Nieuws Nieuw lokaal platform moet straks functie plaatselijke gesprekspartner overnemen Feestelijke Opening Crr live ra xiintratuin Sji mn 1 ,81 'We praten niet zomaar over een park maar over een Nationaal Park' Holtens Nieuwst 5 i SPECTRUM WONEN Wel gedenkteken mogelijk op algemene begraafplaats live ra li HET GROENE WARENHUIS 95 O 9! 'Hevige brand' bij Truck en Trailer Service blijkt gezamenlijke oefening brandweer en EHBO Politiebureau in Holten nu ook vrijdags open IN DIT nummer U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Donderdag 15 november 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegencr.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Kabouter Plop bij intocht Sint Holten - Sinterklaas en z'n Zwarte Pieten komen zaterdag 24 november weer naar Holten. Naast zijn helpers neemt de Sint ook nog eens de Kabouter Plop-familie mee. Alle kinderen kennen kabouter Plop wel van dc tv en van het populaire liedje. Nu kunnen ze hem en zijn familie in het echt zien op de Kalfstermansweide. Net als Sinterklaas natuurlijk. Wie de goedheiligman een elektro nisch briefje wil sturen kan dit str aks weer gaan doen via de website van dc VW Holten: www.wv- holten.nl. Fiets gestolen bij NS station Holten - Een inwoonster van Holten kwam maandag 5 no vember aangifte doen van haar gestolen damesfiets. Dc fiets is van het merk gazelle primeur. Deze stond zaterdag 3 november afgesloten in dc fiet senstalling van het NS station te Holten. Inbraak auto bij NS station Holten - Een inwoner van Holten plaatste maandag 5 no vember zijn auto op de par keerplaats bij het NS station. Door een oplettende burger werd gemeld dat de ruit van het linker voorportier kapot was. Toen de dienstdoende agent een kijkje ging nemen, constateerde deze dat men in dc auto had inge broken. Een radio-cd-speler was de buit. Van de eigenaar van de auto is een aangifte opgenomen. Mogelijk hebben bezoekers van het NS station een vreemd per soon zien rondhangen. Dc poline vraagt eventuele getuigen zich te melden. Inbraak in Paalhuus Paalhuus - Een vertegenwoor digster van Stichting het Paalhuus heeft zaterdag 10 no vember aangifte gedaan we gens inbraak in het Paalhuus. Onbekenden hadden dc buiten deur kennelijk ingetrapt waarna men zich toegang tot het gebouw kon verschaffen. Dc buit is vooral gereedschap. 1 LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie I op pag. 8 Zie elders in deze krant WOMB HllBiii Fusie VVV Holten met Regio VVV nog even uitgesteld Vosman - Er zal een tweede le denvergadering moeten wor den belegd door VW Holten om een definitief besluit te kunnen nemen over de daad werkelijke fusie met dc Regio VW Sallandse Heuvelrug/ Reggeland. Deze moet 1 janu ari 2002 haar beslag krijgen. Er waren afgelopen dinsdag 13 november namelijk te weinig leden aanwezig tijdens de alge mene ledenvergadering in Zaal Vosman. Dc statuten geven bij dit soort besluiten een minima le goedkeuring aan van 2/3 van het aantal leden. De aanwezige leden en het be stuur van VW Holten zijn het er wel over eens dat een fusie met de Regio VW een logisch gevolg is, maar dat er zeker een lokaal plat form voor in dc plaats moet ko men. Niet als een nieuw lokale VW, maar als plaatselijke ge sprekspartner in overleggen met onder meer gemeente, handels vereniging en recreatieve organi- Jos Kamphuis van Horeca Ondernemers hierover: 'Ik zie wel het regiobelang, maar mis een lo kaal klankbord. Een hele groep valt weg tijdens lokaal overleg.' Hij ziet daarom graag een nieuwe gesprekspartner terug. 'Op het ge bied van bijvoorbeeld evenemen ten zou er toch een platform moeten komen, die hierover mee praat.' Hij stelt voor om niet het hele ka pitaal van de huidige VW Holten over te laten gaan in dc nieuwe Regio VVV. maar tienduizend gulden apart te leggen. 