'Met name nieuwe terreinen stralen uit dat er iets gebeurt' Win nu 40,4 miljoen! 40# v? Open Huis Erik Huzen i-nsa Bijeenkomst ANBO Holten over politiek en burger Overlegorgaan Nationaal Park DePostcodeKanjeris weerde grootste prijs ooit! KANJER MILJOEN De showroom met uitstraling! nu 599,- 1199, 649,- Jaarlijkse tentoonstelling vogelvereniging in Bathmen Sport AGENDA Minder bezoek door mkz D( jnderdag 15 noyembi r 2001 IIOI.'I I \S NIEUWSBLAD Vletgaarsmaten - Burgemeester Jan Lonink heeft afgelopen vrijdagmiddag 9 november het nieuwe Esso-station van Erik Huzen geopend. Het uitge breide tankstation met winkel, showroom en ga rage staat meteen bij de ingang van het nieuwe industrieterrein Vletgaarsmaten aan de Provin ciale weg N332. 'Het is een nieuwe start voor een jonge ondernemer met een uit de hand gelopen hobby', begint Lonink zijn openingstoespraak. 'Het ondernemen zit bij Erik in de familie en de handelsgeest heeft hij van z'n opa's gekregen.' Erik begon zes jaar geleden met een autogarage aan de Markeloseweg. Het krijgen van de vergunningen wilde niet erg lukken. Zijn onderneming werd echter ged oogd mits hij zou gaan verhuizen naar Vletgaarsmaten wanneer die mogelijkheid zich voordeed- Het was vorige weck zover. 'Ik kan wel stellen dat du een fantastische plek is, waarbij de shop een groot be lang zal spelen', gaat de burgemeester verder. 'Mooi langs een drukke snelweg, terwijl de winkel elke dag tor 21.00 uur is geopend.' Volgens Erik zelf, zal dit be slist geen grote invloed hebben op de Moltense markt. Hij zal het voor een overgroot deel moeten hebben van langsrijdende automobilisten. 'Wel is het belang rijk een vaste klantenkring op tc bouwen', benadrukt Lonink. maar dc burgen ader heeft daar het volste ver trouwen in. Daarnaast zegt hij dat Huzen eraan meedraagt Vlet gaarsmaten dynamisch tc maken. 'Hopelijk komen er nu meerdere jonge ondernemers. Dat is zeker nodig voor Holten', benadrukt dc burgemeester, daarbij zeg gend dat de toekomstige bouw van jongeren woningen aan de Dorpsstraat hier ook aan zal gaan meedragen. (foto: Gert Perdon) Eggens in Enduro Harfsen Holten - ANBO Holten houdt donderdag 22 no vember een bijeen komst met het thema 'hoe sluiten de ideeën van de politiek en de wensen van de burger op elkaar aan?'. De bijeenkomst zal om 14.30 uur worden ge houden in de Bosch kamp. Holten - Burgemeester J.A.H. Lonink opent woensdagavond 14 no vember rond 20.00 uur het architectuurdebat dat in de grote zaal van het Parkgebouw gehou den wordt. Gesproken wordt over de 'ruimtelij ke kwaliteit op bedrijf sterreinen, noodzaak? En hoe?'. Diezelfde avond wordt bekend ge maakt welk bedrijfs pand de publieksprijs of de vakjuryprijs krijgt. Burgemeester Lonink vindt desgevraagd dat er \an de industrieterreinen in de gemeente dynamiek uitgaat. 'Met name de nieuwere terreinen stralen uit dat er wat gebeurt. Nieuwe be drijven, van dc laatste vijf jaar, doen iets aan hun presentatie'. Als u over bet gemeentelijk in dustrieterrein rijdt, wat valt u dan het meest op? De uitstraling en de d\na- miek die ervan uitgaat. En ook het aanzien: er is dui delijk geïnvesteerd in kwa liteit. Langs meerdere in valswegen van Rijssen vind je industrie; als ik dat vergelijk met elders vind ik dat de plaatselijke indus trie, zeker langs de invals wegen, cc goed uitziet. Wat me