Holtens Nieuwsblad Rikie Knapen stopt met inleverpunt advertenties t; intratuin 3,9 Lonink: 'Afschuwelijk en volstrekt verwerpelijk' Mannen tanken benzine zonder ervoor te betalen Snelheidscontrole op Holterstraatweg 11 'Jongens, fantastisch allemaal' Holtenaren ondervraagd over gemeentenaam Vrouwencircus Malford komt naar Larenseweg Bijeenkomst Passage in Kandelaar IN DIT NUMMER '13 HET GROENE WARENHUIS 95 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint mm Hieu—sblaii Donderdag 27 september 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtcns.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,8' Rijssen - 'Afschuwelijk en vols trekt verwerpelijk', noemt bur gemeester J.A.H. Lonink de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten. Aan het be gin van de raadsvergadering las Lonink een verklaring voor, waarin hij namens de gemeen teraad zijn solidariteit uitsprak met de slachtoffers en nabe staanden. „Onze gedachten zijn bij hen". Lonink riep ver volgens, in het licht van de in cidenten bij de Syrisch Ortho doxe kerk in Rijssen, de inwo ners op verdraagzaam te zijn. Lonink ging eveneens in op de ge beurtenissen in Rijssen, waar tot twee keer toe een incident was Hij j de christelijke Syrisch Orthodoxe kerk aan de Roelf Bosmastraat. Daar is in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd brand te stichten. De dader vernielde een ruit en gooide een benzinebom haar binnen. Doordat er geen brand ontstond bleef de schade beperkt. Een week eerder werd de f kerk beklad met de woorden 'Afghaan' en 'Bin Laden'. Lonink noemde de incidenten verontrus tend en gaf aan zich daar zorgen om te maken. „We hebben voor alsnog geen aanwijzing dat het gaat om een politieke daad. Gebaseerd op het knullige karak ter van de incidenten wordt ge dacht aan een 'kwajongensstreek', hoewel dat hier niet het juiste woord voor is, want de incidenten zijn niet tc rechtvaardigen", aldus Lonink. Alertheid en waakzaam heid zijn geboden, maar het is on doenlijk om alle objecten te bevei ligen. De politie geeft prioriteit aan het oplossen van deze zaak. De aanslagen in Amerika hebben in deze regio geleid tot overleg van burgemeesters en korpschefs. Binnen de gemeente Rijssen leidt dat onder andere tot een dialoog met minderheidsgroepen. Lonink spreekt deze week met vertegen woordigers van de plaatselijke Turkse verenigingen en met men sen van het de Syrisch Orthodoxe kerk. Lonink riep scholen, vereni gingen en kerken op om de dia loog te zoeken en polarisatie te voorkomen. Daarna werd een mi nuut stilte in acht genomen. Holten - De surveillance van de politic trof in de nacht van zondag 16 op maandag 17 sep tember trof bij een tankstation, gelegen langs de A 1 te Holten, een auto aan waarvan de inzit tenden zich op vreemde wijze gedroegen. Bovendien was de auto waarin zij zich bevonden voorzien van twee verschillende kentekenplaten. Nader onderzoek leverde op dat men benzine had getankt en deze niet had afgerekend en dat men twee kentekenplaten had gestolen van twee verschillende auto's uit Goor. De mannen werden vervolgens aangehouden en ingesloten. Zij waren afkomstig uit het midden van het land. Wat de bedoeling van de mannen was, is niet te zeggen. Op de Holterstraatweg in Rijssen heeft de politic dins dag 25 september een snel heidscontrole gehouden. LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE Zie onze advertentie op pag. 12 Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie elders in deze krant Holten - Onderzoeksbureau Intomart uit Hilversum zal in opdracht van de gemeente Rijssen steekproefsgewijs be woners van de gemeente en quêteren over de nieuwe ge meentenaam. Intomart zal van woensdag 1 tot woensdag 10 oktober driehonderd bewoners van de oude gemeente Holten en driehonderd bewoners van de oude gemeente Rijssen tele fonische interviewen. De steekproef wordt per oude ge meente samengesteld naar de leef- rijds- en sekseverhouding van het totaal aantal inwoners van acht tien jaar en ouder. Hieruit trekt Intomart een steekproef van in woners die een openbaar tele foonnummer hebben. Alhoewel de verhouding Rijssen en Holten in de steekproef niet klopt, wordt toch gekozen voor hetzelfde aan tal geïnterviewden in beide voor- Holten - Met een warm onthaal werd bel OkiaherenteamDity Heyda en Marco Oosterveld afgelopen maandag 24 sep tember ran de trein gebaald. De dag ewoor beeft bet herenteam in de 640-k/asse goud binnengehaald tijdens bet lzK in Zwitserland. Hetfeest werd voortgezet in café 't Keuntje waar eerst enkele toespraakjes voorbij kwamen. Jongens, fantas tische allemaal' en 'We hadden gedacht aan een klein groepje dat ons gou ophalen van de treinmaar dat er goveel mensen bij het station stonden, gillende sirenes van de brandweer en mitjtek van de HMVheeft ons heel eig verbaasd en erggoed gedaan.