Glijdt Holter Informatie Punt al na twee jaar naar afgrond? I xiintratuin 6? tic iter 4,6% Holtens Nieuwsblad Klachten omwonenden richt zich niet alleen tegen Keunefeesten nummer Vier je VERJAARDAG in Heltendoorn! HELLEHPOORH 'Li HET GROENE WARENHUIS 95 'nformatiepunt Oudheidkamer houdt Open Huis 'n Spieker U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON loltens Nieuwsblad Donderdag 30 augustus 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtcns.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Zeer weinig bezoekers, sterk verminderde openingsuren, slecht bereikbaar en geen gekwalificeerd personeel Treinkaartjes in postkantoren Treinreizigers kunnen vanaf 30 augustus terecht bij het post kantoor voor het kopen van treinkaartjes en voor NS-reis- informatie. De opening van dit NS Verkooppunt nabij een klein station is het gevolg vaal de samenwerking die NS en Postkantoren BV op 5 juni 2001 zijn aangegaan. Postkantoren BV heeft een groot vestigingsnetwerk in Nederland dat uitstekend aansluit op de per soonlijke serv ice die NS wil bie den aan haar klanten. NS zal dit jaar in 32 postkantoren in de buurt van kleine stations een NS Verkooppunt openen. Volgend jaar komen daar nog eens 34 NS Verkooppunten in postkantoren bij. In de regio Noordoost opent NS dit jaar verkooppunten in Akkrum, Beilen, Borne, Deventer Colmschate, Holten, Rheden, 't Harde, Wezcp, Wierden en Wolvega. De medewerkers van de postkantoren krijgen een speciale training om alle NS-productcn te leren kennen. Meedenken over gemeentenaam Holten - De commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische Zaken gaat zich maandag 10 september buigen over hoe de nieuwe gemeente naam tot stand moet komen. Het seniorenconvent wil dat de burger via een enquête wordt betrokken bij de nieuwe naam. Dit zou kunnen worden uitge voerd door Intomart BV uit Hilversum. Wel houdt de ge meenteraad het laatste woord. Gaat de raad akkoord, dan kan de burger straks kiezen uit gemeente Rijsscn, gemeente Holten cn ge meente Rijssen-Holten. Of een andere naam, mits deze goed is gemotiveerd cn een zekere bin ding, relatie of herkenbaarheid heeft met de oude gcmcentena- men of gebieden. Het is niet de bedoeling de hele bevolking te enquêteren, maar een representatieve steekproef te houden door een extern bureau. Holten - Het is heel goed mo gelijk dat het bestaan van het Holter Informatie Punt (HIP) aan een zijden draadje hangt. Volgens verschillende deelne mende instellingen valt het be zoekersaantal tegen en is de kans dat het aantal bezoekers weer toeneemt klein. In plaats van de beoogde uitbreiding van openingstijden zijn deze zelfs verminderd. Op de folder van het HIP staat dat het loket elke werkdag is geo pend van 8.30 tot 12.30 uur. Ook het telefoon- cn faxnummer staan erop vermeld. Volgens het papier zijn alle vragen over arbeid, inko men, welzijn, wonen en zorg wel kom. In de binnenkant van de fol der staan een aantal wetten cn de deelnemende organisaties ver meld. Aan de andere kant van de bladzijde staan twee foto's van dc dames die speciaal voor het HIP hebben rondgekeken bij de ver schillende instanties. Contact zoeken met het HIP blijkt niet erg gemakkelijk. Maandag 13.30 uur, een uur na sluitingstijd. Er wordt niet opge nomen, maar er volgt ook geen antwoordapparaat. Volgens deel nemende instantie Stichting Welzijn Ouderen niet zo gek. Zelfs binnen de kantoortijden volgens de folder, zal niet altijd worden opgenomen. Het blijkt namelijk dat de openingstijden zijn verminderd: het loket is nog maar twee werkdagen per week bereikbaar. Bovendien zijn de da mes die op het loket zijn begon nen, er niet langer. Dinsdag om 12.00 uur wordt op nieuw contact gezocht met het HIP, maar wordt weer niet opge nomen. Donderdag om 14.07 uur hetzelfde verhaal, maar vrijdag rond 10.00 uur komt er toch ic- Zondag 2 september a.s. OPENING GROTESTRAAT/GOORSEWEG IN DIEPENHEIM vanaf 13.00 uur GRATIS FEESTPROGRAMMA muziek/straattekenen/theater enz. Cool, met je vriendjes in alle Top Attracties! Het Avonturenpark trakteert de jarige op GRATIS ENTREE plus een GRATIS MENU L (frites met mayo, ijsje en fris). Voor de genodigde avonturiers is de entree plus liet menu slechts 22,50 p.p. Aanbieding is geldig op vrij-, zater- en zondag van 7 sopt. t/m 14 okt. on in de herfstvakantie 2001. Minimaal 8 kindoren, Ind de jarige. Leeftijd max. 12 jaar Reserveren is niet nodig. Jarige legitimatie mee Niet geldig i.c.m. andere acties/kortingen. AVONTU R E N P A R k www.avonturenpark-hellendoorn.r Grote bolchrysant, ri,1 diverse kleuren van ta^S €3,15 Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533, donderdag/vrijdag koopavond. Almelo, Schuilonburgsingel 5. 