'Hoe noem je een vijf eurocent muntstuk?' Hutten: 'We willen alleen nog muziek gaan maken' m Zowel voorspeelavond en Open Huis in Dorpskerk Medische DIENSTEN DIENSTEN Muziek Onderwijs Centrum bestaat 12,5 jaar Kerk WEEK Verkeerscontrole op stopverbod JPR Strinxband sinds kort VOF: ytundaA center Agenda DONDERDAG 15 NOVEMBER 2001 HOLTENS NIEUWSBLAD 3 Dorpskerk - Muziek Onderwijs Centrum (MOC) bestaat 12,5 jaar en zal daarom de voor speelavond gaan combineren met het Open Huis. in de Dorpskerk wordt vrijdag 7 december vanaf 19.30 uur een voorspeelavond gehouden. Leerlingen zullen hun beste been tje voorzetten om voor publiek te laten zien wat ze hebben geleerd. Arts, weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Keizersweg 32, telefoon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Zie verder op website: www.huisartsenholtcn.nl Apotheek: Vrijhcidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten dc openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in dc apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. L. Mees ten Oever, 0547-362992. Dierenarts: Dievcnartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, te lefoon 362004. Spreekuur: 8.00 - 9.00 uur en 12.30 - 13.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 18 november: 10.00 uur, ds. J. Baan, Nijverdal. Nevendiensten. 19.00 uur, ds. H. Gijscn, SOW-dicnst. Eerste collecte: diaconie; tweede collecte: algemene keukenwerk. Oppasdienst: 10.00 uur, mw. Bckkcrncns en Irma Groteboer. Dijkerhoek: 10.00 uur. Okkenbroek: 10.00 uur, dr. W.C.C. Polhuijs, Deventer. Uitgangscollecte: koopvaardij en binnenvaart. Gereformeerde kerk Zondag 18 november: 9.30 uur, ds. R. Fernhout, Daarlc. Voorbereiding H. Avondmaal. 19.00 uur, ds. H. Gijscn, SOW- dicnst in de Kandelaar, Oud. Van dienst: zr. J. Aanstoot - Beldman. Eerste collecte: Geest, verzorging Koopvaardij, twee de collecte: kerk. Kindernevendiensten. Groep 2 en 3 o.l.v. Wilma Bolink; groep 4 en 5 o.l.v. Anja Spijker; groep 6 en 7 o.l.v. Firma Brouwers, groep 8 o.l.v. Cisca Mijsters. Interkerkelijke wijdingsdienst Dicssenplas Woensdag 21 november: 19.00 uur, pastor Wiggers. Evangeliegcmecnte De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-ge- bouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Katholieke kerk Holten, zondag 18 november: 10.00 uur, communieviering. Voorganger werkgr. liturgie, m.m.v. Dameskoor. Nieuw-Heeten, zaterdag 17 november: 19.00 uur eucharistie viering, voorganger pastores Woliers en Wiggers; zondag 18 no vember: 09.00 uur communieviering, werkgr. liturgie. Maandag Vorige week viel er in dc nacht een enkele bui, maar veel neerslag leverde het niet op. In de vroege ochtend was het grotendeels on bewolkt met enkele wolkenvelden, de temperatuur daalde naar 4.8 graden, 's Morgens onbewolkt en zonnig weer. Dc middag verliep met veel stapelwolken afgewisseld door af cn toe zon. De maxi mumtemperatuur kwam uit op 10.2 graden. Dinsdag Was het eerst nog onbewolkt in dc avond waardoor de het kwik daalde naar 5.5 graden. Later nam dc bewolking en wind geleidelijk- toe. In dc morgen was ei veel bewolking afgewisseld door buiige regen. Dit werd veroorzaakt door een koufront dat van noordwest naar zuidoost over het trok, In de middag hadden wc een afwisse ling van opklaringen, wat zon cn bewolking. Ook vielen er enkele regenbuien. Holten 4.2 mm cn Espclo 3.1 mm. Woensdag In de avond en nacht van dinsdag op woensdag vielen enkele korte regenbuien. Dc morgen verliep mei veel bewolking, we hielden het niet droog. Wat later vielen er geregeld buien. In dc eerste helft van de middag zag het er even wat beter uit, wc kregen wat opklaringen en zon. Daarna weer toenemende bewolking gevolgd door wat lichte regen. Het werd 9.7 graden. Donderdag Viel er in dc nacht, ochtend cn morgen lichte regen. Wat later op dc morgen kregen we met flinke buien te maken waarbij ook on weer voorkwam. Deze werden afgewisseld