verder opvalt is dc diversiteit aan bedrijven. Op het nieuw aan tc leg gen industrieterrein kun je nog niet helemaal taxeren wat daar komt, maar de oudere terreinen zijn op vallend divers. Is er nog iets te verbeteren aan de verschillende terreinen? Het spu wellicht goed tqjn, evenals de autobedrijven, ook de meu belbedrijven en de keukenbe drijven bij elkaar te sletten. Je moet dan denken aan ^oiets als de meubelboulevard in Almelo. Dat heeft aan die bedrijven tak in Almelo een grote impuls ge geven. We zijn bezig met een ont wikkelingsplan voor De Mors; dat gaat om heront- wikkcling, zoals bij Nij- huis. Bij Dc Kol is het de uit drukkelijke bedoeling van de gemeente alles tc ver werven om dan samen met partners dat terrein te herontwikkclcn, in dit ge val voor woningbouw. Dc bedrijven op het industrie terrein De Kol worden verplaatst naar Vletgaars maten. Wordt bij het afgeven van bouwvergunningen ook reke ninggehouden met hoe een be drijfspand er aan de buiten kant uitgiet? Absoluut. Aan de hand van een beeldkwaliteits- plan kun je toch wel wat sturen. Ook in het verle den zijn stukken grond verkocht op voorwaarde dat rekening gehouden diende te worden met het becldkwali tci tsplan Dat schept in de eerste plaats een aantrekkelijk beeld. En het verhoogt ook dc aantrekkelijkheid voor an dere bedrijven. Bovendien is een mooi gebouw voor dc werknemers ook aan trekkelijk om in t.c werken. De beleving van een pand doet wel wat. In hoeverre bemoeit de gemeente sen stelt aan de bedrijven op het terrein, moet je als overheid jezelf ook ver plichtingen opleggen, en in dit geval zorgen voor een goede groenvoorzie ning. Wat verwacht u van Het De bat? 1 en geanimeerde discus sie op dc avond zelf. Maar dc opzet is natuurlijk om verder tc kijken dan alleen die avond. Je hoopt dat er, bij alle partijen die bij bou wen betrokken zijn, een kwaliteitsimpuls komt. Zo'n debat draagt er denk ik ook toe bij dat kwaliteit van architectuur iets is waarover |t nadenkt. |e hebt ccn klimaat nodig waarin dat nadenken over kwaliteit in bouw gedijt, en zo'n debat werkt daaraan mcc. Je ziet bijvoorbeeld dat in het centrum veel verloren is gc-gaan, en ook dat geeft dc plicht om voor kwaliteit in dc toe komst na te denken. En Burgemeester Ilont uk (Foto: Rinns \Ajdag) draagt ontwikkeling van de huidi- t het debat bi) aan 'dc ge bedrijfsterreinen en aan het industrieterrein? Dc gemeente is de beheer der van het groen. Een voorbeeld: op het indus trieterrein in Holten kon bij dc rotonde nog ccn be drijf komen. Maar dan was het hele terrein rond dc rotonde bezet door bcdri)- vcn. Dar vonden wc niet wenselijk en op bet nog open deel is een groen strook gepland. Als jc ci- Stegeman ziet het liefst dat de openbare wegen op de heuvelrug een rondgang maken. B.J.L. van Leeuwen van Ver eniging Natuurmonu menten ziet dit echter helemaal niet zitten. 