'Als je spreekt zonder portemonnee ben je snel uitgepraat. Er kan aan de gemeente worden gevraagd of ze mee willen helpen bij het opzetten van het platform. Mocht het no dig zijn, dan hebben we tiendui zend gulden in kas.' Het VW-bestuur vindt het een zeer goede suggestie, maar ziet toch liever dat VW Holten met het gehele kapitaal overgaat naar dc Regio VVV. Voorzitter Jan Nikkels: 'Anders Creëer je een uit zonderingspositie. Hierdoor on dermijn je de stemming en de loy aliteit richting dc nieuwe Regio VW.' Het bestuur stelt dan ook voor wel geheel over te gaan naar dc nieuwe situatie, met als voorwaar de dat de kas van de Regio VVV kan worden aangesproken wan neer het opstarten van het plat form niet wil lukken. Hij verwijst daarbij naar andere fuserende VVY's waar eenzelfde platform ontstaat. Kamphuis: 'Het gaat me niet om het geld. Het is meer be doeld als signaal richting gemeen te dat er een nieuwe gesprekspart ner moet terugkomen.' zegt het vormen van een lokaal platform een goede zaak te vinden, maar benadrukt dat dit absoluut niet de functie moet krijgen van een lokaal VVV. 'Daarmee ondermijn je de activi teiten van de nieuwe Regio VVV. Het mag hoogstens een coördine rende functie krijgen.' Lees verder op pagina 5. Dronken bestuurder Holten - Een bestuurder van een personenauto werd zondag 11 november door dc politie gecontroleerd omdat de ver lichting van zijn auto niet in or de was. Tijdens de controle liet men dc bestuurder ook even blazen op de alcoholtesten Toen bleek dat de bestuurder van die auto mogelijk teveel alcoholhoudende drank had genuttigd waarop hij mee werd genomen naar het politiebu reau te Rijsscn. Na onderzoek ging de bestuurder met een boete van 410 gulden en een rijverbod naar huis. Holten - Op de gemeentelijk begraafplaats aan de Oude Dcvcnterweg in Holten mogen geen gedenkzuilen worden ge plaatst op de plek waar as is gestrooid. Wel kunnen belang hebbenden een gedenkplaats realiseren. Een inwoner van Holten vroeg een vergunning voor het strooien van as en het aanbrengen van een gedenk plaatje op een zuil. De ge meentelijke begraafplaats aan de Raaltcrweg te Deventer kent zo'n zuil. Op de gemeentelijke begraaf plaats in Holten kan as worden p^l/VÖënsdagl4 november Zie de advertentie met speciale aanbiedingen op pag 2 Grotestraat 6 - Rijssen t^smi Gaultheria in vaasje, vaashoogte 15 cm. Van_&^iT nu voor f Enschede, Achteihofweg 22. 053-4314533. donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666, donderdag koopavond. Holten - Bij Truck en Trailer Service aan de Kei-Kersweg 79 deed sjch afgelopen maandag 12'november een 'grote ramp' voor. Tijdens lasu-erkgaamheden ontsprongen vuurdeeltjes waardoor een korte maar hevige brand ontstond. Een enorme rookontwikkeling en vele slacbtojfers waren het gevolg. Het lijkt op een nachtmerrie en daar bleefhet gelukkig ook bij. want het ging om een gezamenlijke oefening van de EHBO en de brandweer. (Foto:Johan Bo/ink) verstrooid op een speciaal daar voor aangewezen veldje. Op dc begraafplaats aan de Raalterweg in Deventer is het zo dat midden op het verstrooiings- vcld een drietal zuilen staan waar op een gedenkplaatje kan worden geschroefd en dat kost 550 gulden voor ccn periode van drie jaar. Het aanbrengen van deze zuilen op de begraafplaats in Holten zou dc gemeente, afhankelijk van dc toegepaste materialen, een bedrag van circa 12.000 gulden kosten. Bij de gemeente zijn niet meer verzoeken om ccn gedenkzuil binnengekomen. Holten - Met de hakken net over de sloot is het recreatief inrichtingsplan van het Na tionaal Park Sallandse Heuvelrug afgelopen maandag aangenomen. Het overlegor gaan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug vergaderde hierover in het gemeentehuis van Holten. J. Das van de gemeen te Hellendoorn ging pas ak koord wanneer met zekerheid kon worden gezegd dat dc Toeristenwcg tot in de verre toekomst open blijft voor ge motoriseerd verkeer. Daar naast stond particulier grond eigenaar