VVV-Ieden gaan stemmen over fusie met Regio VVV College B en W dubt nog over keuze nieuwe gemeentenaam Holtens Nieuwsblad 5]i mi i i! hi 19,95 ROEKEN intratuin ftcx-i&«e §{ehow is ode k Behandeling strategische visie: 'Samen werken, samen leven' 'Holtens sporttarieven richting regioniveau' Weekendweer Enquête: 'Samenvoeging gemeenten goede ontwikkeling' Subsidie voor Hulp Tsjernobyl Tijdelijk kinderdagverblijf In deze uitgave... Suzuki voer wereld BMW 7-serle volledig gereconstrueerd U ontvangt een fraaie Parfcer-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. Ck Holtens Nieuwsblad Donderdag 8 november 2001 Fax. 0548 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Holten - Het was geen echte raadsvergadering afgelopen maandag. Er hoefden na geen beslissingen op papier te staan, wel moesten de verschillende politieke partijen aangeven waar wat hen betreft het beleid van de nieuwe gemeente de komende jaren op gericht zou moeten zijn. En op grote lij nen, zo bleek die avond, waren de raadsfracties het voor een groot deel wel met elkaar eens. Dat moest ook wel, want ze hadden zelf al menig uur over het toekomstig beleid, de stra tegische visie, met elkaar ge sproken. En wat ze maandag avond bespraken was het resul taat van die gesprekken. Toch was er een enkel punt waar over de fracties van mening ver schilden. De ChristenUnie koos, bij monde van raadslid B. Wolterink, voor een kcrnenbeleid om zo de cultuur en de identiteit van met name de beide grotere kernen te waarborgen. In de ge meentelijke regelgeving zou daar mee rekening gehouden moeten worden. Elke kern zou de eigen cultuur moeten behouden en het zou niet zo moeten zijn dat de grootste gemene deler de norm wordt. Wolterink vond PvdA-fractie- voorzitter R. de la Have op zijn weg: „In de kern gaat het om de vraag of de toekomst er vooral een is van ons allen gezamenlijk, of vooral van ieder voor zich. De PvdA kiest er voor het samen te blijven doen", stelde hij. Zie verderop pagina 10. Holten - Het NOC*NSF heeft haar opdracht van de gemeente voltooid. Het bu reau was gevraagd een bre de sportviste te ontwikkelen voor de nieuwe gemeente. Bovendien moet er op sport gebied nog worden gehar moniseerd. En als er een terrein was waarop de voor malige gemeenten van el kaar verschilden was het sport. „Er waren maar twee overeenkomsten in de oude gemeenten: de reclamebor den in de sporthallen wer den verzorgd door hetzelfde bureau, en in beide ge meenten leverde Nijha Lochem sportmaterialen voor de gymzalen en sport hallen. Verder verschilde al les", vertellen wethouder J. Flim-Gerritsen en sport ambtenaar J. Mensink. Het rapport ligt er nu, com pleet met overzichten en aan bevelingen. Burgemeesters en wethouders moeten zich nog uitspreken ovc-r het rapport; het college neemt in eerste in stantie een voorlopig stand punt in. Vervolgens gaat dat voorlopi ge standpunt van burgemees ter en wethouders en het rap port naar de gemeentelijke sportcommissies. De sportcommissies werken een gezamenlijk advies uit en geven dat door aan het college. Dit betrekt dat advies bij de besluitvorming en neemt daar op een definitief standpunt in. Daarna gaat de zaak ter be spreking naar de commissies. De gemeenteraad neemt uit eindelijk de definitieve besliss ingen en naar verwachting ge beurt dat in februari 2002. In maart 2002 wordt de nieuwe sport commissie gekozen. Flim-Gerritsen noemt het rap port op sommige punten ver helderend. Ze vindt het prettig dat er ook op regionaal vlak naar sportsubsidies en -tarie ven gekeken is. F.n het rapport draagt ideeën aan, geeft advie- Lees verderoppagina. 10. i Nikkei's: 'A/s Regio WV kun je elkaar versterken.(Foto: Johan Bo/ink) VW Holten zich over zullen bui gen tijdens de vergadering, dins dag 13 november in Zaal Vosman. De nieuwe Regio VW gaat zich bezighouden met het toerisme in hei gebied die de huidige VW's c-:. Nijvcrdal/ Hcllendoorn, Wierden, Vroomshoop, Vriezenveen en sinds kort Kaalte omvatten. 'Je kunt elkaar versterken, doordat je bijvoorbeeld gezamenlijk in koopt. Aan de toerist kun je een compleet pakket aanbieden die niet stopt bij Holten alleen.' Toch heeft elke lokale VW str aks wel een stem in deze nieuwe variant. Jan: 'Van elke WV ko men twee bestuursleden in een Raad van Advies. Voor Holten zijn dat Jan Stam en Gert-Jan Holten - WV Holten gaat zich met nog zeven andere lokale VW's vanaf 1 januari 2002 op heffen om terug te komen in een Regio VW met de naam VW Sallandsc Heuvelrug/ Reggeland. Tot op heden werkt regiomanager Inge Hendriks die de vorming hier van coördineert, vanuit Holten. Als het aan de voorzit ter van de WV Holten Jan Nikkeis ligt, zal dat ook zeker zo blijven. 