In Paalhuus wellicht weer activiteiten oudere jeugd ggjjj MN6E, Alleen dagelijkse aankopen haalt Holtenaar uit eigen dorp 4,9% Holtens Nieuwsblad^ tj intratuin Wk'» n:* 18 auq 'sat/onds open! IN VOILÉ BLOtl Kaarten Keunefeesten gaan als warme broodjes Gemeente wil hogere vergoeding van Rijk Gewapende overval s IN DIT nummer HELLEHPVOKH U ontvangt een fraaie BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 16 augustus 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - De kaartverkoop van de Keunefeesten is weer in vol le gang. Dit muziekfestijn voor de Holtenaren, wordt dit jaar van 6 tot en met 9 september gehouden op de Kalfster- mansweide. Ook dit jaar kost een passe-partout voor alle da gen 25 gulden. De Keunefeesten beginnen don derdagavond vroeg met een op treden van Jody Bernal; vrijdag gevolgd met discomuzick van de Band of Glory. Tilt en Alex (Bossie Rooic Rozen) komen za terdagavond langs. De Sjonnies, Huub Hangop en de Regio- tappers sluiten de Keunefeesten zondagmiddags af. Jody Bernal werd vooral bekend door zijn hit Que Si, Que AJo. Hij werd op 12 november 1981 gebo ren in Bogota, Colombia, geadop teerd door Nederlandse ouders en groeide op in Delft. Hij vloog op Eerste Kerstdag 1999 naar zijn geboortestad. Daar vond een emotionele ontmoeting plaats met zijn moeder, broertje en zus je. Vlak voor zijn vertrek terug naar Nederland krijgt Jody een cd met Zuid-Amerikaanse muziek. Daarop staat ook One Si, Que No. Hi) is er meteen verliefd op en maakt er een eigen opname van om daarmee zijn moeder te ver rassen. De opname slaagt zo goed, dat hij werd gevraagd voor bet programma You Big Break. Dit werd zeer goed ontvangen. Een platenmaatschappij brengt daarna de single uit. Kaarten voor het feest zijn onder meer verkrijgbaar bij Novalux van de Maat, Foto ten Velde, het VW-kantoor en de plaatselijke horeca. Holten - De gemeente wil een hogere vergoeding van het rijk voor de kosten van de herinde ling. Portefeuillehouder wet houder W. ter Schure legde contacten met de gemeenten Dalfsen en Raalte die in een vergelijkbare positie verkeren als Rijsscn. Vervolgens gaat er een gezamenlijke brief naar Den Haag. In dc brief benadrukken de drie gemeenten dat de financiële com pensatie via het gemeentefonds voor de overgangskosten van de gemeentelijke herindeling onvol doende is. Het rijk is ervan uitgegaan dat een fusie tussen twee gemeenten min der ingewikkeld is en dat daarom zo'n fusiegemeente een minder hoge bijdrage krijgt. Dc gemeenten Dalfsen, Raalte en Rijssen (ontstaan uit een fusie van twee gemeenten) maken bezwaar tegen dat uitgangspunt en vinden dat het rijk de zaken onjuist inge schat heeft. 'De aan onze gemeenten toegewe zen compensatie voor vier jaar, te weten respectievelijk 5,2 miljoen (Raalte), 5,3 miljoen (Rijssen) en 5,2 miljoen (Dalfsen) wegen niet op tegen de kosten', stellen ze in de brief. 'Grote kosten gaan ge moeid met dc reorganisatie en huisvesting. Uiteraard vallen niet alle kosten uitsluitend en geheel toe te schrij ven aan de herindeling, maar dc extra kosten zijn aanmerkelijk'. Dc drie gemeentebesturen ver zoeken het rijk dan ook de werke lijke kosten van herindeling in beeld te brengen en stellen voor daar desnoods een onafhankelijke derde partij bij in tc schakelen. Bijkomend voordeel voor het rijk is dat bij toekomsdge herindelin gen de overgangskosten beter be naderd kunnen worden. De drie gemeenten willen samen met het rijk de problematiek on derzoeken en zonodig oplossen. 