J.L.H. de Jong Schouwenburg erop dat zijn land en dat van zijn buurman H.J.L. ter Horst duidelijker op de kaart zou worden gear ceerd. Het liefst grijs met stip pen, maar in elk geval zo, dat het onderscheid met het Nationaal Park overduidelijk zichtbaar is. Het kaartwerk in het plan geeft gele horizontale arcering aan welk deel van clc Sallandse Heuvelrug- straks Nationaal Park wordt. Het zuidoostelijke deel is oranje hori zontaal gearceerd. Grond eigenaren H.J.L. ter Horst cn J.L.H. dc Jong Schouwenburg zijn daar niet echt blij. Het oranje deel is namelijk hun grondgebied en lijkt op de kaart onderdeel tc zijn van het Nadonaal Park terwijl dit absoluut niet zo is. Hiermee zou ook het deel onder het park, vanaf het Beukenlaantje, grijs worden gearceerd. Volgens W. Stegeman van dc gemeente Rijssen niet erg wenselijk. Hierdoor zou namelijk een schei- ding kunnen ontstaan tussen het beoogde steunpunt bij het NS sta tion in Holten cn het centraal- hoofdsteunpunt bij restaurant De Wielen. 'Toeristen maken dit on derscheid niet en zien het als één park. Daarnaast is het opengesteld ge bied met openbare wegen en moet dit niet apart worden ge maakt. Hier moeten ook moge lijkheden komen voor mindcr- validcn.' Daarom wilde hij dat het overlegorgaan toch tot ccn Reilinksweg - Het politicbureau aan de Reilinksweg 2 te Holten is sinds de overgang van regio IJsselland naar regio Twente alleen op maandag van 09.00 uur tot 16.30 uur open. Dit werd te weinig bevonden door zowel de inwoners van Holten als door de politic Twente, afdeling Rijssen. Daarom is nu besloten het bureau ook op de vrijdagmiddag geopend te hebben. De openingstijden van het politiebureau te Holten gijn nu als volg: Maandag: 09.00 uur -12.00 uur en van 12.30 uur - 16.30 uur. Vrijdag: 13.00 uur - 16.30 uur. Het is aan tc bevelen voor het doen van een aangifte of andere za ken die wat meer tijd in beslag nemen, dit ruim voor sluitingstijd te doen en niet op hel: laatste moment. Anders loopt men de kans dat wordt vcrwe: de volgende bureau-openstelling. ii naar Rijssen of n IK Stegeman. (Foto: Rums I rijdag) akkoord zou komen met de twee grootgrondbezitters, om ook hun gebieden bij het Kinderfilm Blinker in Boschkamp Boschkamp - In dorpshuis De Boschkamp draait zondag 18 november de kinderfilm Blinker. De voorstelling begint om 14.00 uur en toegang kost 3 gulden. Deze film laat zich niet zo gemak kelijk beschrijven, hét is een sprookje, een romance, maar ook een detectiveverhaal. Er kan heer lijk om worden gelachen, maar op andere momenten ook stevig ge griezeld. Rondom het jongetje Blinker is een groot aantal boeken versche nen van dc Vlaamse jeugdboeken schrijver Mare dc Bel. Dit is dc eerste verfilming van een boek van zijn hand en werd beti teld als een betere jeugdfilm. Nationaal Park te krijgen. Lees verder op pagjna 7. Overlegorgaan Nationaal Park akkoord met Recreatief Inrichtingsplan De band van Jerry Hutten wordt omgezet in een VOF. Zie verder pagina 3 Dc winnaars van de Zaagmolen Trofee zijn be kend. Zie verder pagjna 9 Gezocht: de grootste kilometervreters Weekendweer: Bewolkt Rustig weer en meest droog met wolkenvelden, met in de nacht en ochtend kans op mist. Vrijdag, za terdag en zondag overdag wol kenvelden afgewisseld door op klaringen en zon. Kleine kans op een bui. Middagtemperaturen ko men uit op 8.0 a 10.0 graden. De nacht temperaturen boven het vriespunt met 2.0 a 3.0 graden. Dit zachte weer wordt veroor zaakt door de stroming die dan meer russen west en noord komt. Hierdoor wordt vochtige lucht aangevoerd met aanvoer van meer wolkenvelden en minder opklaringen. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpagina 3 geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede 39.413 per/aar (oetaaJmjze: per acceptgiro) per jaar!€ 38.13 per jaar (betaa/wi/ze: automatisch) l

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1