s Zagen en bijltjes gooien WEEK T i 'Zeer verrast waren we met het cadeau' tot registratie schapen en geiten alSOf leven GIVS-H afhangt Agenda Minister verplicht hobbyboeren r ri Mozaïek start met repetities Asfaltering provincieweg Medische DIENSTEN Kerk DIENSTEN Activiteiten oudere jeugd in boerderij Paalhuus Opgave open estafettezwemmen Twenhaarsveld voor verenigingen Cursus voetreflexmassage DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2001 HO I „TENS NI EU WS BIA O 3 Gezondheidsdienst voor Dieren overstelpt met telefoontjes Br werd tijdens bet Houthakkers/eest goed met bet bijltje gebukt. (Foto:johan Bolink) Holten - De Gezondheids dienst voor Dieren in Deventer wordt de laatste tijd over stroomd met telefoontjes van schapen- en geitenhouders. Tijdens de mond- cn klauwzeerc- pidemie is het duidelijk geworden dat veel schapen- cn geitenhou ders bijzonder moeilijk op te spo ren zijn. Dat komt door het ontbreken van een goed identificatie registra tiesysteem in de schapen- en gei- tenhoudcrij. De minister heeft aangekondigd dat dit systeem bin nenkort ingrijpend verbeterd zal worden. Ter voorkoming van nieuwe MKZ-uitbraken heeft hij eveneens een eenmalige controle van alle schapen en geiten, dus ook die als hobby worden gehou den, verplicht gesteld. Duizenden schapen- en geiten houders zijn hierdoor verontrust geraakt en melden zich bij de Gezondheidsdienst (GD) om zich als houder te laten registre ren. De telefoon staat daardoor roodgloeiend cn veel bellers krij gen geen gehoor. De GD doet daarom op alle nog niet geregistreerde schapen- en geitenhouders een dringend be roep om zich liefst schriftelijk te melden. Zij krijgen dan de beno digde formulieren toegestuurd. Het adres is: Gezondheidsdienst voor Dieren, afdeling DGA klei ne herkauwers, Postbus 9, 7400 AA Deventer. De betreffende formulieren zijn ook te downlo aden van de website van de Gezondheidsdienst: www.gd-dic- ren.nl; klik op schapen-geiten cn dan op l&R. Holten - Het kinderkoor Mozaïek start dinsdag 21 au gustus met de wekelijkse repe tities. Dit doet het koor van 15.30 tot 16.30 uur in de Kandelaar. Jongens en meisjes vanaf 7 jaar zijn van harte welkom. Voor meer informatie kan worden gebeld met Minv Stoevenbelt, telefoon 0548-364659. Inbraak auto's Holten - Er werden in de nacht van 7 op 8 augustus drie auto's opengebroken. Dit werd ge daan in de Nagelhout-, Churchill- cn Canadastraat. In twee gevallen werd het portier geforceerd cn in heli derde geval werd een ruit vernield. Bij alle au to's werd een radio weggenomen. Orgelconcert Holten - Het orgelconcert in de Kandelaar met de heer en me vrouw Hamberg, is verzet. Dit concert zou eerst vrijdag 12 okto ber worden gehouden, maar dat is nu vrijdag 5 oktober geworden. De aanvang is 20.00 uur. Holten/ Teuge - J. Groenenberg-Mekenkamp vierde afgelopen zaterdag haar negentigste verjaardag hoog in de lucht. Samen met haar man kreeg ze, in plaats van een plant die op haar verlanglijstje stond, een rondvlucht boven Holten aangeboden door hun dochter en vier kleinkinderen. "Zeer verrast waren wc", zegt de in Holten geboren mevrouw Grocnenbcrg, "En direct enthou siast." Beiden hebben enorm genoten van de drie kwartier durende rondvlucht. "Hel weer zat mee. We konden alles goed zien. Vooral de IJssel was prachtig.", vult haar echtgenoot aan. Het echtpaar heeft zich geen moment verveeld. Deventer - Thuiszorg Zuidwest Overijssel geeft een cursus voe- treflexmassage. In een ontspan nen sfeer leren de cursisten mas sagetechnieken (masseren van reflcxpuntcn op de voeten) die ondersteunend of genezend werken bij lichte klachten op li chamelijk of geestelijk gebied. Denk hierbij aan slaapproble men, hoofdpijn, rugklachten of stress. De massage kan worden ondergaan als ondersteuning in een moeilijke periode zoals examentijd of als voorbereiding op een operatie. Ook kan de massage als pure ont- Vtrvolg van voorpagina Holten - De bibliotheek zou wel naar een multifunctioneel centrum willen, samen met de bibliotheek van de Waer- denborch; de bibliotheek ver wacht dan meer