekken met instellingen, verenigingen en geïnteresseerde burgers worden besproken. Deze rondetafelgesprekken vinden plaats op woensdag avond 28 november 2001, donderdag-avond 29 novem ber 2001 en dinsdagavond 4 december 2001. De gesprekken beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in zaal 1 van het Parkgebouw in Rijssen. Op 28 november 2001 wordt het thema ruimtelijke ontwikkelin gen behandeld. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als: bedrijfsterreinen, woningbouw, recreatiemogelijkheden, platte landsgebied/vrijkomende agrarische gebouwen enzovoort. Openbare vergaderingen De commissie welzijn, personeel organisatie vergadert op woensdag 21 november 2001 op om 19.00 uur in de raad zaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt I. Opening Foto: studio 81, Rijssen Op 29 november 2001 wordt het thema leefmilieu behandeld. Hierbij kunt u denken aan verkeersvei-ligheid, openbare orde, fysieke veiligheid. Ook staan tijdens deze avond thema's als kwaliteit van de openbare ruimte, wijkbeheer, afvalinzameling, handhaving, verkeer en vervoer centraal. Op 4 december 2001 wordt het thema voorzieningen behan deld. Dit thema is breed en betreft daar-door diverse onder werpen. Hierbij kunt u denken aan zorg, onderwijs, cultuur, sport, parkeren, win-kels/horeca, speciaal doelgroepbeleid (jeugd, ouderen, etc), werkgelegenheid, één loketfunctie in Holten. De Strategische Visie is een visie die de komende jaren door de gemeente wordt uitgedragen. Dit betekent dat aan u wordt gevraagd mee te denken over deze visie. Het gaat tijdens de rondetafelgesprekken niet over gede-tailleerde onderwerpen als: het plaatsen van een speeltoestel in een wijk, of het ver plaatsen van een hondentoilet. Interesse? Bent u geïnteresseerd en wilt u bij één of meer van deze avon den aanwezig zijn dan kunt u dit vóór woensdag 21 november 2001 aan de gemeente doorgeven. Dit kan op de volgende drie manie-ren: u kunt bellen met het telefoonnummer 0548- 854623, mailen naar h.kistemaker@riissen.nl of de antwoord- strook insturen naar de gemeente Rijooerr,stetódgbng Bestuurs- en managementonder-steuninV antwoordnummer 602,7440 VH Rijssen Wilt u aangeven met npeveel personen en op wel-ke avonden u komt? Ook kunt u de brochure Strategische Visie bikons opvragen, via mail, telefoon of de antwoordstrook. II. Taakveld welzijn, aanvang 19.00 uur 1. Verslag van de vergadering 31 oktober 2001 (wordt nagezonden); 2. Gebruiksvergoedingen Dorpshuis De Boschkamp; 3. Harmonisatie tarieven bijzondere evenementen; 1. Verhoging tarieven 2002 voor gebruik gemeentelijke sportaccommodaties/zwembad De Koerbelt (wordt nagezonden); 2. Vervanging uren coördinatie en organisatie ROC Twente Plus Vormings- en Ontwikke-lingswerk Volwassenen; 4. Mededelingen: a. Subsidieverzoek werkgroep Hulp aanTsjernobyl-kin- deren Holten; b. Verdeling middelen Regeling Vroegsignalering; c. Incidenteel subsidieverzoek Rijssens Leemspoor; d. Verzoek projectsubsidie Stichting Concordia Kunst Cultuur; e. Project-aanvraag aansluiting lokaal preventief jeugdbeleid-jeugdzorg. 5. Rondvraag. ill. Taakveld personeel organisatie Vindt geen doorgang, IV. Sluiting De stukken voor deze vergadering kunt u inzien op de stafade- ling Bestuurs-en managementonder-steuning, kamer 214 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. De commissie financiën, informatisering en automatise ring vergadert op maandag 26 november 2001 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt: Opening Taakveld financiën en l&A 1. Opening taakveld financiën en l&A. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 6 november 2001. 3. Mededelingen. - notitie stand van zaken invoering euro bij de gemeen te Rijssen. 