Liefde geven aan een ander is zeer belangrijk' 'Ik heb het Fienpreuvergevoel helemaal in me opgezogen' Vergadering VVV Holten Najaarsconcert HMV Holtenaren doen mee aan Regio Songfestival Kinderen Tsjernobyl leren fietsen door Stam D66: Toeristenweg straks afsluiten voor verkeer Bouw woningcomplex aan Dorpsstraat nog niet rond DONDERDAG 15 NOVEMBER 2001 HOI .TENS X IE UWSBJ .AD Mossink - Dc Holtcnsc Muziek Vereniging heeft afgelopen zater dag haat najaarsconcert gehouden. Dit werd gedaan onder het the ma: HMV vertelt... Het orkest bracht onder meer Kabouter Plop. (Foto: Joban Bolink) Bathmcn - Gerjanne Meijerman uit Dijkerhoek en Anouk Monninckhof uit Holten deden afgelopen vrijdag 9 novem ber in Bathmcn mee aan het Regionaal Songfestival. Dit werd georganiseerd door de Bathmense carnavalsvereniging dc Bathmense Pompers. Gerjanne is zangeres bij de Dijkerhoekse groep Cold Shot en deed drie jaar geleden voor het eerst mee met dit ludieke zangfestijn in café De Blink. Vorig jaar won ze zelfs dc hoofdprijs. Deze keet had ze gekozen voor het nummer Sweet Child O' Mind van Guns n' Roses. 'Ik heb het gezongen in de versie van Sheryl Crow, die zingt het hoger en minder ruig. Dat past beter in deze sfeer', vindt Gerjanne. Het nummer heeft ze enkele keren gezongen en eenmaal met de begeleidende band Kabaal. Dit ging zeer goed, maar toch dacht ze niet weer met de hoofdprijs naar huis te kunnen gaan. 'Er zijn veel andere zeer goede kandida ten. Het is ook allemaal een stuk professioneler dan vorig jaar.' Anouk Monninckhof is een nieuweling op dit songfestival. Zij komt eigenlijk uit Borne waar ze speelt in de band Pilot. Ze woont nu echter op de Borkeld en werkt bij kinderdagverblijf Kakelbont. 'Ik deed het nummer Breuk Down That Wall van Anouk, omdat ik het ontzettend gave muziek vind', geeft ze aan. Vrienden probeer den haar vorig jaar al over te halen mee te doen, maar toen was dc deelnemerslijst vol. Anouk was zeer zenuwachtig voor haar optreden en blij dat het al lemaal achter de rug was. Een kans van winnen gaf ze zichzelf niet. 'Janis Joplin deed het ook heel erg gocd.'fFoto: Joban Bolink.) Holten - De Wit-Russische kinderen die in Hólten vakantie vieren, hebben zaterdagmorgen de door fietsenzaak Stam beschikbaar ge stelde fietsen afgehaald. De kinderen kunnen niet fietsen, dus het was voor hen een spannend gebeurtenis. Eerst moest worden ge keken naar dc juiste maat fiets en daarna werden ijverige pogingen gedaan de fiets te besturen. Vaders en moeders die achter fietsen aanrenden. Al snel fietsten de kinderen hun rondjes en mochten ze dc fiets meenemen naar huis. Vertelling door Ben Hartemink Julekcsweg - Ben Hartemink komt zondag 25 november naar de Julekesweg 1. Hij ver telt over het verhaal De boer die sterft, 90 jaar geleden geschre ven door de Vlaamse schrijver Karei van de Woestijne. Deze vertelling werd in de loop van dc jaren steeds weer herdrukt en de titel prijkte op ontelbare li teratuurlijsten voor eindexamens. In Dc boer die sterft beschrijft Van de Woestijne dc laatste uren van een oude boer die alleen en eenzaam in zijn bed, geholpen door zijn herinneringen in het rei ne komt met zijn leven. Hij is be reid dc laatste grens te nemen. Ben Hartemink kortte het verhaal in tot een vertelling van een klein uur en bracht die ten gehore in huiskamers en op andere locaties. Hij doet dit 25 november om 16.00 uur in de boerderij aan de Julekcsweg 1 in Holten. De Julekesweg is een zijzandweg van dc Bcuscbergerwcg. Parkeren kan het beste in de berm langs de Beuscbcrgerweg. Reserveren kan bij Eva Boerma, telefoon 0548 - 366949. Entree kost 15 gulden. Jubileumconcert Mannenkoor Kandelaar - Het Holtens Mannenkoor (HMK) bestaat deze maand 25 jaar. Ter gele genheid hiervan geeft het koor vrijdag 23 november om 20.00 uur een jubileumconcert in De Kandelaar. Onder leiding van haar dirigent W.J. van Asselt heeft het koor voor deze avond een zeer geva rieerd programma ingestudeerd. Zo zullen werken van Bach, Schubert, Mozart en veie anderen ten gehore