50;] Mark Tuitert begeleidt Skeeler- en autopedrace Tj intratuin 4,9% NieüM hellendQörn f1, ia HET GROENE WARENHUIS Jan Manenschijn eerste over de streep Zoekactie vliegtuigbom Recreatiewerk verzorgt activiteiten in grote tent achter Oad-kantoor Pad van hockeyveld naar rotonde krijgt fietssluizen Foto-expo West-Afrika van Hut en Wissink Première korting U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. 'Rabobank' jj FINISH ■Rabobank. Narren "Jungle Monster! open v.a. 1 juli De vrolijke er ontroerende Zeeleeuwen presenteren 'Schipbreuk Schateiland' a's van 1 juli t/m 31 augustus Mis zc extras HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 4 Holten - Eindelijk is het hem dan toch gelukt: Jan Manenschijn wordt eerste bij de junioren in z'n eigen woonplaats. Het was zijn laatste mogelijkheid, want volgend jaar voegt hij zich tot de senioren. Meer over de triatlon van afgelopen zaterdag, verderop in deze krant. (Foto: Johan Bot/uk Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5. 0546-838666 Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 juli 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,8 Holten - Het recreatiewerk is alweer twee weken bezig en dat betekent dat het tijd is ge worden voor een ander team. Het thema van deze week is: En toen werd ik wakker. Van maandag tot cn met vrijdag zijn er kindermorgens. Deze du ren van 10.00 tot 12.00 uur en zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kosten hier voor zijn een gulden per keer. Het kleuterkwartiertje is 's avonds van 18.45 tot 19.00 uur en dan is de toegang gratis. Deze weck komen Tontue en Ronnie bij op bezoek en dat wordt vast erg leuk. Zaterdagavond gaat het team broodjes bakken bij het kamp vuur, dit begint om 20:00 uur en de toegang is gratis. Zondag-och tend is er om 10:00 uur een kamp dienst. Het thema van deze dienst is Survival cn de voorganger is Pastor Van Blommerdcn. Maandagmiddag is er om 14.30 uur een speurtocht. Kosten: 1,50 gulden. Maandagavond rond 19:30 uur gaat het team met z'n al len klootschieten. De kosten hier van zijn ook 1,50 gulden. Dinsdag is er voor de kinderen om 14:30 uur levend ganzenbord en de kos ten hiervoor zijn ook 1,50 gulden. Woensdag gaat het Interkerkelijk Recreatiewerk met z'n allen bar becuen. Dit begint om 19.30 uur. De kosten zijn voor dc kinderen 5 gulden en voor volwassen 10 gul den. Donderdag wordt om 19.15 uur de Kindcrspooktocht gehouden (kosten 1,50 gulden) en om 22.00 uur gaan de oudere kinderen het bos in voor de grote Spooktocht. Kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen mee onder begelei ding van een volwassene. De kos ten hiervoor zijn 2,50 gulden en er wordt geadviseerd oude kleren aan te doen. j Gerard Vruggink op hef- truck door Holten. Hij is j namelijk 40 jaar in dienst j bij de Nido. i Zie verder op pagina 3 De brandweer is op zoek naar nieuwe betaalde vrij- willigers. Het korps moet in september volledig zijn. j Zie verder op pagina 3 Weekendweer: Lobelia in grote pot Van5r95 KNAKENV00RDEEL t/m 31 juli 2000 ontvangt u bij elke besteding van f. 25,- een SeptemberKnaak t.w.v. f. 2,50 cadeau. Holten - In overleg met dc ge meente en Holtenaar Patrick Haan, is besloten het weggetje langs zijn huis af te sluiten met fietssluizen. Deze zijn afgelo pen woensdag geplaatst. Patrick Haan sloot onlangs liet weggetje parallel aan de spoor baan, dat loopt van het hockey veld tot aan de rotonde bij het Oad-kantoor af, omdat hij het zat was dat er zoveel fietsers van het weggetje gebruik maken. Hij kreeg te horen dat de gemeen te van plan was het weggetje te verharden en dat was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen. Met hekwerk zette hij het zandweggetje aan weerskan ten af. Volgens hem wordt er veel troep gemaakt, terwijl dc gemeente het: niet opruimt. Ook wordt er nau welijks onderhoud aan gepleegd. Het regende ondertussen klach ten bij dc gemeente. Argeloze voorbijgangers konden er ineens niet meet langs. De gemeente no digde Haan uit voor een gesprek om tot een oplossing te komen. Mij ging hiermee akkoord waarna hij de hekwerken weghaalde. Holten - Jan Hut en Hans Wissink uit Holten maakten