(Foto: Johan Bohnk) Larenseweg - Het Nederlandse Circus Malford uit Groningen, zal twee voor stellingen geven in Holten. Dit zal dinsdag 2 oktober vanaf 16.15 uur en woensdag 3 okto ber om 15.00 uur gebeuren aan de Larenseweg. Circus Malford is een unicum bin nen de Nederlandse circuswcrcld, omdat de volledige bezetting be staat vrouwen. Niet alleen de voorstelling wordt voor het grootste gedeelte door deze da mes uitgevoerd, ook zijn zij ver antwoordelijk voor de meeste Er werden tussen 18.30 en 21.25 uur 742 voertuigen gecontroleerd. Er werden veertig procesverbalen uitgeschreven. De hoogst geme ten snelheid was 116 kilometer per uur, terwijl slechts 80 kilome ter per uur is toegestaan. ^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Holten - De leden van de christelijke maatschappelij ke vrouwenbeweging Passage worden donderdag 27 september (vanavond) weer in De Kandelaar ver wacht. Deze avond is als gastspreker uitgenodigd ds. F.Z. Oft uit Dieren. Dc gastspreker zal vertellen over het onderwerp Celoven op maandag. Belangstellenden zijn ook van harte welkom. Albert van de Maat neemt roer over: Najaarsrit klassiekers Holten - In de omgeving van Holten wordt zondag 30 september een rit verre den met klassieke automo bielen. De start vindt plaats om 14.00 uur vanaf het clubhuis van MAC de Holterberg, Beuseberger- weg 37, Holten. Het par keerterrein is geopend vanaf 13.30 uur. Dc rit met een lengte van on geveer 100 kilometer voert de deelnemers langs de mooiste plekjes van Salland. Om 16.30 uur zijn de auto's weer terug op het startpunt en zijn dan voor het publiek te be zichtigen. Deelname aan de rit staat open voor iedereen, rijdend in een auto van 25 jaar of ouder. Stroper gepakt Holten - Een man werd vrijdag 21 september op heterdaad betrapt tijdens het strikken van konijnen op de Reebokkenweg. Attente jachtopzichters hadden post ingenomen bij 25 aangetroffen wild strikken en konden de stroper dus in de kraag vat- malige gemeenten. Zou namelijk rekening worden gehouden met dc werkelijke verhouding. Holten 25 procent en Rijssen 75 procent, dan zouden er tc weinig inter views in Holten worden gedaan om er een goede uitspraak uit te halen. Daarnaast is een 300/300- verdcling volgens Intomart van csscnueel belang, omdat dan bei de meningen met elkaar kunnen worden vergeleken. Om over de inwoners van beide voormalige gemeenten tezamen uitspraken te kunnen doen, wordt de steek proef van zeshonderd herwogen naar de werkelijke verhouding. De inwoners die binnen de steek proef vallen, krijgen een brief thuis van de gemeente, In totaal zullen er duizend brieven worden verzonden, omdat er rekening wordt gehouden met afvallen van geïnterviewden door weigering of niet thuis zijn tijdens dc enquête- periode. Dick Beldman fluit zaterdag zijn duizendste wedstrijd in het amateurvoetbal. Zie verder pagina 9 Yvonne Ylogtman reed afge lopen zondag op het circuit van Spa Francorchamps. Zij haalde hier geen punten. Zie verder pagina 11 werkzaamheden achter de scher men. Acrobatische hoogstandjes, poëti sche intermezzo's, fraaie lucht- numniers en een enkele dieren- dressuur wisselen elkaar in snel tempo af. Zo kan er worden ge noten van de beroemde koord danseres Miss Angelique, dc enige vrouwelijke clown in de Benelux, dc jongste clown van Europa, de charmante Miss Deina, een van dc meest veelzijdige artiesten in Nederland, een sprookjesachtige duivendressuur van Miss Irene, de betoverende en erg veelzijdige Miss Scarlet. Weekendweer: Warmer Tijdelijk droog weer met meer zon. Vrijdag en zaterdag overdag perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden. Zaterdag in de namiddag of avond kans op een enkele regen of onweersbui. Middagtemperatuur van 20.0 tot 21.0 graden. Zondag overdag kans op wat regen of enkele buien mogelijk met onweer, afgewisseld wat opklaringen en zon. 