worden gebracht. Aan het programma verlenen, behalve het mandoline-orkest Wandola uit Hengelo, ook Han Kolthof (pianist) en Ansjalink (sopraan) hun medewerking. CDA-kamerleden naar Kandelaar Kandelaar - De jaarlijkse be zinningsdag van het CDA in Overijssel wordt zaterdag 17 november in Holten gehou den. Er wordt gesproken over de 'C' in CDA en de regionale wortels van de partij. Tweede Kamerlid Clémcncc Ross - van Dorp uit Brccdenbroek (Gld.), bekend van het euthana siedebat, zal ingaan op de vraag wat de toegevoegde waarde is van een christen-democratische volkspartij in dc samenleving van vandaag. Het Kampensc Tweede Kamerlid Theo Rietkerk zal spre ken over het belang van regionale volksvertegenwoordigers in Den Haag. Ook andere Overijsselse (kandi daat-) Kamerleden zullen aanwe zig zijn op de Holtense dag die van 10 tot 13.30 uur wordt gehouden in De Kandelaar. Gesprek en discussie staan op de ze dag centraal. Er zal onder meer een Lagerhuisdebat worden ge houden onder leiding van Eddy van Hyum, raadslid voor het CDA in Zwolle. D66 kiest voor Rijssen-Holten Holten - D66 Rijssen-Holten kan zich goed vinden in de keuze van de bevolking, de nieuwe gemeente de naam Rijssen-Holten mee te geven. In een enquête onder de inwo ners van de nieuwe gemeente werd deze naam het meest ge noemd. D66 kan zich hierin vinden omdat het de gezamenlijkheid goed naar voren brengt. Volgens dc^partij wordt de naam zo breed gedragen dat dc keuze voor dc hand ligt. D66 roept dan ook het college van B en W en de gemeenteraad op de uitslag te respecteren en in de lijn met het onderzoek te be sluiten. Fusie Spectrum Lochem - Spectrum Wonen gaat vanaf 1 januari 2002 fuse ren met dc Rijsscnsc woning bouwvereniging AWR/ Sint Joseph en de Woningstichting Markelo - Diepenheim. Daarnaast komen er twee nieuwe vestigingen van Spectrum Wonen in Rijssen en Markelo, zodat dc vereniging makkelijker bereikbaar is voor onder ander Holtcnaren. Bijeenkomst NBvP Flolten Vosman - NBvP Vrouwen van Nu Holten houdt maandag 19 november haar afdelingsavond in zaal Vosman aan de Oranjestraat. Dit begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. J. de Wolde uit Staphorst is uitge nodigd voor een het geven van een diapresentatie over wonen, werken en klederdrachten in Staphorst en directe omgeving. Hij is oud-voorlichter van de ge meente Staphorst. A. Dikkers - Wegstapel houdt dinsdag 27 november een diamid dag. Ook dit is bij Vosman en be gint 13.30 uur. Zi) laat dia's zien van de Kolschool in dc jaren 1969 tot en met '75, uitstapjes van de plattelandsvrouwen en van dc ge meente Holten. Verder wordt er een cursus gege ven in het lood bewerken, er wordt een pop gemaakt en is er in november nog een middag kerst kaarten maken. Langskomen is altijd mogelijk. Voor meer informatie: 0548- 362426. (Foto: Gert Perdon) Kandelaar - Met een grote Oad-bus kwamen 29 kinderen uit de omgeving van het Russische Tsjernobyl afgelo pen donderdag 8 november rond 14.00 uur aan in Holten. Hier gaan ze acht weken va kantie vieren en worden zolang bij gastgezinnen onderge bracht. Vcrlegend kijken de uit de bus stappende kinderen naar de gast gezinnen die bij de Kandelaar klaarstonden de Wit-Russische vakantiegangertjes welkom te he ten. Juffrouw Olga laat ze in een rij van drie opstellen om daarna onder luid applaus de Kandelaar binnen te stappen, waar ze wel kom werden geheten door Stichting Tsjernobyl Kinderen Holten en wethouder Jannckc Flim-Gerritscn. Begeleider Henk-Jan vertelt hoe de reis naar Wil-Rusland is ge weest. 'We zijn eerst naar Delfzijl gereden om daar veertig kinderen op te halen en terug te brengen naar Rusland.' Deze groep had net de welverdiende vakantie ach ter de rug. De reis verliep voor spoedig. Aangekomen in dc om geving van Tsjernobyl werden ze hartelijk ontvangen bij dc scholen van dc kinderen. 'Wc kregen brood met zout aangeboden, wat symbool staat voor onvergankelij ke vriendschap.' De Holtcnsc groep wist niet wat ze zagen. 'Door een storm, eerder dit jaar, waren ramen van het schooltje gebroken en lekte het dak', vertelt I-Ienk-Jan. 