'Daarmee worden de kosten van dc gemeentelijke herindeling on derbouwd en behoeft de burger bij iedere verhoging van de OZB niet het gevoel te hebben dat zi|n uiteindelijk de rekening van de herindeling betaalt', aldus de drie gemeenten. i - (Folo: Harry Broche) Holten - De dagelijkse heeft haar concurrentiepositie verbeterd; de concurrentie positie van de niet-dagelijkse artikelengroepen is verslech terd. Dat is de conclusie van het koopstromenonderzoek dat in opdracht van de ge meente in Holten gehouden is door I&O Research. Voor Rijsscn vond vorig jaar al een koopstromenonderzoek plaats; na de gemeentelijke herinde ling besloot het nieuwe ge meentebestuur ook voor Holten een provinciaal koops tromenonderzoek te laten hou den. In het onderzoek is dc in vloed van recreatie en toerisme niet meegenomen. Uit het rapport blijkt dat de dage lijkse sector in Holten het goed doet zowel wat betreft de binding van eigen bevolking als wat be treft toevloeiing van klanten bui ten Holten, met name uit Bathmcn en het buitengebied van Deventer. In vergelijking met het koopstromenonderzoek uit '95 kopen meer Holtcnarcn en men sen van buitenaf in Holten de da gelijkse boodschappen. Met de niet-dagclijksc bood schappen is het minder florissant gesteld. Van de Holtcnarcn koopt 33 procent de niet-dagclijksc boodschappen in Holten. En dat is minder dan zes jaar geleden. Zo'n 22 procent niet-Holtenarcn gaat voor de grotere boodschap pen naar Holten en dat laatste is volgens dc onderzoekers een al leszins redelijk percentage; het be tekent dat het percentage gelijk is Ruim 50 procent van de Holtenaren blijft voor goederen uit de huishoudelijke branche en doc-het-zelfartikelen bij dc Holtcnsc winkels. Wat kicdin- gaankopen betreft, is men niet zo op Holten georiënteerd. Holtenaren kopen meer kleding in andere plaatsen. Dc Hokense klcdingbranche verkoopt voor meer dan de helft kleding aan niet-Holtenarcn. Een negatieve ontw ikkeling is te zien in de woninginrichtingbran che Zowel inwoners van Holten als inwoners uit dc omliggende gemeenten gaan voor dc aankoop van woninginrichtingartikclen minder naar Holten dan zes jaar Ook hei inkoop- en winkelpa- troon van dc consument werd on derzocht. Daarbij maakte het on derzoeksbureau onderscheid tus sen winkelen (bezoeken van win kels, verblijven in het winkelcen trum, recreatief) en inkopen (doelgericht aankopen doen, boodschappen doen). Voor hc-t doen van inkopen gaat de helft van de inwoners van Holten naar Rijssen. Een kwart doet deze aankopen in het eigen winkelcentrum in Holten en dat is tamelijk laag. Ongeveer een op de zes inwoners van Holten gaat voor zijn inkopen naaf Deventer. Voor het winkelen en dan het winkelen waarbij gezelligheid voorop staat, gaat ongeveer een kwart van dc Holtenaren naar Deventer en een kwart naar Rijssen. Lees verderop pagina 6. Holten - Een man van rond de 20 jaar heeft zaterdag 11 au gustus om 21.30 uur een gew a pende overval gepleegd in chi neesrestaurant Kwok Shing. Dc man liep de zaak binnen en bedreigde een medewerker met een Vuurwapen. I li| wilde geld en probeerde een portefeuille met geld van dc medewerker mee te nemen. De medewerker wist dat te voorkomen. Daarop loste hij een schot en verliet dc zaak. Daarbij zijn