gemeentelijke informatie Rijssen. Reken daar maar op. 15 NUVtMBtH 2UU1 MIN ZJ\ informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AÉ Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Denk mee met de Strategische Visie van de gemeente Rijssen! Kom op 28, 29 november of 4 december naar het Parkgebouw in Rijssen om mee te praten over de Strategische Visie van de gemeente Rijssen. Waarom? Omdat de gemeente Rijssen voor u een energieke gemeente wil zijn met een goede en veilige leefomge ving voor al haar inwoners en bezoekers, zodat volop ruimte aanwezig is voor ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. De gemeente wil de juiste balans vinden tussen het met zorg in stand houden van het natuurschoon en het activeren van economische ontwikkelingen. Dit alles met een realistische haalbaarheidsvisie die ook vraaggericht is en mogelijkheden van regionale samenwerking benut. Waarbij het belangrijk is een open dialoog te creëren tussen inwoners en het'gemeen tebestuur met een klantgericht en efficiënt werkende ambte lijke organisatie. Om dit de bereiken heeft de gemeenteraad een aantal gedachten geformuleerd via drie rondetafelgesprekken met instellingen, verenigingen en geïnteresseerde burgers wor den besproken. Deze rondetafelgesprekken vinden plaats op woens dagavond 28 november 2001, donderdagavond 29 november 2001 en dinsdagavond 4 december 2001. De gesprekken beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in zaal 1 van het Parkgebouw in Rijssen. Op 28 november 2001 wordt het thema ruim telijke ontwikkelin gen behandeld. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als: bedrijfsterreinen, woningbouw, recrea tiemogelijkheden, plattelandsgebied/vrij komende agrarische gebouwen enzovoort. Foto: studio 81, Rijssen Op 29 november 2001 wordt het thema leefmilieu behandeld. Hierbij kunt u denken aan verkeersveiligheid, openbare orde, fysieke veiligheid. Ook staan tijdens deze avond thema's als kwaliteit van dxe openbare ruimte, wijkbeheer, afvalinzame ling, handhaving, verkeer en vervoer centraal. Op 4 december 2001 wordt het thema voorzieningen behan deld. Dit thema is breed en betreft daardoor diverse onder werpen. Hierbij kunt u denken aan zorg, onderwijs, cultuur, sport, parkeren, winkels/horeca, speciaal doelgroepbeleid (jeugd, ouderen, etc), werkgelegenheid, één loketfunctie in Holten. Foto: studio 81, Rijssen De Strategische Visie is een visie die de komende jaren door de gemeente wordt uitgedragen. Dit bete kent dat aan u wordt gevraagd mee te den ken over deze visie. Het gaat tijdens de rondetafelgesprekken niet over gedetailleer de onderwerpen als: Openbare vergaderingen De commissie Publiekszaken, Sociale Zaken, Onderwijs en Werkgelegenheid, vergadert op dinsdag 20 november 2001 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De agenda luidt als volgt: I. Opening II. Taakveld Onderwijs, aanvang 19.30 uur 1Kort verslag van de vergadering van 30 oktober 2001 (al toegezonden). 2. Onderwijshuisvestingsprogramma 2002. 3. Rondvraag. III. Taakveld Sociale Zaken 1Kort verslag van de vergadering van 30 oktober 2001 (al toegezonden). 2. Beleidsplan Abw 2002. 3. Mededeling: a. verantwoording verslagen Abw 2000. 4. Rondvraag. De stukken voor deze vergadering liggen voor u ter inzage op de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning, taak veld Voorlichting, kamer 214 locatie Rijssen. De commissie Ruimtelijke ontwikkeling vergadert op woensdag 21 november 2001 om 17.00 uur in het gemeentehuis, locatie Holten. De agenda luidt als volgt: 1Opening 2. Wijzigen bestemmingsplan Holterberg 3. Doorverkoop kavel grond op bedrijfsterrein Vletgaarsmaten 4. Tijdelijk gebruik perceel Oude Deventerweg 2 als honden- dressuurterrein 5. Bestemmingsplan Holten Dorp 6. Kantoorvestiging op bedrijventerreinen (uitsluitend beslispunt 3 van het advies) 7. Wijzigen bestemmingsplan Veeneslagen West 8. Mededelingen a. verzoek vestiging Nagelstudio 9. Rondvraag en sluiting. Collectes Er wordt niet gecollecteerd in verband met een vrije periode tot en met maandag 31 december 2001. Hebt u vragen over een collecte dan kunt u bellen met de afdeling Bestuurs-en managementondersteuning, telefoon nummer 854623. Snoeien overhangende beplanting Beplanting of begroeiing over trottoir, weg op plantsoen mag het wegverkeer niet belemmeren of op andere manier hin derlijk of gevaarlijk zijn. Dit betekent ook dat het trottoir goed begaanbaar en lantaarnpalen goed zichtbaar moeten zijn. Wij verzoeken u daarom beplanting waarvan u de eigenaar bent, en die het uitzicht belemmert of die over het trottoir hangt te snoeien. Wegafsluitingen het plaatsen van een speeltoestel in een wijk, of het verplaat sen van een hondentoilet. Interesse? Bent u geïnteresseerd en wilt u bij één of meer van deze avon den aanwezig zijn dan kunt u dit vóór woensdag 21 november 2001 aan de gemeente