'Ook wa ren er veel gebreken aan dc sport hal. Zo hebben ze daar veel ge brek aan spullen die wij hier in overvloed hebben.' Volgens hem zijn dc mensen cr erg arm, kennen ze geen leidingwater en doen ze hun behoeften in een gat in dc grond. Wat Henk-Jan opviel tijdens het afscheid tussen de kinderen en de ouders, was dat ze nauwelijks emoties tonen. 'Een kindje begon te huilen en wilde niet mee. Xa een tijdje hebben we haar toch kunnen overhalen en nu zit ze hier.' Alhoewel de reis terug goed is verlopen, werden onderweg wel drie kinderen ziek. Wethouder Jannekc Flim- Gerrttsen bedankte de Stichting Tsjernobyl Kinderen Holten voor hun inzet. 'Wij zijn zeer te spre ken dat jullie wereldwijd kijken in plaats van alleen naar het eigen dorp. Liefde geven aan een ander is zeer belangrijk.' Receptie 33-jarige carnavalsvereniging De Fienpreuvers Vosman - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers bestaan 33 jaar. Omdat dit een veelvoud is van het gekkengetal elf, ziet het carnaval dit als een jubi leumjaar. Daarom hield de ver eniging zaterdag 10 november een receptie in Zaal Vosman. President Teun Deijk opende dc bijeenkomst door te zeggen dat de geüniformeerden van dc Fienpreuvers met hun nieuwe kle dij cr helemaal tegenaan kunnen. Verder vertelde hij dat er door Wim Dogtcrom een compilatie is gemaakt van video's die beelden van het Holtcnsc carnaval laten zien. Wim: 'Ik heb uren en uren na die video's zitten te kijken en ben drie keer in slaap gevallen. Het kostte dan ook heel wat tijd cr het beste uit te halen en een vi deo te maken die 33 jaar Fienpreuvers omvat, zonder ie mand tekort te doen.' Tijdens de receptie werd een pro- mottcfilmpjc getoond in de vorm van een 'echte' uitzending van het NOS-journaal. Ms enige spreker was burgemees ter Jan Lonink uitgenodigd. 'Ik heb me net lid gemaakt van dc Fienpreuvers. Teun Deijk liet weten dat dc Fienpreuvers naast alle bestaande bestuursorganen nu ook een Raad van State kent. Lonink: 'Dat zo veel zotheid zoveel bestuurders nodig heeft. Maar goed, wij heb ben zelf ook vijf wethouders.' Hij gaat verder: 'Wie de carnavalsver eniging kent, weet dat cr heel ver antwoordelijke bestuurders in zit ten. Naast het carnavalsfeest, op tocht en de cafétocht komt er nog veel meer bij ki|ken. Zo is er aan dacht voor kinderen, ouderen, zieken en gehandicapten. Niet al leen tijdens het carnaval, maar het hele jaar door.' Prins Gert van Evertjes mocht met z'n Adjudant Marco van Menum als laatste Prins van dc zelfstandige gemeente Holten ook een toespraak houden. 'Ik heb het Fienprcuvcrsgcvocl in me opgezogen. Wc zijn Fienpreuvers geworden en zullen dat altijd blij ven. Ludiek en serieus gaan bij dc vereniging echt samen.' (Foto: Joban Bolink) Vervolg van voorpagina Ook regiomanager Inge Hendriks zegt blij te zijn met een vorming van een platform in Holten. Het platform kan een jaarplan maken van wat er op lokaal niveau afspeelt en dit kortsluiten met de Regio WV. Zoiets bestaat er al in Hellendoorn en wordt op dit moment opgezet in Vriezenveen.' De aanwezige leden kunnen zich wel vinden in het voorstel van het bestuur. Nikkels geeft aan dat het opzetten van de Regie; VVV veel geld gaat kosten. 'Van dc Kamer van Koophandel komt honderd duizend gulden startsubsidie vrij. Dat lijkt heel veel, maar als je dat verdeeld over de zeven deelne mende WV's zal het geld al bin nen een maand op zijn.' Het is daarnaast volgen Nikkels zeker niet zo dat Holten betaalt voor dc andere deelnemende gebieden. 