GB: 'Zalmsnip had volledig uitgekeerd moeten worden' xi intratuin 9,9 Hoitens Nieuwsjrtad^ 5jJ, HST! 1 ,61 .O- j Brandweer; aanvalsplan zomerhuisjes Borkeld Van Schooten nieuwe nestor gemeenteraad Prijsvoordeel uit Enter! Eigen huurwoning kopen? Burgers mogen meepraten over R stl) toekomstige plannen gemeente i nummer SPECTRUM WONEN '13 HET GROENE WARENHUIS 195 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Hoitens Nieuwsblad Donderdag 1 november 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieu\vsblad@\vho.wegener.nl Abonnementsprijs f84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Holten - In een brief aan de ge meente gaf E. Schuurman aan zich bij zijn verblijf aan de Vianenweg tijdens droge zo mers zorgen te maken over de brandveiligheid. De genoemde locatie maakt deel uit van het zomerhuisjesterrein aan de Borkeld. In de brief wordt de gemeente er op geattendeerd dat de bereikbaarheid van het zomerhuisjesterrcin in geval van calamiteiten onvoldoende is. Toegangswegen zijn vers perd of lopen niet meer door. De gemeente heeft inmiddels een werkgroep ingesteld om de pro blematiek rond het zomerhuisjes- terrein aan de Borkeld aan te pak ken. Deze werkgroep heeft de problemen rond dit gebied geïn ventariseerd, en daarbij is ook ge keken naar de brandveiligheid. Daar waren ook de stafafdeling brandweer en rampenbestrijding bij betrokken. Omdat de proble men nogal complex zijn, vindt de gemeente een algehele aanpak noodzakelijk. Wat betreft de brandveiligheid wordt gesteld dat het hier vooral gaat om de bereik baarheid, de Blus watervoorzie ning en het gevaar voor over slaande brand. Allereerst moeten die maatregelen genomen worden die op korte termijn mogelijk en noodzakelijk zijn. Zoals het verbeteren van de bereikbaarheid door het opsnoei- en van bomen en het opruimen van obstakels en versperringen in de toegangswegen. Met maken van een aanvalsplan met een dui delijke bewegwijz.cring en het ver beteren van het tekort aan blus water door het aanpassen van ult- rukprocedures. Rijssen/ Holten - Ep van Schooten is sinds de ge meenteraadsvergadering maandagavond de nieuwe nestor van de Rijssens/ Holtensc raad. De 'oude' ne stor H. Willems (SGP) nam tijdens diezelfde avond af scheid van zijn raadslid maatschap. Veel publiek was er tijdens deze speciale raadsvergadering aanwezig: familieleden van Willems, partijgenoten, oud-wethou ders en oud-raadsleden maakten hun opwachting. Veel waarderende woorden werden over de scheidende SGP-fractievoorzitter gespro ken door respectievelijk burge meester A.M. l.onink, dc nieu we raadsnestor E.M. van Schooten (Gemeentebelang) en de nieuwe SGP-fractievoorzit- ter H. Voortman. „Denk er nog eens even over na", vond l.onink, toen Willems hem zijn voornemen meedeel de. Willems dacht er over na, maar bleef bij zijn besluit. „Een wijs en sympathiek man, een man van weinig woorden", gaf Lonink aan. Ook in het proces van de gemeentelijke herinde ling, waar potentieel al veel con flictstof ligt, bleek Willems' er varing en wijsheid. „Eén van de betere raadsleden die de ge meente Rijssen heelt gekend. Rijssen is u veel dank verschul digd. Willems genoot van een pittige stellingnamc, dat was hem veel beter dan uren 'geneu zel' over details. I Ii| had een goed beoordelings vermogen, was zakelijk en be ginselvast", aldus l.onink, die lïet vertrekkend raadslid de ko ninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau op spelde. „Na 22 jaar raadslid in de raad Rijssen en c-en jaar in de nieuwe raad hangt Willems z'n politieke pet aan de kapstok. In die tien maand heb ik hem leren kennen als een eerlijk mens, een man van weinig woorden, die wel wist waar Abraham dc mosterd haalde. Die zonder omhaal in een paar woorden duidelijk maakte hoe hij