geen gewonden ge vallen en is geen buit gemaakt. I li| verdween in een auto die bij het postkantoor stond en verdween richting Larensewcg. Dc politie is op zoek naar getui gen van de overval en vooral naar een jongen en een meisje die op dc Gnardenstraat met een hond liepen. Zij zijn vermoedelijk de overvaller tegen het lijf gelopen. Het signalement van dc overvaller is: leeftijd ongeveer 20 jaar, wit petje, zwarte leren jas, onverzorgd uiterlijk. Getuigen kunnen bellen met de politie Twente, afdeling 1 loken, telefoon: 0900 - 8844. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina I HYPOTHEKEN v Wethouder Flim-Gerritsen wil nieuw leven blazen in oud pand De Schure Zie onze advertentie op pag. 9 '■m 5 Holten - Het Paalhuus: een imposante boerderij aan de Beusebergerweg, compleet met erf, kokhuuske en voor tuin. Een ideale plek voor acti viteiten voor de oudere jeugd. Wethouder J. Flim-Gerritsen (ChristenUnie) kent het Paalhuus. ,,Ik heb er goede herinneringen aan. Toen ik pas verkering had met Willem kwamen we hier ook. Heel ge zellig, hoor. Muziekje, een band op het erf en dan deze lo catie. Misschien ben ik er daar om wel zo gecharmeerd van", lacht ze. Het Paalhuus staat er nog steeds, maar dc boerderij is niet meer in gebruik als ont moetingsplek voor jongeren. Als het aan Flim-Gerritsen ligt, komt daar verandering in. „Het is toch ontzettend jam mer dat dit gebouw leegstaat, dat je van zo'n gebouw geen gebruik meer maakt". Flim-Gerritsen zou graag zien dat De Boschkamp in het Paalhuus (dat voorheen in gebruik was bij Stichting De Schure) activiteiten gaat ontplooien voor dc oudere jeugd. Dc wethouder benadrukt dat het Paalhuus niet bedoeld is als compensatie voor het ruimte gebrek van De BoSchkamp. „Dc Boschkamp heeft sowieso extra ruimte nodig. Ze wijkt voor dc buitenschoolse opvang nu uit naar gebouw Irene". Het Paalhuus mag echter, con tractueel gezien, alleen verhuurd WethouderJ. Flim-Gerritsen: 7 let is toch ontvettend jammer da! dit gebouw leegstaat.(Foto: Hany Broege) worden aan Stichting De Schure. Dc Schure is echter inmiddels op geheven. De gemeente probeert inmiddels het contract dat het Paalhuus had met De Schure open te breken, zodat ook ver huurd mag worden aan Dc Boschkamp. „ik zou graag willen dat het Paalhuus dc mogelijkhe den geboden wordt het pand te verhuren aan De Boschkamp, zo dat de Boschkamp daar activitei ten voor de oudere jeugd kan ont plooien. Dc Boschkamp heelt ge signaleerd dat er een groep oudere jeugd is, waar niets voor is". Bi|komcnd probleem is dat het Paalhuus met veel financiële ruimte meer heeft. „De Schure was dc laatste tijd een aflopende zaak, dc stichting zat financieel een beetje in dc problemen en het Paalhuus heeft De Schure toen gewoon voortgeholpen met dc ruimte. c moeten maar kgken in welke staat het gebouw nu is en hoe het verder moet. Maar het zou toch jammer zijn als van dit pand geen gebruik meer zou wor den gemaakt". De plannen voor het Paalhuus staan los van dc plannen voor uitbreiding van De Boschkamp of van de eventuele komst van een multifunctioneel centrum. de muziekschool wil e Ploegmiddag Bergrijders Holten - De Bergrijders hou den vrijdag 17 augustus vanaf 14.30 uur een ploegmiddag. Het gaat niet om een wedstrijd maar om een ploegdemonstra- Hct stoppelland wordt met ver schillende types ploegen bewerkt, maar wel worden alle ploegen