'Het in te brengen geld van Holten valt onder de midden- Jan Nikkels benadrukt dat de ko mende fusie niet inhoudt, dat het werk voor het lokale bestuur in eens stil ligt: 'Wc gaan eerst gewoon op de ou de voet verder totdat alles rond is.. Daarnaast: laat: hij weten dat ook onder de nieuwe situatie het VVV kantoor blijft bestaan. Bijeenkomst bejaardensoos Holten - Lichtcrink uit Rijssen heeft vorige week dinsdag 6 november een lezing gehou den bij de Bcjaardensocicteit Holten. Hij liet dia's zien van natuur in Twente. Dc fotoreis begon in het Lutterzand met: een mooie zand- ophoging aan de Dinkel. Prachtige herfstkleuren in de bos sen en langs de riviertjes. Zo ging de reis langs de Pelmolen in Rijssen, waar toeristen krijgen te horen over gerst en olie die hier werd verwerkt. In de Havezate te Rijssen is de Oudheidkamer gevestigd en bo ven in de toren zit de bosuil. Ook de ransuil met zijn jongen was een moot plaatje. Boerderijen met dc grote baander of onderschoes, verder een keur van paddestoelen onder meer de rode vliegerzam en de heksenkring, dc libelles en wci- dejuffer aan de Bosbeek. Opbrengst sponsorloop Holten - De onlangs gehouden sponsorloop voor Stichting Tsjernobyl Kinderen Holten bij Meermanskamp heeft 9.219,45 gulden opgebracht. Kerstkaarten Holten - Nido Universal zal dit jaar geen kerstkaarten versturen naar relaties. In plaats daarvan wordt het geld hiervoor beschik baar gesteld voor dc kinderen uit Tsjernobyl. Geld voor reisje Holten - Monuta Charity Fonds stelt drieduizend gulden voor Stichting Tsjernobyl Kinderen Holten. De kinderen gaan vrijdag 28 december met: de bus een dag naar Burgers Zoo in Arnhem. Dc kosten hiervan worden gedragen door Monuta. Holten - D66 blijft voorstander de Toeristenweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Wandelen en fietsen moeten de nadruk krijgen in het toekom stige Nationaal Park. Een steunpunt rondom het NS- station in Holten is volgens D66 een goede keuze. 'De plaatselijke rietsverhuurder bevindt zich op enkele honderden meters van het gebouw', benadrukt Dick van der Torre van D66. 'Er is horeca op enkele meters afstand te vinden, de WV zit in de buurt en ruime parkeergelegenheid op dc Kaltsicrmansweide is lopend te bereiken.' D66 vindt dat het steunpunt NS- station een natuurlijke verbinding moet maken met het andere steunpunt ter hoogte van Natuurdiorama Holterberg en restaurant De Wielen. 'Dat kan in de vorm van een goede, bewegwij zering, fiets- cn wandelroutes daar te laten starten, alternatief vervoer aanbieden cn ook door het plaat sen van speeltoestellen op»dc rou te naar steunpunt Dc Wielen.' Verder moet cr volgens Van der Torre meer aandacht worden be steed aan promotie van het ge bied. Dit vereist volgens hem een regionale aanpak. 'Deze is in Overijssel slecht ontwikkeld. De aandacht voor het gebied is bij voorbeeld in de toeristische bla den minimaal. Onze gasten die nen arrangementen aangeboden te krijgen zodat zij, het liefst per fiets ol: te voet, het gebied kunnen gaan verkennen. In dc arrange menten zouden logies, fietsver huur, bezoek aan pretparken, mu sea en bezienswaardigheden een plek moeten krijgen.' Dorpsstraat - Het duurt nog even voordat de schop aan de Dorpsstraat er ingaat. Niet alle papieren zijn rond. Daarnaast moet de gemeente nog akkoord gaan en volgt er een periode waarin Holtenaren schriftelijk bedenkingen kunnen indie nen. Wel zijn intussen de panden, zoals café Maats, gesloopt en is de grond onderzocht op mogelijke vervuiling. Nu ligt het te wachten op de eerste bouwvakkers die beginnen met de bouw van een ap partementencomplex. Aan de Gaardenstraat komen bejaardenwo ningen en aan de Dorpsstraat jongcrcnwoningen. Daarnaast zullen op de begane grond vier appartementen worden ingericht voor mindcrvalide mensen die zichzelf wel kunnen redden, maar zo nu cn dan hulp nodig hebben. In totaal komen er 32 woningen. Het complex wordt helemaal in beheer van woningbouwcorpora tie Spectrum Wonen uit I-ochem gebouwd. Dochtermaatschappij Triax houdt zich op dit moment bezig met de onderhandelingen. Onder meer is het nodig het bestemmingsplan op die plek aan te passen. Verder loopt tie plek niet helemaal recht, maar kent enkele ei obstakels waar omheen zal moeten worden gebouwd. oln Spectrum Wonen zegt wel dat het in een afrondende fase zit, maar sen. een datum wanneer wordt begonnen met de bouw is onbekend. Waarschijnlijk niet eerder dan volgend jaar. -aar I

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 5