0546-838666. donderdag koopavond. mand aan dc lijn. Het enige wat deze persoon kan vertellen, is dat hij maar een enkele keer op het lo ket zit en ook niet in Holten woont. Hij acht zich daarom niet dc juiste persoon om te vertellen wat het HIP inhoudt.. Wel geeft hij een telefoonnummer van een van de vaste krachten van het in formatiepunt. Via dat nummer wordt aangera den maandag weer terug te bellen, omdat beide vaste krachten niet aanwezig zijn. Maandags blijkt het nummer tot vijf keer toe in ge sprek. Toch maar weer het num mer van het HIP gebeld, echter ook daar geen gehoor. Zelfs de gemeente blijkt continu in ge sprek. Hetzelfde rondje dinsdags nog eens gepröbeerd, maar op nieuw zonder succes. Na ander halve week bellen blijft bet resul taat nul. Wel is een aantal deelnemende or ganisaties bereikbaar. De Stichting Welzijn Ouderen is een van dc initiatiefnemers van het Holter Informatie Punt. 'Voor ons was liet vooral de bedoeling een punt te creëren waar ouderen terechtkunnen voor informatie over sociale voorzieningen en niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd vertelt Lammy S teenhuis-W icri nga. Her loket werd in september 1999 in gebruik genomen. Dc opening stijden waren op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, maar de be doeling was dat het een twaalfuurs instelling zou worden. 'Doordat er bij bet loket werd doorge vraagd, kwam van het een het an der. Zo kreeg ik bijvoorbeeld veel meer aanvragen voor persoonsa- Overvallers gepakt Drie verdachten van 19 (hoofd verdachte) cn 24 jaar uit Hengelo cn een 23 jarige ver dachte uit Rijsscn zijn door de Politie Twente aangehouden. Zij worden onder meer ver dacht van het plegen van een gewapende overval op chinees- t Kwok Shing. De drie werden vrijdag 17 augus tus aangehouden op verdenking van inbraak cn brandstichting. Bij de huiszoeking werden materialen aangetroffen die afkomstig waren van inbraak (kleding) en een alarmpistool, gebruikt bij de be dreiging en dc gewapende over val. Tijdens het onderzoek zijn onder meer dc volgende zaken opgelost: Diefstal van twee auto's (BMW en Mercedes) bij een taxibedrijf aan de Lipperkcrkstraat te Enschede Met de Mercedes werd in Holten getankt zonder te betalen. Op 11 augustus werd een gewa pende overval gepleegd op Kwok Shing. Hierbij werd dc eigenaar bedreigd met een vuurwapen, waarbij onder andere door de 24- jarigc verdachte een schot werd gelost. De verdachte is zonder buit vertrokken in een gereed staande auto (Mercedes). Het ge bruikte wapen, een alarmpistool, Wijzigingen bij SV Bato Holten - SV Bato start maan dag 3 september het nieuwe seizoen. Een overzicht van alle cursussen staat in de in Holten verspreide Bato-infoklapper. Er waren enkele wijzigingen no dig, vergeleken met vorig jaar. Dc lessen van CaVoRoBics worden dit seizoen gegeven in het gymlo kaal aan de Tuinstraat en niet in het gymlokaal aan de Lagcwcg. Verder begint de klcutergymnas- tiek op maandag een halfuur latc-r. Dc eerste groep begint om 16.00 uur in plaats van 15.30 uur. Dc volgende groep begint daardoor ook een halfuur later. Bewegen voor Ouderen begint een halfuur vroeger: om 15.00 uur in plaats van om 15.30 uur. Ten slotte be ginnen dc lessen voor Callanctics op 6 september. :r in Holten een loket blijft v ouderen terechtkunnen. (Foto: Finns Vrijdag) larmering. Nu hoor ik niets meer', ccerdc personeel is weg. 'Er zijn gene die tijd over heeft, erachter zegt LamrmDc openingstijden ook geen gekwalificeerde werkne- zetten'. zijn teruggebracht tot twee mor- mers voor teruggekomen. Voor de Stichting Welzijn gens in de week en het gekwalifi- Soms heb ik bet gevoel dat ze de- Ouderen is het heel belangrijk dat Vervolg op pagina 11. Draaien feesttent moet geluidsoverlast reduceren Holten - Volgens voorzitter Wim Dogterom van de Keunefeestencommissie heb ben de klachten van enkele omwonenden van de Kalfstermansweide over ge luidsoverlast, niet alleen be trekking op de Keunefeesten. 