Bij Resink nu 25% korting op Leolux Resink gemeentelijke informatie NU SHOWROOM DE NIEUWE MINI! a Rijssen. Reken daar maar op. .o, 7n /{if jg ii"f 'J MINI ZWOLLE LEOLUX DONDERDAG 25 OKTOBER 2001 informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Ingekomen sloopaanvraag/melding (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 8 oktober 2001, 20010969, Lageweg 2 te Holten, slopen kin derdagverblijf. Bovenvermelde sloopaanvraag/melding kunt u inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Rijssen. Wet milieubeheer (kennisgeving aanvraag en ontwerpbeschikking) Ingekomen zijn de verzoeken om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van H. Rietberg BV voor een wijzigingsvergunning voor uitbrei ding van de inrichting met 245 vleesvarkens aan de Schuppertsweg 4 te Holten; de heer G.J. Nijland voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor de gedeeltelijke omwisseling van vleesvarkens naar rundvee en een herinrichting van de stallen op het perceel Broekweg 22 te Holten. Het is de bedoeling dat de vergunningen verleend worden onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 3.21 van de Algemene wet bestuursrecht liggen vanaf 26 oktober 2001 voor een periode van vier weken (tot en met donderdag 22 - november 2001) ter inzage bij de Publieksbalie van de sector I Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, locatie Kijsserv, Ook na genoemde datum liggen de stukken nog ter inzage tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden I 'ingesteld. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren (bui ten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 854781 Tijdens de genoemde termijn kunt u uw bedenkingen schrif telijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Bedenkingen kunt u ook mondeling kenbaar maken tijdens een hoorzitting die burgemeester en wethouders van plan zijn te houden op 22 november 2001 om 9.00 respectievelijk 9.30 uur in de spreekkamer bij de Publieksbalie (kamer 201) van de sector Ruimte van het gemeentehuis, locatie Rijssen. De hoorzitting wordt alleen gehouden als daarom wordt ver- zo_cht. Deze bedenkingen kunt u persoonlijk of door ëen gemachtigde (laten) indienen. Als u schriftelijke bedenkingen indient kunt u verzoeken uw I persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dit verzoek moet u schriftelijk tegelijkertijd met uw bedenkingen, indie nen bij het gemeentebestuur. Alleen als u tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebt ingebracht tegen de aangevraagde beschikking kunt u later beroep instellen, tenzij u aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen. Wet milieubeheer (kennisgeving ontwerpbesluit) (artikel 8.26 intrekken vergunning op verzoek vergunninghouder) Burgemeester en wethouders van Rijssen delen mee dat zij voornemens zijn op grond van artikel 8.26 van de Wet milieu beheer de vergunning in te trekken van de heer G. Nijland voor de veehouderij op het perceel Broekweg 22 te Holten. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stuk ken liggen vanaf 26 oktober 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis, locatie Rijssen (kamer 201Ook na genoemde datum liggen de stuk ken nog tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld ter inzage. De stukken kunnen worden inge zien tijdens kantooruren (buiten de openingstijden van het qemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 854794). Tot en met donderdag 8 november 2001 kan een ieder schrif telijk bedenkingen inbrengen tegen het ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders. Degene die schrif telijk bedenkingen inbrengt kan gelijktijdig verzoeken de per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen zij die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen dit ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tij dig) bedenkingen in te brengen. Meer informatie? Over de stukken kan technische informatie worden verkregen op de afdeling milieu van de sector Ruimte (telefoonnummer 854794). Voor juridische informatie kan men contact opnemen met dè juridische afdeling (telefoonnummer 854781 Ingekomen aanvragen kapvergunningf en) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand) 11 oktober 2001, 20010959, Arend Baanstraat 38 te Rijssen, kappen den en conifeer; 11 oktober 2001, 20010949, Vianenweg 114 te Holten, kappen 2 eiken en 2 dennen; 12 oktober'2001, 20010948, Johan van Galenplantsoen 7 te Rijssen, kappen grove den; 16 oktober 2001, 20010963, Graaf Ottostraat 4 te Rijssen, kap pen berk; 16 oktober 2001, 20010965, Larenseweg 58 te Holten, kappen berk; 16 oktober 2001, 20010960, Waardenborchstraat 29 te Holten, kappen 2 berken; 17 oktober 2001, 20010976, Markollenweg 16 te Holten, kap pen 5 berken en 5 grove dennen. U kunt deze aanvragen vanaf 26 oktober 2001 voor een perio de van vier weken Inzien (tot vrijdag 23 november 2001bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeen tehuis, locatie Rijssen. Voor informatie kunt u telefoonnum mer 854778 bellen. Verleende kapvergunning(en) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand) 12 oktober 2001, 200102372, Schuttersweg 8 te Holten, kappen 1 eik, 2 beuken, 1 kastanje en 1 lariks. U kunt deze kapvergunning(en) vanaf 26 oktober 2001 voor een periode van zes weken (tot vrijdag 7 december 2001) inzien bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Daar liggen ook de verleende kapvergunningen ter inzage. Voor informatie kunt u telefoon nummer 854778 bellen. Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Meer informatie? Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201, telefoonnummer 854781. Ingekomen aanvragen voor een inritvergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de aanvraag) 16 oktober 2001, 20010962, Nieuwlandsweg 4-6 te Rijssen, aan leggen 3 meter brede inrit; 16 oktober 2001, 20010961, Vink 74 te Rijssen, aanleggen 4 meter brede inrit. U kunt deze aanvraag/aanvragen vanaf 26 oktober 2001 voor een periode van vier weken inzien (tot vrijdag 23 november 2001) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Voor informatie kunt u tele foonnummer 854778 bellen. Verleende inritvergunning(en) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de verleende vergunning) U kunt deze inritvergunning(en) vanaf vrijdag 26 oktober voor een periode van zes weken inzien (tot dinsdag 4 december 2001) bij de Publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, locatie Rijssen. Daar liggen ook de verleen de inritvergunningen ter inzage. Voor informatie kunt u tele foonnummer 854778 bellen. Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de sector Ruimte in het gemeentehuis, locatie Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 854781. Adres gemeentehuis Schild 1, 7461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen 0548-85 48 54 f 0548-85 48 55 gemeente@rijssen.nl ww.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend maandag tot en met vrijdag in 09.00 tot 12.15 uur en middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten Adres gemeentewerf Waagweg 4 in Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf iedere dag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15,30 uur op zaterdag van Klachtenlijn Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J. A. H. Lonink, wethouder J. Flim-Gerritsen of wethouder J. J. A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Voor een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Rijssen. Reken daar maar op. Met uw steun kunnen ze niet verliezen AANNEMERSBEDRIJF PAALMAN TEMPELMAN B.V. Maneschijnsweg 30 - 7451 LK - Holten Telefoon 0548-36 13 87 Hel adres voor algehele uitvoering van: NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD KEUKENS OPEN HAARDEN MEUBELINRICHTING Tijdelijk geeft Leolux bij Resink Wonen 25% korting op de adviesprijs(*) van bovenstaande Leolux modellen. Deze zijn uitgevoerd in de duurzame leerkwaliteiten: 'Wapiti' of 'Cobra' en in meer dan 18 verschillende kleuren. Kom snel langs want deze kans mag u niet missen. Almelo, Woonboulevard, Weezebeeksingel, Tel.; (0546) 812625. Enschede, Woonboulevard, Schuttersveld 3, Tel.; (053) 4358835. Resink Wonen heeft vestigingen in Almelo, Apeldoorn en Enschede. Wierden, hoofdkantoor. Internet; www.resinkwonen.nl Porporastraat 50 Telefoon 038-427 73 53

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 12