4. Aanpassing gemeentelijke verordeningen in verband met de invoering van de euro 5. Agendapunt begrotingswijzigingen. 6. Rondvraag. 7. Sluiting taakveld financiën en l&A. C. Taakveld belastingen 1. Opening taakveld belastingen. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 6 november 2001. 3. Belastingvoorstellen 2002 (de verordeningen liggen ter inzage in de leeszaal). 4. Vaststelling diverse privaatrechtelijke tarieven 5. Aanschaf sluitmachine en couverteermachine. 6. Rondvraag 7. Sluiting taakveld belastingen. D. Sluiting Gemeentelijke tarieven Voor de gemeentelijke tarieven en heffingen geldt een en ander niet. Iedere gemeente heeft zijn eigen tarievenbeleid. De bur gers kunnen meestal voor specifieke dienst-verlening, zoals het halen van een paspoort of rijbewijs, alleen terecht bij het eigen gemeentehuis. Op vele gebieden heeft de gemeente dus geen concurrenten. Dat wil niet zeggen dat gemeenten door de komst van de euro de tarieven simpelweg kunnen verhogen. Intern wordt in de gemeentelijke or-ganisatie het uitgangspunt toegepast dat de burger door de overgang van gulden naar euro (gemiddeld) niet meer gaat betalen. Door de afronding van bedragen op 5 of 10 eurocent kunnen minimale verschillen ontstaan. Meestal wordt naar beneden afgerond. Wanneer er sprake is van inworp in muntautomaten kan dit beginsel niet altijd worden gevolgd in ver-band met de grootte van de te gebruiken muntstukken. Worden er de komende tijd tariefsverhogingen aangekondigd voor gemeentelijke tarieven en/of be-lastingen dan is dit niet het gevolg van de aanpassing van de gulden naar de euro. Deze wijzigingen komen dan voort uit de behandeling van de gemeentebegroting voor het komende jaar. Plaatsen bladkorven 2001 In het najaar komen bij de klachtenlijn veel klachten binnen over bladoverlast. De gemeente zet daar-om net als vorig jaar op diverse plaatsen bladkorven neer. U kunt in deze bladkorven het gemeentelijk bladafval gooien. De gemeente zorgt voor het periodiek leeghalen van de korven. Het is van groot belang dat in deze korven uitsluitend bladafval wordt gedeponeerd. In verband met de verwerking van het bla dafval (recycling) wordt ander afval niet geaccepteerd. Merkt u dat er iemand anders afval in de bladkorf deponeert, spreek deze persoon hier dan op aan. Blijft dit gebeuren, dan kunt u dit doorgeven aan de klachtenlijn, telefoonnummer 854856. Hieronder vindt u een lijst met straten in de locatie Rijssen en Holten waar de bladkorven zijn ge-plaatst. Rijssen Braakmansdijk, Diekjansweg, Geskesdijk, Dr. R Oosthoekstraat, De Höfte, Banisweg, Hagslagen 2x, Koninginneweg, Pr.Willem- Alexanderlaan 2x, J. Vermeerstraat, Nieuwlandsweg, Ruyterstraat, Van Galenplantsoen, Lentfertsweg, Leijerweerdsdijk, Opbroekweg, Stokmansveldweg, Wethouder H.H. Korteboslaan 4x en de Morsweg. De stukken voor deze vergadering kun\ u inzien op de stafade- ling Bestuurs-en managementonder-steVjning, kamer 214 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Op dinsdag 27 november 2001 vergaderen om 18.45 uur tot en met 20.00 uur de commissies Algemene Bestuurlijke en Economische Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling in de raadszaal van het gemeentehuis, locatie Holten.