fxiintratuin Jongeren straks slachtoffer gemeentelijke herindeling? J/s, m I i huuhdQorh 2001 nog één keer! 1 Of Intocht Sinterklaas weer naar zaterdag 1 50 A/ Nieuwe huisarts bij groepspraktijk INDTT Collecteweek voor Tsjernobyl Kinderen Eenpansmaaltijden voor senioren en alleengaanden Herfstkorting t fA s "■m a Kindertheaterprogramma opent met Willy Wight VTB\ ri.ciTIr£7IAÏl£ SPECTRUM WONEN HABITO RIJSSEN Weekendweer: Wisselvallig U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ""aed als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON ftoltens Nieuwsblad Donderdag 18 oktober 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtcns.Nieuwsblad@who.wegencr.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Kalfstermansweide - Het duurt niet zo lang meer wanneer Sinterklaas weer naar Holten zal komen. Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 4 en de peuters zijn dan ook zaterdag 24 november uitgenodigd naar de Kalfstermansweide te ko men. Kinderen uit de groepen 5 en hoger mogen plaatsnemen achter de hekken. Als alles meezit en de pakjesboot geen vertraging heeft, hoopt Sinterklaas met z'n Zwarte Pieten rond 14.00 uur aan te komen. Onderweg zal hij namelijk een tussenstop gaan maken om een andere landelijk bekende grote kindervriend mee te nemen. Wie dat is, blijft nog een verrassing. Maar dat het een groot feest zal worden, is wel zeker. De organisatie van de intocht wordt verzorgd door Frank Dogterom en leden van de oude- renraden van de basisscholen. Van de Moltcrenkschool zijn dat Rita van Acfst cn Ronald issink, van de Haarschool Erwin Heeregravc en Marja de Jong en van kinderdagverblijf Kakelbont Judith Dijkstra. Er is voor deze samenstelling ge kozen om een draaiboek van de Sintintocht te maken. De organi satie valt in de toekomst namelijk in handen van vrijwilligers die het boek kunnen raadplegen. 'Ik verwacht zeker zo'n zeshon derd kinderen', geeft Frank Dogterom aan. Van Sinterklaas heeft hij een e-mailtjc ontvangen waarin hij vraagt of Frank hem kan helpen met het vinden van hulppietcn. 'Alle kinderen in Nederland willen graag iets lek kers in hun schoen vinden. Er moeten dus vele Zwarte Pieten zijn die dit voor elkaar kunnen krijgen. Daarom is de Sint nu op zoek naar hulppieten om hem te kunnen begeleiden tijdens zijn in tocht in Holten.' Frank: 'Sinterklaas schreef ook dat alle kinderen hem weer een c-mailtje kunnen sturen. Dit kan straks via de website van VW Holten.' Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Frank, telefoon 0548-365274. I HET GROENE WARENHUIS Buxus sempervirens, hoogte 15 cm. Van2^ï nu €0,68 Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666, donderdag koopavond. Sponsorloop voor Tsjernobyl Kinderen Holten - De huisartsen in Holten hebben het komende jaar voor de regio Salland een aantal extra taken te verrich ten. De regionale huisartsenor ganisatie heeft daarom beslo ten de Holtense huisartsen tij delijk te ondersteunen met de extra huisarts D. Leenaers. Zij zal spreekuren daadwerkelijk de huisartsen vrij te kunnen maken om hun bestuurlij ke taken te vervullen. Wie een beroep doet op de huis artsenpraktijk kan verzocht wor den om op bet spreekuur van de ze 'invalhuisarts' te komen. Holten - De stuurgroep Hulp aan Tsjernobyl Kinderen Holten houdt in de week van 22 tot en met 27 oktober een huis-aan-huiscol- lecte in Holten. Hulp aan Tsjernobyl Kinderen Holten haalt in november en december zo'n dertig kinderen uit Wït-Rusland