in december tot en met januari met hun partners een reis door de West-Afrikaanse landen Burkina Faso en Mali. De reis begon in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, en eindigde drie weken later in Bamako, dc hoofdstad van Mali. Onderweg werd onder meer verbleven in Bankass, Mopti, Djennc en Ségou. Van de door Jan Hut en Hans Wissink gemaakte foto's is een ex positie samengesteld die enigszins een beeld geeft van deze landen en van de mensen die er wonen. De expositie is van 16 juli tot cn met 3 oktober 2001 te bezichtigen in het gemeentehuis van Holten, Smidsbelt 6. De openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.15 uur en 13.30 tot 16.30 uur (donderdag bovendien van 18.00 tot 19.30 uur) en vrijdag van 9.00 tot 12.15 uur. Inlichtingen: Jan Hut telefoon 0548 363141 of Hans Wissink telefoon 0548 363028. Lees verderop pagina 6. Buien Erg wisselvallig met af en toe zon en geregeld buien. Vrijdag, zaterdag cn zondag over dag van tijd tot tijd buien, afge wisseld door wat opklaringen cn nu en dan zon. Temperatuur zo'n 18.0 a 19.0 graden. In dc nachten wordt het 12.0 a 13.0 graden. Een depressie is het sturende systeem, deze blijft op de Noordzee liggen en zorgt voor buien, koel en wis selvallig weer. BELLO De eerste rit van het treintje Bello zit er weer op. Gisteren reed het treintje van Holten via Nij verdal en terug. Belangstellenden moeten hun tochtje van tevoren bij de WV bespreken. Bello rijdt langs het Natuurdiorama en het Bezoekerscentrum vanuit Holten naar de WV in Nij verdal en daar na naar de WV in Hellcndoorn. Sploder Feest van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juli li aanstaande. Het terrein is voor onbevoegden afgesloten en dc nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Bij de Oad zijn ze van plan om te gaan heien. Een buurtbewoner waarschuwde echter dat er in de Tweede Wereldoorlog daar vele bommen zijn gevallen door aan slagen op de spoorbrug en het sta tion. Er bestaat daardoor een kans dat er een bom ligt. Om het zeke re voor het onzekere te nemen, wordt met speciale apparatuur het terrein afgcscand. (Foto: Johan Bo/ink) t Wordt een spetterende en wervelende zomer! g liefst ƒ10,- korting p.p. juli en augustus 2001 geldig lax. 5 avonturiers. Niet geldig andere acties/kortingen. g AVONTURENPARK wavonturonpark-hellendoorn.nl f Holten - Dc Regiopolitie Noord West Twente heeft aan de gemeente verklaringen overgelegd waaruit blijkt dat er een kans bestaat, dat er mis schien een vliegtuigbom ligt in het perceel achter het Oad- kantoor in Holten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander door' Ng Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijfoj betaalt voor dit abonnement I 187- per jaar (betaalwijze, per acceptgiro) f84 - per jaar (betaalwijze: automatisch) Inmiddels is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld voor een be trouwbaar onderzoek naar de mo gelijke aanwezigheid van een vliegtuigbom. Dit onderzoek vindt plaats op donderdag 12 juli 2001 en zo nodig op vrijdag 13 ju- Espelo - Het Sploder Feest barst komend weekend weer los. Naast vaste onderdelen, staat er natuurlijk ook een spectaculaire activiteit op het programma. Zo is et namelijk zaterdagavond 14 juli vanaf 20.00 uur Splo on Wheelseen skeeler- en autopedracc. Mark Tuitert zal hieraan medewer king verlenen. Dc Sploder Revue bijt, zoals ge woonlijk, de spits af op vrijdag 13 juli om 19.30 uur. Met hun op voering van de revue Splo lot sjch wier hom, worden vele Sploders op een leuke manier op de hak geno men. Het hele jaar zijn leden van de Revue bezig om leuke cn waar gebeurde anekdotes te verzame len. In het dialect brengen ze dit op een hilarische manic-r in beeld. Na afloop is cr dc mogelijkheid om te dansen op muziek van Saturnus. Onder de naam Kleintje Sploder Feest zorgt dit voor het los maken van dc spieren, zodat de Sploders de komende dagen er helemaal voor kunnen gaan. De zaterdag begint al vroeg met dc optocht. Om 8.30 uur staat de stoet klaar op de paraileiweg bij de Bosschool. Grote versierde wa gens, fietsen, karretjes en loop groepen zijn dan weer van de par tij oni van dc zeer korte