Jos Kamphuis: 'Straks wordt Holten een wijk van Rijssen' Fppï K fjUMp! st 695 xiintratuin HABIT RUSSE FT^ Bedrijfspanden Broekhuis en Arfman op nominatielijst voor publieksprijs SPECTRUM WONEN i Toeristische wegwijzers vóór zomervakantie 2002 Prijsvoordeel uit Enter! 1 Dancer in the Dark draait in dorpshuis Boschkamp U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad - Donderdag 25 oktober 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.NieuwsbIad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Koopavonden Sint en Kerst Holten - Om Holtenaren de kans te geven Sinterklaasinkopen te kunnen doen, zullen er voor dit feest vier koopavonden zijn. Voor Kerstmis zijn dat er twee. Dit werd afgelopen maandag 22 oktober besloten tijdens de le denvergadering van de Holtense Handelsvereniging in de Biester. Voor Sinterklaas zijn er op don derdag 29, vrijdag 30 november, maandag 3 en dinsdag 4 decem ber koopavonden in Holten. De winkels sluiten woensdag 5 december al om 17.00 uur. Voor jdc Kerst zijn de winkels donderdag 20 en vrijdag 21 de cember tot en met 21.00 uur geo pend. Maandag 24 december slui ten ze om 17.00 uur de deuren. Daarnaast gaan de winkels maan dag 31 december om 16.00 uur dicht wegens de viering van Oud en Nieuw. Handelsvereniging ziet Holtens winkelcentrum in toekomst doodbloeden Zie elders in deze krant TWENTEHALLEN-ENSCHEDE ZATERDAG 27 0KT. 10 -16 UUR LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Biester - 'De tijd dringt in Holten. De klok tikt door en het winkelaanbod wordt alleen maar minder.' Deze uitspraak van bestuurslid Jan-Herman ten Velde geeft de sfeer weer die voelbaar heerste tijdens de algemene ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging. Deze ver gadering werd afgelopen maandag in de Biester afgeslo ten met een forumdiscussie. Hiervoor waren burgemeester Jan Lonink, wethouders Willem ter Schure en Wim Stegcman en ambtenaar Han van Veen uitgenodigd. Slechts elf leden waren komen opdagen om onder meer vragen te kunnen stellen aan het forum panel. Vooral het verkeersstructuurplan (VSP) cn het koopstromenonder- zoek zorgden voor heftige discus sies. Uit het onderzoek blijkt dat Holtcnaren geen enkele binding hebben met de eigen winkels. Zij doen alleen de dagelijkse inko pen in het dorp en gaan winkelen in omringende plaatsen. Alleen de schoenenbranche blijkt hicr.gcen last van te hebben. Jan-Herman ten Velde cn Jos Kamphuis zagen de bui al hangen. Steeds meer winkels sluiten de deuren en daarvoor in de plaats komt niets terug. Jos: 'Straks wordt Holten een wijk van Rijssen cn blijft hier alleen nog een slager en een bakker over.' Ook uit de woorden van Jan- Herman klinkt dezelfde teneur: 'Er moet nu iets gebeuren, anders vrees ik dat we straks te laat zijn.' Vergelijkingen worden gemaakt met Markelo en Bathmen, waar de winkelkern aan het verdwijnen Als oplossing zien de twee vooral het publieksvriendelijk maken van het winkelcentrum en het oplos sen van het verkeersprobleem in Holten. Wethouder Willem ter Schure: 'Er wordt heel hard aan gewerkt in het gemeentehuis. Van Veen beaamde dat: 'Ik denk dat je je erg verkijkt op hoe\ eel rijd erin gaat zitten, die wij als ambtenaren er insteken om alies overzichtelijk te maken.' Volgens Wim Stcgeman moet de problematiek eerst objectief goed worden on derzocht en niet zoals de voorma lige gemeente Holten het altijd heeft gedaan: 'Er werd toen alleen onderzoek gedaan met gestuurde opdrachten. Zo werd gesproken over het aan leggen van de slinger tussen de Oranjestraat en de Kerkhofsweg, zonder te kijken welke gevolgen dat zou hebben voor de Dorpsstraat.' Volgens de aanwezige leden van de HHV wordt er al meer dan dertig jaar onderzoek gedaan en dringt de rijd. Dc knoop moet nu toch eens worden doorgehakt, vindt Jos Kamphuis van onder meer café 't Klavier en snackbar 't Klavertje. 