mogelijkhe den voor uitbreiding van de openingstijden. De Waer- denborch wil ook graag een multifunctioneel centrum, het liefst naast de school. Zodat de school gebruik kan maken van Holten - Enkele teams streden afgelopen dinsdag op de Smidsbelt tegen elkaar tijdens het Houthakkersfeest. Er werd gehakt en gezaagd. Dc teams waren samengesteld uit ballonvaart te maken. Je hangt zo rustig in de lucht cn kan op je ge mak naar de omgeving kijken." Een ballonvaart zat er helaas niet in vanwege het moeilijke in- en uitstappen van dc grote mand. "Maar dit was een uitstekend al ternatief en zeer goed georgani seerd." Het echtpaar Grocnenbcrg is al ruim zestig jaar getrouwd cn ge niet elke dag van het leven. "Wc hebben een drukke agenda. Vorig jaar hebben we een computer aangeschaft en e-mailen af cn toe met onze kleinkinderen." Groenenberg-Mekenkamp en baar man in bet vliegtuigje. (Foto: Gert Perdon) spanning worden gegeven. De cur sus bestaat uit twaal f lessen van 2,5 uur en start op donderdag '13 sep tember om 19.30 uur cn maandag 3 september om 09.30 uur in het ge bouw van Thuiszorg Zuidwest Overijssel aan de Zwolseweg 180 te Deventer. De kosten voor'deelna- me aan deze cursus bedragen 310 gulden. Abonnees van het Servicepakket ontvangen 20 pro cent korting en betalen 248 gulden. Prijzen zijn inclusief cursusboek. Voor vetdere informatie en aan melding kan worden gebeld met Thuiszorg Zuidwest Overijssel 0570-686000. dc bibliotheek en het centrum voor uitvoeringen. Fhm-Gerritsen: „De gemeente moet maar kijken wat dc beste oplossing is. Aan een multifunctioneel cen trum zit een groot financieel plaatje aan vast. We hebben ook nog niet met de eventuele gebrui kers doorgepraat wat hen dat gaat kosten en of ze daartoe bereid zijn. vakantiegangers cn Holtenaren. Zo deed een team Ideaal mee en een team Bierlokal am Bahnhof. Er was een spellencircuit uitgezet, zoals bijltjes gooien, klinkers tillen en plakken boomstam zagen. Jan Holten - Als sluitstuk van de zwemvierdaagse houdt zwem- club ZPC Twenliaarsveld vrij dag 24 augustus de open kam pioenschappen estafettezwem- men. Deze estafettewedstrijden werden afgelopen jaren met een ludiek tintje omgeven. Dit jaar wil de zwcmclub wegens het promoten van tic z.wemsport deze wedstrijd LEASING MARKEL0 B.V. sterk in elk merk. vraag offerte! Herikeresweg 2, Markelo 0547-361619 de Ontvanger zorgde met z'n co- presentator voor het praatje en de sfeer. Het weer werkte per onge luk ontzettend mee. Heerlijk zo merweer, zodat het tappunt meni ge dorstige kijker van drank moest voorzien. een officieel karakter geven. ZPC nodigt verenigingen uit (van sportvereniging tot kaartclub cn van buurtvereniging tot volks dansgroep) om mee te doen. Hiervoor moet een team worden samengesteld van vier personen, liefst dames en heren. Voor de eerste tot en met de der de plaats worden medailles bc- Holten - De provinciale weg N332 krijgt binnenkort tussen Nieuw-Heeten en dc rotonde in de Kcizersweg een nieuwe asfaltlaag. Verder krijgt een deel een aangepaste marke ring. Hiervoor heeft de Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten dit baanvak als autoweg op te heffen. De bedoeling was eerst om het baanvak tussen de kruising met dc Weustenweg en Rijksweg A 1 als autoweg op te heffen. Dit is nu verkort van de Weustenweg tot dc rotonde in dc Keizersvveg. Naast het zweten van de teams, was er ook een demonstratie houtzagen. Met een grote ketting zaag werd uit dikke boomstam men met gemak enkele stoelen gezaagd. Het leverde een zeer ge zellig geheel op. schikbaar gesteld en daar gaat het uiteindelijk om: voor de winnende ploeg een wissclbeker met de ver melding Open Kampioen schappen Estafette Zwemmen ZPC Twenhaarsveld en hun Meer informatie bij A. Waakop Rcijcrs, Helderman 2 te Holten. Telefoon 0548-364298. HMV start met lessen Holten - De Holtense Muziekvereniging hervat haar repetities en lessen. Er zijn nog enkele plaatsen be schikbaar voor leerlingen. Dat betreft de blaasinstrumenten, slagwerk majorettes cn dc instru mentale basisvorming (onder meer