Lani%L,ks O gemeentelijke informatie De beste occasions de scherpste prijs! Rijssen. Reken daar maar op. Hoofdpnizen ■mmiptë Wehkamp ricardom GROTE CLUBACTIE Renault Itoingo 7^itevi *7{Jc£te<4i& Walter* DONDERDAG 15 NOVEMBER 2001 HO 13 ZA 9 informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, loca- 1 november 2001 tie Rijssen, het bouwplan ter inzage. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan dit bouwplan met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstel ling). Tijdens de termijn dat het bouwplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden hun reactie schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Reacties zijn in principe openbaar. Verleende bouwvergunningen/mededeling (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzen ding, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het 7 november 2001, bouwplan) 20011053, Bouwstraat te Rijssen, slopen pand. Bovenvermelde sloopaanvraag/melding kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Verleende sloopvergunning/ mededeling (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzen ding, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloop- plan) 2 november 2001, 7 november 2001, 7 november 2001, 7 november 2001, 7 november 2001, 7 november 2001, 7 november 2001, 7 november 2001, 9 november 2001, 20010977, Roerdomp 23 te Rijssen, bouwen tuinhuisje; 20010835, Erve Lukensveld 33 te Holten, vergroten woning; 20010887, Grotestraat 6-8 te Rijssen, wijzigen voorgevel winkelpand; 20010874, Verzetstraat 15 te Holten, wijzigen voorgevel; 20010491, Galvanistraat 3 te Rijssen, bouwen opslagberging; 20010782, Roerdomp 42 te Rijssen, vergroten garage/berging; 20010867, Peller 9 t/m 19, 20 en 22 te Rijssen, bouwen garage/berging; 20010884, J. ter HorstJHzn.straat 37 te Rijssen, vergroten woning; 20010671, Butaanstraat 23 te Rijssen, bouwen van een bedrijfshal. Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belang hebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet houders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de presi dent van Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoon nummer 854781. Daar liggen ook de verleende bouwvergun ningen ter inzage. Ingekomen sloopaanvraag/melding (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 20010969, Lageweg 2 te Holten, slopen kinderdagverblijf. Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwa ren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belangheb benden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte' van het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 854781. Wet milieubeheer (bekendmaking melding) Bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, liggen voor een periode van vier weken (tot en met donderdag 13 december 2001) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, locatie Rijssen, ter inzage de volgende ingekomen meldingen; voor het beitsen en aflakken van meubiiair en betimmeringen op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieube heer van Kaja Horeca Inrichting aan de Nijverheidsstraat 39A te Rijssen; voor de opslag van diverse goederen/kantoor op grond van het Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer van de heer A.J. Reilink aan de Ondernemersweg 17 te Holten. Wet milieubeheer (kennisgeving aanvraag en ontwerpbeschikking) Ingekomen is het verzoek om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van maatschap A.J. Nijland en J.A. Meijerïnk voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor de uitbreiding van de inrichting met 26 melkkoeien en 44 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar aan de Beumersteeg 13-15 te Holten. Het is de bedoeling dat de vergunning verleend wordt onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere op de zaak betrekking hebbende stukken'als bedoeld in artikel 3.21 van de Algemene wet bestuursrecht liggen vanaf 16 november 2001 voor een periode van 4 weken (tot en met 13 december 2001) ter inzage bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Ook na genoemde datum liggen de stukken nog ter inzage tot het einde van de ter mijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren (buiten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 854781). Tijdens de genoemde termijn kunt u uw bedenkingen schrifte lijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Bedenkingen kunt u ook mondeling kenbaar maken tijdens een hoorzitting die burgemeester en wethouders van plan zijn te houden op 13 december 2001 om 9.00 uur in de spreekkamer bij de Publieksbalie (kamer 201) van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De hoorzitting wordt alleen gehouden als daarom wordt verzocht. Deze bedenkingen kunt u Adres gemeentehuis Schild 1,7461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen t 0548-85 48 54 f 0548-85 48 55 gemeente@rijssen.nl Aiw.