's Nachts rond dc 10.0 tot 12.0 graden. Dit weer hebben we te danken aan een tijdelijke zuidoostelijke stro ming. Toch nog even een nazo- mertje, al is het dan kort. Weerman, Freddie Paalman I 'oor meer weer pagina 3 Vrachtwagen te hoog beladen Holten - Op de Rijksweg A 1 werd vrijdag 21 september een vrachtauto van de weg gehaald die te hoog was beladen. De vrachtauto, beladen met stro balen, was zo hoog opgeladen dat de lading bijna dc onderkant van het viaduct raakte. Nadat de vrachtauto geheel was afgeladen en de toegestane hoe veelheid weer was opgeladen kon de chauffeur mét een bekeuring zijn weg vervolgen. Verlichting op fiets Holten - Wij gaan weer naar school is bij het begin van het school- seizocn een bekende slogan. Deze is bedoeld om het ver keer weer te attenderen op de vele scholieren die in weer en wind, veelal op de fiets of op de bromfiets, naar en van school rijden. Oplettendheid is dan zeker gebo den. Ook de scholieren zelf zullen natuurlijk moeten zorgen dat zij de verkeersveiligheid niet in ge vaar brengen en met de komende donkere periode weer in aantocht hun fiets of bromfiets is voorzien van deugdelijke en goedgekeurde verlichting. De politie controleert regelmatig en weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels houden kunnen rekenen op een bekeuring. Laat tijdig de fiets of bromfiets nakijken op verlichting en goede reflcctiemiddelen. Dit is wettelijk verplicht maar bui ten dat valt de fiets of bromfiets goed op in het donker en bij slecht weer. Namens bet Hol tens Nieuwsblad geeft Henk Schottert a, Broetre) •i Rikie Knapen Succulenten, Agave, Aloë, Crassula. Doorsnee plant 12 cm Per stuk van-&ï95~Tiu Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838566 [fXoQö^^m da s nou Roetgennk! GROTE COLLECTIE KINDERSCHOENEN VAN O.A.: COMPAGNUCCF ESPRIT X-See® HUPSAKee www.roetgerink.nl Zie ook do advertentie verderop In deze krant DORPSSTRAAT 135,ENTER Holten - Familie Knapen-Socr aan de Larenseweg 3 stopt als inleverpunt van advertenties voor het Holtens Nieuwsblad. „We hebben het lang gedaan. Maar je moet toch eens stop pen", geeft Rikie te kennen. Albert van de Maat van Novalux van de Maat aan dc Smidsbelt 7 zal de taak van in leverpunt nu op zich gaan ne- Dc weekbladen en Rikie Knapen- Soer hebben al heel lang met el kaar van doen gehad. Zo'n 25 jaar geleden nam ze dc bezorgservice over van Gcrrit Kers en zijn vrouw. Grote pakketten Holtens Nieuwsblad, West-Twentc, dc Autokrant en de Zakengids wer den in het kantoortje aan de Larenseweg bezorgd. Elke bezor ger had in het kantoor een vaste plaats en kwam daar zijn of haar eigen stapeltje kranten weghalen. Pakken folders kwamen er ook. „Die moesten worden verdeeld over de bezorgers en werden dus eerst door ons geteld", vertelt Rikie. Met name oma Soer was daar heel handig in. „De folders telde ze graag, met vier tegelijk. Zc vond bei altijd mooi werk". De coördinatie van de verspreiding van de weekbladen wordt inmid dels al meerdere jaren verzorgd door de familie Bouwhuis aan dc Aalpolswcg. Advertenties inleve ren voor het Holtens Nieuwsblad kon nog wel aan de Larenseweg. „De mensen brachten die hier en dinsdags werden zc opgehaald. Meestal waren het familicadver- tenties: geboorte, zoveel jaar ge trouwd en overlijden. Er zaten ook wel raketjes tussen. Soms vroegen de mensen wel advies over de advertentietekst maar dat was heel sporadisch. Meestal had- n afscheidscadeau. (Foto: Harry den ze het allemaal al op papier". Een keer werd een advertentie vergeten mee te geven: een huwe lijksaankondiging nog wel. „De advertentie was in een lade te rechtgekomen in plaats van in de. klapper. Meestal werden de trouwadver- tenttes twee weken van tevoren aangeleverd, maat juist deze niet. Dus die kon daarna niet meer mee. Hij heeft toen geloof ik nog in Tubantia gestaan. W c vonden het hcci vervelend, maar die men sen hebben het sportief opgevat. W c hebben hun wel een bloeme tje gestuurd". „W aarom we ermee stoppen? Ik ben 71 en mijn man is 7~ jaar. Het is nu mooi geweest. De jeugd moet het maar overnemen. 15n wc houden genoeg te doen over: we hebben een grote tuin, fietsen en wandelen graag, puzzelen een beetje. We vermaken ons wel". Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Hipéij betaalt voer dt abonnement I 187 - perjaar (betaahmjze: per accept&ro) Gr 84.- per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1