naar Holten. Het gaat om kinderen in de leeftijd van acht tot elf jaar. Het geld is bestemd voor dc reis (reiskosten, over- nachtingskostcn, verzekeringskosten) van een dertigtal kinderen uit het Tsjemobvigcbied naar Holten en rice versa. De stuurgroep heeft ook geld nodig om een aantal activiteiten voor deze kinderen tijdens hun periode in Holten te kunnen bekostigen. Uiteraard kan ook een bijdrage over gemaakt worden. Het rekeningnummer is 3285.89.454, ten name van Hulp aan Tsjernobylkinderen. Een gift, in welke vorm dan ook, is meer dan welkom. Voor informatie: tel. 0548-362499, of e-mailen: tsjer- nobylholtcn@dolfijn.nl Kinderen van de basisscholen deden afgelopen woensdag massaal mee aan de sponsorloop voor Ts/cmobjl kinderen. Hiermee werd geld opgehaald waarmee de Stichting Tsjernobyl Kinderen Hol/en de overkomst van kinderen uit Tsjernobyl wil gaan betalen. De^e Wit-Russisebe kinderen komen eind ditjaar naar Holten om hier van een vakantie te genieten (Foto: Gert Perdon) door de koks van Het Bonte Paard in Dijkerhoek. Het is voor 65-plus- sers en alleenstaanden een mooie gelegenheid kennis te maken met el kaar of oude vriendschapsbanden weer aan te halen. Voor opgave en meer informatie kan contact op worden genomen met voorzitter L Steenhuis-Wierenga, telefoon 0548- 361278 of secretaris P. Bakker, tele foon 0548-362830. Holten - Een enkele keer per jaar gaat Stichting Welzijn Ouderen voor alleenstaanden en 65-plus- sers een eenpansmaaltijd ma ken. De eerste maaltijd wordt donderdag 25 oktober om 12.30 uur geserveerd in de eetzaal van scholengemeenschap Dc Waer- denborch aan de Haarstraat 14. De prijs hiervoor bedraagt 10 gulden. Op het menu staat hutspot met een toetje en een kopje koffie als afslui ting. De maaltijd zal worden bereid Wethouder Flim-Gerritsen: eerst wachten op begroting 2002 LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie op pag. 19 it en met 28 oktober 2001 nog één keertje langs als je durft! Met deze schatkaart krijg je bij de entree maar liefst f 10,- korting p.p. Geldig voor max. 5 avonturiers. Niet geldig i.c.m. andere acties/kortingen. Y AVO N TU R E N P A R K m rnm - m m m m* *m Boschkamp In dorpshuis De Boschkamp start zondag 21 oktober het kindertheaterpro gramma met een show van Willy Wight samen met clown Patty. Samen brengen zij een program ma van ruim een uur. Het is een afwisselende show met clownerie, goochelen cn buikspreken. Willy Wight ontvangt in zijn program circusclown Patty. Het blijkt dat Patty er heel andere ideeën op na houdt dan Oom Willy Wight, wil. Dit leidt tot allerlei komische situaties en het lachen is dan ook van de lucht. Goocheltrucs, dolkomische situaties volgen el kaar in snel tempo op. Een van de hoogtepunten is zeker het presen teren van Kareltjc de sprekende pop. Karcltje zal wel eens vertellen hoe dc wereld in elkaar zit, zingen kan hij ook en als een van de kin deren mee mag zingen is het ver haal helemaal compleet. Dc voor stelling begint zondag 21 oktober om 14.00 uur in dc ontmoetings ruimte van dorpshuis De Boschkamp cn is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kaartjes kosten 7,50 gulden per persoon en zijn op werkdagen tij dens kantooruren te reserveren op 0548-36 27 55. Holten - Het jongerenwerk in Holten dreigt, ondanks alle moeite gedaan door de Stichting Sociaal Cultureel Werk (SoCuWe) en dc jongeren zelf, toch slachtoffer te worden van de gemeentelijke herindeling. Dit is de conclusie die Inge Scharrenberg, coördinator voor de stichting SoCuWe, trekt uit het gesprek dat zij en de groep jongeren afgelopen vrijdag had den met wethouder J. Flim- Gerritsen. Dc wethouder kwam de jongeren groep: Genua Harbers, Jeroen Assink, Roclf-Jan Aanstoot, Nanda Schutrups en Laurcns-Jan Meinsma bezoeken in de Soos in de Boschkamp, de plaats waar de jon geren nu nog samenkomen. 