door enkele opklarin gen cn nu cn dan zon. Rond het middaguur opnieuw een bui met wat hagel. In de middag kreeg het weer winterse trekjes want er viel natte sncc-uw, de temperatuur was toen flink gedaald naar 1.7 gra den. Dit samen met de straffe noordenwind maakte het extra guur buiten. Holten noteerde 10.2 mm, Espclo 9.7 mm. Vrijdag De nacht van donderdag op vrijdag koelde het tijdens opklaringen Hink af. Holten noteerde 1.2 graden, aan de grond werd het -0.1 graden, de eerste nachtvorst van het nieuwe seizoen. Hspelo no teerde -0.6 graden aan de' grond, 's Morgens perioden met zon af gewisseld door wat bewolking, 's Middags stapelwolken en zon. Er viel nog enkel buitje. Het werd 5.6 graden. Zaterdag Onder een heldere hemel cn praktisch geen wind koelde het goed af in de nacht en ochtend. Ook in de weerhut kwam het tot vorst mei - 1.5 graden, de eerste vorstdag. Vlak boven dc grond vroor het -3.7 graden. Espclo -4.7 graden aan de grond. Begin van dc morgen kregen wc met wat wolkenvelden te maken. Daarna werd het prachtig zonnig weer. Ook in dc middag veel zon. Zondag In dc nacht cn ochtend kwam het niet tot vorst omdat de bewol king overheerste, het werd niet kouder clan 1.9 graden. Dc morgen was bewolkt en somber. In de middag kwam een enkele opklaring voor waardoor de zon zich even liet zien. Later viel er wat motre gen. 1 'in zo werd het een tegenvallende dag. Mctco Holten, Freddie Paalman Na deze einduitvoering volgt in de Dorpskerk het Open Huis van het MOC. Voorgaande jaren was dit een dag later in de Boschkamp. Belangstellenden kunnen vanaf 20.30 uur vragen stellen, instru menten beluisteren en uitprobe- Ook is het dan mogelijk zich op te geven voor een cursus. Het MOC geeft lessen in elk muziekinstru ment en doet dat in dorpshuis Dc Boschkamp. Meer informatie: M. Zaal, tele foon 0548-361412. Keizersweg - Dc politie blijft controleren op naleving van het stopverbod aan de Keizersweg. Ook deze week werd er weer een aantal bekeu ringen uitgeschreven. Het gevolg an het parkeren in het stopverbod is dat dc lijn dienstbussen van dc Oad soms vast komen te zitten en nic-t op tijd kunnen rijden. Dit heeft nadelige gevolgen voor passagiers die op tijd met de trein of een andere bus mee Leerlingen van de basisscho len in Holten en Dijkerhoek zijn al druk aan het rekenen met de euro. Nog even en dan krijgen ook deze kinderen hun zakgeld uitgekeerd in euro's en zit er in moeders bood- schappenknip geen vertrouwd kwartje meer maar een vreemd muntje. Volgens de leerkrach ten zijn de reacties van leerlin gen positief. 'Het is iets nieuws en dat vinden kinderen altijd leuk', zegt Wicher Oort, plaats vervangend schoolhoofd van dc Haarschool. Basisscholen hebben van het Ministerie van Onderwijs een geldbedrag gekregen. Dit bedrag kon vrij worden besteed aan leer methodes en lesmateriaal rond dc nieuwe valuta. Van dit bedrag zijn onder meer door de basisscholen eurowerkbockcn met rekenme thodes aangeschaft. Daarnaast is er een computerprogramma ge naamd Speuro. In Holten en Dijkerhoek doen de leerlingen het nog even zonder de Speuro. Dc leerlingen van de Holterenk Openbare Daltonbasisschool hebben een zakje nepgeld gekre gen. De euromunten en eurobil jetten worden gul in de klas uitge geven. 'Het is leuk materiaal om mee te werken. Tijdens de lessen lopen we nog wel eens tegen praktische dingen aan. Hoe noem je bijvoorbeeld een vijf eurocent- muntje. Alle kinderen kennen de (Foto: Gert Perdon) stuivers, dubbeltjes en kwartjes', aldus een woordvoerster van de Holterenkschool. 'Bewustwording is wat we onze leerlingen mee willen geven', ver telt JA. Dorlas, hoofd van dc Dijkerhoekse basisschool. 