ge trokken door één of twee paar den. Oude tijden herleven aan het Beukenlaantje op de hoek Enkwcg, nabij het NS-stadon. Jubileumconcours De Bergruitertjes Holten - Het jubileumcon cours van ponyclub De Bergruitertjes wordt zaterdag 25 augustus gehouden. Voorzien van maar liefst drie kampioenen zullen dc leden sa men met oud-leden van de Bergruitertjes de Superparade rij den. Het concours begint om 8.30 uur en zal om ongeveer 16.30 uur eindigen. De toegang is gratis. Er doen zo'n vijftig deelnemers mee aan de parade. Voor leden en oud-leden is er woensdag 22 augustus om 20.00 uur dc mogelijkheid onder bege leiding voor deze parade op De Borkeld te oefenen. Uit alle delen van Overijssel en zelfs daarbuiten komen ruiters en amazones om zich met elkaar te meten. Er zal zowel dressuur worden g reden als worden gesprongen. Ook het vorige college van Holten was bezig met het jeugd werk. Zo werd er door het toen malig gemeentebestuur een op dracht gegeven aan het Spil voor een onderzoek onder jongeren en daarin werd ook gekeken naar uit breiding van het jeugdwerk „Alleen is dat toen niet behandeld in commissie of raadsvergadering, biet is bli|ven liggen en er is dus ook geen financiële dekking voor die uitbreiding", vertelt Elim- Gcrritsen. Daarnaast lag bij het vorig Holtcnsc gemeentebestuur een plan voor uitbreiding van Dc Boschkamp, richting gebouw Irene. „Daar ligt 350 duizend gul den voor. Het plan is dooi de voormalige gemeente Holten e\ en op een laag pitje gezet, om dat ze keek naar een multifunctio neel centrum. Maar er is niet gekeken naar dc behoefte en eventuele knelpun ten. Ik heb begrepen dat Dc Boschkamp daar niet gelukkig mee is, omdat ze aangeeft graag op de huidige locatie te willen blij ven en daar uitbreiden", aldus de wethouder Over een multifunctioneel cen trum zijn dc meningen verdeeld: eneens op de huidige locatie blijven; dc HM\ wil wel naar een multifunc tioneel centrum, maar wil graag een eigen accommodatie, want dat heeft ze nu ook. I j. Zagen, zagen, zagen tijdens iet Houthakkcrsfeest. Zie verder op pagjna 3 ffl Léon Offringa overleeft zwaar verkeersongeval in Roemenië. Zie verder pagjna 5 Weekendweer: Zomers Perioden met zon en kans op een enkele regen of onweersbui. Vrijdag, zaterdag en zondag licht wisselvallig en kans op een regen bui, afgewisseld door wolkenvel den en opklaringen en geregeld zon. Het blijft zomers met een tempe ratuur 23.0 a 25.0 graden. De nachten tussen dc 12.0 a 14.0 gra den, Een uitloper van het Azoren hoog komt opnieuw naar onze omgeving en een apart filiaaltjc trekt waarschijnlijk naar Scandinavië. En zo blijft de zomer redelijk in het zadel. Weerman, Freddie Paalman 1 Por meer weer pagina: 1 Tahiti Tribal Party Niyht GRATIS SHOOTER ÜVE.MUSIC YORIN DJ'S ALLE TOP ATTRACTIES SPECIAL ENTERTAINMENT BBQ Met deze bon is 18 aug. de entree tot het park ran 15.00 t/m 23.30 uur slechts 25,- p.p. en krijg je bovendien een gratis compleet BBQ-pakket. Max. 8 personen per bon. BBQ sluit om 21.30 uur. Niet i.c.m. andere kortingen AVO N T U R E f> HET GROENE WARENHUIS Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander doorf Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hiyzj besalt voer d!abonnement f 87 - per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 164- per jaar (betaalwijze: auemaosch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1