Keunefeesten barsten weer los op Kalfstermansweide Nieuws 4,6% Holtens Nieuwsblad Krant volgende week in kleur Leferink bezorgd over mindere binding Holtenaren met Holtense middenstand i 1 t; intratuin Kaartenactie wil aandacht jongerenwerk in Paalhuus m. IN DIT NUMMER J Ruiten vernield Vrije markt supporters HMV in centrum Holten U ontvangt een fraaie Parfcer-Jotter ballpoint BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 september 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Jody Bernal, Band of Glory, Alex, 3 Plinten, Huub Hangop, Regiotappers, Sjonnies Inbraak woning Waagweg Waagweg - Een bewoner van de Waagweg heeft zondag 26 augustus in de late avonduren ongewenst bezoek gehad. Men heeft een raam met vermoe delijk een schroevendraaier gefor ceerd. Zo op het oog bleek de schade beperkt tot wat braakscha- de. Er werd niets vermist. Ongeval met bromfiets Markeloscweg - Op de paral lelweg van de Markeloseweg vond woensdag 29 augustus een eenzijdig verkeersongeval plaats waarbij een bromfiets was betrokken. De bromfietser kwam kennelijk met een wiel in de berm en viel van de bromfiets. De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis alwaar hij met een hersenschud- (Jeugdavond) ding, mogelijk een breuk in de el leboog en een vleeswond in de kin ter observatie is opgenomen. Kalfstermansweide - Inmid dels staat de tent alweer recht overeind en komt als eerste Jody Bernal het podium en de akoestiek testen. Naast activi teiten in de Keunetent, zijn er ook weer vele nevenactivitei ten. Voor de volledigheid hier onder de agenda voor het ko mend weekeinde. Donderdag 6 september 2001 Inbraak pand Deventerweg Deventerweg - In een woning aan de Deventerweg werd vrij dag 31 augustus tijdens de middaguren ingebroken. Lfit de woning werden enige sie raden weggenomen. Fietsen gestolen Holten - Bij het NS station werden afgelopen week een aantal fietsen gestolen. Vaak gaat het om duurdere fietsen die aantrekkelijk zijn voor fiet sendieven. 10.00 uur - 12.00 uur, Braziliaanse Dans voor scholieren, Keunetent. 19.00 uur - 21.00 uur, TTM Drive- In, Keunetent. 21.30 uur - 22.00 uur, Jody Bernal (Que Si, Que No), Keunetent. 21.40 uur - 23.55 uur, TTM Drive- In, Keunetent. Vrijdag 7 september 2001 (Discoavond) 16.30 uur - 19.20 uur, Bedrijvenborreluur met officiële opening en TTM Drive-In, Keunetent. 19.20 uur - 19.30 uur, 3 Plinten, Keunetent. 20.00 uur - 21.00 uur, TTM Drive- In, Keunetent. 21.50 uur - 22.50 uur. Band of Glory, Keunetent. 22.50 uur - 23.20 uur, TTM Drive- In, Keunetent. 23.20 uur - 00.20 uur, Band of Glory, Keuneteni. Zaterdag 8 september 2001 (Feestavond) 09.00 uur - 17.00 uur, MAC Keuncrit, Holten e.o. 09.00 uur - 15.00 uur. Vrijmarkt, Smidsbelt. 15.00 uur - 17.30 uur. Wedden dat, Keunetent. 20.00 uur - 20.45 uur, TTM Drive- In, Keunetent. 20.45 uur - 21.30 uur. Tilt, Keunetent. 21.30 uur - 22.00 uur, TTM Drive- In, Keunetent. 22.00 uur - 22.50 uur. Tilt, Keunetent. 22.50 uur - 23.30 uur, Alex (Bossie Rooic Rozen), Keunetent. 23.30 uur - 00.30 uur, Tilt, Keunetent Zondag 9 september 2001 (Après-Keunefccstcn) 11.15 uur - 12.45 uur, Langcbarger Musikanten (Egerlanderkapel), Keunetent. 12,45 uur - 13.00 t Keunetent. 13.00 uur - 13.20 uu In, Keunetent. 13.20 uur - 13.50 uur, Keunetent. 13.50 uur - 14.30 uu In, Keunetent. 14.30 uur - 15.00 uur Keunetent. 