n Contactavond bewoners en/of gebruikers zomerhuisjes Borkeld 1 ,1 Holtens Nieuwsblad, 5]l MSI! i ssa Tjintratuin HABIT RIJSSE 'Mensen vroegen of de Holterberg in de zomer wel weer open was' Ó95 Vaccinatie tegen griep Koekactie bij Blauw Wit SPECTRUM WONEN nRoetgerink! Bijwonen live-uitzending van jarige kerktelefoon ■jtZWi 'J-M ZArgïj BJuftEEKH* Spoorwerk 13 HET GROENE WARENHUIS Meisii es no U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. Holtens nieuwsblad Donderdag 11 oktober 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtcns.Nicuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 38,13 Losse nummers f 1,80 0,82 Holten - In de gymzaal achter de groepspraktijk van huisart sen en apotheek aan de Keizersweg 32 wordt woens dag 24 oktober tussen 14.30 en 18.00 uur gevaccineerd tegen de griep. Mensen die in aanmerking komen voor een gratis griepprik, krijgen automatisch een uitnodiging thuisgestuurd. Hierop staat de tijd vermeld wanneer de mensen in de gymzaal worden verwacht. Er wordt gevaccineerd tussen 14.30 en 18.00 uur in de gymzaal die ge legen is achter de groepspraktijk van de huisartsen en de apotheek. Mensen die niet in aanmerking komen voor een gratis griepprik maar wel een vaccinatie willen ontvangen, kunnen een recept af halen bij de groepspraktijk. Met dit recept kunnen deze mensen ook terecht op de vaccinaticmid- dag op 24 oktober. Naderhand ontvangen zij een nota. Kampioenschap darten in Klavier Holten - Het Open Holtense Kampioenschap Darten wordt niet maandag 15 maar zondag 14 oktober gehouden in café 't Klavier. Het toernooi begint om 14.00 uur en inschrijven is mogelijk vanaf 13.30 uur. Aan dit toernooi kan iedereen meedoen, dus ook nict- Holtcnarcn. Het inschrijfbedrag bedraagt 10 gulden. De prijzen een tot en met vier zijn geldprijzen. Holten - De Activitcitencom- missie van Blauw Wit houdt in oktober de jaarlijkse koekactie. Deze keer wordt dc actie gehou den op vrijdag 12 oktober en maandag 15 oktober. De jeugdleden zullen vanaf 18.00 uur langs de deur gaan met ont bijtkoeken. De prijs bedraagt 3 gulden. Zie achterpagina LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie f op pag. 7 da's nou MMMHM WOENSDAG EXTRA KOOPAVOND DORPSSTRAAT 148, ENTER Voor 1 januari 2005 moet riolering aangelegd en andere voorzieningen kunnen meeliften Holten - Een gemeentelijke werkgroep is bezig geweest problematiek rond het zomer huisjesterrein aan de Borkeld. In die werkgroep werd gekeken naar de drukriolering, naar dc nutsvoorzieningen, naar de open bare verlichting, brandveiligheid, permanente bewoning, wijzigen van het bestemmingsplan, heffin gen zoals WOZ, afvalstoffen heffing, rioolrechten, registratie etcetera. Dc werkgroep kwam on langs met de eerste conclusies en koppelde meteen dc lopende pro cedure rond dc wijziging van het bestemmingsplan en het toezicht en de handhaving met betrekking tot illegale bewoning los van de andere actiepunten. De werk groep vindt dat er een eenduidige registratie moet komen van gege vens als huisnummers, kavelnum mers. De beperkte nutsvoorzie ningen, riolering, problemen rond wegen cn paden en brandveilig heid kunnen niet zonder mede werking van de bewoners en an dere belanghebbenden opgelost worden, zo stelt dc gemeente. „Voor 1 januari 2005 moet er rio lering aangelegd worden. Dan kunnen andere voorzieningen meeliften. Daardoor kan mogelijk een totaalpakket aangeboden worden waardoor het voor de be woners aantrekkelijker wordt De gemeente zoekt naar een op lossing waarbij alle partijen kun nen meewerken. „Probleem kan zijn dat de belangen voor alle be woners/gebruikers niet gelijk zijn. Dc gemeente zal extra moeten in vesteren. Maar ook de gebruikers zullen met kosten worden gecon fronteerd en mogelijk grond be schikbaar moeten stellen". Deze maand zal een overlegavorid wor den gehouden. Aanrijding Holten - Twee jongens, waar schijnlijk scholieren, reden dins dagmorgen om ongeveer 9.30 uur achter het station in Holten een oude dame van 79 jaar omver. De vrouw liep, dc jongelui fietsen. De oude vrouw viel en is door ccn voorbijganger, die even later langs kwam, op de been geholpen. De jongens hebben zich niet om haar