erover dacht. Rijssen verliest in u een groots raadslid", aldus I k van Schooten, die namens de raad een enveloppe met inhoud en een bos bloemen aan het echtpaar Willems overhandig de. oT'~ J da s nou Roetgerink www.roetgerink.nl DORPSSTRAAT 148, ENTER Collecte voor Tsjernobyl goed voor 4,5 mille Holten - De collecte Hulp aan Tsjernobyl heeft liet bedrag van 4.533,45 gulden opge bracht. De collecte werd gehouden van 22 tot en met 26 oktober. Zowel collectanten als de mensen die een bijdrage gaven, worden namens de werkgroep hartelijk bedankt. Bel ons voor de aantrekkelijkste voorwaarden en de scherpste tarieven. U betaalt geen afsluitprovisie. .ri nib vnrDT GeMX|lti.1°'^SK1 ee1 w r-» p r»T ueiQAperi onaerscneiat zien aoor een Ca L Llx e£ y\ r h lx I persoonlijk en kwalitatief hoogstaand Iiï| fitI advies. Maar daar wordt de rente niet HVPOTHUKAPVIU DATUIT6AAT VAN UV/TOEKOMST '109er V011' Grotestraat 270 - Nijverdal - tel: 0548 624146 ESSO Center ERIK HUZEN Handelsweg 2, Holten. Tel. 0548 - 36 61 01 7 dagen per week verse bloemen CHIPS of KOEKEN vergeten ga naar... Geopend vanaf 6 uur tot 21 uur Loes ran Dijk: 'In Hollen werd slechts 75 gulden uitgekeerd tn plaats ran de beoogde 100 gulden.(Foto: Rinus Vrijdag) Holten/ Rijssen - De t lige gemeente Holten heeft de Zalmsnip voor mensen met de laagste inkomens niet volledig uitgekeerd. Bovendien is er niets gedaan met de opbrengst van de Zalmsnip, die bedoeld was voor bijzondere hijstand. Fractievoorzitter L. van Dijk van Gemeentebelang is daar over behoorlijk kwaad. „In Rijssen werd vorig jaar de he le Zalmsnip uitgekeerd aan de huishoudens; in Holten werd 75 gulden uitgekeerd in plaats van dc beoogde 100 gulden. Ook van dc huishoudens waar men rond moet komen met bijstand of AOW". Het ingehouden geld, in totaal 103.000 gulden, zou in het jaar 2000 besteed moeten worden aan bijzondere bijstand. Een ac countantsonderzoek wees uit dat de voormalige gemeente Holten van dat geld maar 48.000 gulden daaraan heeft uitgegeven. Dc Zalmsnip was bedoeld voor elk huishouden. Noodlijdende ge meenten konden van die 100 gul den een kwart inhouden en dat geld bestemmen voor extra uitga ven voor de bijzondere bijstand. Ook de voormalige gemeente Holten besloot dc Zalmsnip niet volledig uit tc keren. „Terwijl wc als gemeente dat: extra geld hele maal niet nodig hadden. Holten was geen noodlijdende gemeente. We hadden het volledige bedrag gewoon aan elk huishouden kun nen uitkeren", aldus Van Dijk. De opbrengst van het niet-uitge- keerde deel van de Zalmsnip was 103.000 gulden. Dat geld moest dc gemeente Holten besteden aan extra uitgaven voor de bijzondere bijstand. „Dus voor mensen die- dat echt nodig hebben". Van Dijk stelde dat jaar twee keer vragen over de besteding van dat geld, zowel in juli als in november 2000. „In november werd mij ver teld dat er 65.000 gulden was uit gegeven, maar dat het jaar nog niet afgelopen was en dat de rest van het geld dat jaar nog uitgege ven zou worden". In het onlangs uitgekomen ac countantsrapport over het jaar 2000 kwam echter naar voren dat dc gemeente Holten dat jaar aan bijzondere bijstand zegge en schrijve 48.000 gulden had uitge geven. „Dus het inhouden van die 25 gulden, ook van mensen die een klein inkomen hebben, was niet nodig geweest. En de moge lijkheid om die 25 gulden alsnog te betalen aan de burgers is nu voorbij", aldus een teleurgestelde Van Dijk. In de voormalige gemeente Holten was M. Spijker wethouder van financiën, en R. de la Haye wethouder van sociale zaken. In dc toenmalige gemeente Rijssen werd de Zalmsnip wel volledig uitgekeerd. De zaak kwam aan de orde toen in dc commissie sociale zaken de beleidsverslagen over het jaar 2000 van dc algemene bijstands wet in Holten en Rijssen aan de orde