Twee meter hoge verlichte ooievaar terug op 'nest' Bijzondere herfstexpositie van Kees Bos en Let Janis Kalnmalis in Natuurdiorama Cursus Beter Slapen Controle op gebruik verlichting Goede bloedafnameavond voor Rode Kruis in Holten Kinderboerderij Dondertman krijgt toch subsidie voor loon beheerder Uitzending Kerktelefoon Geslaagd jubileumconcert Holtens Gemengd Koor Volksdansgroep: 25 jaar Man vernielt tweewieler DONDERDAG 18 OKTOBER 2001 HOLTBNS NIEUWSBLAD Ei zijn nog enkele plaatsen vrij voor de cursus Beter Slapen, be stemd voor iedereen woonachtig in het werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Overijssel. De eerste cursusavond (voorlichtingsavond) is donderdag 8 no vember aan de Molenweg 7 te Diepenveen. De cursus bestaat in otaal uit negen bijeenkomsten op donderdagavond en een terug- komavond enkele weken na afloop van de cursus. De cursus is be stemd voor mensen die al langere tijd slecht slapen. Tijdens dc cursus leren de deelnemers met name wat men zelf kan doen om heter te gaan slapen. lMcn leert zich lichamelijk en geestelijk te ontspannen. Beter slapen zonder medicijnen, want het is de bedoeling dat de deelnemers die slaapmiddelen gebruiken in overleg met dc huisarts daarmee stop pen. Tijdens de cursus wordt er informatie gegeven over slapen en slaapgedrag. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Centrale Thuiszorgtelcfoon 0570-686000. Holten - Tijdens een controle op de Rijssenseweg op zondag 14 oktober werden vijf bestuur ders bekeurd en wel voor het niet dragen van de autogordel, overschrijden van een doorge trokken streep en het voeren van mistkoplampcn. Men name het laatste zal in de ko mende donkere dagen weer gaan spelen en voor ergernis bij andere bestuurders zorgen. Veel automobilisten voeren vaak ten onrechte extra verlichting als mistlampen en verstralers gelijk tijdig met de normale wettelijke verplichting onder normale om standigheden. De poliuc zal daar op toezien cn verbaliserend op treden. Hieronder volgen enige bepalin gen ten aanzien van het voeren van verlichting: mistlichten voorzijde: bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belem mert, mogen bestuurders van een motorvoertuig mistlicht aan dc voorzijde voeren. Groot licht of dimlicht mag dan niet worden gevoerd; mistach- terlicht: bij mist of sneeuwval, die het zicht beperkt tot een af stand van minder dan 50 meter mag een mistachterlicht worden gevoerd. Verstralers die veelal extra met dimlicht worden gevoerd, mogen alleen worden gebruikt als groot licht is toegestaan en zullen dus gedoofd moeten worden hij dag, hij het tegenkomen van een ande re weggebruiker cn het op korte afstand volgen van een ander voertuig. Ten aanzien van verstralers kan worden-gezegd deze beter niet te voeren omdat op de Nederlandse wegen vrij veel verkeer rijdt en dus constant dc verstralers aan cn uit moeten worden gezet. Bovendien wekt het veel onnodi ge ergernis hij andere weggebrui kers zoals verblind worden. Herfstwandeling op Zuurberg Zuurbcrg - Het IVN Markelo houdt zaterdag 20 oktober ccn herfstwandeling rond de Zuurberg. Tijdens deze wan deling wordt uitleg gegeven over het ontstaan van het land schap cn dc najaarseffecten. De wandeling start om 14.00 uur vanaf 't Stuurhuus aan de Beusebergcrwcg 37. De wande ling duurt ongeveer twee uur en wordt begeleid door Holtense gidsen van IVN, Markelo. Deelname is gratis, maar een gift voor het IVN is welkom. Verdere informatie: Arjan ter Harmsel, 0548-365215 Mossink - Maar liefst 380 do nors kwamen afgelopen maan dagavond 8 oktober naar sport hal 't Mossink om een