bekommerd en zijn lachend door gereden! Zij is naar het ziekenhuis gebracht, waarbleek dat ze haar linkerpols gebroken had. Verder heeft zij schaafwonden en ontvel lingen opgelopen. Zij wil graag weten wie degene was, die haar geholpen heeft. In haar verwar ring heeft ze vergeten dc naam te vragen. Inmiddels is dc politic in geschakeld. „De oude mevrouw is een lieve zachtaardige vrouw. Zij had de jongelui niet horen aanko men, anders was ze zeker opzij gegaan. Erg is het dat jongeren een oude vrouw die zij aanrijden hulpeloos achterlaten en nog uit lachen ook! Waar blijven de nor men cn waarden? De jeugd heeft geen beste beurt gemaakt!" aldus een Holtcnaar. Holten - De eerste uitzending van de kerktelefoon in Holten vond zaterdag 29 september 1990 plaats via een verzoekpro gramma dat de Hervormde/ Gereformeerde Werkgroep, die hiervoor in het leven was ge roepen, had samengesteld. Sinds een aantal jaren wordt naar aanleiding van deze verjaardag een extra programma gemaakt, waarin de vijftien meest aange vraagde liederen van de afgelopen jaren ten gehore worden gebracht. In deze 'topvijftien1 staat op num mer een 'Wat de toekomst bren gen moge' gezang 300A. „Dit ge zang is 54 keer aangevraagd", ver telt Jenny Mondeel. „Wij bobben het in veel verschillende uitvoe ringen; mannenkoren, kinderko ren visserskoren, noem maar op." Nummer twee is 'Daar ruist langs de wolken' uit de bundel van Johannes de Heer, dit lied is 46 keer aangevraagd. De derde plaats is voor 'Beveel gerust Uw wegen', 44 maal aangevraagd. Nummer, vier is 'Dc Heer is mijn Herder'. Om de luisteraars enig idee te ge ven hoe zo'n Uitzending in z'n werk gaat, is er de laatste drie jaar gekozen voor een live-uitzending vanuit de recreatiezaal van Woon- en Zorgcentrum De Diessenplas. Vooraf worden de liederen op de band gezet in de studio van dc OZO in Nijverdal. In de zaal'van de Diessenplas worden dc liede ren uitgezonden en door de pre sentator aan elkaar gepraat. Omdat hiervoor steeds een grote belangstelling bestond, wordt ook dit jaar weer live uitgezonden. Dit gebeurt zaterdag 13 oktober van 10.30 tot 11.30 uur cn niet zoals '/Aii v/ys. IjDAcs 24 ror hïi t,\sr amskdao \i yxro\ L'JC'AriS: SlfrSiflgjuVTf H02K ;<AjT2SLLAAM eerder is vermeld van 14.30 tot 15.30 uur. Belangstellenden zijn welkom vanaf 10.00 uur. Medewerking wordt verleend door kinderkoor Mozaïek, onder leiding van Jannic Ribbink. Om 10.15 uur zingt het koor twee lie deren, na een aantal verzoeken weer twee. „In het koor zitten kinderen in dc leeftijd tot 12 jaar. Grote kans, dat zij zingen voor ccn overgrootmoeder of -vader", zegt Jenny Mondeel. Het is de eerste keer, dat er een koor bij dc uitzending is. Verleden iaar is biertoe besloten om het geheel wat levendiger te •maken. „En wat is nou leuker voor ouderen dan een kinder koor?" Het koor zingt vier liederen. Zij brengen 'Dank U voor deze nieu we morgen', 'Lees je bijbel, bidt elke dag', 'Jezus ga ons voor' en 'Zolang cr mensen zijn op aarde' ten gehore voor dc luisteraars. Iedereen is van harte welkom. Voor deze bijzondere uitzending is een liturgie gemaakt met grote letters, zodat iedereen mee kan zingen. „Maar de meeste ouderen kennen de liederen wel üit: hun hoofd", verzekert Jenny. Wie geen vervoer heeft, kan con tact opnemen met Jenny Mondeel, telefoon 0548- 36 26 99. r.-.ijDUS 20 0nü:;G2! 'J.'..:93££2ÖÖÏ de -f/V.'ii'.'A:!? Holten - Er wordt'de komende treken bard gewerkt aan het spoor tussen liijssen en Holten. De werkzaamheden gullen vooral 's nachts en ih het den. Zn gal de overweg aan de Beukenlaan van gpndag 14 oktober vanaf23. 30 uur tot maandag 15 oktober 7.00 uur en van maandag 15 oktober vanaf 25.50 uur tot dinsdag. 