i ZONDAG GEOPEND 'Wel in tegenspraak streekplan provincie' Nieuws iï 5J i m 1,1 Holtens Nieuwsblad tj intratuin ■t 'Winkelcentrum moet publieksvriendelijker' Gevarieerde Floralia in school Dijkerhoek Collecte Brandwonden - ZATiiiï rifïirfvm A V Nti ThivrwAjifc Maxima en Willem-Alexander door Holten Tsjernobyl Kinderen zoekt vrijwilligers HABIT RIJSSE Vaccinatie tegen griep nui\amer Bloedafnameavond in sporthal Mossink S' U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad Donderdag 4 oktober 2001 Fax: 0S48 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - De uitkomst van het koopstromenonderzoek ver baasde wethouder W. ter Schure niet. De Holtenaar heeft in zijn portefeuille onder andere markt en middenstand, recreatie en toerisme. 'Het zou heel goed zijn als het winkelaanbod in Holten geva rieerder werd. Maar daar hangt dan onlosmakelijk aan vast dat het dorpscentrum publieksvriendelij ker gemaakt moet worden. Want als je publiek naar Holten wilt ha len dan moet dat ook echt kunnen winkelen, lekker rustig en redelijk ongestoord. Zolang er nog van die grote vrachtwagencombina ties door het echte centrum den deren is dat op z'n zachtst gezegd optisch niet veilig'. Als portefeuil lehouder zou hij een bredere win kelstructuur met een gevarieerder aanbod toejuichen. 'Holten zal nooit een winkclbc- stand krijgen zoals Rijssen dat heeft. Maar dat hoeft ook niet. Wel moet het centrum vcrblijfs- vriendelijker en gezelliger wor den, door meer terrassen bijvoor beeld. Want dan geef je mensen toch meer nog een plezierig verblijfs- gevoel. En het zou mooi zijn als dat in een rustige en ontspannen omgeving kan. Kijk maar eens naar andere toeristenplaatsen: waar vroeger de straat liep, staan nu de stoelen. Dat spreekt mij aan. Maar dan zul je als gemeente ook aan de slag moeten met het ontwikkelen van daghoreca bij voorbeeld'. Dijkerhoek - De Ouderraad van de openbare basisschool Dijkerhoek houdt vrijdag 5 ok tober de jaarlijkse Floralia. Tijdens de Floralia zijn onder an dere de door leerlingen gemaakte bloemstukken te bekijken. Ook kunnen de door buurtbewoners ingeleverde werkstukken rond het onderwerp Strip figuren worden be wonderd. Naast de bloemen zijn er ook lal van spelletjes, een Rad van Avontuur en 's middags een rommelmarkt. Ook laat de Dijkerhoekse afdeling van de Nederlandse bond van platte landsvrouwen een overzicht van haar cursuswerk zien. De Floralia is op de vrijdagmiddag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 's Avonds zijn de tijden van 19.00 tot 22.00 uur. Iedereen is van har te welkom. da's nou GROTE COLLECTIE KINDERSCHOENEN VAN O.A.: COMPAGNUCCF ESPRIT X-SeeE HUPSAKeir www.roetgerink.nl DORPSSTRAAT 135, ENTER Holten - Voor de Nederlandse Brandwonden Stichting gaan in de week van 7 tot en met 13 oktober ruim 55 duizend men sen op pad om geld bijeen te brengen. Dat geld is hard no dig om het belangrijke werk van de Stichting voort te kun- MA'i 'i/ IJ DAG ZTEiUMG 20 dÜ/.G 21 O/.TOilslt 200! H ilAVHIkOiM? MA.i.CïLQ VAN 11:00-17:00 UUR MET EXTRA FEESTELIJKE ACTIVITEITEN WOONBOULEVARD ENSCHEDE Voor wonen, hobby vrije tijd Holten - De stuurgroep Hulp aan Tsjernobyl Kinderen Holten die in de maanden no vember en december zo'n der tig kinderen uit Wit-Rusland naar Holten haalt, zoekt vrij willigers om haar te helpen bij de te houden collecte en straks, als de kinderen er zijn, met het Om dc kinderen naar Holten te- kunnen halen is geld nodig. Om het bedrag bij elkaar te krijgen heeft de werkgroep allerlei actni- teiten in gang gezet. Zo wordt er in de week van 22 tot en met 27 oktober een huis-aan-huiscollcctc gehouden in Holten. De werkgroep heeft daarvoor zo'n vijftig collectanten nodig en doet een oproep aan vrijwilligers om zich te melden, zodat cr in heel Holten gecollecteerd kan worden. Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij Joop en Jobicn Assink, telefoon 364284. Vrijwilligers zijn ook nodig in de maanden november en december, als dc kinderen in Holten zijn. Voor het vervoer van de kinderen cn voor het helpen bij de verschil lende activiteiten zijn veel mensen nodig. „De kinderen gaan onder andere zwemmen in Rijssen en brengen een bezoek aan de Lochcmsc sterrenwacht. Ze moe ten gebracht en gehaald worden cn begeleid". Een deel van het vervoer wordt overigens verzorgd door een gratis taxi, maar er blijft nog genoeg te vervoeren over. Naast de uitstapjes zijn worden in een lokaal van de Rcgenboogschool creatieve mid dagen gehouden. Vrijwilligers die hierbij willen assisteren zijn even eens meer dan welkom. Voor info en aanmelding: Jobien en Joop Assink, telefoon 0548- 364284. Holten - Het toegestroomde publick langs de Oranjestraat en de Dopsstraat had nog een klein beetje hoop dat de grote blauwe bus met Maxima en WUlem-Alexander afgelopen dinsdag toch in Holten gott stoppen. Plet bleef bij een langhaam passeren en een glimp opdoen van hel koninklijke paar. Leerlingen van de Haarschool hadden fich met oranje vlaggetjes en oranje reflecterend hesje opgesteld langs de route in bet dop. Wuivend en wijdend naar Maxima in de bus, keken %ij naar de langskomende stoet. Vanuit haar stoel wuifde Maxima terug. De stoet ging via bet Oad-kantoor de Ho/terberg op richting Njverdol en Deventer. Personeel van de Oad maakte daar gebruik van en hing een duidelijke kreet tegen het raam van het kantoor. (Foto's: Rinus Vrijdag) Mossink - Het Rode Kruis Holten houdt maandag 8 okto ber de halfjaarlijkse bloedafna- meavond in sporthal 't Mossink. Geregistreerde do nors uit Holten en omgeving zijn inmiddels opgeroepen. Door onder ander vergrijzing, verhuizingen en andere redenen waarom men geen bloed meer kan geven, wordt het donorbc- stand ook in Holten langzaam kleiner. Om het donorbestand op peil te houden zijn nieuwe dono ren dus zeer gewenst. Vrijwel iedereen met een goede De ramp in Volendam heeft ie dereen opnieuw duidelijk gemaakt dat brandwonden tot de meest ernstige ongevallen behoren die een mens kunnen overkomen. Het genezingsproces is vaak pijn lijk en langdurig. Daarnaast ontstaan in veel geval len ontsierende littekens die voor een slachtoffer blijvende gevolgen hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. Al meer dan dertig jaar trekt de Nederlandse Brandwonden Stichting zich het lot van deze mensen aan en helpt door het ge ven van nazorg aan slachtoffers, het verbeteren van de behande ling van brandwondenpatienten, het geven van voorlichting cn het instandhouden van dc Huidbank. Een gift is ook welkom op giro 20.21.22 of banknummer 70,70.70.643, ten aanzien van Nederlandse Brandwonden Stich ting Beverwijk. Samenwerking met Wierden en Nijverdal voor industrie en infrastructuur Holten - De strategische visie oftewel het gemeentelijk beleid op de lange termijn: waar wil de gemeente extra aandacht aan schenken, wat zijn de speerpunten van het gemeen telijk beleid de komende jaren. Daarover hebben burgemees ter, wethouders, raadsleden