AlltO Nieuws it Rik Aangeenbrug: 'Ik ben iemand die vooruitdenkt' 4,6% Holtens Nieuwsblad. tj intratuin Ó95 r PCOB zeer bezorgd over afkalving dienstverlening Huis-aan-huiscollecte voor verstandelijk gehandicapten Opgave verenigingen voor Zaagmolentrofee '13 HET GROENE WARENHUIS Nieuwe gemeentenaam? Werkzaamheden aan spoor Holten-Rijssen \N DIT nummer Burgemeester begeleidt optocht vrachtwagens Schooldirecteur Regenboog stopt ermee 4 Triatlon week eerder Deze week in.. van Porsche Toyota introduceert olla U ontvangt een fraaie Hollens Nieuwsblad Donderdag 13 september 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - De protestantse chris telijke ouderenbond (PCOB) afdeling Rijsen - Holten maakt zich ernstige zorgen over de af kalvende dienstverlening van in Rijssen, Holten, Espelo en Dijkerhoek. Yclc ouderen worden volgens de bond hiervan de dupe. Zeker wanneer zij niet kunnen beschik ken over eigen vervoer om naar het verder afgelegen postkantoor te gaan. 'Wij pleiten er met klem voor dat het mogelijk moet blij ven om bij een post vestiging in Holten of binnen redelijke af stand van Espelo en Di|kcrhoek, geld te kunnen storten, aan de ba lie geld op te nemen of bctaalpas- jes op te halen', benadrukt be stuurslid D. Roelofs Klein Horsman. Het bestuurslid van PCOB geeft aan dat de Tweede Kamer in april 2001 een nieuw postvestigingsplan van Post kantoren BV heeft goedgekeurd. 'Dit plan omvat een vermindering van ruim zevenhonderd postkan toren met een volledig assorti ment aan post- en bankzaken. Voor een snelle eenvoudige post en bankbehandelingen komen er duizend extra verkooppunten bij. Onder meer in winkelcentra.' Volgens de PCOB beraadt de Postbank zich hier momenteel over. 'Ook andere banken maken het voor ouderen steeds moeilij ker om in hun directe leefomge ving bankzaken te kunnen regelen bij balie of filiaal.' Holten - De Nationale collecte Verstandelijk Gehandicapten wordt gehouden in de week van 24 tot 29 september. Ook in Holten komen collectanten aan de deur. Deze collecte wordt verzorgd door de Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Holten. De opbrengst wordt gebruikt projecten en activiteiten voor verstandelijk gehandicapten, die niet onder de gebruikelijke kosten vallen welke door de in stanties worden betaald. Bijvoorbeeld voorlichting, hulp bij de opvoeding, begeleiding bij vakantie- en sportactiviteiten en nood- en dagopvang. Een belangrijk deel van de op brengst vVordt in de eigen regio besteed. Het afgelopen jaar kre gen twee organisaties in Holten een bijdrage. Dijkerhoek - In dc loop van deze week zullen bij diverse Holtcnsc verenigingen weer de uitnodigingen voor de wedstrijden om de Zaag- molcntrofec in dc bus rollen. Deze wedstrijd, georgani seerd door schietvereniging De Zaagmolen, staat dit jaar voor de vijftiende maal op het programma en wordt dit jaar gehouden op 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 cn 26 oktober. Dus op vier vrijdagavonden, drie don derdagavonden en een woensdagavond. Titelverde diger is Scholengemeenschap De Waardcnborch. Alleen verenigingen uit Holten of behorende tot dc Schoolkring Dijkerhoek kunnen aan dit toer nooi meedoen. Ken vereniging kan meerdere teams inschrijven waarbij een team uit vier perso nen bestaat. Verenigingen die willen meedoen maar die, om wat voor reden clan ook, geen uitnodiging hebben gekregen zijn uiteraard ook van harte wel kom.Als gevolg van dc summie re inhoud van de nieuwe gc- meentegids is het mogelijk dat een aantal secretariaten niet up- to-date zijn. De organisatie van de Zaagmolentrofec verzoekt de mogelijk foutieve geadresseer den dan ook deze uitnodiging aan de juiste personen door te geven. Dc teams worden inge deeld in drie klassen: heren, da mes en junioren. Alle gemengde groepen worden bij dc heren in gedeeld. Junioren (12 tot 18 jaar) mogen alleen met de windbuks schieten. Alle overige deelne mers schieten met zowel wind buks als met vuurbuks.Plaats van handeling is hc-t verenigingsge bouw van dc schietvereniging aan de Maatmansweg 3 in Dijkerhoek. Het inleggcld bedraagt 20 gulden per team. Dc hoofdprijs van dit schietcvenement is een wisselbe ker, dc Zaagmolentrofec. Opgave is mogelijk tot en met 1 oktober bij Gerrit Stevens, tele foon 0570-551391 of per e- mail gcrstcnat@wxs.nl. Hij kan ook meer inlichtingen geven. Dc deelname per team zal ongeveer twintig minuten in beslag ne men. Vanwege een zo vlot mo gelijk verloop van de schiet- avond, verzoekt dc organisatie dc teams ongeveer tien minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Wisselvallig Weinig zon en geregeld perioden met regen of buien. Vrijdag, zater dag cn zondag overdag veel bcwol- i king cn van tijd tot tijd regen of bui en, afgewisseld door wat enkele op- I klaringen cn niet veel zon. De tem peratuur wordt niet hoger dan 14.0 a 16.0 graden. Iti de nachten wordt het zo'n 9,0 a 10.0 gtaden. Dit: zeer wisselvallig weer heeft: te maken met een lagedrukgebied eerst boven dc Noordzee, cn later boven Scandinavië cn een hogedrukgebied 1025 I-Ipa ten van westen van Ierland. Deze zorgen voor een noordwestelijk stroming. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer, pagina 3 Struik hei de diverse kleuren, 0 22cm Van 4r95 nu voor Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuitenburgsingel 5, 0546-838666, donderdag koopavond. Holten - In opdracht van Railinfrabeheer gaan de aan nemersbedrijven Strukton Railinfra en Volker Stevin Rail Traffic vernieuwingswerk zaamheden uitvoeren aan het spoor rond het station Rijssen en op het traject Holten- Rijssen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 10 sep tember en 23 november. Er kunnen de gehele penode nis sen 8.00 en 16.00 uur voorberei dende werkzaamheden plaatsvin den voor de aan- en afvoer van materialen. Van 11 september tot cn met 18 september wordt ertussen 23.30 en 6.30 uur gewerkt aan dc voor bereidingen. Van 23 september tot en met 28 september wordt er 's nachts gewerkt aan het vernieu wen van wissels en in dc nacht van 6 op 7 oktober aan het maken Van 13 toten met 15 oktober, van 22 tot cn met 26 oktober, van 27 tot en met 30 oktober, van 3 tot en met 5 november, 10 rot en 12 november cn in dc nacht 17 op 18 november, wordt i nachts gewerkt aan het v< wen van de spoorstaven en het maken van lassen. In het weekend zal worden gewerkt van zaterdag 22 september 0.00 uur tot zondag 23 september 11.00 uur aan het vernieuwen van de wissels. Dit gebeurt ook van zaterdag 20 okto ber op zondag 21 oktober. De NS heeft direct omwonenden een brief hierover gestuurd. Hierin staat: 'Bij het uitr oeren van de werkzaamheden proberen we de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Het is echter niet he lemaal te voorkomen dat u enige hinder in de vorm van licht en ge luid zult ondervinden.' De volkstumdc Holten zoekt huurder >lkstuintjcs bij 't reniirmg in Zie verder op panna 3 Hollen - Na een onderhoek van 'bureau Keunemart' kwa Kcnncfeesknco/umissie ^eer duidelijk een nieuwe gemeentenaam naai onthulde hij het nieuwe naambord tijdens bet bedrijpenborreiuurtje va, na 13. (Foto: Gert Perdon) •i volgens voorzitter Wim Dogterom van de voren. Met de hulp van burgemeester Jan Lonink vorige week vrijdag in de Kennetent. Zie ook pagi- Holten - Zo'n 260 langzaamrij- dende trucks trekken zaterdag 15 september door Holten. De stoet krijgt begeleiding van acht politres op de i van ruim dertig de Rijssense motorclub 'n Tuf. Burgemeester J.A.H. Lonink bestuurt de eerste auto in deze vijfde gehandicapten en truc- kersoptocht. Om twaalf uur 's middags vet trekt de eerste van dc acht colonnes die elk bestaan uit dertig tot vijfen dertig auto's. Dc colonnes rijden met een tussentijd van tien minu- Holten - Het is pauze. Op het plein rond de Regen- boogscliool spelen de leerlin gen. Vanuit de personeelska- mer kijken leerkrachten naar de bewegingen op het speelter rein. Ook directeur Rik Aangeenbrug werpt een blik naar buiten. „Inderdaad is het schoolplein redelijk groot. Jammer is wel dat we hier geen speelweide in de buurt van de school hebben". Aangeenbrug verlaat de Regenboogschool eind september. Per 1 oktober begint hij aan het onderwijsad viescentrum in Hardenberg, van waaruit hij regionaal werk zaam is. Tot zijn takenpakket behoort dan liet begeleiden van scholen, managementson- dcrstcuning, pcrsoneelbeleid, het invoeren van nieuwe me thodes. Aangeenbrug volgde bijna twaalf jaar geleden Vogely op als direc teur van (toen nog) dc Schakel, Kort daarna fuseerden dc twee pc-basisscholen in Holten, dc Schakel en het Kompas cn kwam er op de oude locatie aan de Schoolstraat de Regenboogschool, Hei gebouw dateert uit 1956. Meerdere ver bouwingen zorgden ervoor dat dc school nog steeds jaren mcckan. Aangeenbrug weet daar alles van, want met name na de fusie sloeg dc bouwkoorts toe. „We zi|n hier toen met 204 kinderen begonnen' cn nu hebbc-n wc 270 leerlingen. W e zijn voortdurend met het ge bouw bezig geweest; maar het voldoet nu aan alle moderne ei sen. Kijk, hier komt het compu- tcrlokaal", wijst hij een behoorlij ke ruimte