16 oktober 7.00 nar worden afgesloten. Afgelopen maandagnacht werd er gewerkt aan het spoor parallel aan de Drostenstraak Met kranen werden bier galen in bet grind onder de spoorlijn gemaakt, godat de oudé houten spoorbiels gemakkelijk met een kivartslag draai kouden worden verwijderd Daarna werden dege vervangen door betonnen varianten. (Foto: Joban MKZ strop voor Holtense toeristenindustrie Holten- De MKZ-crisis van af gelopen voorjaar heeft dc Holtense toeristenindustrie een flink duit gekost. Niet al leen campings, bungalowpar ken en hotels ondervonden een verminderde omzet, maar ook supermarken, cafés en party centra hebben de gevolgen van de MKZ-crisis gevoeld. Volgens Van Lindcnbcrg, bunga lowpark De Lindcnbcrg, was vooral dc afsluiting van de Holterberg debet aan bet wegblij ven van de toeristen. Bovendien was de afsluiting van dc Holterberg voor veel toeristen die wel kwamen een domper: „Bijna iedereen komt hier om te fietsen of te wandelen, dus die mensen zijn erg teleurgesteld dat ze dc berg niet op kunnen. Veel van die mensen fietsen normaal gespro ken tochten van tussen de veertig en zestig kilometer per dag", aldus Van Lindenberg. Natuurlijk wer den er wel alternatieve routes aan geboden, maar de bospaadjes moesten toch achterwege blijven. T. Veneklaas van bungalowpark Mooi Holten mistte vooral de ge zinnen, die voor ccn paar dagen komen. ..Dat ziin mensen die ko men als het een paar dagen mooi weer wordt. Wij hebben vaak doordeweeks nog wel plaats voor die mensen. Dat zij echter vaak gezinnen van boeren en die kwa men dit seizoen dus niet", zegt Veneklaas. W. Veneklaas, camping De Holterberg, heeft de klap van de Mond en Klauwzeercrisis flink gevoeld. „Voor ons was her ccn flinke inkomstenverderving. Het heeft ons aantoonbaar 10 procent omzet gekost", vertelt hij. In de MKZ periode was op camping Dc Holterberg de omzet nul. Tot aan Hemelvaart bleef de omzet 80 procent minder dan anders. Vooral de trekkershutten werden weinig geboekt in het voorjaar. „In het najaar hebben we die mensen opnieuw de mogelijkheid geboden tc reserveren, maar dat zijn dan voor ons twee reserverin gen waarvan er maar een wordt betaald", legt Veneklaas uit. Bovendien heeft hij als resultaat hiervan in het najaar een aantal keren nee moeten verkopen aan klanten die hij anders wel had kunnen aannemen. Op bungalowpark De Holter Weide hadden veel klanten vragen over dc MKZ-crisis. „Zc vroegen kop dc campings was het gevolg van de MKZ te merken. (Foto: Gert Perdon) wat hier nog allemaal mogelijk was en of de Holterberg iri de zo mer wel weer open was, maar daar hadden wij geen zekerheid over. Een enkeling zal daarop zijn afge ketst", denkt Renate Stam. Omdat De Holter Weide vooral met be drijven samenwerkt die hun per- SI RijksmuseumTwenthe soneel in de bungalows onder brengt heeft Stam minder last ge had van de MKZ-crisis dan ande re bungalowparken. „Maar ik kon wel merken dar het langer duurde voordat alle bungalows in het hoogseizoen waren volgeboekt", zegt ze. Vervolg op pagina 4). Dc veiling cn boekenmarkt van dc Hervormde Gemeen te heeft ccn groot bedrag op geleverd. Overijssel is een wandelkaart rijker: Struinen in Overijssel. Deze werd als eerste uitge probeerd op de Holterberg. Honda CR-V: meer ruimte en comfort van het jaar 2001 Weekendweer: Nazomer Eerst vrij warm weer, vanaf zon dag minder warm. Vrijdag over dag perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden, het blijft droog. Zaterdag in de ochtend cn morgen grote kans op mist. In de middag perioden met zon met wat wolkenvelden, temperatuur zo'n 20.0 a 21.0 graden, we heb ben dan ccn zuidelijke wind. Zondag ook geregeld zon, afge wisseld stapelwolken of wolken velden. In de loop van de dag kan er een bui kunnen vallen maar dat is nog niet zeker. De nacht tempe raturen liggen hoog voor de tijd van het jaar met 13.0 a 15.0 gra den. Dit mooie nazomer weer hebben we te danken aan ccn aparte kern van hogedruk boven Frankrijk en het Alpengebied. r weer pagina 5. M Erica gracilis ■jMggjin stenen pot. iS' Kleur rood en wit, O plant 16 cm. VanArW nu voor €1,34 Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838665, donderdag koopavond. in kimo schilderijen, rekeningen en foto's pan George Hendrik Breilner en tijdgenoten 13 oktober 2001 t/m 6 januari 2002 geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede HisZtj beoalt vxr dt abennement Hjftj betaalt I or 3/.- perjaar/€ 3S.A0 per/aar (belaaltrifze:per acc8pr5.ro/ I 84.- periaar/€ 33.13 pe'jaar (betaa/vnne: automabscb) AXionnementspri-s 1840tV€ 33. T3 Losse nummers f 1.80'€ C 82

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1