'Zc moeten niet gaan denken: "oh, wat is dat stripboekje nu goed koop", maar dc waarde van dc eu ro herkennen.' De schoolleiding heelt onder andere ti|dens een in- formaucavond samen met ouders inventarisatie gemaakt. Naast de curowerkboeken en plastic munt jes zijn de leerlingen druk met winkeltje spelen in de lagere groe pen tot spreekbeurten geven in de hogere groepen. De Regenboog protestants chris telijke basisschool heeft net als andere scholen een speciaal werk boek Eurorekenen ondersteunt met voorbeeldsets. 'Het is concreet tastbaar materiaal dat de vorm en kleur laat zien van de nieuwe munteenheid. We hebben tot nu toe geen weerstand ondervonden van de leerlingen. Ze vinden het eigenlijk wel leuk.' Holten - De JPR Strinxband is sinds 1 oktober een VOF: ven nootschap onder firma. Voor bands die meer willen dan spe len in het café om de hoek, is het aannemen van een rechts vorm tegenwoordig een must. Nadat de bandleden zich had den laten adviseren door een aantal onafhankelijke deskun digen, besloten zij dat een VOF voor hen de beste rechts vorm zou zijn. De reden tot op richting van dc VOF staat dan ook netjes in het contract ver meld: het spelen van rock 'n roll. Sinds kort heeft dc JPR Strinxband in Henri Jansen een manager cn boekingsbureau ge vonden. 'Wc willen alleen nog muziek maken cn niet langer die poespas eromheen', legt drummer jerry Hutten uit. oorheen regel de zanger Jean-Paul Demming dc meeste optredens en ook dc pro motie eromheen. Tegenwoordig wordt de band geboekt via het boekingsbureau Henri Jansen evene menten en wordt ook dc promotie van de optredens geregeld. Op deze manier is het voor dc zaal houders ook veel makkelijker; die hoeft zich niet druk te maken om de loonbelasting en dergelijke. Ook voor de bandleden zeifis het makkelijker: zij krijgen van het. boekingsbureau alle informatie, tot aan de routebeschrijving aan toe. 'We hoeven nergens meer achteraan en dat scheelt een hoop werk', vindt Thomas Kroeze, gita rist. Op deze manier wordt dc JPR Strinxband niet alleen ge boekt door heel Nederland; ook een aantal optredens in Duitsland en misschien ook Zwitserland staan op het programma. Daarnaast zijn er contacten in Mallorca. De vele contacten heeft de band mede door zanger Jean- Paul (beter bekend als Zoepiè) ge legd, maar ook omdat de band be staat uit muzikanten die allemaal in een andere groep hebben geze ten. De JPR Strinxband wordt vaak omschreven als een band v an mu zikanten uit andere bands die er genoeg van hebben elke keer het zelfde deuntje op te voeren. Aan dc naam kleeft dan ook enige ge schiedenis. JPR staat voor Jean- Paul Rock. Strinxband is een ver bastering van de naam van Jean- Pauls oude band Strinx Undercover. Dc JPR Strinxband bestaat uit ze ven leden. Naast zanger Jean-Paul uit Bathmen, gitarist Thomas Kroeze uit Deventer en drummer Jerry Hutten uit Holten, bestaat dc groep nog uit zangeres Erna Bolink uil Bathmen, bassist Mattieu Muller uit Epc, sologita rist cn gitaarvirtuoos Bart van Dorst uit Deventer cn zijn ver vanger Hans Hofstede. Naast de band treden Bart van Dorst en Jean-Paul Demming ook vaak op als akoestisch duo. De JPR Strinxband is te typeren als een coverband met een aantal eigen nummers. Dc band speelt vooral jaren '70 rock 'n rollmuziek van artiesten als dc Rolling Stones en ZZ-top. 'Er is bij ons altijd veel show op het podium', vertelt Bart van Dorst. Hij en Jean-Paul heb ben samen een live-cd gemaakt. Ook de JPR Strinxband heeft een cd, als is deze opgenomen met de originele bezetting. De band speelt sinds 1999 in de huidige be zetting. accountants adviseurs (Foto:Johan Bolink) Thuis is iresr dan alleen een dak fcovei je bcofd. Thuis is cck eirrte.li.jk je schceren uit, eai knipperend antwoordapparaat, je eigai regels. Daar cm biedt funda.nl je mast hst compile si actuele NVM woningaanbod, ook een breed pakket aan dienstsa en productei. M:odeur, ver bouwen, tuiirndsmxri, hairtinfonratie. Kbrtan, alles cp hat gebied van wenen. Dus kem eens langs bij furxte.nl. Want cp dit adres virri je niet alleai een huis; je vircfc e: je thuis. Ook: wonen in Duitsland Alle informatie over: Bouw/Verbouw Renovatie Huur en verhuur Koop