'Wc vinden dat je de toeristen bij de poort welkom moet heten', geeft hij aan. 'De toeristen komen namelijk via de Al en het open baar vervoer eerst langs Holten.' Het zal een van de belangrijke punten zijn waar de leden van Honig.' Dit is niet het enige punt waar aandacht aan zal worden ge schonken tijdens de algemene le denvergadering. Ook komt het nieuwe fietsnetwerk aan bod, waar Jan erg lovend over is. 'Holten kent allemaal verschillen de fietsroutes. Deze staan hele maal op zichzelf en zijn moeilijk te combineren.' Fietsliefhebbcrs pakken een route, maar willen soms de rit inkorten of juist kun nen verlengen. Volgens de WV- voorzitter is dit nu niet goed mo gelijk. Straks met het fietsen- knooppuntensysteem wordt dat anders. Hierbij worden alle fietsroutes aan elkaar gekoppeld via genum merde knooppunten.-Een fiets kaart geeft hiervan een compleet overzicht. Toeristen kunnen zo hun eigen trip binnen de bestaan de routes samenstellen door van knooppunt naar knooppunt te fietsen. Hierdoor ontstaan toch ten voor elk wat wils, terwijl de oorspronkelijke routes gewoon blijven bestaan. Soms iets aange past, om knooppunten te kunnen realiseren. Met borden zullen de punten goed worden aangegeven, zodat de fietser makkelijk de rou te kan uitstippelen op de kaart. 'In het Belgische Kempen is dit plan al gerealiseerd en loopt het zeer goed.', geeft Jan aan. 'Ook Zuid- Limburg kent dit web van fiets routes en een mede-initiatiefne mer hierv an zal uideg komen ge ven tijdens de vergadering van dinsdag.' 10. Wisselvallig weer met wat regen pf buien. Vrijdag overdag nog een enkele bui afgewisseld door op klaringen en zon. In de nacht van vrijdag op zaterdag en zondag kans op vorst aan de grond. Zaterdag en zondag overdag wol kenvelden en kans op wat regen ot een enkele bui, afgewisseld door opklaringen en wat zon. Middagtcmperaturcn rond de 7.0 a 10.0 graden. De nacht tempera turen worden 2.0 a 5.0 graden bij .voldoende brede opklaringen. Een uitlopertje van hogedruk strekt zich uit in onze omgeving waardoor het rustig weer wordt en het sterk kan afkoelen in de nachten. DORPSSTRAAT 148, ENTER LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie op pag. 7 1 Holten - Wethouder J. Flim- Gerritsen (ChrUnic) heeft nog niet gekozen wat de nieuwe gemeentenaam betreft: Holten of Rijssen, het maakt haar niet zoveel uit. „Maar ik kom dan ook uit Enter. En dat was altijd Enter, gemeente Wierden. Een dubbelnaam vind ik niet mooi", geeft ze aan. En de plaatsnamen op zich blijven hetzelfde, hoe de nieuwe naam van de gemeente ook wordt. Wethouder H. ter Keurst (PvdA) twijfelt nog tussen Rijssen of Rijssen-Holten. En dat hij nog dubbende is, ligt aan het feit dat een naamsver andering de gemeente zo'n vier ton kost. SGP-vvethouder J. Ligtenberg kiest voor Rijssen. De andere drie colle geleden, de wethouders W. ter Schure (GB) en W. Stegeman (CDA) en burgemeester J.A.H. Lonink geven de voorkeur aan Rijssen-Holten. De keuze van het college kwam ter sprake tijdens dc persconfe rentie, waar het onderzoek naar een nieuwe gemeentcnaam op ta fel kwam. Dat onderzoek, uitge voerd door Intomart, werd telefo nisch uitgevoerd en daarvoor werden driehonderd mensen uit Holten en driehonderd mensen uit Rijssen benaderd. Vervolgens werd een juiste verhouding (3:1) Rijssenaren-Holtcnaren bere kend. voor dc nieuwe ge- aden de gevraagden voorgelegd: Rijssen-Holten, Holten-Rijssen, Ri|ssen en Holten. Binnen de totale groep ondervraagden krijgt Rijssen- Holten het vaakst het predikaat 'goed' en de naam Holten 'slecht'. Rijssenaren vinden de naam Rijssen het vaakst: 'goed' (58 pro cent) en de naam Holten l^et vaakst 'slecht' (64 procent). De naam Rijssen-Holten wordt ech ter door 54 procent van de Rijssenaren een goede naam ge vonden. Holtcnarcn vinden het vaakst dc naam 1 loltcn-Rijsscn een goede naam (53 procent) en de naam Rijssen een slechte naam (70 procent). De naam Rijssen- Holten wordt door 45 procent van de Holtenaren een goede naam gevonden. Dc onderzoekers trekken de con clusie dat de inwoners