13. Zie onze advertentie op pag. 13 n./7° V, j -y Zie ook de advertentie uuuj LklQOO da s nou www.roetgerink.nl DORPSSTRAAT 148, ENTER Holten - Nieuwe toeristische bewegwijzering zal voor het komende zomerseizoen wor den gerealiseerd. Dit zei wet houder W. ter Schure tijdens de ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging welke afgelopen maandag werd gehouden in De Biester. Al enkele jaren wordt cr uit dc ho reca- cn toeristische branche ge vraagd om betere bewegwijzering in het dorp. Vele toeristen blijken moeilijk bun camping terug te kunnen vinden of moeten lang zoeken naar een parkeerplaats. Ook wethouder W. Stcgeman kent het probleem. Bewegwijzering is in Holten een groot vraagstuk. Zeker met de komst van het Nationaal Park is hier duidelijk behoefte aan.' J. Kamphuis van café 't Klavier VAN ï/'JHi lji>AG 24 TOT SM Maf ZArSXOAO 2/ ORfOüSJi LOCAf 12: SMTSIDTILUr MOSR KAjTSHLLAAM HET GROENE warenhuis !;V Heks op bezem, W hoogte 35 cm. Van _9ï95~ nu voor €3,15 Enschede.. Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo. Schuilenburgsingcl 5, 0546-838666, donderdag koopavond. zou het liefst nog een stapje ver der gaan cn vraagt zich af of het nu al niet mogelijk is borden te plaatsen langs de A 1 om de komst van het Nationaal Park aan te geven. Ter Schure: 'Zolang het Nationaal Park nog in oprichting is, zal dit zeker niet lukken. Volgens burgemeester J. Lonink wil de ANWB niet teveel op dc borden zetten, omdat automobi listen er anders te lang mee bezig zijn om het te lezen. Toch is wethouder Ter Schure het met Kamphuis eens dat er beter regionale bebording kan komen dan plaatselijke. 'Eenduidige be wegwijzering is beter te herken nen voor de toerist.' De bewegwijzering richting in dustrieterrein Vlctgaarsmatcn is een andere wens die nog even op zich laat wachten. Ter Schure: 'Het is niet alleen een kwestie van een paar bordjes neerzetten. Zo Decemberactie winkeliers Holten - Dc Holtense Han delsvereniging (HHV) gaat van 22 november tot cn met 5 de cember en van 13 tot en met 24 december een kraslotenactie houden. Dc actie van vorig jaar _is hierbij in een nieuw jasje ge stoken. Klanten ontvangen bij besteding van elke 10 gulden een kraskaart bij de deelnemende zaken. Bij de su permarkten geldt een besteding van 25 gulden. Maximaal worden tot vijftig kaarten per keer uitge deeld. Winnende kraskaarten moe ten worden ingeleverd bij Foto ten Velde om ze tc kunnen verzilveren voor een waardebon. Deze is tot en met 1 juni 2002 tc besteden bij alle meedingende winkeliers. Ook niet- winnende kraskaarten kunnen worden ingeleverd. Tien niet-win- nende kaarten moeten daarvoor in een speciale decemberac/ie-envelop HHV' worden gestopt. Hierop schrijft de klant naam, adres en te lefoonnummer. Daarna kunnen ze in speciale rode bussen van dc HHV worden gestopt. Hieruit worden op 26 november, 3, 10,17 en 24 december winnaars getrok ken voor extra prijzen. Prijswinnaar zullen donderdags na de trekking worden vernield in het Holtens Nieuwsblad. Zeefwerk Holten - Met een zogenaamde kettinghor werd afgelopen zaterdag 20 oktober het rechterspoor