en verkoop Financiering Assurantie-advies Alle informatie over wonen in Duitsland Brand- en inbraakpreventie Openingstijden: do. en vrij van 14.00 - 22.00 uur za. en zo. van 11.00-18.00 uur. Toegangsprijzen: f 13,50 per petsoon Kinderen tot '2 jaar en 65*-ers: f 6.75 Kinderen tot 6 jaar gratis toegang U vindt het Expo Center aan de A1 (afrit 30). Wegtetsweg 65,7556 BP Hengelo Telefoon: 074-2 559 559 Fax:074 - 2 505 022 Internet www.expocenter.nl UITTIPS/INFORMATIE ENZ. Expositie Gerrie Oplaat. Boschkamp, 19 oktober 2001 - 14 december 20019:00 - 17:00 Receptie 33-jarige CV dc Fienpreuvers, Zaal Vosman, 10 november 2001, 14:30 -16:30 Elfde van de Elfde-avond CV dc Fienpreuvers, Bonte Paard, 17 november 2001, 20:30 Darten om Gouden Keun, Bicrlokal am Bahnhof, 18 novem ber 2001 Sinterklaasactie HHV, 22 no vember 2001, 5 december 2001 Jubileumconcert HMK, Kandelaar, 23 november 2001, 20:00 Intocht Sinterklaas, Kalfstermanswcidc, 24 november 2001,14:00-15:00 Bijeenkomst Bejaardensociëteit Holten, 1 rene, 27 november 200114:31 Holterberg Classic, Meermanskamp, 9 december 2001,9:00-11:00 Kerstactie HHV, 13 december 200124 december 2001 Kerstmarkt, Kalfstermansweide, 13 december 200114:00 - 21KJ Kerstmarkt, Dijkerhoek, 14 de cember 2001, 19:00-21:00 Bijeenkomst Bejaardensociëteit Holten, Kandelaar, 18 december 2001, 14:30, Kerstmiddag. Herdenkingsplechtigheid, Canadese Begraafplaats, 24 de cember 2001 Bijeenkomst Bejaardensociëteit Holten, Irene, 8 januan 2002,14:30 Gala-avond 33-jarige CV de Fienpreuvers, De Poppe, 12 janu ari 2002 Prinsenbal CV de Fienpreuvers, De Poppe, 19 januari 2002 Darten om Gouden Keun, Klavier, 20 januari 2002 Pronkzitting CV dc Fienpreuvers, Zaal Vosman, 26 januari 2002 Oranjebal, 2 februari 2002 Oad Holterbergcross, 2 februari 2002 Mindervalidencarnaval, Manege Snorrewind, 2 februari 2002 Carnaval, Holten, 7 februari 2002- 12 februari 2002 Valentijnsactie HHV, 14 febru ari 2002 Darten om Gouden Keun, Bierlokal am Bahnhof, 24 februari 2002 Lezing Adriaan van Dis, Bibliotheek, 14 maart 2002 Voorjaarsconcert HMV. Kandelaar, 22 maart 2002,20:00 Voorjaarsshow SV Bato. Mossink, 23 maart 2002 Darten om Gouden Keun. Klavier, 24 maart 2002 Paasactie HHV, Albert van de Maat, 28 maart 2002 Aansteken paasvuren, 31 maart 2002 Herdenkingsplechtigheid, Canadese Begraafplaats, 4 mei 2002 Moederdagactie HHV, 6 mei 2002 - 11 mei 2002 Bevrijdingsloop, 6 mei 2002 Dauwtrappen, Natuurdiorama Holterberg, 9 mei 2002 Ondernemersdag HHV, 3 juni 2002 Koetsenrit, 9 juni 2002 Vaderdagactie HHV, 10 juni 2002 - 15 juni 2002 Boeldag HMV, 15 jum 2002 Openingsfeest Triathlon Holten, 27 juni 2002 Hollens NIEUWSBLAD Hollens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskrancen Oost, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met dc stichting Mol tens Nieuwsblad. Stichtings-bc- W'.I-I Bever Kollingserf 4,7451 XC Holten, Abonnementen cn klachten bezor ging: familie Bouwhuis. Aalpolswcg 6, Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0842-11 67 34 E-mail: p.bulthuis@who.wegencr.nl Adres redactie: Kcrkhofswcg 18, 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fa\ 0548-56 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard, Dcvcntcrwcg 87, telefoon 0548-361202- uiterlijk inleve ren: dinsdags 9.00 uur Bosschool, Raalterwcg 44, telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren maandags 12.00 uur leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295 en fax 0548-366497; an dere werkdagen telefoon 0548-519797 cn fax 0548-519798. Otto IJspcert, mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: GAV. Knapen, Larenseweg 3, tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur. of het kantoor aan dc Kcrkhofswcg 18. Orders worden afgesloten en uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Directie: J-Y.Muns Algemeen hoofdredacteur: Mw. G Arcndsen-Tiebcn

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 3