optocht ccn groot feest te maken. De Holtense Muziekvereniging loopt vooruit. De optocht komt in de route geen enkel huis voorbij, maar kijkers zijn er genoeg. Tot aan dc feesttent aan de Espelodijk. Daarbinnen worden na afloop de prijswinnaars bekend gemaakt. Na de prijsuitreiking beginnen rond 11.00 uur de kinderfeesten. Kinderen van de Bosschool zul len een spelparcours aflopen, ter wijl ze zich verder kunnen verma ken met een gratis ritje niet dc Sploder Dreimölle en springen op het luchtkussen van SV Holten. Rond het middaguur wordt een steile wand bij de feesttent neer gezet. Deelnemers kunnen hun hoogtevrees overwinnen door de wand te beklimmen met behulp van dc noppen die erop zijn ge- (Foto: Johan Bolink) monteerd. Ook dit jaar kan er zaterdag tus sen 13.00 en 17.00 uur langs de vele kraampjes van de rommel markt en oude ambachten wor den geslenterd. Van de kleindie- renmarkt is afgezien, wegens de afgelopen mkz-crisis. Het zal daardoor beslist niet minder zijn, want cr blijft genoeg te snuffelen tussen alle geëtaleerde spulletjes. Wie cr zelf ook met ccn kraampje wil gaan staan, kan contact opne men met Wiiri Lubbersen, tele foon 0572-321387. Een grond- plaats is gratis, terwijl een markt kraam per vier meter 20 gulden kost. De mini-zeskamp begint rond 14.30 uur. Enkele buurten van Espelo zullen dan hun krachten meten door een spcllencircuit af te leggen. Vele hilarische momen ten zal deze zeskamp zeker gaan opleveren. Een halfuurtje later staat dc hand 't Meziek op het podium, zodat onder het genot van een biertje en muziek kan worden nagepraat over de prestaties van dc deelne mers. De Holtense topschaatser Mark Tuircrr zal zaterdagavond om 20.00 uur aanwezig zijn, wanneer wordt gestart met Splo on Wheels. Vóór zijn schaatscarrière was hij voornamelijk bezig met skeeleren. Daarom begeleidt hij de skeeler- race. Deze is verdeeld in twee ca tegorieën: tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 99 jaar. De autopedrace die dan ook wordt gereden, kent maar ccn klasse: dames, heren en jeugd. Bij beide races zijn knie-, clleboog- cn hoofdbescherming verplicht. Opgave is mogelijk bij de feest commissieleden. De Sploders zul len er zeker voor zorgen dat deze activiteit zeer spectaculair gaat uitpakken. De New Alley Cats warmen het publiek in de tent op met een breed repertoire aan muziek. Geschikt voor jong en oud: van Tina Turner tot Rob de Nijs. De grote topper komt later die avond. Dan geeft namelijk Henk Wijngaard een optreden. Met nummers ais Met De I tam In De Pijp cn Kilometervreters weet hij het publiek los te krijgen. Voor dc vroege vogels, is er zon dag 15 juli om 11.00 uur Frühschoppen in de feesttent, met Dc I: de/u 'etsse kapel uit Gelselaar. Zoals gebruikelijk zi|n de entree, koffie cn kreentenstoe- tc gratis. Ook wordt er tijdens het frühschoppen een grote verloting gehouden. Voor dc kinderen komen ertussen 13.00 en 13.45 uur twee clowns langs. Tevens is cr tijdens deze clownshow gelegenheid om te schminken. Blind Date zorgt die middag voor muziek in de tent. Deze uit twee Alpha Showband- muzikantc-n bestaande band zorgt voor een swingend feest met walsjes, polka's, disco en Hollandse mccbrullcrs. Buiten is onder meer een skelter baan aanwezig. Iedereen komt tij dens het Sploder Feest aan z'n trekken, wat het: tot ccn echt fami liefeest maakt. in brand Dorperdijk - Er werd maandag melding ge maakt van een aangesto ken brand bij een stal van een 68-jarige inwoner van Holten. Wat zeer droge mest die naast de schuur lag, is in brand gestoken en opgebrand. In de stal is gepoogd een trac tor in de brand te steken. De stoel van de tractor en de elektrische bedrading raakten zwaar beschadigd. Dc- boer bluste her brandje zelf. Poging brandstichting Zandvoortsepad - Er is af gelopen vrijdagnacht ge probeerd brand te stichten in een schutting aan het Zandvoortsepad in Holten. Er werd plastic tegen dc schutting gelegd en dat werd aangestoken. De schutting vatte geen vlam, maar raakte wel beschadigd. Dc schutting stond vijf meter van een huis met een rieten dak. Info SPECTRUM WONEN Zie pag. 13

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1