i 'We zoeken gemotiveerde mensen voor taakveld 3' I 0/ 4,6% Holtens Nieuwsblad Tjintratuin Vrijwilligers Wildbeheer zorgen voor meer natuur SGP tegen subsidiëring Holtense Keunefeesten Stuurgroep Tsjernobyl zamelt kinderkleding in '13 HET GROENE WARENHUIS ,fy A :«m - BELTMAN B.V. GÏPP 'Mobiliteit is goed voor organisatie' IN DIT nuï\aKaer 'Werken op 2 locaties is geen goede zaak' rr U ontvangt een fraaie BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 20 september 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.NieuwsbIad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1 Holten - Wildbeheereenheid Holten voert al vele jaren het i beheer uit van de ruilverkave lingsbosjes in het buitenge bied. Deze landschapselemen ten heeft ze via de SBNL (Stichting Behoud Natuur en Landschap) van Staatsbosbeheer in bruikleen gekregen. Tegenwoordig pakt ze ook het onderhoud op van I bosjes en singels van andere landeigenaren. Op deze ma nier leveren de vrijwilligers van de WBE méér natuur, boven dien kost het de maatschappij geen geld. Dit jaar zijn er ondanks de MKZ- beperkingen toch nog zo'n negen honderd manuren gestoken in de aanleg en het onderhoud van bos jes. singels en poelen. Tel daarbij de bescherming van de weidevo gels, het herstellen van afrastc- 1 ring, het verwijderen van afval, j dan kost dat ruim duizend uur. Door de noodzakelijke uitdunnin- j gen wordt de biotoop gevarieer- der. Fazanten, patrijzen en reeen krijgen zo meer kans. De vrijwilli gers zien dit graag, door hun be trokkenheid voor de eigen leef omgeving is de bereidheid aanwe zig de handen flink uit de mou wen te steken. Juist jagers, weidevogelbescher mers, boeren en andere natuur liefhebbers vormen zo een hele belangrijke schakel om de achter uitgang van de kwaliteit van de landelijke gebieden een halt toe te roepen. Het imago van met name de jager mag dan op een dieptepunt zijn aangeland, de praktijk is dat er te genwoordig heel veel aan natuur beheer wordt gedaan. Bij sterk ge reduceerde jachtmogclijkhcdcn is het duidelijk dat jagers tegen woordig méér dan ooit aan nuttig natuurbeheer doen. De SBNL viert dit jaar haar twin tigjarig bestaan. Deze organisatie voor particulier en agrarisch na tuurbeheer is al die rijd bezig de natuur en het landschap door ac tieve vrijwilligers vanuit de eigen streek te versterken. Lees verderop pagina 9. Holten - Wethouder J. Ligtenberg is tegen subsidiëring van de Keunefeesten omdat een aantal activiteiten op zondag wordt ge houden. De andere collegeleden gingen akkoord met het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage. De feesten krijgen hierdoor 500 gul den. Holten - De stuurgroep Hulp aan Tsjernobyl Kinderen Holten zamelt woensdag 3 oktober kle- i ding in voor kinderen uit het j Tsjernobyl rampgebied. Mensen die kinderkleding afwillen staan I kunnen de kleding tussen 12.00 en 13.00 uur brengen naar basis- school De Regenboog aan de Schoolstraat. Het gaat om jongens- en mcisjesklc- ding van maat 140 tot en met maat 1164: truien, broeken, winterjassen, pyjama's, ondergoed en sokken. De Bollenkistje, 100 bloembollen. Wit, blauw en geel. Van €3.15 Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666, donderdag koopavond. Verkooppunt Infopakkettenü! Automobielbedrijf Julestraat 3 Filiaal: Beatrixplein 4 Telefoon: 0548-51 44 14 7461 TS Rijssen 7462 GN Rijssen Telefax: 0548-51 75 60 Tel.filiaal: 0548-51 33 82 Wie durft door groot maïslabyrint te lopen? Holten - „Een organisatie moet in beweging blijven. Stilstand is achteruitgang, star heid ook", benadrukt gemeen tesecretaris D. van der Borg. Aan beweging ontbrak het de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente de laatste tijd beslist niet. Personeelsleden kwamen op andere plaatsen terecht en ruim dertig stroomden in. Momenteel telt de gemeen te 232.3 FTE's. „Er zijn in werkelijk heid meer medewerkers, zo'n 250. Dat komt doordat mensen in deeltijd werken", legt Van der Borg uit. De laatste maanden zijn een ruim dertig vacatures inge vuld. „Mede daardoor hebben wc her laatste halfjaar een heel even wichtige man/ vrouw verhou ding. Alleen op leidinggevend ni veau missen we vrouwen". Inmiddels is de gemeente een on- kleren moeten wel heel cn schoon zijn. De kleding is bestemd voor de kinderen die in november uit Rusland naar Holten komen. „Deze kinderen hebben maar weinig kle ren bij zich, meestal alleen dat wat ze aanhebben. De kleren die zc