doorgeven. Dit kan op de volgende drie manieren: u kunt bellen met het telefoonnummer 0548- 854623, mailen naar h.kistemaker@rijssen.nl of de antwoord- strook insturen naar de gemeente Rijssen, stafafdeling Bestuurs- en managementondersteuning, antwoordnummer 602, 7440 VH Rijssen. Wilt u aangeven met hoeveel personen en op welke avonden u komt? Ook kunt u de brochure Strategische Visie bij ons opvragen, via mail, telefoon of de antwoordstrook. Beleidsregels standplaats en ventvergunning Burgemeester en wethouders van Rijssen hebben in verband met een efficiente en duidelijke afdoening van aanvragen voor zowel standplaats- als ventvergunningen, 'Beleidsregels stand plaats- en ventvergunning gemeente Rijssen 2001' vastgesteld. In deze beleidsregels is aangegeven waaraan aanvragers om een standplaats- of ventvergunning moeten voldoen of welke stukken moeten worden overgelegd. Verder is hierin het maxi mum aantal vergunningen bepaald en zijn de plaatsen (op openbare gemeentegrond of particuliere grond) aangewezen waar met vergunning een standplaats kan en mag worden ingenomen. De beleidsregels liggen gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis, locatie Rijssen (kamer 214) en treden in werking op vrijdag 16 november 2001. Ingekomen aanvragen (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van ontvangst en de omschrijving van de aanvraag) 1 november 2001, fotograferen langs de openbare weg in 2002 in Holten; 2 november 2001, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen op vrijdag 28 december 2001 op de hoek Holterstraatweg/Vennekesgaarden door Adullam Gehandicaptenzorg in Rijssen; 2 november 2001, houden snuffelmarkt op zaterdag 20 april 2002 in het centrum van Rijssen; 5 november 2001, aanwezig hebben van twee speel automaten in de inrichting aan de Roelf Bosmastraat 43 in Rijssen in 2002; 5 november 2001, houden prikkaartactie van maandag 25 februari tot en met zaterdag 2 maart 2002 door DVO De Molenhoek in Rijssen; 5 november 2001, houden rommelmarkt op het terrein tussen De Bleijdestraat en de Blinde Banisweg op zaterdag 8 juni 2002 in Rijssen; 5 november 2001, houden statiegeldactie op vrijdagavond 6 september 2002; 5 november 2001, ten gehore brengen van draaiorgel- muziek in 2002 in Rijssen; 5 november 2001, verkopen vuurwerk vanuit de inrichting aan de Julianastraat/Rozengaarde op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december 2001 in Rijssen; 6 november 2001, houden vlooienmarkt aan de Deventerweg in Hólten op zondag 27 januari 2002 van 9.00 tot 16.30 uur; 6 november 2001, plaatsen tien borden van donderdag 17 januari tot cn met zondag 27 januari 2002 in Holten; 7 november 2001, houden kerstzang in het centrum van Rijssen op donderdag 13 december 2001 van 19.00 tot 21.00 uur. In verband met werkzaamheden is het volgende weggedeelte voor de vermelde pert ode voor het verkeer afgesloten. De Krans, ter hoogte van het nieuwbouw- plan Bevervoorde Tot en met 16 november 2001 Wij wijzen u erop dat een wegafsluiting lan ger kan duren, als de werkzaamhedeh dat noodzakelijk maken. Verkeersmaatregel zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. 5 november 2001, schenken zwak-alcoholhoudende drank tijdens de kerstmarkt op donderdag 13 december 2001 op de Kalfstermansweide in Holten; 8 november 2001, houden kerstmarkt op donderdag 13 december 2001 op de Kalfstermansweide in Holten. Tegen een verleende vergunning, ontheffing, toestemming of verklaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij de burgemeester van Rijssen. Voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden kunt u con tact opnemen met de stafafdeling Bestuurs- en management ondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Hier liggen ook de verleende vergunningen, ontheffingen, toe stemmingen en verklaringen van geen bezwaar ter inzage. Ingekomen bouwaanvragen/meldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 25 oktober 2001, 30 oktober 2001, 31 oktober 2001, 1 november 2001, 1 november 2001, 2 november 2001, 20011051, Industrieweg 4 te Rijssen, verbouwen (verhogen) bedrijf; 20011008, De Stroekeld 42 te Rijssen, plaatsen dakkapel en vergroten keuken; 20011052, Molenstalweg 13 te Rijssen, vergroten woning; 20011055, Bouwstraat te Rijssen, bouwen appartementencomplex; 20011054, Veeneslagen 101 en 103 te Rijssen, bouwen berging; 20011056, Scholekster 45 en 47 te Rijssen, bouwen carport. Bovenvermelde bouwaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeen tehuis, locatie Rijssen. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kunnen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publicatie hun reactie schriftelijk kenbaar maken aan burge meester en wethouders van Rijssen. Reacties zijn in principe openbaar. Bouwplan artikel 19, lid I WRO; inspraak) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 1 november 2001. 