in het souterrain aan. Volgens hem heeft binnen afzien bare tijd ieder kind een laptop op de schooltafel staan. „Dat valt of staat natuurlijk met het draaien van dc economie. Maar de com puter zou heel wat opleveren: voor het kind leerwerk op maat, en voor de leerkracht een enonne ontlasting van allerlei administra tieve handelingen". /Tir\ DE REGENBOOG itOT, CW. BASISSCHO.OL Hi lHIr Holten - De triatlon van Holten wordt volgend jaar een week eerder ge houden dan normaal. Dit vanwege dc schoolva kantie die in 2002 voor Holten vroeger begint. De triatlon staat daarom nu gepland op zaterdag 29 juni. Het gaat vólgend jaar niet meer' om de Open NK, maar wel om dc World Points Race. Dit betekent dat dc acht tiende Triathlon Holten an de dertig wedstrij- 5 waarbij roptriadeten ■n kunnen behalen hun notering op de wereldranglijst. den i punt. FOTOVERKOOP Stichting Triathlon Holten gaat donderdag 20 septem ber mei fotoclub Profoto foto's verkopen, die dit jaar door Profoco zijn ge maakt van de triatlon. Ei zijn over de vierhonderd foto's gemaakt, die elk een gulden per stuk kosten. De verkoop wordt gehou den van 19.00 tot' 20.30 uur in het triatlonkantoor aan dc Stationsstraat 17 CJV Dijkerhoek oefent voor de grote jubileumdag. Deze werd begin dit jaar uitgesteld i wegens de mkz-crisis. ten; dc maximale snelheid is 35 ki lometer per uur, zodat dc gehan dicapten voldoende tijd hebben om te zwaaien naar de vele toe schouwers die ongetwijfeld langs dc kant zullen staan. Dc stoet komt via Rijssen naar Holten, waar ze na de rotonde de KoKveg opslaat. Via de Panncbakkersstraat, Waagweg, Stationsstraat rijden de wagens linksaf dc Dorpsstraat in cn Holten weer uit, richting Markelo. Via Markelo, Goor, Bornerbroek en Enter keert dc stoet in Rijssen terug. Info SPECTRUM WONEN Zie pagina 11 HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 7 - Tijf Directeur Rik Aangeenbrug tussen teerlingen van basisschool De Regenboog. (Foto: Rinus Vrijdag) enthousiasme over 'zijn' school dat dc vraag toch gesteld moet worden: „Waarom gaat u eigenlijk weg?" „Ik heb niet zoveel zitvlees. Dit was mi|n vierde werkgever en ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben iemand die vooruitdenkt; nnjn kwaliteiten liggen meer in het ontdekken van nieuwe werk velden en mensen op gang hel pen. Ik ben niet zo geschikt om tc stabiliseren en te controleren", geeft hij aan. Zijn benzineauto wisselde hij al om voor een diesel: „Ik krijg straks een reizend bc- Aangeenbrug praat i De familie Aangeenbrug blijtt wel wonen in Holten. „Dc kans be staat dat deze regio binnen afzien bare tijd ook onder mijn werkge bied vak. En mijn vrouw cn kin deren hebben het hier goed naar zoveel de zin. We wonen hier prachtig". Als onderwijzer in de klas voelde Aangeenbrug zich als ccn vis in liet water. Het directe contact met de kinderen sprak hem aan. En nu, na 27 jaar in dc school, gaat hij extern. „Het mooie van deze rijd is dat je, ook als je 48 bent, toch van baan kunt veranderen. Dar is wel eens anders geweest: het on derwijs heeft wat dat betreft muurvast gezeten". Jammer vindt bij dat er nog geen opvolger is ge vonden. „De school draait lekker en dan wil je dat dat ook zo blijft. Maar voorlopig wordt het intern opgelost". De scheidende directeur roemt de goede sfeer op school. e ken nen een heel laag ziekteverzuim, cn dat zegt toch wel iets. Ondanks de hoge v erkdruk houd je met el kaar toch plezier in het werk. En dat komt dc kinderen ook ten goede. Ook het contact met dc openbare basisscholen was prima: niet ge richt op concurrentie, maar op het elkaar aanvullen". Ergeren deed hij zich niei zo vaak. „Alleen dat de overheid geen geld over heeft voor school, voor ccn conciërge op school bij voorbeeld, zodat de leerkracht zelf tl-buizen loopt te vervangen en toiletpotten moet ontstoppen. En dat de vloerbedekking in school twintig jaar mee moet. dat lijkt toch nergens op. Een kast moet veertig jaar mee, die dingen hangen soms uit hun voegen. Voor het onderwijs is het altijd sappelen, het is altijd strak w erken voor de school om de begroting sluitend te houden. Die kruidc- niersmentaliteit van dc regering, dat zou anders moeten". Lees verderop pagina 3. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook aan een ander door Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Adres: Woonplaats IHipüj betaalt voor dt abonnement Z f87.- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f84- oer jaar (betaalwijze: a-jtcmaasch) i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1