krijgen kunnen ze hier dragen". Uit de ingebrachte kle ding zoeken de Russische kinderen, samen met de gastouders, kleren uit die ze tijdens hun verblijf in Holten kunnen dragen, cn die ze naderhand mee kunnen nemen naar huis. Espelo - Ondanks de wisselende weersomstandigheden beleefden enkele honderden mensen afgelopen weekeinde veelplegier aan het maïslabyrint dat GLTO HoltenRijssen in samenwerking met de pr-club Landbouw cn Kinderboerderij Donder/man verborgde wegens de Week van het Platteland. Daarmee oogstte dit nieuwe initiatief direct vee! succes. Het doolhof is uitgebet in de buurtschap Espelo, in een 1,2 hectare groot maïsveld langs de Meester Bosweg. Zo'n 150 meter voorde kinderboerderij. Ook dege week kan het maïslabyrint nog worden bekocht. Zondag 25 september is het geopend van 13 tót 16 uur en ga terdag 22 september van 10 tot 16 uur. Wie een poging wagen wit, betaalt een gulden entree. Vanzelfsprekend gi/n de poorten van de kinderboerderij dan eveneens geopend. De toegangsprijs daar is een rijksdaalder per persoon. Op vertoon van hun kaart hebben donateurs met maximaal vijf personen vrij entree. (Foto: Rinus Vrijdag) Holten - „Het werken op twee locaties is geen goede zaak. Dat brengt extra kosten mee, en je moet voorkomen dat er op elk van de locaties een ei gen dynamiek ontstaat. Als je een organisatie wilt realiseren kun je het beste onder een dak zitten". Gemeentesecretaris D. van der Borg vindt het mede zijn verant woordelijkheid om er voor tc zor gen dat op redelijke termijn een nieuwe huisvesting wordt gereali seerd. „Ik vind dat daar met kracht aan gewerkt moet worden; Rode Kruis Holten fuseert met afdeling Rijssen Holten - „We zoeken gemoti veerde mensen die de handen uit de mouwen willen steken en een beetje stressbestendig zijn". Het Rode Kruis Rijssen - Holten is op zoek naar gemoti veerde vrijwilligers, die deel uit willen gaan maken van Taakveld 3. De nieuwe vrijwilligers volgen daarvoor de opleiding EHBO, Reanimatie en Opvang cn Verzorging. Deze gratis opleiding start in oktober van dit jaar en wordt gegeven in 't Knooppunt (de voormalige Willcm- Alcxandërschool) aan de Koninginneweg te Rijssen. Belangstellenden dienen zich vóór donderdag 27 september aan te melden bij hoofdcoördinator Jan Nijland, telefoon 0548- 517990 of bij coördinator Elly Ligtenberg, tel. 0548-514659. Daar kan men ook terecht voor meer informatie. Belangstellenden uit Rijssen en Holten, mannen cn vrouwen, die nen minimaal 18 jaar oud te zijn. Ze moeten gemotiveerd zijn om onder gunstige en ongunstige om standigheden Rode Kruis-taken tc vervullen, inzetbaar willen zijn bij rampen (opvang van mensen bij voorbeeld) en in overleg beschik baar zijn voor andere taken van bet Rode Kruis. Met belangstel lenden wordt eerst een gesprek gehouden, waarbij onder andere verteld wordt wat de cursus pre cies inhoudt. Daarna gaan de mensen de opleiding in, bijna we kelijks op de dinsdagavond, van half acht tot half tien. Het Rode Kruis hoopt op minimaal twintig aanmeldingen. De vrijwilligers van Taakveld 3 houden zich bezig met hulpverle ning bij ongevallen cn calamitei ten cn hulpverlening bij diverse evenementen. De opleiding kost de deelnemer niets, behalve inzet cn motivatie. „Elke nieuwe cursist begint met de basis: de EHBO en reanima tie", vertellen Jan Nijland, Hoofd Opvang en verzorging regio Twente, cn Elly Ligtenberg. Het Schrijvers op hoogte houden Holten - Het duurt soms heel lang voordat brieven schrijvers naar de gemeen te iets horen van de ge meente. Brieven van bur gers aan de gemeente blij ven soms lang 'onderweg'. „Ik weet dat dat gesignaleerd is. Ik denk dat daar deels een kern van waarheid inzit. Maar de ene brief is dc andere brief niet. Sommige brieven heb ben gezien de vraagstelling wat meer tijd nodig. Waar we als organisatie ster ker in moeten worden is dat wc briefschrijvers op de hoogte houden van de voort gang van de brief. Het mag niet zo zijn dat een brief schrijver een paar weken niets hoort. Als het wat lan ger duurt is het de plicht van dc medewerker om de. burger op de hoogte te houden", vindt gemeentesecretaris D. van der Borg. Bejaardensoos Kandelaar - De Bejaardenso- cieteit Holten houdt dinsdag 25 september een bijeen komst in De Kandelaar. A. Dikkers-Wegstapel zal dia's laten zien uit de omgeving. Het begint om 14.30 uur. I De hervormde gemeente is bezig met dc organisatie van I een veiling en boekenmarkt. I