\ De agenda luidt als volgt: 1. Opening 2. Aankoop ten behoeve van Vletgaarsmaten 3. Sluiting De stukken voor deze vergadering liggen voor u ter inzage op ifdeling Bestuurs- en managementondersteuning, taakveld Voorlichting van het gemeentehuis, locatie Rijssen, Collectes Er wordt niei gecollecteerd in verband met een vrije periode tè} en met maandag 31 december 2001. Hebt u vrageh over een collecte dan kunt u bellen met de afde- j JA, ik kom naar de bijeenkomst van cle nieuwe üng Bestuurts-en managementonder-steuning, telefoonnum- Strategische Visie! mer 854623 ik kom op: Aftellen naar de Euro -€ j woensdagavond 28 november om 19.30 uur donderdaqavond 29 november 2001 om 19.30 uur 3 Meer concurrentie door de Euro! j dinsdagavond 4 december 2001 om 19.30 uur OAAO -. u - M Na 1 jartuari 2002 zijn er weer (euro)centen. Het is dan v Ik kont-met ersoneiV mogeliiK een bedrag van bijvoorbeeld 77 cent contant af te NaanT^\personerx rekenari, op de cent nauwkeurig. Soms is een on-dernemer Ari echte/niet blij met een prijs die eindigt op 7 of 3 eurocent. Hij heeft dan namelijk meer wis-selgeld nodig. Rondt een onder- p 't cl \neirier de prijzen naar boven af, dan worden zijn producten uVjellicht duurder dan bij de concurrent. Dan zouden klanten w P kunnen weglopen en dat risico willen bedrijven natuurlijk niet I lopen. Trouwens de Consumentenbond houdt scherp J NEE, ik kom hiet maar ik ontvang graag de brochure! u f in de qaten of ondernemers de euro qebruiken om de prijzen s.v.p. aankruisen hetgeen van toepassing is 3 3 te verhogen. Omdat de euro niet alleen in Nederland wordt inqevoerd, moe- roo un u ui nippen en ops ur i ee tgn bedrijven ook rekening houden met concurrenten uit het r pos zege naar. buitenland. Als brood, melk en kaas in Nederland goedkoper .sen, antwoordnummer 602,7440 VH Rijssen 3. E. zijn dan in bijv. Duitsland, kunt u deze verschillen straks veel beter vergelijken. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Holten Koninginnelaan, Bessinkpasstraat,\Aalstinksweg, Verzetstraat, Canadastraat, Koningin Wilhelmi-rvastraat, Nagelhoutstraat, Larensewge 2x, Lageweg, Schoutemstraat, Kolweg en de Holterenkstraat. Verlichtingsplan Defecte lichtmasten worden gerepareerd \ijdens de periodieke controles. Deze periodieke controles vinoen 3 keer per jaar plaats. Daarom kan het in het ongunstigste, geval 4 maanden duren voor een defecte lichtmast wordt gerepareerd. Buiten de periodieke controles worden defecte lichtmasten, die door burgers worden gemeld, binnen 1 maand repareerd. Defecte lichtmasten kunt u tijdens kantooruren mtelden bij de klachtenlijn, telefoonnummer 0548-854856. Voor een goede afhandeling van de reparatie is heObelangrijk dat u het lichtmastnummer opgeeft. Isolatie któchtstrip op de brievenbus. Isolatiedekens in kruipfyim ten. ufvbijvoorbeeld warmwaterleidingen van leidingwaterNso- latie voorijen. Een greep uit de meestal eenvoudige klusjes warmteverlies in een kamer, woning of schuur drastisch te vel minderen. Dat spaart het milieu, maar uiteindelijk de porte monnee. EnergiePrestatieAdvies (EPA) Het EPA geeft pan eigenaren van woningen (die voor 1998 gebouwd zijn) apn welke energiebespa-rende maatregelen het beste genomen kunnen worden. Daarbij houdt de adviseur rekening met uw wensen en budget. De overheid komt fl.350,— 158.80) tegemoet als u ten minste één van de maat-regelen uitvoert. In deXoraktijk is het EPA-advies gratis. Energiepremie Ook is er een flinke Energiepremie voor iedereen die zijn huis isoleert en^nergiezuinig verwarmt. Een huiseigenaar kan bij- Adres gemeentehuis Schild 1, 7461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen t 0548-85 48 54 f 0548-85 48 55 e gemeente pVijssen.nl w www.