blokfluit). Ook kunnen gevorderde (oud- )muzikantcn geplaatst worden in het orkest of bij de drumband. Inlichtingen zi|n te verkrijgen bij de secretaris, telefoon 363289. UITTIPS/INFORMATIE ENZ, Openstelling hervormde kerk, Dorpskerk, 1 juni 2001 tot en met 31 augustus 2001, 14:00 tot en met 17:00 Ploegmiddag, Bergrijdcrs, Beukenlaantje, 17 augustus 2001, 14:30 Haffafa Open Air, Haffafa en Bonte Paard, Parkeerplaats Bonte Paard, 18 augustus 2001, Bij slecht weer'over dekt. Open Kampioenschappen estafettezwemmen, ZPC Twenhaarsveld, Zwembad Twenhaarsveld, 24 augustus 2001. Verenigingen kunnen zich op geven. A. Waakop Reijcrs, 0548-364298. Concours, Bergruitcrt)cs. 25 augustus 2001 Regelmatigheids wedstrijd voor klassieke wegmotoren, MAC Holterberg, 1 september 2001 Jaarlijkse boottocht. Rode Kruis, 3 september 2001 Bejaardensoos, Irene, 4 sep tember 2001, 14:30 Keunefeesten, Kalfstermansweide, 6 septem ber 2001 tot cn met 9 septem ber 2001 Vrije markt, Holtcns Muziekvereniging, 8 septem ber 2001, 9:00 Keunerit, MAC Holterberg, Holten, 8 september 2001 Autocross, 16 september 2001 Holterbergherfsttoer, Wielervereniging Holten, 23 september 2001, 8:00 tot en met 10:00, 80 en 110 kilomc- Holterbergherfstveldrit, Wielervereniging Holten, 23 september 2001, 9:00 tot en met 10:00, 30 en 50 kilometer Motocross, MAC Holterberg, Zuurberg, 29 september 2001 en 30 september 2001 Orgelconcert met heer en mevrouw Hamberg, Gereformeerde kerk, Kan delaar, 5 oktober 2001, 20:00 Veiling/boekenmarkt, Ned. Hervormde gemeente Holten, Irene/ gymzaal Tuinstraat, 7 oktober 2001 Jubileumuitvoering, Holtcns Gemengd Koor, Hervormde kerk, 12 oktober 2001, 20:00, In samenwerking met het Zwolse Symfonie Orkest Habitobeurs, HABI Rijssen, 24 oktober 2001 tot cn met 27 oktober 2001 Met Holtense ondernemers Diepe Hel Holterbergloop, SV Holten/ AV Atletics, Holterberg, nabij Losse Hoes, 27 oktober 2001 Nationale Voedselactie, Dorkas Hulp Nederland, 4 no vember 2001 tot en met 11 november 2001194 Najaarsconcert. Holtcns Muziekvereniging, Sporthal 't Mossink, 10 november 2001, 20:00 Jubileumconcert, Holtcns Mannenkoor, Kandelaar,23 november 2001, 20:00 Intocht Sinterklaas. HHY, 23 november 2001 Ï57 Hollens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad is ccn uitgave van Wegener Huis-aan-huiskrantcn Oost, behorende tot Wegener NV. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtings-be- stuur: W.H. Beyers, secretaris. Kollingserf 4,7451 XC Holten, Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis, Aalpolswcg 6, 7451 I IK Holten, telefoon 0548-36 18 49. Van 17.00 tot 19.00 uur. Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax:0842-11 67 34 E-maik p.bulthuis@who.wegcner.nl Adres redactie: Kerkhofswcg 18, 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard, Devcntcrwcg 8". telefoon 0548-361202. uitcrh|k inleve ren: dinsdags 9.00 uur Bosschool. Raaltcrwcg 44, telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren: maandags 12.00 uur Advertenties: Gctfertsingel 41. "513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14 i.HJ uur telefoon 0548-368295 cn fax 0548-36649"; an dere werkdagen telefoon 0548-51979" en fax 0548-519798. Otto IJspeert, mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: GAY Knapen, Larensewcg 3. tele foon 054S-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofeweg 18 Orders worden afgesloten cn uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de- Kamer van Koophandel en Fabrieken Directie: I V Munsterman Algemeen hoofdredacteur Mw. G. Arendscn-Ticbcn Arts, weekenddienst: huisansenmaatschap Holten, Keizersweg 32, tele foon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Zie verder op website: www.huisartsenholten.nl Apotheek: Yrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten dc openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assis tente in dc apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. J. Koppert, telefoon 0547-362200. Dierenarts: Dicrcnartsencombinatie Holten, Dorpsstraat 24C, telefoon 362004. Spreekuur 8.00 - 9.00 uur en 12.30 -13.00 uur. Daarbuiten na te lefonische afspraak, telefoon 362004. Dicrenartsenpraktijk Holten. S. Minnema. Larensewee 54. telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 19 augustus: 9.30 uur, ds. B. Koole, Steenwijk. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenboom. Eerste collecte: diaconie; tweede collecte: kerk voogdij. Oppasdienst: 9.30 uur, mw. Bieleman en Martine Haverslag. Dijkerhoek: 9.30 uur, cis. S.M. Roozenboom. Okkcnbroek: 9.30 uur, ds. G. Griffioen, Bathmen, Heilig Avondmaal (zittend). Uitgangscollccte: adoptiekinderen. Gereformeerde kerk Zondag 19 augustus: 9.30 uur, ds. M. Mcllema, Ommen. 19.00 uur, ds. H.P. Mulder. Eerste collecte: kerk, tweede collecte: zending. Kindemevcndiensten. Groep 2 en 3 o.Lv. Truus Hulsman: groep 4,5 en 8 o.l.v. Erna Nijkamp. Katholieke kerk Holten, zondag 19 augusms: 10.00 uur, viering m.m.v. Dameskoor. Nieuw-Heeten, zaterdag 18 augustus: 19.00 uur, viering; zondag 19 augusms: 09.00 uur, viering. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas Woensdag 22 augusms: 19.00 uur, Leger des HeiLs. Evangeliegcmccnte De Loofhut (Dorpsstraat, HMV -gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst Recreatietent bij bungalowpark De Lindenberg Zondag: 10.00 uur,ds. H.P. Mulder. Maandag Vorige week was dc temperatuur in de nacht gedaald naar 11.6 graden. De ochtend en ccn deel van dc morgen was het vriendelijk weer. We hadden een afwisseling van geregeld zon en veel hogere sluicrbewolking. Soms scheen de zon minder fel. Daarna nam de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen. In dc middag hadden we een afwisseling van veel bewolking cn af en toe zon. Er vielen enkele buitjes. Het werd toch nog 21.7 graden. Dinsdag Hadden wc in de ochtend cn morgen veel bewolking. Er vielen van tijd tot tijd flinke buien waarbij ook onweer tussen zat Tijdelijk was het. even droog. Met het middaguur kwam de zon even te voorschijn tijdens een op klaring. In de middag was het best aardig weer, we hadden zon afgewisseld door stapelwolken. Over het etmaal kreeg Holten 16.0 mm en Espelo 18.2 mm regen. Woensdag In dc avond en nacht van dinsdag op woensdag trok een actieve storing van zuidwest naar noordoost over het land. Tijdens de passage ging dit ge paard met plaatselijk veel neerslag. Holten registreerde 10.4 mm en Espelo 9.5 mm. In dc morgen hadden wc veel stapelwolken en af en toe zon. 's Middags vielen er enkele buien met onweer, tussen de buien door waren er felle opklaringen cn opbollende stapelwolken. Het werd 20.8 graden. Donderdag In dc nacht daalde dc temperatuur onder eerst ccn heldere hemel naar 13.3 graden. Daarna werd het bewolkt. De morgen verliep met veel bewolking cn slechts een enkele opklaring. Later vielen er alweer enkele buien. In het begin van dc middag kregen we tijdelijk opklaringen en af en toe zon. Daarna opnieuw weer buien. Het werd maar 18.6 graden. Vrijdag Viel er in dc vroege morgen alweer ccn buitje. Verder waren er veel wol kenvelden. Liter viel er nog een buitje. Daarna wat opklaringen afgewis seld door af cn toe zon. In de middag hadden we een afwisseling van op- 1 jollende stapelwolken cn geregeld zon. Het bleef niet droog, er vielen en kele flinke buien met onweer. De buien lieten in Holten 7.8 mm achter, Espelo 3.8 mm. Zaterdag In dc vroege ochtend uren was het flink afgekoeld. De minimumtempera tuur bedroeg 8.8 graden in de weerhut. Espelo kwam aan 8.2 graden. In dc morgen dreven er geregeld wolkenvelden over afgewisseld door zon. In eerste helft van de middag nog veel bewolking en weinig zon. Daarna ge regeld zon cn stapelwolken. Ook bleef het eens een keer droog. Een war me dag: 20.2 graden. Zondag Dc ochtend cn de motgen verliepen met veel bewolking. Tijdens een en kele opklaring was de zon even te zien. Daarna vielen er enkele regenbui en. In dc middag was het geen best weeg er viel langdurig matige regenval. Holten noteerde 10.2 mm en Espelo 8.0 mm. Het werd maar 17.2 graden. Een tegenvallende dag. Meteo Holten, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 3