'Het is vooral gericht op het groeiende aantal activiteiten dat wordt gehouden op de ver harde Kalfstermansweide', be nadrukt hij. Jan Herman ten Velde vult hem daarbij aan: 'In het toeristenseizoen is er bijna elke week wel wat te doen en dan komen de Keunefeesten daar aan het einde nog eens bij.' Dogterom: 'We hebben absoluut geen problemen met dc buren. Wc hebben, net als met dc gc- zelfs veelvuldig Wc bespreken alle aanwezige pro blemen door en zoeken daarvoor een oplossing.' Zo zijn er volgens hem vong jaar extra geluidsboxen halverwege in de tent geplaatst, zodat het geluid zich beter in de tent verspreidt en dc muziek daar door zachter kan worden afge steld. Dit jaar wordt de tent zelfs met de ingang anders neergezet. De voorkant kijkt straks uit op dc Enkco. 'Geluid wordt voortge bracht door golven. Zit je op een locatie waar de ge luidsgolf hoog zit, dan hoor je al les zeer goed. Zit die golf juist op het laagste punt dan hoor je er bij na niets van. Daardoor kan het gebeuren dat je dicht bij de lent zit cn buiten mak kelijk een gesprek kan voeren, ter wijl iemand die verderop woont juist de ramen moet sluiten tegen het lawaai.' Met een extern professioneel bu reau is hiernaar gekeken cn is tot dc conclusie gekomen dat dc tent Kerkhofswcg - Na de officiële opening van afgelopen vrijdag 15 juni van haar nieuwe depot aan dc Kerkhofsweg te Holten, houdt de Stichting Oudheidkamer Hoolt'n op zaterdag 1 september een Open Dag speciaal gericht op het nieuwe de pot 'n Spieker. Belangstellenden worden uitgenodigd van 10.00 tot 15.00 uur de nieuwe opslagruimte annex werkplaats te komen bezichtigen, waarbij men ook nog wat nader kan kennismaken met de activiteiten van de oudheidkamer. In de zomer van 2000 was het gebouw gereed cn werd begonnen met dc inrichting. In het najaar werd een begin gemaakt met het overbrengen van dc voorwerpen uit de diverse opslagplaatsen naar het nieuwe depot. Begin juni van dit jaar was het grootste deel van de verzamelde voorwerpen overgebracht naar het nieuwe depot. Dc familie Koopman heeft het gebouw de naam 'n Spieker meege geven. Spieker is een oud woord cn komt van het Latijnse spicari- um wat staat voor korenschuur of korenzolder. Op vrijdag 15 juni- hceft de officiële opening van 'n Spieker plaatsgevonden door Koopman-Aanstoot. Vanwege de Mond- en Klauwzeercrisis is er geen Open Dag gehouden, vandaar nu op zaterdag 1 september. (Foto: Gert Perdon) iets moet worden gedraaid. 1 Iet verleende contract door de ge meente aan de Keunefeesten is volgens dc voorzitter precies hei- zelfde als voorgaande jaren. Ook nu is er een vergunning tot zo'n 0.30 uur om geluid te mogen produceren en krijgen bezoeker tot een uur later om de tent te ver laten. 'In nauw overleg met dc po- Winkelpand Kolbets aan dc Kolweg moet wellicht wijken voor twee vrijstaande won Het jubileumconcours De Bergruitcrtjes trok publiek Zie verder pagina 9 Weekendweer: Koeler Geregeld zon maar ook enkele buien met kans op onweer. Vrijdag overdag enkele regen cn onweersbuien afgewisseld door stapelwolken, opklaringen en zon. Zaterdag en zondag een afwisse ling van zon, opklaringen cn een enkele bui. De temperatuur is rond dc 20.0 a 21.0 graden. Dc nachten zijn fris met 11.0 a 12.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Voor meer meerpagina 3 i^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. litic kijken we ter plekke naar de situatie', geeft Dogterom aan. 'Mensen naar buiten vegen zal dus niet gebeuren, omdat ze daarna op straat komen te staan en er geen vat meer op te krijgen is.' 31 augustus t/m 9 september Enschede Voor verdere informatie over het Saxion Opera Festival 2001 Nationale Reisopera: 053 487 85 00. HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. dd's nou GROTE COLLECTIE KINDERSCHOENEN VAN O.A.: coMPAGNueci esprit X-See HUPSAKee www.roetcjerink.nl Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! 1 1 Naam: Adres Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. 1 Geef! op als abonnee voor Hel Hollens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad 1 Adres Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij&j betaalt wordt abormemert —f87.- per jaar (beaalwyze: per acceptgiro) I f84- per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1