kwamen. Lit deze beleids verslagen bleek v erder dat cr wat deze materie aangaat in het jaar 2000 in de gemeente Holten nog al wat fouten werden gemaakt. De gang van zaken over het jaar 2000 werd zowel in Holten als in Rijssen gecontroleerd door een accountant die een rapport op maakt. „De accountant consta teerde dat in Holten, op zo'n klei ne afdeling met een bestand van circa 45 klanten, toch veel fouten zijn gemaakt. Daarvoor kan Holten oen boete opgelegd krij gen van 11.500 gulden. In de voormalige gemeente Rijssen, met een bestand van zo'n 350 klanten, zijn over dat jaar veel minder fouten gemaakt. Overal waar gewerkt wordt vallen spaan ders, maar ik vond dit heel schrij nend om tc lezen". Het accountantsrapport moet overigens nog naar het Rijksconsulentschap, en dat be slist of dc boete al dan niet daad werkelijk betaald moet worden. Kwaliteitsimpuls Holterberg Weekendweer: Holten - Burgers uit Holten en Rijssen zijn welkom op de drie bijeenkomsten waarop de toe komstplannen van dc gemeen te uitgelegd, besproken en ter discussie gesteld worden. Deze bijeenkomsten worden gehouden op woensdag 28, donderdag 29 november en dinsdag 4 december in het Parkgebouw aan de Ooster hofweg. Iedereen die geïnte resseerd is, kan daar naar toe. Tijdens deze bijeenkomsten wordt telkens een ander thema dat betrekking heeft op de ge meente aan de orde gesteld: de verdeling van de ruimte in de ge meente, dc kwaliteit van dc leef omgeving en de voorzieningen. Dc raad buigt zich maandag 5 no vember over de visie die burge meester en wethouders hebben ten aanzien van liet beleid in de komende jaren. Deze zienswijze is verwoord in de conceptstrategische visie. De vergadering van dc ge meenteraad begint maandag om 19.30 uur. Welke weg wil dc nieu we gemeente inslaan? Passen wc op de winkel, of maken we ge- :,^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. bruik van de kansen die de fusie biedt? Dat zijn vragen die het ge meentebestuur zichzelf gesteld heeft. In de conceptstrategische visie wordt de grote lijn aangegeven wat betreft het gemeentelijk be leid voor komende jaren. Sterke punten, waar het college dc komende jaren extra aandacht aan wil besteden zijn dc bedrijvigheid van Rijssen cn Holten, de recre atie en het toerisme en dc bereik baarheid door snel- en spoorweg. "Zwakke punten heeft de nieuwe gemeente ook: bijvoorbeeld de vrij eenzijdige werkgelegenheid, het gebrek aan middelbare en ho gere beroepsopleidingen binnen de gemeente, de knelpunten in de verkccrsdoorstroming cn dc re creatieve voorzieningen die zowel kwalitatief als kwantitatief verbe terd moeten worden. Ook over die zaken gaat dc strategische vi sie. Concrete zaken zi|n in deze conceptnota nog niet te vinden. „Wc willen met een vrij open no titie naar de burgers toe. De standpunten liggen nog niet vast, maar de richting is al wel aangege ven", benadrukt burgemeester J.A.H. Lonink. „Als gemeente hebben we bij voorbeeld dc ambitie om qua re creatie en toerisme duidelijk op de kaart te komen staan. Dat heeft dan mogelijk gevolgen voor de ontwikkeling van een industriegc- bied in Holten; het is maar de vraag of je een toeristisch Holten vol tnoec stampen met industrie. En het heeft ook weer gevolgen voor het centrum van Holten. Maar niet alleen voor Holten, ook voor Rijssen. Dan moet je ook an ders kijken naar de Regge en naar dc Oosterhof' bijvoorbeeld. Mischien moet er bij dc Oosterhof een theeschenkerij ko men, Maar het is ccn discussie; we leggen het voor". Het college kiest zelf voor een' kwaliteitsimpuls voor dc Holterberg. „Geen pretpark bij voorbeeld. Wc kiezen wel voor meer kwaliteit. Ln ook kwantiteit. Bijvoorbeeld goede bed- en brc- akfastvoorzieningen van mensen die gebruik maken van het Pieterpad en het realiseren van