halve li ter bloed af te staan. Een zeer goede opkomst vergeleken met de afname die gehouden werd in april. Toen konden vele do noren door de uitbraak van mond- en klauwzeer geen ge- Koor geven aan hun oproep. Slechts twee donoren mochten om bepaalde redenen geen bloed geven, zodat er 368 halve liters bloed konden worden afgeno men. Na afloop van de avond werden alle vrijwilligers die op w at voor manier meeholpen aan de bloedafnameavonden. door voorzitter van Rode Kruis Holten, Jan Vroom, bedankt voor hun inzet. Wegens het Jaar van de Vrijwilliger werd namens Stichting Sanquin, de overkoepe lende organisatie die verantwoor delijk is voor de bloedvoorziening in Nederland, aan iedere vrijwilli ger een bloemenbon overhan digd. SGP niet gelukkig met oude toezegging Holten - Kinderboerderij Dondertman krijgt van de ge meente voor het jaar 2001 een bijdrage in de loonkosten voor een beheerder. 'De oude ge meente Holten heeft dat toege zegd en daar is toen ook een besluit over genomen', geeft wethouder J. Flim-Gerritsen te kennen. Het gaat voor dit jaar om 17.940 gulden. Aan dc commissie werd vorige weck toestemming gevraagd, maar een en ander lag al vast op basis van verplichting uit het ver leden. De beheerder is vanaf 1 juli al aangesteld. 'We hoeven alleen maar 'ja' te knikken', concludeer de SGP-raadslid Slagman. 'Een officieel 'ja1,' bevestigde Flim- Gerritsen. Slagman: '|a, ja.' Flim-Gerritsen benadrukte nog maals dat het ging om een eerder gemaakte afspraak van de voor malige gemeente Holten. SGP-voorman H. Willems: 'De voormalige gemeente Elolten heeft dit besloten. Men boert nogal goed op de kinderboerderij. De SGP-fracrie subsidieert alleen in tekorten. Bovendien is de boer derij op zondag open. In de toe komst hoeft men in deze zaak op de SGP niet te rekenen.' De kinderboerderi] in Rijssen krijgt 95.600 gulden per jaar. Dc raad van de gemeente Holten heeft voor Dondertman een sub sidie van 25.000 gulden per jaar opgenomen. Deze toezegging van de voorma lige raad van dc gemeente Holten geldt tot 31 maart 2003. Voor die datum wil de nieuwe gemeente het beleid op het gebied van kin derboerderijen voor Rijs Holten harmoniseren. Bijeenkomst Passage Kandelaar - Passage Holten houdt donderdag 25 oktober een ledenbijeenkomst in de Kandelaar. Gastspreekster is Joke Spa uit Almelo. Zij zal vertellen over ismakogie. Dit is een houding- en bewegings leer, ontwikkeld door professor Anne Seidel uit Wenen. Ismakogie is voor mensen da- graag gezond en fit willen blijven. De praktijk heeft geleerd dat mensen met onder meer hoofd pijnen, rugklachten, stijve nek spieren cn knieproblemen enorm veel baat ondervinden van deze methode. Joke Spa geeft hierover uitleg. Belangstellenden zijn ook van harte welkom. Sow-jeugddienst Herfstpuzzeltocht op Heuvelrug Dorpskerk - In de Dorpskerk wordt zondag 21 oktober een Samen Op Weg-jcugddienst gehouden. Dit begint om 19.00 uur en heeft als thema: PINKsterPOP. Holten - Er waren in het begin wat startproblemen, maar verder verliep dc jubilcumuitzending van de Kerktelefoon goed. Velen kwamen een kijkje nemen bij de live-uitzending die afgelopen za terdag 29 september werd gehouden in de Diessenplas. Een klein technisch mankement zorgde eerst voor wat problemen hij het draaien van de verzoekplaten, maar dit werd al snel weer verhol pen. (Foto: Joban Bolink) Biester - Geheel gekleed in klederdracht vierde de volksdansgroep van dc Plattelandsvrouwen Holten het 35-jarig bestaan. Zij deden dit afgelopen maandagavond 15 oktober in zaal De Biester waar dc leden mooie volksdansen lieten zien. (Foto: Joban Bolink) stippen. Mocht iemand weten die dergelij ke honden heeft of mocht de be treffende man zelf contact op wil len nemen dan kan dat met Bert van Eijk, wijkagent te Holten. Personenauto beschadigd Holten - Een groene personen auto van het merk Ford, type Ka, stond dinsdag 9 oktober tussen 11.30 uur en 12.30 uur geparkeerd in een vak langs de Molenbelterweg. En wel tus sen de Burgemeester van den Borchstraat en het stuk waar men van de Holterbcrg afrijdt (Koninginneweg). In die tijd is die auto aangereden en heeft schade. De politie verzoekt getuigen con tact op tc nemen met de politie te Rijssen, telefoon: 0900-8844. Ook is het mogelijk het bureau van dc politie in Holten te bezoe ken op maandag tussen 09.00 en 17.00 uur of een briefje in de brie venbus deponeren met uw naam en telefoonnummer. Dc politie neemt in dat geval contact met u op. Inbraak Larensewcg - In een apparte ment aan de L-arenseweg werd in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober ingebro ken. Men is binnengekomen door het slot van de oordeur tc forceren. Onder andere sieraden werden vermist. Dorpskerk - Het Holtens gemengd Koor vierde afgelopen vrijdag 12 oktober het 70-jarig bestaan niet een jubileumconcert. Dit' werd gehouden in de Dorpskerk aan dc Smidsbclt. I-Iet' Zwolse Symfonie Orkest, een viertal solisten en organist Gerrit Hoekstra hielpen mee er een zeer geslaagde avond van te maken. Het thema was 700 Jaar Schepping in Woord cn Muziek. Dit was bèwust gekozen om er een muzikale reis door de tijd van te maken. Heel erg toepasselijk voor een jubilerend koor. (Foto: Joban Bolink) Bezoekerscentrum - Staatsbos beheer Sallandse Heuvelrug houdt tot en met woensdag 31 oktober vanaf het bezoekers centrum Sallandse Heuvelrug een herfstpuzzeltocht. Herfsgenieters van jong tot oud, individueel of in groepsverband, kunnen gratis deelnemen aan een beschreven wandelroute van on geveer drie kilometer. Aan dc hand van vragen worden de deel nemers uitgenodigd de herfst te ervaren op de Sallandse Heuvelrug. Als dc vragen juist worden beantwoord, is er boven dien kans op een prijs. De ope ningstijden van het bezoekerscen trum zijn tot cn met woensdag 31 oktober: dinsdag tot en met zon dag van 10.00 tot 17.00 uur. Inlichtingen: 0548-612711. Chauffeur onwel Muziek speelt een belangrijke rol in het geloof. Elke zondag staat de liturgie weer vol met psalmen en gezangen. Maar zondag 21 ok tober is er in de hervormde kerk ccn jeugddienst. Dit is dan ook de reden dat de muziek in deze dienst anders is dan anders. Zo komen Guns 7/ Roses, Jen-el, Joan Osborne, Phi! Collins en Faithless een bijdrage leveren aan deze jeugddienst. Kalfstermansweide - Bij de skatebaan op de Kalfstermansweide zou zon dag 7 oktober een vernielde fiets hebben gelegen. Op dat moment waren kinderen aan het spelen bij de skatebaan. Holten - De politie kreeg maan dag 8 oktober een melding dat op de A 1 een chauffeur van een ferrj Hutten met doch/er sjjn heel erg bh vrachtauto onwel was geworden. Dc politie trof de chauffeur in de cabine van zijn vrachtauto aan. Beusebergerwcg - Dc familie Hutten Inmiddels aangekomen ambulan- stond %ondag 7 oktober behoorlijk cepersoneel heeft de Duitse vreemd te kijken naar baar tuin. Daar chauffeur overgebracht naar het stond een grote verlichte ooievaar van bij- ziekenhuis. na twee meter. dal de verlichte ooivaar weer terug is op fn oude nest. (Foto: Joban Bolink). Dit, omdat net een dochtertje hadden 'Flij was helemaal niet van eens van gekregen. Ineens was de%e ooievaar ge- ons. "logen. We hadden de ooievaar geleend van vrienden.Hij