15.00 uur - 15.15 uu In, Keunetent. 15.15 uur - 16.00 Keunetent. ,i Plinten II M D Kcgiotappers mud DORPSSTRAAT 135, ENTER Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina I HYPOTHEKEN Holten - „Er zijn inderdaad een paar kaarten binnengeko men", geeft wethouder W. ter Schure te kennen op een vraag van R.W. Meijerink, in de com missie welzijn, personeel en or ganisatie. Meijerink stelde de vraag naar aanleiding van een kaartenactie vanuit Holten, waarbij aandacht wordt ge vraagd voor jongerenwerk in het Paalhuus. Ter Schure verving tijdens deze commissievergadering wethouder J. Flim-Gcrritsen. „Ze komt vol gende week terug van haar vakan- Zie onze advertentie op pag. 4 Holten - Auto Nieuws zal vanaf gekondigd wat er onder meer in volgende week als katern in het Auto Nieuws is te vinden. 1-IoHcns Nieuwsblad verschij nen. Daarnaast verschijnt de voor pagina van het Holtens Via een inhoudskader wordt el- Nieuwsblad met ingang van ke week op dc voorpagina aan- volgende weck in kleur. Tsjernobyl Kinderen Holten zoekt nog gastgezinnen. Zie verder pagina 3 Dorpshuis Dc Boschkamp start met cursus Lichaams- Zic verder pagina 11 Porsche 911 Targa: Prachtprimeur Er werd dege week druk gebouwd aan de feesttent om die op tijd klaar te krijgen. (Foto: Rsnus Vrijdag) tie cn op dit moment kan ik helaas geen vorderingen melden", aldus dc wethouder. CD A-raadslid H. Dul stelde voor om dc mensen die deze kaarten gestuurd hebben, in te schakelen als gesprekspart ners van dc gemeente over het longerenwerk. Volgens Ter Schure behoren deze mensen deels al tot dc gespreks partners. „We handelen het gelijk af", beloofde Ter Schure, die een cn ander ter sprake brengt in het college. HHV wil meepraten over punten volgend koopstromenonderzoek eigen winkelcentrum in Holten en dat is tamelijk laag. Ongeveer een op de zes inwoners van Holten gaat voor zijn inkopen naar Deventer. „Hoe wc de Holtenarcn in Holten willen houden? We moeten con currerend worden. Het aanbod van artikelen zou ruimer moeten zijn. Iets meer kledingwinkels, iets Toyota introduceert nieuwe Europese Corolla Holten - „We moeten ervoor zorgen dat de Holtenarcn weer in Holten gaan kopen en blij ven kopen. De binding van de Holtense bevolking met de Holtense middenstand blijkt met de jaren minder te worden, een groot deel van de Holtense bevolking oriënteert zich op andere plaatsen. Deze trend moeten we doorbreken door groter aanbod, kwaliteit en aandacht voor de consument". Martin Leferink, voorzitter van de Holtense Handels vereniging, is niet helemaal te vreden over dc conclusies van het onlangs verschenen koops tromenonderzoek. „Je ziet een verschuiving naar Rijssen toe. Rijssen is een belangrijke con current. Dat wisten wc al wel, maar dat heeft zich de laatste jaren versterkt. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de inwoners van Holten voor het doen inkopen (doelge richt aankopen doen, boodschap pen doen) naar Rijssen gaat. Een kwart doet deze aankopen in het meer schoenenwinkels. Prijs, kwaliteit en service moet goed naar voren worden ge bracht. Vaak denkt de Holtenaar dat het: elders, in Rijssen bijvoor beeld, goedkoper is; dat ze in Rijssen meer aanbod hebben. Misschien gaat men er ook te gauw van uit dat er in Holten een artikel niet verkrijgbaar is, terwijl dat cr toch wel i: (Foto: Many Broege) „We moeten ons nog meer op service richten. Met