goede toeristenhotels aan de Holtensc kant LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze f advertentie op pag. 16 ■kW i LASERKLINIEK TWENTE Dé oplossing voor Overbeharing Couperose Spataders Rimpels Huidoneffenheden U leest er alles over in De Gezonde Krant Hebt u De Gezonde Krant deze week niet als bijlage bij uw weekblad ontvan gen, neem dan contact op met Zorgserviccs Twente, telefoon (074) 247 53 87 We sturen u er graag een toe! Gemeentegeld voor versiering Holten - Burgemeester en wet houders kennen de Holtensc Handelsvereniging voor de versiering van de kern Holten een bijdrage toe van 1.500 gul den. Onder die kosten wordt ook de inzet van gemeentewerken ver staan: wanneer voor het aanbren gen van de versiering ccn beroep is gedaan op gemeentewerken, worden de kosten daarvan in re kening gebracht bij de Holtensc Handelsvereniging of verrekend met de toegekende bijdrage. Openbaar toilet straks europroof Holten - Het openbaar toilet op de Kalfstermansweide wordt omgebouwd voor het ge bruik van euro's. Het toilet is uitgerust met een gulden gedeponeerd dient tc wor den, wil men van de voorziening gebruik kunnen maken. Na 1 ja nuari 2002 dient er een muntstuk van 0,50 euro in de muntauto- maat geworpen te worden. Remi De la Haye spuit ergenissen Rijssen/ Holten - PvdA-frac- tievoorzitter R. de la Haye spuide maandagavond aan het begin van de raadsvergadering zijn ergernis over uitlatingen, gedaan door andere (Rijssense) raadsleden, in de pers. Daarbij werden woorden als 'zeurpiet' gebruikt, en dat sloeg op het uitgebreid stellen van vragen in de rondvraag door Holtense raadsleden, on der andere door De la Haye. Dc la Haye vond echter dat er tij dens de rondvraag wel vragen ge steld moesten worden, omdat daarvoor in dc commissies geen ruimte blijkt te zijn. Hij vond dat de commissies te krampachtig ge leid worden. Burgemeester J.A.H. Lonink zegde toe op dit item in de commissie Algemeen Bestuurlijke Economische Zaken daarop terug te komen. INBRAAK AUTO ln de Canadastraat werd in de nacht van 24 op 25 oktober een perso nenauto opengebroken en daaruit een autoradio weggenomen Men heeft de auto geopend door onder het slot van het voorportier een gat te maken. De schadebcdroeg 1.000 gulden. WBE Holten telt meer j buizerdjongen rond om Holten. Het gaat weer goed met de roofvogels. Zie pagina 3. Leerlingen van het 'r voortgezet onderwijs kunnen bij Studie- J centrum Holten te- j recht voor bijles en huiswerkbegeleiding. Zie pagina 5. Terugkeer Opel Vectra naar top middenklasse Rustig en meest droog weer met wolkenvelden, kans op mist. Vrijdag, zaterdag en zondag over dag wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en af en toe zon, het blijft overwegend droog. In de nacht cn ochtend is cr kans op mist. De middagtemperaturen worden wat lager met 12.0 a 14.0 graden. Dc nacht temperaturen zo'n 5.0 a 7.0 graden afhangkelijk van opklaringen. Een hogedruk- gebied, 1035 Hpa, bij de Azorcn stuurt een uidoper naar de Britse eilanden en onze omgeving, deze zorgt voor rustig najaarsweer. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina: 3 Info Zie elders in deze krant Grote Skimmia, minimaal 15 bloemknoppen. Van nu voor €4,52 Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuitenburgsinget 5, 0546-838666, donderdag koopavond. Als lezer van het Hoitens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! AOreS Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Hoitens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijfèj betaalt werdt abonnement HiJ/zij betaalt voor Oil abonnement 0187 perjaar/€ 39.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) J 184.- perjaarl€ 38.13 per jaar (betaalwijze: automatisch

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1