'De wethouder legde ons uit dat het jeugdbeleid in Holten en Rijssen eerst gelijkgetrokken moet worden en dat de problemen in Rijssen zo groot zijn dat die eerst aan de beurt zijn', vertelt Scharrenbcig. Het jongerenwerk komt pas in maart 2002 op de begroting. 'Het is niet zeker dat Dc Schurc daar dan onderdeel van is', zegt Scharrenberg. Ondertussen verpaupert Dc Schurc meer en meer, terwijl het volgens het rapport van SPIL (een regionaal on derzoeksorgaan) De Schurc een ideale locatie zou zijn voor het jon gerenwerk in Holten. bet winkelendpubliek. Hiermee hoopten de jongeren aandacht te kim a s nou Roetaermk! WOENSDAG EXTRA KOOPAVOND jongeren deelden tot voor kort ansichtkaarten uit voor De Schare. (Foto: Johan Bolink) Ondanks dat het gesprek in goede steer verliep, zijn dc jongeren toch erg teleurgesteld. 'Het is echt een te genvaller. Ik geloof wel dat ze er eig graag wat aan wil doen en ze praat het wel mooi aan elkaar, maar er ge beurt nog steeds niets', zegt Laurens- Jan Meinsma, een van de jongeren die meedeed aan de kaartenactie om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen. De kaartenactie hebben de jongeren ondertussen beëindigd; tijdens het gesprek hebben ze Flim-Gerritsen zelfs een presentje aangeboden, maar dat neemt niet weg dat de groep het nog steeds niet begrijpt cn een enkeling best boos is. 'Er wordt over de jongeren geklaagd omdat ze overal in Holten rondhangen, maar als er dan een kant-cn-klarc oplos sing op tafel komt, wordt er niets mee gedaan', legt Laurcns-Jan uit. Dc jongeren hadden graag geweten hoe lang het nog zou gaan duren, maar kregen in plaats daarvan te ho ren dat er nog helemaal niets aan ge daan is. V/'JHi UDAO 2-1 TOT SN ,MSf ZATSKOAG 2/ OXtOl LOI'AflS: SMTSRjTHAAf MOSX KAjTSSLLAAM In Natuurdiorama Holter- berg is een bijzondere herfstexpositie geopend. Zie verder op pagina 5. Yvonne Vlogtman had pech tijdens de finalewed strijd in Zandvoort. Zie verder op pagina. 17. Toenemende kans op buien, aan houdend zacht. Vrijdag geregeld zon afgewisseld door wat wolken velden, het blijft overwegend droog. Zaterdag en zondag over dag wat regen of enkele buien, af gewisseld door opklaringen en zon. Middagtemperaturen zo'n 18.0 a 20.0 graden, vanaf zondag wat lager. Dc nacht temperaturen worden zo'n 12.0 a 13.0 graden nog altijd te zacht voor dc tijd van het jaar. Dit mindere weer heeft te maken een depressie ten wes ten van Ierland, die fronten naar onze omgeving stuurt. Weerman, Freddie Paalman In deze uitgave ywfit-iiV, Land Rover Freelander VB rondtprogr naar boven af DORPSSTRAAT 148, ENTER Vervolg op pagina 13. ESSO Center ERIK HUZEN Handelsweg 2, Holten. Tel. 0548 - 36 61 01 7 dagen per week verse bloemen CHIPS of KOEKEN vergeten ga naar... Geopend vanaf 6 uur tot 21 uur geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor Geeft op ais het opgeven van een nieuwe abonnee. Hollens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: (Hij/dj betaalt voor tit abonnement f87- per Jaar (betaalwjze: per acceptgiro) f84- per Jaar (beaalwjze: auemaKcti!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1