'We praten hier niet zomaar over een park maar over een Natio naal Park. We hebben de Toeristenweg en str aks de steunpunten langs het park waar toe risten een ommetje kun nen gaan maken. Als er in het park zelf dan ook nog eens rondweggetjes komen, dan gaat dat te ver. Het is juist dc be- ?erk. De Postcode Loterij geeft een recordprijs weg! De PostcodeKanjer is de groot ste prijs die ooit in Neder land is uitgekeerd en bedraagt maar liefst 40,4 miljoen gulden! PostcodeKanjer Lik jaar valt op Nieuwjaars dag de PostcodeKanjer - de allergrootste prijs van Nederland. En zo hoog als dit jaar is de Kanjer nog nooit geweest: 40,4 miljoen. Veertig-miljoen-vier-hon- derd-duizend gulden! Stelt u zich eens voordat u Komt Hennyditjaar bij a in de wijk de Kanjer uitreiken Zorg dan dat i'i vooraan staat! zoveel geld wint... Dat zou geweldig zijn! Maar daar voor moet u wel meespelen. Anders staat li straks met lege handen, en delen uw buren de winst. Vele winnaars In de winnende postcode verdeelt de Postcode Loterij 30,8 miljoen gulden. En alle deelnemers in dezelfde wijk als de winnende postcode verdelen nóg eens 9,6 mil joen gulden! Als de Kanjer door üw wijk gewonnen wordt, en dat kan maar zo gebeuren, zorg dan dat vooraan staat. Stuur de bon vandaag nog op. Want hoe meer loten, hoe groter uw deei van de prijs! Ben Post, Nationale Postcode Loterij BON VOOR KANJER-MILJOENEN ✓Ja ik wil kans maken op de PostcodeKanjer en de honderdduizenden andere prijzen van de Postcode Loterij. Hiermee steun ik 35 goede doelen. Ik wil graag (aankruisen a.u.b.f. 4 loten a 15,- 3 loten 15,- 2 loten a 15,- 1 lot a 15,- Inclusief Jackpot/erdubbelaar :r JackpotVerdubbelaar. Ik betaal dan 12,50 per lol lie Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om voor elke trekking (13 per jaar) de inleg van onderstaande rekening af te schrijven. ros,cod.- dlTTCJ POSTCODESTRAATPRIJS 425.000, en voor 2235 AS 017 extra: een BMW! 2235 AS in Valkenburg winnende loten Winnen doe je bij... de Postcode Loterij! (Post)banknummer Datum. Handtekening: Bon uitknippen en in oen envelop (zonder postzegel) opsturen naar Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 1100 VM Amsterdam. I NATIONALE ILOTERIJi doding het verkeer eruit te halen en niet dat str aks half Nederland door het park rondjes zit te rijden.' De rondgangen alleen toegankelijk ma ken met een 65-plus- kaart ziet ze ook niet zit ten: 'Dan nemen de om a's straks het hele gezin mee en hebben we nog half Nederland in het park rondrijden.' Volgens secretaris Schiphorst zijn er nu al wel twee rondwegen in het park ingetekend. Een aan dc noordzijde bi] Nijver- dal en ccn aan dc zuidzijde- bij Holten. Ook dc Toeristenweg bleek een heikel punt in dc vergadering van afgelopen maandag. Stegcman gaf aan dat in het rapport wordt gesproken over eventuele sluiting van dc Toeristenweg of het aan brengen van drempels. ■Wij willen liever dc Toe ristenweg houden zoals nu. Er .30 kilometerzone van maken zou kunnen, maar kan tegen wettelijke problemen oplopen. Je moet obstakels in dc weg aanbrengen, zodat er ook daadwerkelijk niet harder kan worden gereden dan 30.' Stegcman ziet dit niet zitten. 'Daarom moet het een 50-kilomcterweg blij ven. En niet afsluiten, want toeristen willen er zondags graag gebruik van maken om van de natuur tc kunnen genieten.' Schiphorst geeft hem de toezegging dat de Toeris tenweg" thans openblijft voor gemotoriseerd ver keer. Toch kan de weg eventueel later worden af gesloten wanneer toekom stige gemeenteraden du besluiten. Das kon hier in eerste in stantie absoluut niet mee les en: 'Ik maak hier ernstig bezwaar tegen, want dc Toeristenweg moet hoe dan ook open blijs en.' Daarnaast eiste hij maxi maal dertig parkeerplaat sen en mag de weg niet worden doorbroken door zogenaamde knippen. Hierdoor