en ambtenaren een tweetal dagen over gesproken. „Als gemeente willen we een hoog ambitie niveau houden: een dynami sche gemeente blijven op het gebied van werken en tegelij kertijd dc specifiek Twentse omgeving koesteren. Zeg maar: dynamiek en rust als een soort spanningsveld", geeft burgemeester J.A.FI. Lonink Belangrijk voor dc gemeente blijft de werkgelegenheid en industrie. Zo streeft de gemeente ernaar be drijven in dc dienstverlenende sector binnen te halen. „Daar wordt beleid op gemaakt. We moeten nadenken over de sta- tionslocatie in Rijssen. (Foto: Rinus Vrijdag) Lees verderop pagina 11. HET GROENE WARENHUIS Violen, diverse kleuren. 6 stuks in draagtas. VanA^f Enschede, Achteihofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666. dondeidag koopavond. VAil Y/'JHi IjUAG 2d TOT =il .MST ZATSIBJAG 27 OZfOUaRTK LocAriS: =.srr5;nr:tAArHysK;<Ajr3SLD\Aisi LJC Holten - In de gymzaal achter de groepspraktijk van huisartsen en apo theek aan de Keizersweg 32 wordt woensdag 24 ok tober tussen 14.30 en 18.00 uur gevaccineerd tegen de griep. Mensen die volgens de crite- na die zijn opgesteld door dc overheid, in aanmerking ko men voor een gratis griep prik, krijgen automatisch een uitnodiging thuisgestuurd. Hierop staat dc tijd vermeld wanneer de mensen in de gymzaal worden verwacht. Er wordt gevaccineerd tussen 14.30 en 18.00 uur in de gym zaal die gelegen is achter dc groepspraktijk van de huis artsen en de apotheek. Ook is een uitgebreide folder met informatie over de griep cn de griepprik bij de uitnodi gingsbrief gevoegd. Mensen die niet in aanmer king komen voor een gratis griepprik kunnen. Indien zij toch een griepprik willen ont vangen kunnen zij een recept afhalen hij dc groepspraktijk. Met dit recept kunnen deze mensen ook terecht op de vaccinaticmiddag op 24 okto ber. Naderhand ontvangen deze mensen een nota. Zijspanteam Grondman cn Meinders wordt vijfde tijden het WK in Oss. Zie verder op pagina 3 Gemeente niet blij met kaar- tenacue Dc Schure. Zie verder op pagina 3 algemene gezondheid kan bloed donor worden. De leeftijdsgren zen voor het donorschap zijn 18 tot 70 jaar en het lichaamsgewicht moet minstens 50 kilo zijn. Nieuwe donoren zijn van harte welkom op maandag 8 oktober tussen 18.30 cn 21.00 uur in sporthal 't Mossink, Keizersweg 22. Vooraf ondergaat iedere donor, ter bescherming van zichzelf een kieine medische keuring. Voor meer informatie: Jetty Dorresteijn-de Bok, telefoon 0548 - 362620. Yaris Yopin voor Citroen Xsara Picasso in luxe uitvoering LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie op pag. 6 Weekendweer: Wisselvallig Opnieuw wisselvallig weer met wol ken en regen. Vrijdag overdag wolken velden en overwegend droog, afgewis seld door opklaringen cn zon. Zaterdag en zondag veel bewolking cn toenemende leans op regen of enkele buien, afgewisseld enkele opklaringen en af en toe zon. De temperatuur blijft op een niveau van 17.0 a 18.0 graden. De nacht temperatuur rond de 120 a 13.0 graden. Opnieuw wordt ons weer bepaald door een depressie 965 Hpa ten noordwesten van Ierland. Dc wind is matig en komt uit het zuidwes- Weerman, Freddie Paalman 7 dagen per week VERSE snijbloemen ESSO Center k ERIK HUZEN Als tezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijëij betaalt voor dit abonnement f 87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 2 f84.- per jaar (betaalwijze: autmtaKcb)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1