De opbrengst zal worden gc- I bruikt voor dc keuken in Irene. derz.oek gestart om te bekijken of die formatie toereikend is. Van der Borg geeft aan dat mobi liteit goed is voor een organisatie. Iets waar binnen de 'oude' ambte lijke organisatie van Rijssen nu niet direct sprake was. „Dat klopt. Maar ik vind dat we best wel mo gen stimuleren dat er nagedacht wordt over de vraag van 'zit ik nog steeds op de goede plek. Heb ik nog steeds meerwaarde in de functie die ik vervul'. Ik heb re spect voor mensen die gebonden zijn aan een bepaalde plaats als Holten of Rijssen, en kan me daar alles bij voorstellen. Maar je moet ook kritisch blijven ten opzichte van jezelf. Als organisatie moet je mogelijkheden bieden aan je me dewerkers om door te stromen; als dat niet meer binnen de orga nisatie kan zal je dat buiten je or ganisatie moeten zoeken". Lees verder op pagina 9. Vele Holtcnarcn kwamen ngc week donderdag een kijkje rolstoelbus zorgcentrum Dicssenplas bij dc nieuw ik heb vertrouwen dat vanuit b&w cn gemeenteraad die intentie er is". De ambtelijke organisatie heeft, volgens Van der Borg, invloed op de indeling van het nieuwe ge meentehuis. „Het gebouw wordt ontworpen vanuit een aantal vi- sie's. Een van dc belangrijke din gen zal sowieso zijn dat wc een front- en backoffice realiseren. Het is van belang dat er veel meer eenduidige aanspreekpunten ko men. Bijvoorbeeld een ambtelijk aanspreekpunt voor bedrijven, om snel en adequaat te kunnen handelen". Zie verder pagina 3 Weekendweer: Droger Oveigang naar droog weer met wat meer zon. Vrijdag overdag nog veel bewolking en af en toe regen, afgewis seld door wat opklaringen en wat zon. Zaterdag en zondag wolkenvelden cn nog kans op een enkele bui, afgewis seld door opklaringen en geregeld zon. De temperatuur wordt zo'n 15.0 a 16.0 graden. In dc nachten rond de 8.0 a 10.0 graden. We houden dit weekeinde nog wel een noordwestelijk stroming vast. In dc nieuwe week lijkt het droger en wat warmer te worden. Misschien toch nog een nazomer? Nissan X-Trail nu in de showroom Mazda introduceert nieuwe Premacy in Frankfurt iteas HYPOTHEKEN Zie onze advertentie oppag.16 (Foto: Harry Broege) jaar daarop wordt besteed aan op- Geleerd wordt ook hoe slacht- vang en verzorging en leren de offers geregistreerd moeten wor- cursistcn omgaan met verbin- den. dingsmaterialen als portofoons. Is men geslaagd dan ontvangt Geen treinverkeer in weekeinde Holten - Railinfrabeheer werkt zaterdag 22 september de hele dag tot zondag 23 september 11.00 uur aan het spoor tussen Rijssen en Holten. Hierdoor kunnen er in deze periode minder treinen rijden op het traject Almelo-Deventer. NS Reizigers zet bussen in. De extra reistijd is een kwartier tot een half uur. De intercity's Amersfoort - Enschede cn terug, rijden niet tussen Deventer en Almelo. Hiervoor rijden snelbussen. Reizigers tussen Zwolle en Enschede kunnen gebruikmaken an de stoptrein Zwolle - Enschede. De stoptreinen Almelo - Deventer en terug rijden niet tussen Almelo en Rijssen. Voor deze treinen zet NS stopbussen in. De bussen vertrekken enkele minuten na de oorspronkelijke trein- vertrektijd, vanaf dc voorzijde van het betreffende station.Meer in formatie is verkrijgbaar via OV-Reisinformatie 0900-9292 (1,05 gul den), www.ns.nl, teletekst 754. Ook is er een folder Beperkt Treinverkeer verkrijgbaar. Deze ligt onder meer in het postkantoor aan de Gaardenstraat.. men van het Rode Kruis niet al leen het diploma, maar ook het Rode Kruis-unitorm. „W el moet de cursist eerst het diploma heb ben. We moeten cr als afdeling de zekerheid hebben dat ze blijveg. Want zo'n pak kost toch rond de 500 gulden", stellen Nijland en Ligtenberg. Na in totaal drie jaar heeft de nieuwe vrijwilliger dc opleiding afgerond. „Niet alleen het Rode Kruis heeft daar iets aan, maar dc cursist zeif ook. De kennis die je vergaart, kun je thuis cn waar dan ook gebruiken". Voor de mensen die meer willen bestaat die mogelijkheid. „Het Rode Kruis biedt meerdere ver volgcursussen aan, zoals de HOC-cursus, waarbij siage gelo pen dient te worden in ziekenhuis en op ambulance. Maar deze HOC-cursus is niet verplicht. Voor deze opleiding is iedereen ook niet geschikt". Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Woonplaats: Cnt>ft nn als I Hipzij betaalt voor dit abonnement G f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 84 - per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1