moet een klein omweggetje worden ge maakt, ss'illcn automobilis ten dc sveg vervolgen. Voorzitter R. banning be nadrukte dat het overleg orgaan niet kan beslissen over het in de toekomst openblijven van dc Toe ristenweg. Die beslissing ligt bij toekomstige ge meenteraden. Wel kon hij Das verzekeren dat dc ssreg in de nabije toekomst ze ker openblijft. Dc Jong Schouwenburg ziet daarbij het liefst dat dc sveg wel wordt afgesloten voor forensenverkeer Hierdoor zou hem de druk er al groot deel af zijn. Das ech ter, houdt het bij dc huidi ge sluiting van 21.00 tot 9.00 uur. Na deze aantekeningen te hebben gemaakt, kon het overlegorgaan toch na veel pijn en moeite ak koord gaan met het voor gestelde recreatief inrich tingsplan, opgesteld door bureau Arcadis. olgcns DEURENSPECIAALZAAK Showroom Nijverheidsstraat 1 - HAAKSBERGEN - Tel. (053) 573 57 77 Twente's Grootste Fietsspeciaalzaken De allernieuwste modellen uit voorraad leverbaar en op verzoek gratis thuis bezorgd. Sinds 1925 SNELLERS MAAKT DIRECT WAAR TOT"fcO% BETER AF Dit is altijd 160% beter dan de actie na 5 jaar geen geld terug Goedkoper dan alle MEGA RIJWIELSTORES en FIETS GIGANTEN FISCUS BETAALT TOT 52% MEE Ondernemers laai uw werknemers profiteren van de fiscale bedrijfsfietsregeling Wij advise ren en leveren op gunstige voorwaarden sneLFieTsplan Inlichtingen: FAX 074-2780542 Giant Avant Giant Tourer auto D Harfsen - Topmoto- crosscr Erik Eggens meldde zich op het laat ste moment aan voor deelname aan de endu ro in Harfsen zaterdag 17 november. Natuur lijk zullen ook Erik Da vids en z'n broer Alan aan de start verschijnen. Dc Drent die dit jaar de- bronzen medaille pakte in het Wereldkampioen schap motocross in dc 125 cc klasse zal het thuisrijdcr Pedro Tragtcr flink lastig gaan maken. de onalc titel I heeft voor dc eindstand I niets tc duchten van Eg- j gens. Dc voormalige wereld kampioen zal echter niet I graag zijn gezicht verlie zen door op eigen terrein tc verliezen van Eggens. I Door de deelname van Eggens krijgt dc jubileu muitgave (25ste enduro, een extra tintje. Dc motorclub HAMAC is dan ook zeer content met I dc aanwezigheid van de j Drent. dc herontwikkeling van de oudere terreinen. Bathmen - Vogelvereni ging Bathmen-Holten houdt zaterdag 24 en zondag 25 november de jaarlijkse clubtentoon- stclling. Deze zal wor den gehouden in zaal De Brink aan de Brink 1 tc Bathmen. Op dc tentoonstelling zijn kanaries, tropen, wildzang, duiven, kwartels, parkic- c grote par ten en divi kictcn aanv Dc vogelshow wordt vrij dag 23 november om I 20.00 uur geopend voor leden, inzenders, genodig- r de en adverteerders. Het publiek is zaterdag I van 1 Ktot 18.00 uur cn 1 zondag van 10.00 tot 17,00 uur welkom. Tevens is er een grote verkoop- klasse aanwezig. Blauw Wit Zaterdag 17 november Blauw Wit 1 - Sp. Haarlo I,14.30 uur: Blauw Wit 2 - SVVN 3, 12.30 uur; Blauw Wit 3 - DVO '71 4, 14.30 uur; SVZW 6 - Blauw Wit 4,14.30 uur (vertrek 13.15 uur); Ecrbeekse Bovs 9 - Blauw Wit 5, 14.30 uur (vertrek 13.00 uur); IJsscl- strcck Al - Blauw Wit Al, 14.30 uur (vertrek 13.00 uur,: Hcetcn BI - Blauw W it BI, 14.30 uür (vertrek 13.15 uur); Blauw Wit Cl - Maricnheem Cl. 11.30 uur; SVV'56 MB1 - Blauw Wit MB1, 11.00 uur (ver trek 9.30 uur); Hcetcn D2 - Blauw Wit Dl, 9.15 uur (\ertrck 8.15 uur); Nijver- dal D2 - Blauw Wit D2, 10.00 uur (vertrek 9.00 uur); Blauw Wit D3 - Wij- he '92 D4, 10.30 uur; Blauw Wit El - Raaltc E2, 9.30 uur, Dalfsen E5 - Blauw W it E2, 10.15 uur (vertrek 9.00 uur); Rohda R. 1-5 - Blauw Wit LI, II.0(1 uur (vertrek 9.45 uur); Blauw Wit L2 - Wij- hc '92 F2, 9.30 uur; Hce tcn L3 - Blauw Wit 1-3, 10.30 uur (vertrek 9.30 uur). Zaalvoetbal Donderdag 15 novem ber Blauw Wit 2 - CjV'crs 2. 