richting Enschede) lussen de Rsjssettseweg en het NS-station onder handen genomen. Waren twee weken geleden de houten bielzen al vervangen door de betonnen va nan/, nu was hel grint aan de beurt. Een ketting met schoepbakjes werd onder het spoor gemonteerd. Deze sloeg de ballast onder de rails vandaan en transporteerde dit naar boven in de kettinghor. Daar aangekomen werd het grint via een grote trilbak gezeefd. Een dcc! kwam weer terug onder de rails, terwij! de rest via transportbanden werd afgevoerd in de vele containerwagons die aan de hor waren gekoppeld. De hor nam Z" honderd meter ballast per uur onder handen, waardoor zestien uur nodig was om de kins te klaren. (Foto: Joban Bolink) Inwoners Holten en Rijssen kiezen mooiste industriepand Holten/ Rijssen - Inwoners van Holten en Rijssen kunnen binnenkort het mooiste pand kiezen uit het gemeentelijk in dustriegoed. De winnende on dernemer krijgt daarvoor de publieksprijs. Dc winnaar van de publieksprijs en van de jury prijs wordt woensdag 14 no vember bekendgemaakt in het Parkgebouw, Oosterhofweg in Rijssen. In Holten komen twee panden in aanmerking voor de prijs. De jury nomineerde Broekhuis Automatisering en Arfman Hekwerk BV, beiden aan dc Ondernemersweg. 'Op onze nominatie zijn wc heel trots. We zijn blij dat iets wat mij mooi vinden ook door anderen berkend en erkend wordt', vertelt de heer G. Broekhuis. Broekhuis Automatisering was eerder geves tigd aan de Dorpsstraat. Met dc nieuwbouw aan dc Ondernemersweg werd septem ber 2000 begonnen. In april van dit jaar kon het bedrijf het pand in gebruik nemen. Dina Lcnferink van Building Design zorgde voor het ontwerp. Aannemingsbedrijf Ligtenberg uit Rijssen bouwde het pand. 'We hadden zelf de logische inde ling van dc ruimtes die we nodig hadden en op elkaar aan moesten sluiten, dus dc binnenkant van bet pand, ontworpen en de architect heeft daar voor dc buitenkant een creatieve invulling aan gegeven. Jc moet wel kiest hebben dat je aan spreekt'. In de materiaalkeuze komt de kleur van dc huisstijl te rug: een lichte ondergrond geac centueerd met blauw. Het pand zeifis licht, cn de kozijnen blauw. 'Dat gaf enige discussie met wel stand, maar wc zijn er uit geko men'. Broekhuis mist een beeldkwali teitsplan dat ten grondslag zou moeten liggen aan de invulling van het industrieterrein. 'Of het er is, weet ik niet. Het is in elk geval niet aan de odnernemers kenbaar gemaakt. En zo'n plan zou toch heel nuttig zijn, zeker voor dc zichtlocaties'. Het bedrijf Arfman Hekwerk stond eerder aan de Keizerswcg. Met ingang van dit nieuwe jaar startte de nieuwbouw op het nieu we industrieterrein. Het pand werd ontworpen door Abog uil Deventer cn gebouwd door Bouwbedrijf Karsten (kantoor) cn Bouwbedrijf Henk Vcncklaas (tal). 'W e hebben gekozen voor een za kelijke uitstraling. We wilden een bepaalde herkenning door de vormgeving van het gebouw', ver telt technisch directeur MAX. Nieuwenhuis. 'Het moest een gebouw zijn dat wat de binnenkant betreft func tioneel is en wat de buitenzijde- aangaat moest het duidelijk een ei gen stijl hebben. In elk geval geen gebouw waar er dertien van in een dozijn gaan'. Een prijsvraag en een debat om de aandacht te vestigen op de ruimtelijke kwaliteit van de plaat selijke industrieterreinen vindt Nieuwenhuis een hele positieve ontwikkeling. 