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend op: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en 's middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voorbeeld een forse premie krijgen als het dak, de gevel of de vloer wordt geïso-leerd. De premies zijn zowel van toepassing als de klus zelf wordt geklaard maar ook als deze wordt uitbe steed. Meer informatie? Voor een gratis folder kunt u bellen met de Posbus 5- infolijn, telefoonnummer 0800 - 8051 of kijk op de website www.vrom.nl. Voor EnergieprestatieAdvies of energiepremies kunt u bellen met 0900 - 1719 (0,30 ct 0,15 per minuut). Of kijk naarwww.epadesk.nl ofwww.energiepremie.nl. Minder reclamedrukwerk op uw deurmat Ergert u zich aan de stapels folders die uw wekelijks door de bus krijgt? Dan kunt u daar heel eenvou-dig iets aan doen een speciale sticker op uw brievenbus plakken. Aan u geadresseerd reclamedruk-werk kunt u stopzetten met een kort briefje. Het scheelt u ergernis en gesjouw en u draagt meteen bij aan een beter milieu. Stickers U hebt de keuze uit twee stickers, omdat veel mensen de huis- i aan-huisbladen wel op prijs stellen. Plakt u een nee/ja sticker, dan ontvana; werk, wel de huis-aan-huisbladen. Plakt u een nee/nee sticker, dan ontvang u geen reclamedruk werk en geen huis-aan-huisbladen. De sticker kunt u ophalen bij het gemeentehuis of kunt u tele fonisch aanvragen bij het DSMA, tele-raonnummer 0900- 2025095 (0,50 ct 0,23 per minuut). Dit kunt u ook schriftelijk aanvragen door een gefrankeerde envelop met uw eigen adres te sturen naar DMSA, postbus 23123, 1100TP^n Am-sterdam- ZO onder vermelding van het type sticker. Geadresseerd reclamedrukwerk Postorderbedrijven, loterijen en andere bedrijven perken met j gekochte adressenbestanden. Wilt u dit ook niet ontvangen, stuur dan een kaartje met vermelding van uw naam Wi adres gegevens naar DM-SA, antwoordnummer 666, 1000 TL in Amsterdam (geen postzegel nodig). Wanneer u geen reclame drukwerk wenst bij uw bank- en giro afschriften kunt u dirvstop- zetten door dit aan de betreffende bank te melden. Presentatie resultaten koopstromen- onderzoek kern Holten tailhandelsondernemingen (winkeliers) en de gemeentelijke I ovem&M^ijn erg geïnteresseerd hoe de plaatselijke detailhan del zich ontwikkelt. Dit wordt gemeten door het houden van enquêtes waanhshet publiek wordt gevraagd waar zij inkopen doen c.q. winkelerKwelke artikelen gekocht worden en welke bedragen hieraan >worden uitgegeven. Daarnaast wordt gevraagd naar de \kwaliteit van hel win-kelcentrum. Bovenstaande wordt een zogenaamd koopstromenonderzoek genoemd. In 2000 is in opdracht vanVfe provincie Overijssel een provinci aal koopstromenonderzoelk gehouden. Dit geeft aan dat het onderzoek niet alleen betrekking heeft op de plaatselijke situa tie maar dat ook een relatie wordt gelegd met de regio. Bij het onderzoek is de totale nieuwe e m e e n t e Rijssen betrok ken. De resulta ten zullen ech ter per kern op een afzonder lijke avond gepresenteerd worden. De presentatie van de resulta ten van het onderzoek voor de kern rïaatsvinden op dinsdag 27 november 2001 om 20.tl0 u in Met gemeentehuis locatie Holten. Op deze avond zal ook panctefcht worden besteed aan toekomstig detailhandelsbe- leid voor gemeenten als Rijssen zoals dit kan voortvloeien uit de Vijfae Nota Ruimte ordening van het ministerie van VROM maar ook zal stil worden gestaan bij mogelijke ontwikkeling I van de detailhandel in de kern Holten. Naast alle betrokkenen bij de detailhandel worden uiteraard voor deze avond ook alle overige belang-stellenden uitgenodigd. Foto Studio 81, Rijssen Adres gemeentewerf Waagweg 4 in Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf Rijssen iedere dag van 8.00-12,00 uur en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J. A. H. Lonink, wet houder j. Flim-Gerritsen of wet houder j. J. A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Klachtenlijn Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Voor een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. van der Borg,.wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Rijssen. Reken daar maar op.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 12