22.00 uur. Vrijdag 16 november Avanti F2 - Blauw Wit 1, 19.30 uur (vertrek 18.30 SV Holten Zaterdag 17 november Holten Al - Raai te Al, 14.30 uur; Terwolde BID i - Holten BI, 14.30 uur (vertrek 13.00 uur); ABS Cl - Holten Cl, 14.30 uur (vertrek 13.15 uur); Hol- ten C2 - Markelo C2, 12.00 uur (vertrek 11.15 uurr. Holten Dl - Rohda R. D2, 1 l.dO uur; Holten D2 - Enter D2, 11.00 uur: Enter El - Holten El, 10.00 uur (vertrek 9.00 uur,; SVZW E2 - Holten E2, 9.00 uur (vertrek 8.00 uur); Holten E3 - Excelsi or'31 F.8, Iti.flO uur; Hol ten E4- Excelsior '31 EIK 10.00 uur; Holten F1 - En ter Vooruit Fl, 11.00 uur; Enter Vooruit F2 - Holten F2.10.45 uur (vertrek 9.45 uur); Enter F3 - Holten F3, 10.00 uur (vertrek 9.00 uur). Spanning loopt op aan top schaakcompetitie Holten Holten - De koploper in de Holtense schaak competitie, Gerrit Lug- genhorst, speelde afge lopen maandag 12 no vember gelijk tegen zijn naaste belager Ben van de Griendt. Dit resultaat stelde |im Klingc, die won van Henk Jongman, in staat het gat enigszins te dichten. Door zi|n remise tegen Ben raakte Gerrit zijn honderd procent score kwijt. Frik Bosman is nu de enige schaker met ccn dergelijke score. Fcn ander interessant duel was die tussen vader en zoon Van Beek. Bas won dit prestige duel. 1 lenk Jongman cn Henk van Beek verloren van )im Klingc cn zoon Bas. Dick van der Knaap en Bcrtus van Beek kwamen remise overeen, terwijl Teun Scheurwater zijn vijfde re mise van het seizoen bin nenhaalde en wel tegen Dinant van Beek, Fr is nu een duidelijk kopgroep van drie (Gerrit. Jim en Ben) ontstaan met daar achter op redelijke afstand een subtop dat gelijk aan overgaat in middenmoot cn staartgroep. Ook in de ze onderste regionen von den enkele interessante duels plaats. Zo kwamen Alrik Baltus en Johan Klein Tccselink remise overeen en won Roelf de Jonge van Rick Romp. Het meest dramatische duel vond echter plaats tussen Rob Gcrvcdink Nijhuis en Ronald Klein Tccselink. In winnende- positie gaf Rob zijn dame voor een toren. Hij kon nog met remise wegko- Uitslagen Eendracht De uitslagen van de on derlinge schietcompeti- icwccr Klasse A I A. Paal* mn 1X1; 2 V Paalman 163; l:. Hoes 161 Klasse B: I M. anstoot 149; 2 M. Krikkink 38; 3 15. Tiekink 1.37. Klasse 1 (i. jansen 145; 2 J Slui- Opgclcgd 55— j Schup- pert 186; 2 A. Paalman 1 .3 Nijendijk 1 ~3. 4 15. lansen 1~2; 5 A. Pckkeriet El; 6 1. llase 158; I.. Struik |5n Pistool: 1 II. Paalman; 2 A. Schuppert 166; 3 (i I layer slag 155. Yuufbuks: 1 S. 70; .3 \V. I .eel link 6"; 4 (i. Murine 66. Holten - Het bezoekers aantal in Holten is vol gens WV-kantoorbc- hcerdcr Marijn Huls bergen dit jaar behoor lijk gedaald door de mkz-crisis. Vooral de maanden april tol en met juli laten teruglo pende cijfers zien. Hij zei dit onlangs tijdens de ledenvergadering van VVV Holten. hij daarbij aan dat de i fers juist vanaf oktol weer lichtelijk bijtrekker i totaal .- VVV

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 7