20011055, Bouwstraat te Rijssen, bouwen appartementencomplex. Deze aanvragen kunt u inzien op de stafafdeling Bestuurs- en managementondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Verleende vergunningen/ ontheffingen/toestemmingen/ verklaringen van geen bezwaar [vermeld Vprdt achtereenvolgens de datum van de verzending en de omschrijving van de vergunning) Vanaf 16 november 2001 ligt voor een periode van vier weken (tot en met donderdag 13 december 2001) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamér 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen, het bouwplan ter ijnzage voor inspraak. Tijdens de termijn dat het bouwplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden hun reactie schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Reacties zijn in principe open baar. Uw reactie kunt u ook mondeling kenbaar maken tijdens een hoorzitting die burgemeester en wethouders van plan zijn te houden op 13 december 2001 om 9.30 uur in het gemeente huis. De hoorzitting wordt alleen gehouden als daarom wordt verzocht. Na deze inspraak wordt een beslissing genomen of de procedure wordt vervolgd. Als de procedure wordt vervolgd, dan zal dit opnieuW worden gepubliceerd. 6 november 2001, 6 november 2001, Op donderdag 15 november en vrijdag 16 november, zal de Sprokkelweg, vanaf de Forthaarsweg tot aan de gemeente grens met de gemeente Hellendoorn, afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer in verband met onderhoudswerkzaamhe den. houden Prinsraden door carnavals vereniging 'De Fienpreuvers' tot en met 17 november 2001 in Holten; innemen standplaats door Salland Verzekeringen op het parkeerterrein aan de Boomkamp 32-34 op de dinsdagen in 2002 van 12.30 tot 14.00 uur in Rijssen. Tegen een verléende vergunning, ontheffing, toestemming of verklaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen Bouwplan (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats, de inhoud van het bouwplan en het aantal weken dat het bouwplan ter inzage ligt) 7 maart 2001, 20010238, Vianenweg 22D te Holten, bouwen recreatiewoning. Vanaf 16 november 2001 ligt voor een periode van twee weken (tot en met donderdag 29 november 2001) bij de Publieksbalie Werkzaamheden aan het spoor KRailinTrabeheer heeft besloten van maandag 5 november 2001 tot\en met 18 maart 2002 de noodzakelijke spoorver- JA, ik kom naar de bijeenkomst van de nieuwe nieuwingèn uit te voeren. Dankzij een nieuwe aanpak kan èr Strategische Visie! veilig aan het spoort gewerkt worden en kunnen de gevolgen voor het treinverkeer beperkt blijven. Ik kom op j woensdagavond 28 november om 19.30 uur Hierbij zetten wij de gevolgen van de werkzaamheden in deze J donderdagavond 29 november 2001 om 19.30 uur periode vooj- u op een rij: dinsdagavond 4 december 2001 om 19.30 uur In de periode van maandag 5 november tot maandag 12 Ik kom metpersonen. november 2001 worden er werkzaamheden uitgevoerd waar dé treinreiziger nauwelijks hinder van zal ondervin- Naam den. Adres huisnr. \/an zaterdag 17 november 2001 tot en met 18 maart 2002 -Postcoderijden van 6.00 uur tot 22.00 uur alle treinen van en naar woonplaatsEryéchede volgens de huidige dienstenregeling. Van zaterdag 17 november 2001 tot en met 18 maart 2002 j NEE, ik kom niet maar ik ontvang graag ,{'s er van 22.00 uur tot 6.00 uur op een deel van het traject de brochure! gedeeltelijk één spoor beschikbaar. Dit betekent dat zowel de intercity's van Schiphol/Amsterdam CS naar Enschede s.v.p. aankruizen hetgeen van toepassing is als de intercity van Den Haag CS/Rotterdam naar Enschede een kwartier later uit Amerfsoort en een kwartier later uit Deze antwoordstrook kunt u uitknippen en opsturen in een Apeldoorn vertrekken. Hierdoor komt de totale vertraging envelop zonder postzegel naar: op 30 minuten. De intercity's vanuit Enschede naar de Gemeente Rijssen, antwoordnummer 602, 7440 VH Rijssen Randstad rijden volgens de normale dienstregeling. Adres gemeentehuis Schild 1. 7461 DD Rijssen Openingstijde gemeentehuis Het gemeentehu middags op afspraak elke donderdagavond ■uiiluw MEHimTï Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten Adres gemeentewerf Waagvveg 4 in Holten t 054S-S5 45 86 Daltonstraai 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf Rijssen iedere dag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur Klachtenlijn Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen i 85 48 56 Afspraak Wanneer u een afspraak witi maken met de gemeente secretaris. de. burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J. A. H. lonink. wethouder J. Flim-Gertitsen of wethouder J. J. A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Voor een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder YV. A. .I. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 beller. Rijssen. Reken daar maar op.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 12