van het Rijssense deel van de nieuwe ge meente in meerderheid geen moeite hebben met de naam Rijssen voor de totale nieuwe ge meente of met de naam Rijssen- Holten. Dc inwoners van dc oude ge meente Holten hebben meer moeite met dc wijzigingen dan de Rijssenaren. Dc naam Rijssen valt bij hen niet in de smaak; de onder zoekers verwachten dat de naam Rijssen-Holten minder proble men oplevert. Dc onderzoekers stellen voor te kiezen voor een nieuwe naam waarin zowel I cl door Holtenaren als Rijssenaren naar voren werd ge Rijssenaren zich in kunnen vin den, zoals dc naam Rijsholt, die bracht. Maar dat er geen zelfbe dachte naam komt, staat al vast. Het college heeft dat eensgezind besloten. Dus geen Heuvelrug, erkenrust, Borkeldstedc, Rijho, Rieholt of Bcrgwald om maar eens een paar geopperde namen te noteren. Welke naam het wel wordt beslist de gemeenteraad op donderdagavond 22 november. De samenvoeging van beide ge meenten wordt in het algemeen eerder een goede ontwikkeling ge noemd dan een slechte. Van de ondervraagden gaf 42 procent aan dat ze het een goed ontwikkeling vond tegen 24 procent die het een slechte ontwikkeling "vonden. Holtenaren bleken met de samen voeging iets meer moeite te heb ben: 35 procent vond het een slechte ontwikkeling. Voorzover de ondervraagden al contacten hebben gehad met de nieuwe gemeenten zegt de meer derheid even goede ervaringen te hebben als met de 'oude' gemeen te. Bij dc Holtenaren is deze meerderheid evenwel kleiner: 66 procent vertelde 'even goede er varingen' te hebben, tegen 85 pro cent van dc Rijssenaren. WethouderFlim-Gerritsen: 'Hen dubbelnaam vind ik niet mooi. (F oto: Rinus Vrijdag) Holten - Burgemeester en wet houders willen de werkgroep Hulp aan Tsjernobyl-kinderen Holten een bijdrage verlenen van 400 gulden. Verder wordt sporthal 't Mossink en zwem bad De Koerbelt op bepaalde afgesproken tijdstippen gratis in gebruik gegeven aan de werkgroep. De werkgroep Hulp aan Tsjcrnobylkindercn laat van no vember tot en met begin januari ongeveer dertig kinderen uit het Tsjcrnobylrampgebicd naar Holten komen. Dc werkgroep heeft zelf geen geld en probeert daarom op diverse manieren aan sponsors te komen, en vroeg ook de gemeente om een bijdrage. Het verzoek werd getoetst aan de subsidieverordening van de voor malige gemeente Holten, omdat er nog geen nieuwe subsidieveror dening is. Het beleid van Holten was dat aan lokale initiatieven op het terrein van ontwikkelingshulp een incidentele bijdrage kon wor den verstrekt. Zo kreeg enige tijd geleden de stichting Sion Internationaal een bedrag van 1.000 gulden. Ook dc Werkgroep Hulp aan Tsjcrnobylkindercn krijgt dit bedrag in totaal. Daar wordt dan het gebruik van de sporthal en het zwembad van af getrokken (in totaal een inkom stenderving voor de gemeente van ruim 600 gulden) en zo komt de gemeente op het bedrag van 400 gulden. Holten - Stichting Catalpa wil een tijdelijk kinderdagverblijf aan de Larenseweg bouwen. Het perceel waarop dit ge bouw gerealiseerd moet wor den, wordt gebruikt door Touwtrekvereniging Okia. Het kinderdagerblijf kan niet wor den gerealiseerd zonder mede werking van Okia, die op het perceel recht van opstal heeft. De gemeente heeft eerst geïnfor meerd of het mogelijk was het recht van opstal helemaal van het perceel af te halen en dan twee af zonderlijke rechten van opstal te vestigen ten gunste van Okia en Catalpa. Maar daar hangt een be hoorlijk prijskaartje aan, terwijl het gaat om een tijdelijke maatre- gc-1. Het lijkt de gemeente daarom het beste Catalpa een stuk grond van Okia te laten huren tegen het symbolisch bedrag van een euro. Beide partijen zijn inmiddels ak koord gegaan met een (ver)huur van waarschijnlijk twee jaar. Carolien Roodvoets heeft een boek geschreven met als titel Dutvelsdrichoek. Het gaat over de nadelen van vreemdgaan. Een brokantiekwinkel in Holten. Een heel klein zaakje aan de Kerkstraat. Lekker snuffelen. Zie verder pagina 5 re™: ,i jfl^ het groene warenhuis Oogstmand van zeegras. a* jj 1 iff IJ ,v; r Van nu voor €9,05 Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-S38565, donderdag koopavond. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijj&j betaalt vtxr dit abonnement 2 f87 - per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 184- per jaar (beaalwjze: eusyrvcsd!!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1