'Ook om de onder nemers na tc laten denken over hoe om te gaan met het bedrijfs gebouw. Zodat je geen grijs in- De Hervormde Groep be staat 50 jaar. Dit werd ge vierd met een toneelvoor stelling van de OCH in Irene. Zie verder pagina 3 Carnavalsvereniging De Fienpreuvers bestaat 33 jaar. In het carnaval een ju bileum. Zie verder pagina 5 dustrieterrein krijgt, maar een ter rein dat leefbaar is. En wil men ook nog de finishing touch aan brengen, laat men dan eens een kijkje gaan nemen op het Bedrijvenpark Twente: dc groen voorziening, zowel aanleg als on derhoud, is daar werkelijk af. In Rijssen werden de panden van Treezium aan de Octaanstraat, Roelofs Haase aan de Nijverdalseweg, Pebem X'astgoed aan dc Nijverdalscweg, Bouwbedrijf Nijhuis aan de Molendijk-Noord, Koninklijke Yolker XX essels Stevin aan de Reggcsingel, Van Dam Groep aan de Fahrcnheitstraat, Ter Steege aan de Reggesingel, Van Losser installaties aan de Nijverheidsstraat en Van Geenen aan de Industrieweg. Tijdens dc prijsuitreiking, woens dag 14 november, is het dc be doeling dat er een discussie ge voerd wordt over de architectuur in relatie tot de ruimtelijke kwali- Vervolg op pagjna 13. Chrysler neemt Crossfire in productie Nieuwe Impreza biedt beste van twee werelden Weekendweer: Buien Enkele buien of wat regen. X'rijdag veel bewolking en kans op wat regen of een enkele bui, afge wisseld door wat opklaringen en wat zon. Zaterdag overdag enkele buien, afgewisseld door opklarin gen cn af cn toe zon. Zondag lijkt een droge dag te worden, we heb ben dan wolkenvelden, afgewis seld door nu cn dan zon. Middagtempcraturcn rond dc 15.0 a 16.0 graden. De nacht temperaturen liggen rond de 9.0 a 10.0 graden tc zacht voor eind oktober. Dit licht wisselvallige weer wordt veroorzaakt door een lagedrukge bied eerst boven het noorden van Engeland en later boven Scandinavië. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3. Boschkamp - Bij Filmhuis Holten in de Boschkamp wordt donderdag 25 oktober om 20.15 uur de film Dancer in the Dark vertoond. Entree kost 7,50 gulden. Kaarten zijn ver krijgbaar in dc Boschkamp en het VW-kantoor. De film gaat over Sclma, een Tsjechische immigrante die samen met haar zoontje Gene op het Amerikaanse platteland woont. Sclma (gespeeld door Björk) heeft een geheim: ze wordt langzaam blind. Gene heeft dezelfde erfelijke ziekte en ook hij zal later blind worden, tenzij hij voor zijn twaalfde een dure operatie zal onder gaan. Sclma probeert het geld bij elkaar tc sparen en heeft al een goed ge vulde spaarpot. Haar grote passie is muziek en dansen: ze is dol op musicals. Samen met haar collega en vriendin Kathy oefent ze dan ook voor een belangrijke rol in een amateur-uitvoering van The sound of Music. En dan vertelt Selma haar geheim aan een buurman. Inbraak woning Kosterspad Kosterspad - In een woning aan het Kosterspad werd vrij dag 19 oktober ingebroken. De daders hadden zich dc* toe gang tot dc woning verschaft door de achterdeur te forceren. Uit de woning werd tot op heden niets vermist. Autobrand Op de Rijksweg A 1 vatte zater dag 20 oktober een auto vlam.Kennelijk door overver hitting. De brandweer is ter plaatse ge weest en heeft dc brand geblust maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar gehavend was en weg gesleept moest worden. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Geeft op als abonnee voor het j Hollens Nieuwsblad l~" Woonplaats: 7500 VB Enschede Hij/Zij betaalt voor ót abonnement —187.- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 184.- per jaar (betaalwijze: ausmaosch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1