deed aangifte bij de poii- HiJ bleek te %yn gestolen. Jerrj Hutten: tie. Enkele dagen iaten kwam echter in eens een man aan de deur die de ooie vaar had gevonden en hem lenig kivam brengen. De familie Flutten is erg blij dat de vogel nu weer terug is op het oude nest. Tijdens het spelen kwam een man aangelopen die kennelijk van me ning was dat die fiets door de jon gens was vernield. Hierop gooide dc man de fietsen van de ]ongens op dc grond en ging op een ach terwiel van de fietsen staan waar door schade aan dc fiets ontstond. De politie zoekt contact met de man. Als bijzonderheid valt te vertellen dat de man twee honden bij zich had en wel een zwarte hond en witte hond met zwarte Natuurdiorama - Voor de 22ste keer houdt Kees Bos in het Natuurdiorama Holterberg een herfstexpositie. Dit jaar met de titel Wild en Landschap. Voor deze expositie heeft Bos een wel zeer bijzondere kun stenaar gevonden: de schilder Janis Kalnmalis uit Letland. Bij de officiële opening van de ex positie verteit hij hoe de contac ten ontstaan zijn. 'Een goede riend van mij, kunstenaar Jan Reudink uit Barchem bij Lochcm, liet mij een catalogus met werk zien van een kunstenaar uit Letland. Ik raakte meteen in dc ban van de mooie schilderijen en via Reudink kwam ik in contact: met kunstenaar Janis Kalnmalis.' Gedeputeerde J.G. Kristen van de Provincie Overijssel met onder meer cultuur in zijn portefeuille, had gehoor gegeven aan de uitno diging deze expositie te openen. In zi)n openingswoord legde hij uit welke gevoelens dc herfst bij de meeste mensen oproept. 'Hoewel er nog wel eens ccn en kele warme dag tussen kan zitten en je ook wel kunt genieten van de mooie kleuren, weet jc toch dat de zomer voorbij is cn dat dc win ter met veel koude dagen in aan tocht is. Het wordt vroeg donker cn dat kan bij mensen een slecht humeur veroorzaken. Maar er is toch een lichtpunt in deze duister nis: kijk maar om jc heen naar de ze mooie expositie. Vanaf 1989 is er een samenwerkingsrelatie tus sen Overijssel cn Letland op het gebied van de sport, volksgezond heid, bibliotheekwerk en nu dus ook kunst. Meestal komt het ini tiatief van de Overijsselse over heid, maar ook particulieren to nen initiatieven. Het werk van twee kunstenaars, met elkaar ver bonden door hun liefde voor de natuur, kunt u hier bewonderen.' Als dank voor deze woorden bood Bos aan Kristen een bron zen beeldje aan van een rechtop staande, verwonderd om zich heenkijkende hermelijn. De tentoonstelling bestaat uit na tuurlandschappen van zowel Bos als Kalnmalis cn bronzen dieren van Bos. Kalnmalis is in 1939 in Riga, dc hoofdstad van Ledand, geboren. 'In 1967 ben ik afgestudeerd aan de Kunstacademie van Riga. Schilderen is mijn werk en niet mijn hobby. Mijn vrouw en ik moeten bestaan van het geld dat ik verdien met schilderen. Elk jaar exposeer ik in Riga. We hebben ook vijf jaar in Finland gewoond, waar ik in Helsinki en Lahri expo- (Foto: Gert Perdon) sities heb gehad. Bovendien zijn er werken van mij tentoongesteld in Denemarken, Luxemburg, Zwitserland en Duitsland. In Hamburg heb ik Reudink leren kennen. Vier jaar geleden waren mijn vrouw en ik voor het eerst in Nederland, onder andere in Amsterdam en Rotterdam. Ik ben bh] dat ik nu hier in Holten mijn schilderijen kan tentoonstellen.' Deze bijzondere expositie is ge durende tot en met 28 oktober tc bewonderen in Natuurdiorama Holterberg. Openingstijden zijn dagelijks van 9.30 tot 7.00 uur cn zondags van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: telefoon 0548-3619 79.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 5