persoonlijke aandacht voor dc klant kunnen wc ons onderscheiden van de meer stedelijke middenstand. We moeten goed inspelen op de groei van dc dagelijkse sector cn daar Holten scoort ons voordeel mee doen voor de nict-dagelijkse sector. Misschien door het realiseren van een soort routing naar andere winkels". winkelen laag. Maar 2 tot 3 pro cent van dc Holtenarcn blijft voor gezellig, recreatief winkelen in Holten. r het gezellig Lees verderop pagina 13. Weekendweer: Wisselvallig Wisselvallig weer met perioden met regen en weinig zon. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen of buien, afgewisseld door enkele opklaringen cn nu cn dan De temperatuur ligt rond dc 17.0 a 18.0 graden. De nachten zo'n 12.0 a 14.0 graden. Dit slechte weer wordt veroor zaakt door een lagedrukgebied, een complex systeem boven Scandinavië dat weer wordt op nieuw geactiveerd door de komst van een randstoring. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina 3 f 'ij HET GROENE WARENHUIS Turkse Muts T doorsnee 20 cm. Intratuin Enschede, Achteihofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, SchuHenburgsinge! 5, 0546-838666 Openingstijden kinderboerderij Holten - Bij scholengemeen schap de Waerdenborch is in het afgelopen weekend een drietal grote thermopaneruiten vernield. Deze zijn ingegooid met gebruikmaking van trot- toirtcgcls. Ook schijnt jeugd daar veel te bi vakkeren, gezien dc troep die re gelmatig bij de scholengemeen schap wordt aangetroffen. Dc politic gaat tijdens de surveil lance regelmatiger controleren op deze niet tc tolereren feiten. Mocht iemand zien dat cr vernie lingen worden gepleegd, hel dan dc politic. Holten - Door de suppor ters van de Holtense mu ziekvereniging HMV wordt zaterdag 8 september een grote vrije markt gehouden in het centrum van Holten. Op deze markt wordt een gro te verscheidenheid aan artike len te koop aangeboden. Zowel spullen van een zoldcropruiming, antiek, zelf gemaakte spullen en gereed schap zijn er in dc aanbieding. Onder de deelnemers zijn er velen die jaren op deze markt aanwezig zijn en dus een vaste stek hebben. Echter allen die zich hebben aangemeld kunnen rekenen op een plaats om zo hun waar aan dc man of vrouw te bren gen. Ook de inwendige mens hoeft niet vergeten tc worden. Aanwonendcn van het cen trum wordt verzocht auto's cn andere voertuigen voor een dag ergens anders tc parkeren. Kinderboerderij Dondcrtman heeft de openingstijden aange past. Tot en met de herfstva kantie is de boerderij dagelijks open tussen 13.00 en 17.00*iiur. Daarna kan men er tot 1 april 2002 elke woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur terecht. Een uitzon dering daarop vormen de va kanties, zoals de kerst- en dc krokusvakantie. Dan is de kin derboerderij weer tussen 13.00 en 17.00 uur geopend. Met GLTO Holten wordt nog een maïslabyrinth gehouden. Dit is geopend op zaterdag 15, zon dag 16, zaterdag 22 en (onder voorbehoud) zondag 23 septem ber van 10 tot 16 uur. Woensdagmiddag 19 september tussen 13 en 16 uur een. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hjêij betaalt voor dt abonnement f87- per jaar (beaalwjze: per acceptgiro) f84- per jaar (betaalwijze: aufpmaosch) 'JJ Llsqoo Cl da s nou Roetgerinkl GROTE COLLECTIE KINDERSCHOENEN VAN O.A.: COMPAGNUCCT ESIW X-Seea HUPSAKce8

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1