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend maandag tot en met vrijdag i 09.00 tot 12.15 uur en middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten persoonlijk of door een gemachtigde (laten) indienen. Als u schriftelijke bedenkingen indient kunt u verzoeken uw per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Dit verzoek moet u schriftelijk tegelijkertijd met uw bedenkingen, indienen bij het gemeentebestuur. Alleen als u tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebt ingebracht tegen de aangevraagde beschikking kunt u later beroep instellen, tenzij u aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen. Ingekomen aanvragen kapvergunning(en) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand) 6 november 2001, 6 november 2001, Hagslagen tegenover nr. 63 te Rijssen, kappen 1 eik. Reebokkenweg 8, kappen bomen 200 stuks (diverse soorten) U kunt deze aanvraag vanaf vrijdag 16 november 2001 vooreen periode van vier weken inzien bij de Publieksbalie van de sec tor Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Voor informatie kunt u telefoonnummer 854778 bellen. Adres gemeentewerf Waagweg 4 in Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf Rijssen iedere dag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J. A. H. Lonink, wethouder J. Flim-Gerritsen of wethouder J. J. A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Voor een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Rijssen. Reken daar maar op. De Grote Clubactie organiseert al 29 jaar dé loterij voor het Nederlandse verenigingsleven. Maar liefst 80% van de opbrengst van de lotenverkoop komt direct ten goede aan de deelnemende verenigingen. Via de actie 2001 belandde meer dan 15 miljoen gulden in de kassen van clubs, verenigingen en stichtingen! le prijs ƒ200.000, (C 90.756,-) belastingvrij 0406298 2e prijs 25.000,- (€11.345,-) belastingvrij 2773400 3e prijs 7.500,- 3.403,-) belastingvrij 2761095 jaarprijs 29.000,- (€13.160,-) belastingvrij 0930298 Prijzen in natura Een 15-daagse rondreis door Zuid-Tbailand voor 2 personen 2348318 Een 8-daagse strandvakantie in de Portugese Algarve voor 2 personen 1558957 1632348 1633661 2003052 2666651 Een weekendje Disneyland Parijs voor 4 personen 0135813 0474377 1149944 1266428 3304082 Een lang weekend Antwerpen voor 2 personen 0388429 0633479 0998862 2300496 2492701 3327517 Prijzen op de eindcijfers S 25.- (C 11.34) op de laatste 2 cijfers: 50 100,- 45,38) op de laatste 3 cijfers: 234 Midweek weekendverblijf (4 personen) bij Landal Greenparks op de laatste 4 cijfers: 4632 750,-340.-) op de laatste 5 cijfers: 11594 ƒ1.000,- 454,-) op de laatste 6 cijfers: 672436 In de prijzen gevallen? Maak een kopie van het lot voor uw eigen administratie. Stuur het originele lot in een gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie Postbus 90100 5000 LA Tilburg Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw rekening. Voor de Grote Clubactie 2001 is vergunning verleend door de Staatssecretaris van justitie d.d. 29 november 2000 onder nummer L0. 730 0145 086.00 gewoon: geld voor je club! Postbus 90100 5000 LA Tilburg www.dubactie nl .ia, Auto van de week: Scherp geprijsde jonge A-1 occasions: Ford Focus 1.6 Trend 5-drs. Ford Focus 1.6 Trend Wagon Ford Focus 1.6 Trend Wagon Ford Escort 1.6 GT-16V 3-drs. Ford Escort TD Wagon Bus.Ed Ford Escort 1 6i Limited Edition Ford Ka i .3 collection Audi 80 (66 kw) Renault 19 1.41 RL Europa Toyota Corolla 1.3 XLi Bedrijfsauto's Ford Transit 80S Van (nieuwe APK) Ford Transit 80 dubbel cabine (nieuwe APK) Panther Black, radio 4000. casette. airco, cv. afstandbed 22.233 km. State Blue, radio 6000/cd, airco. cv, afstandbed dakrailing 17.556 km. Citrus Gold, radio 4000 afst. bed. centr. vergr.trekhaak 13.800 km. carmen blue met radlo/cd wiss GT interieur, achterspoiler, 150.660 km. blauw, centr. vergr. dakrail, radio/cass. etectrische ramen, mistlampen 75.133 km. 3-drs.. Aulumn Green, airco, veiligh pakket, radio 3000T, spatlappen voor 90.833 kr zilver, 101.800 kr 3-drsMallard Green metsluurbefcr. airbag. radtovcorberekJIng 73 888 km. Stardust zilver, airco, el. ramen, radio/cd, 2x airbag 16.440 km. zilver mei., el. ramen. centr. deurvergrendeling 75.549 km. groen metallic 121.605 km. blauw metelectr. ramen en spiegels, trekhaak, middenarmst, centr. vergr. afst.bed. 111.334 km. 5-drs., rood, stuurbekr., trekhaak 64.265 km. rood 101.252 km wit. etectr. voorniitverw.. electr spiegels, radio, betimmering 160.671 kr blauw, trekhaak. lackograaf 181.828 kr 01-1997 02-1992 02-1997 11-1995 03-1996 Keizersweg 68-70, Holten, (industrieterrein 'De Haar') Telefoon 0548 - 36 19 00

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 13